Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Переглядiв: 83

.

Оприлюднено 01.04.2019

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки «Детальний план території, розташованого в межах міста Богодухова: вул. Залізнична – пров. Залізничний – пров. Сосновий – лісонасадження Гутянського ДЛГ»

Загальні положення визначені відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», ст.10:

 

1. Інформація  про замовника:

Виконавчий комітет Богодухівської міської ради

62103, Харківська область, Богодухівський район, м Богодухів, площа Соборності, 2.

Тел.. 057-58 -3-20-02, 057-58-3-48-01; e-mail : bogspp@ukr.net

 

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

Детальний план території розробляється з метою визначення територіального розвитку на проектний період з урахуванням перспектив, обґрунтованих раціональним використанням територіальних та природних ресурсів.

Основними цілями детального плану території є:

— визначення функціонального призначення та параметрів забудови окремої земельної ділянки з метою розміщення об’єкта будівництва;

— формування принципів планувальної організації забудови;

— визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами;

— визначення планувального рішення з урахуванням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства і заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району;

— визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Під час проектування детального плану враховано містобудівну документацію вищого рівня: Генеральний план м. Богодухів.

 

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Детальний план території розробляється в межах  сформованої земельної ділянки (кад номер 6320810100:00:006:0270) загальною площею 1,0000 га, в межах населеного пункту  для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд підприємства по виробництву харчової продукції – на основі затвердженої містобудівної документації відповідно до чинного законодавства з використанням матеріалів містобудівного та земельного кадастрів, на підставі рішення ХХУІІ сесії УІІ скликання Богодухівської міської ради  від 22.06.2018 року №934-УІІ. Проектна територія передбачає розвиток вже сформованої території ТОВ «Рибоконсервний завод «Екватор», як окремої (додаткової) території.

Ділянка, що розглянута детальним планом території, знаходиться на південно – західній околиці  населеного пункту м. Богодухів та межує:

- з північно — заходу –лісонасадження Гутянського ДЛГ (на відстані 44м від меж ділянки); територія роздрібної торгівлі та комерційних послуг (кад. номер 6320810100:00:006:0009) та вільна від забудови територія;

- зі  сходу – територія території ТОВ «Рибоконсервний завод «Екватор» (на відстані 20-36м.);

- з півдня – проїзд, залізнична колія.

Містобудівна ситуація прилеглих територій раніше вже була сформована як виробнича зона, з існуючими об’єктами та відповідною транспортно – інженерною інфраструктурою.

Будівництво  включає в себе розташування складських будівель, модульних очисних споруд продуктивністю 200м. куб\добу, реконструкцію під’їзної залізничної колії.

Територія вільна від забудови.

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Даний документ державного планування передбачає реалізацію видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

4) Ймовірні наслідки.

а) для довкілля: 

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

-грунти;

-атмосферне повітря;

-водні ресурси;

-стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);

-кліматичні фактори; у тому числі для здоров’я населення;

В проектні санітарно – захисні зони СЗЗ не потрапляють земельні ділянки житлової забудови.

б) для територій з природоохоронним статусом

Земельна ділянка яка розглядається детальним планом знаходиться поза межами об’єктів та територій природно-заповідного фонду, отже вплив не передбачається;

в) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Транскордонний плив відсутній.

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено.

Альтернативних варіантів проекту не передбачається.

Територіальні альтернативи також не розглядалися у зв’язку з неможливістю перенесення даної діяльності на будь – яку іншу територію, оскільки використовується сформована територія з відповідним цільовим призначенням.

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища. Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування. Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

- доповіді про стан довкілля;

- статистичну інформацію;

- інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту ДДП;

- дані моніторингу стану довкілля;

- інша доступна інформація.

7) Заходи, які передбачаються розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля,визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні,проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів.

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров’я населення . При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися:

  • відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура розділу « Охорона навколишнього природного середовища», який є звітом про стратегічну екологічну оцінку відповідно до ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування, а саме кумулятивний вплив запроектованого об’єкту, наслідки для довкілля;

2) характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією);

3) характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності — 50-100 років), постійних і тимчасових,позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обгрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-9 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

9)  Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції. та строки їх подання

Пропозиції надаються особисто або через уповноваженого представника у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб – із зазначенням їх найменування, місця знаходження, посади і особистого підпису до виконавчого комітету Богодухівської міської ради

62103, Харківська область, Богодухівський район, м Богодухів, площа Соборності, 2.

Тел.. 057-58 -3-20-02, 057-58-3-48-01; e-mail : bogspp@ukr.net

 

Строки надання: Зауваження  та пропозиції до заяви  про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються  протягом 15 днів з дня її оприлюднення.

Міський голова       _________________ Голуб М.В.