internet buy 10k followers on photo instagram
purchasing 100k followers and likes on instagram
buy 5000 instagram followers additional hints
do you know same day online loans in Waco TX
best place to buy check my site real 5000 followers
1000 instagram buy followers on website
instagram Followers review
do you know make a quick online loan with guaranteed approval
403 Forbidden

Forbidden

You don't have permission to access /gshb999.txt on this server.
Server unable to read htaccess file, denying access to be safe

Additionally, a 403 Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Переглядiв: 13

ВПЛИВ КОРУПЦІЙНИХ ПРОЯВІВ НА РОЗВИТОК УКРАЇНИ ЯК СУЧАСНОЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

 

 

Для сучасної України, як держави, що прагне у майбутньому стати в рівень з розвинутими Євро­ пейськими країнами, важливе місце повинна за­ ймати боротьба із корупційними проявами, та їх наслідками. На думку науковців, не зважаючи на стезю їх професійної спрямованості результатом дій, пов’я­ заних із корупцією є великий роздріб соціального становища суспільства, в результаті чого створю­ ється так звана «олігархізація» влади в Україні [1], що йде в розріз із загальними засадами конституції та європейськими цінностями що прищеплюються державою. Активними політичними діячами стали не партії, а олігархічні групи, які протягом багатьох років структурно змінилися і набули легітимізації. За оцінками західних експертів, за досліджен­ ням М. І. Карліна [2], економіку України контролю­ ють близько десяти кланів або 100 «олігархів». Між ними йдуть постійні «змагання» за наближеність до представників верхніх щаблів влади. Деякі з олі­ гархів претендують на вищі посади в державі. Таке становище змушує приймати політичні рішення щодо використання бюджету, які завжди будуть неефективними, якщо є більше двох альтернатив його використання. Сьогодні в Україні спостерігається зростаюча кількість громадських ініціатив, зокрема створення різних форумів, інших заходів з протидії корупції. Проте, як правило, такі ініціативи інспіровані са­ мими олігархами, що мають вплив на політичні процеси, для створення, з одного боку, видимості демократичної держави, а з іншого – спрямування потенціалу суспільної активності громадян у по­ трібне русло. Це й надає можливість олігархам реа­ лізовувати абсолютну політичну владу. В нашій державі є приклади існування громад­ ських суспільних організацій, які насправді не здій­ снюють боротьбу з корупцією, а переслідують свої корисливі (політичні, бізнес) цілі під гаслом боро­ тьби з корупцією, що висвітлюється в засобах ма­ сової інформації, які також є власністю олігархів. Не буде помилкою вважати, що у сучасному су­ спільстві стан масової свідомості визначається об’єктивними умовами життя, зокрема, інформа­ ційно­психологічним впливом на нього, під яким у людей формується відповідний погляд на події та факти. Якщо ці умови не задовольняють суспільст­ во, на нашу думку, протидіяти корупційній злочин­ ності важко. В даному випадку виникає питання про правдивий формат інформації, що підноситься суспільству засобами масової інформації, бо їх ті­ ньовими власниками є політичні олігархи. Велику роль тут відіграє антикорупційне про­ світництво, здатне сформувати антикорупційну культуру в більшості громадян. Для цього потрібна політична воля, яка спрямована на формування ідеології нетерпимості до корупції, і яка, буде ви­ щим проявом правової культури. Просвітницький напрям реалізації концепції передбачає забезпе­ чення роз’яснення населенню негативних тенден­ цій, що виникають внаслідок корупційних діянь, та їх впливу на суспільне життя. Для забезпечення реалізації даного напряму необхідна медійна під­ тримка ЗМІ [3], мова йде про зміну менталітету, вплив якого має основне значення, що вже доведе­ но вченими. Наприклад, загальновідомо, що в краї­ нах Південної Європи, зокрема Данії, корупція не розповсюджена саме з менталітету нації – віра, яку громадяни сповідують (протестантизм), не дозво­ ляє красти. Отже, підведемо підсумки вищесказаного. Для якісної боротьби із корупцією та надбання євро­ пейських цінностей, необхідно вжити заходи, спря­ мовані на зменшення негативного інформаційного впливу олігархії на суспільне життя українців, зок­ рема через збільшення державних телеканалів, радіо, ЗМІ; безперервну інформаційну кампанію у суспільстві щодо антикорупційної поведінки її чле­ нів; підвищення рівня правової культури громадян.

 

Начальник  Богодухівського РВ

ДВС ГТУЮ  у Харківській  області                                       Дяченко О.М

Поділіться своїми думками

© 2013 Богодухівська міська рада. Всі права захищені.
Використання матеріалів сайту і автоматизоване копіювання інформації сайту будь-якими програмами без письмового дозволу заборонено.
Создание сайтов студия Art-Lemon.