buy Windows 10 Key microsoftwarestore Canada Goose jas canada goose outlet https://www.airbrushhenk.nl airbrushhenk.nl canada goose jas canada goose outlet
Переглядiв: 10

ВПЛИВ КОРУПЦІЙНИХ ПРОЯВІВ НА РОЗВИТОК УКРАЇНИ ЯК СУЧАСНОЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

 

 

Для сучасної України, як держави, що прагне у майбутньому стати в рівень з розвинутими Євро­ пейськими країнами, важливе місце повинна за­ ймати боротьба із корупційними проявами, та їх наслідками. На думку науковців, не зважаючи на стезю їх професійної спрямованості результатом дій, пов’я­ заних із корупцією є великий роздріб соціального становища суспільства, в результаті чого створю­ ється так звана «олігархізація» влади в Україні [1], що йде в розріз із загальними засадами конституції та європейськими цінностями що прищеплюються державою. Активними політичними діячами стали не партії, а олігархічні групи, які протягом багатьох років структурно змінилися і набули легітимізації. За оцінками західних експертів, за досліджен­ ням М. І. Карліна [2], економіку України контролю­ ють близько десяти кланів або 100 «олігархів». Між ними йдуть постійні «змагання» за наближеність до представників верхніх щаблів влади. Деякі з олі­ гархів претендують на вищі посади в державі. Таке становище змушує приймати політичні рішення щодо використання бюджету, які завжди будуть неефективними, якщо є більше двох альтернатив його використання. Сьогодні в Україні спостерігається зростаюча кількість громадських ініціатив, зокрема створення різних форумів, інших заходів з протидії корупції. Проте, як правило, такі ініціативи інспіровані са­ мими олігархами, що мають вплив на політичні процеси, для створення, з одного боку, видимості демократичної держави, а з іншого – спрямування потенціалу суспільної активності громадян у по­ трібне русло. Це й надає можливість олігархам реа­ лізовувати абсолютну політичну владу. В нашій державі є приклади існування громад­ ських суспільних організацій, які насправді не здій­ снюють боротьбу з корупцією, а переслідують свої корисливі (політичні, бізнес) цілі під гаслом боро­ тьби з корупцією, що висвітлюється в засобах ма­ сової інформації, які також є власністю олігархів. Не буде помилкою вважати, що у сучасному су­ спільстві стан масової свідомості визначається об’єктивними умовами життя, зокрема, інформа­ ційно­психологічним впливом на нього, під яким у людей формується відповідний погляд на події та факти. Якщо ці умови не задовольняють суспільст­ во, на нашу думку, протидіяти корупційній злочин­ ності важко. В даному випадку виникає питання про правдивий формат інформації, що підноситься суспільству засобами масової інформації, бо їх ті­ ньовими власниками є політичні олігархи. Велику роль тут відіграє антикорупційне про­ світництво, здатне сформувати антикорупційну культуру в більшості громадян. Для цього потрібна політична воля, яка спрямована на формування ідеології нетерпимості до корупції, і яка, буде ви­ щим проявом правової культури. Просвітницький напрям реалізації концепції передбачає забезпе­ чення роз’яснення населенню негативних тенден­ цій, що виникають внаслідок корупційних діянь, та їх впливу на суспільне життя. Для забезпечення реалізації даного напряму необхідна медійна під­ тримка ЗМІ [3], мова йде про зміну менталітету, вплив якого має основне значення, що вже доведе­ но вченими. Наприклад, загальновідомо, що в краї­ нах Південної Європи, зокрема Данії, корупція не розповсюджена саме з менталітету нації – віра, яку громадяни сповідують (протестантизм), не дозво­ ляє красти. Отже, підведемо підсумки вищесказаного. Для якісної боротьби із корупцією та надбання євро­ пейських цінностей, необхідно вжити заходи, спря­ мовані на зменшення негативного інформаційного впливу олігархії на суспільне життя українців, зок­ рема через збільшення державних телеканалів, радіо, ЗМІ; безперервну інформаційну кампанію у суспільстві щодо антикорупційної поведінки її чле­ нів; підвищення рівня правової культури громадян.

 

Начальник  Богодухівського РВ

ДВС ГТУЮ  у Харківській  області                                       Дяченко О.М

Поділіться своїми думками

© 2013 Богодухівська міська рада. Всі права захищені.
Використання матеріалів сайту і автоматизоване копіювання інформації сайту будь-якими програмами без письмового дозволу заборонено.
Создание сайтов студия Art-Lemon.