internet buy 10k followers on photo instagram
purchasing 100k followers and likes on instagram
buy 5000 instagram followers additional hints
do you know same day online loans in Waco TX
best place to buy check my site real 5000 followers
1000 instagram buy followers on website
instagram Followers review
do you know make a quick online loan with guaranteed approval
buy Windows 10 Key microsoftwarestore Canada Goose jas canada goose outlet https://www.airbrushhenk.nl airbrushhenk.nl canada goose jas canada goose outlet
Переглядiв: 98

ЗЛОВЖИВАННЯ СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ ТА ПЕРЕВИЩЕННЯ СЛУЖБОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ЯК КОРУПЦІЙНІ ЗЛОЧИНИ

Богодухівський районний відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Харківській області.

 

Харківська область,  м. Богодухів, вул. Покровська 5,

т. (05758)-33217, (05758)-34855, bogoduhiv_dvs@ukr.net

 

 

 

Характеризуючи зловживання службовим ста­ новищем як діяння, передбачене ст. 364 Криміна­ льного кодексу України (далі – КК України), біль­ шість науковців пов’язують його із вчиненням шляхом дії або бездіяльності суспільно небезпечної поведінки, що обумовлена службовим становищем особи та полягає у використанні такого становища всупереч інтересам служби [1, с. 499, 513]. Водно­ час, необхідно наголосити, що зловживання владою або службовим становищем далеко не обмежується наведеним складом злочину. Чинний КК України містить понад ста спеціальних складів злочинів, що характеризуються службовим зловживанням. Повністю підтримуючи позицію М. І. Хавроню­ ка, що фактично зловживання службовим стано­ вищем охоплює собою і зловживання владою, адже службова особа може використовувати всупереч інтересів служби як владні, так й інші повноважен­ ня та можливості [2, с. 774], у цій роботі терміни «зловживання службовим становищем» та «пере­ вищення службових повноважень» будуть викори­ стовуватися як синоніми більш деталізованих тер­ мінів «зловживанням владою або службовим становищем» та «перевищення влади або службо­ вих повноважень», відповідно. В науці кримінального права існує проблема розмежування зловживання службовим станови­ щем і перевищення службових повноважень, адже відмежувати такі службові зловживання без ураху­ вання особливостей суб’єкта злочинів, передбаче­ них статтями 364 та 365 КК України, достатньо складно. На це звертав увагу і Пленум Верховного Суду України, який у п. 5 постанови від 26 грудня 2003 року № 15 наголосив, що судам необхідно відмежовувати перевищення влади або службових повноважень від зловживання владою або службо­ вим становищем. В останньому випадку службова особа незаконно, всупереч інтересам служби вико­ ристовує надані їй законом права і повноваження (ст. 364 КК) [3]. На нашу думку, зазначена проблема в першу чергу обумовлена положеннями ст. 19 Конституції України [4], відповідно до якої органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх по­ садові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Таким чином, Основний Закон України, визначаючи повноважен­ ня службових осіб відповідних органів, жодним чином не проводить розмежування між підставами та межами повноважень таких осіб, зазначаючи на їх нерозривне поєднання та реалізацію у певний, визначений законом спосіб. Намагаючись вирішити зазначену проблему, законодавець включив до складу злочину, перед­ баченого ст. 365 КК України, додаткову ознаку, пов’язану з якісно­кількісною характеристикою перевищення службових повноважень – дії службо­ вої особи повинні явно (виділено автором. – К. Б.) виходити за межі наданих їй прав чи повноважень. Таким чином, до закону про кримінальну відпові­ дальність було введено оціночну (об’єктивно­су­ б’єктивну) категорію як обов’язкову ознаку складу наведеного злочину. В абз. 2 п. 4 постанови ПВС України від 26 грудня 2003 року № 15 наголошу­ ється: «При вирішенні питання про те, чи є вихід за межі наданих прав або повноважень явним, суди мають враховувати, наскільки він був очевидним для службової особи і чи усвідомлювала вона про­ типравність своєї поведінки». Крім того, наведена постанова містить приблиз­ не визначення перевищення службових повнова­ жень, зазначаючи, що під цим поняттям треба розу­ міти: а) вчинення дій, які є компетенцією вищестоя­ щої службової особи цього відомства чи службової особи іншого відомства; б) вчинення дій, виконан­ ня яких дозволяється тільки в особливих випадках, або з особливого дозволу, або з додержанням особ­ ливого порядку, – за відсутності цих умов; в) вчи­ нення одноособово дій, які могли бути вчинені лише колегіально; г) вчинення дій, які ніхто не має права виконувати або дозволяти. Аналізуючи наведений перелік такої протипра­ вної поведінки, необхідно зупинити увагу на двох моментах. По­перше, варто цілковито підтримати позицію К. П. Задої, що перевищення службових по­ вноважень можуть становити виключно дії, які за певних умов є правомірними, а такі що не належать до компетенції жодної службової особи, за своєю юридичною сутністю не відповідають характеру цього діяння та підлягають криміналізації у само­ стійному складі злочину – «Службове свавілля» [5, с. 55–58]. По­друге, якщо виключити із вищенаве­ деного переліку вчинення дій, які ніхто не має пра­ ва виконувати або дозволяти, можна сміливо стве­ рджувати, що вся інша протиправна поведінка, передбачена п. 5 зазначеної постанови ПВС України, зумовлена службовим становищем особи. На цьому © Биков К. Г., 2017 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ У СВІТЛІ РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ. ХАРКІВ, 2017 29 наголошується і безпосередньо в абз. 2 п. 3 наведе­ ної постанови: «Відповідальність за ст. 365 КК на­ стає лише за умови, що дії службової особи були зумовлені її службовим становищем і пов’язані з її владними чи службовими повноваженнями». Вищенаведене дає нам сміливість стверджувати, що перевищення службових повноважень є різнови­ дом (певною формою, варіацією, типом) службового зловживання, що і обумовлює труднощі легального, судового та доктринального розмежування сутності суспільно небезпечних діянь, що характеризують злочини, передбачені статтями 364 та 365 КК України. Враховуючи, що мотиви та мета перевищення службових повноважень можуть бути різними і на кваліфікацію злочину, як правило, не впливають (абз. 2 п. 4 постанови), вчинення цього злочину не виключає мети одержання неправомірної вигоди. За цих умов, а також враховуючи ознаки суб’єкта злочину, передбаченого ст. 365 КК України (пра­ цівник правоохоронного органу, тобто особа, за­ значена у ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції»), перевищення службових повноважень є корупційним правопорушенням, за яке законом встановлено кримінальну відповідальність, інак­ ше кажучи – корупційним злочином. Водночас, примітка до ст. 45 КК України не відносить таке службове зловживання до категорії «корупційні злочини».

 

 

 

 

Начальник  Богодухівського РВ

ДВС ГТУЮ  у Харківській  області                                       Дяченко О.М

Поділіться своїми думками

© 2013 Богодухівська міська рада. Всі права захищені.
Використання матеріалів сайту і автоматизоване копіювання інформації сайту будь-якими програмами без письмового дозволу заборонено.
Создание сайтов студия Art-Lemon.