Розпорядження

Переглядiв: 113

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 31.12.2015                                      Богодухів                                     № 130

 

Про організацію виконання Закону України

«Про доступ до публічної інформації»

З метою встановлення єдиного порядку опрацювання запитів на отримання публічної інформації, забезпечення прозорості та відкритості в діяльності Богодухівської міської ради, реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Богодухівська міська рада, на виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 №547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», керуючись ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

РОЗПОРЯДЖАЮСЬ:

1. Встановити, що відповідно до статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» Богодухівська міська рада є розпорядником інформації, що отримана або створена в процесі реалізації міською радою своїх повноважень та виконання обов’язків, передбачених чинним законодавством.

2. Затвердити:

1) Форму письмового інформаційного запиту (додаток 1);

2) Порядок складання, подання та розгляду інформаційних запитів (додаток 2);

3) Перелік інформації, що підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Богодухівської міської ради  (додаток 3).

2. Встановити, що секретар керівника є відповідальним за реєстрацію, опрацювання, облік та систематизацію запитів на інформацію, що надійшли до Богодухівської міської ради та її виконавчого комітету:

1) Здійснює реєстрацію інформаційних запитів (в тому числі отримані в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) та забезпечує їх облік.

2) У встановленому порядку надає запитувачам форми запитів (додаток 1);

3) Надає консультації під час оформлення запитів на інформацію;

4) Оформлює запити на інформацію у разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені можливості тощо) особа не може подати письмовий запит (з обов’язковим зазначенням в запиті свого ім’я, контактного телефону та надання копії запиту особі, яка його подала);

5) Обробляє запити, що пройшли реєстрацію у встановленому порядку, опрацьовує, систематизує, аналізує та контролює задоволення запитів на інформацію.

4. Секретарю міської ради, заступникам міського голови, керуючому справами виконкому міської ради, головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії міської ради забезпечити:

1) Систематичне та оперативне оприлюднення на офіційному веб-сайті Богодухівської міської ради інформації про діяльність міської ради, прийняття рішень та іншої публічної інформації; проектів нормативно-правових актів – не пізніше як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття; інформації про факти, що загрожують життю, здоров’ю, або майну осіб та про заходи, які вживаються у зв’язку з цим, – невідкладно.

2) Оперативний і повний розгляд інформаційних запитів та надання відповідей на них у встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації» терміни.

5. Покласти на секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконкому міської ради, головного бухгалтера централізованої бухгалтерії міської ради персональну відповідальність за дотриманням встановленого законодавством порядку розгляду запитів на інформацію.

6. Секретарю міської ради, заступникам міського голови, керуючому справами виконкому міської ради, головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії міської ради невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів із дня затвердження документа надавати його для оприлюднення.

7. Секретарю міської ради забезпечити в установленому законодавством порядку оприлюднення інформації, визначеної переліком.

8. Визначити:

1) Відповідальними за забезпечення та організацію доступу запитувачів до публічної інформації секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконкому міської ради, головного бухгалтера централізованої бухгалтерії міської ради.

2) Спеціальне робоче місце для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, приймальню.

3) Номер телефону 3-20-02, факс 3-20-02 для отримання інформаційних запитів.

4) Адресу електронної пошти для отримання інформаційних запитів bogspp@ukr.net

9. Визнати такими, що втратили чинність:

розпорядження:

- від 05.05.2011 № 57 «Про організацію виконання заходів з реалізації вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

- п.3 розпорядження від 26.04.2011 № 49 «Про організацію виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

- від 01.04.2013 №30 «Про організацію виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації».

10. Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комітету Богодухівської міської ради Щербак А.М.

11. Надати керуючому справами виконавчого комітету Богодухівської міської ради Щербак А.М. право підпису відповідей на запити на інформацію.

Міський голова                                         М.ГОЛУБ

Додаток 1

до розпорядження міського голови від 31.12.2015 № 130

 

Форма запиту на інформацію

 Розпорядник інформації           Богодухівська міська рада

 Запитувач    ________________________________________

                      (прізвище, ім’я та по батькові (найменування)запитувача інформації, поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

 ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

Прошу відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” надати

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(вказується загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа  щодо якого зроблено запит,

якщо запитувачу це відомо)

 Запитувану  інформацію прошу  надати у визначений законом строк (необхідне зазначити) на поштову адресу ______________________________________________________________                            (поштовий індекс, область, район,  населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу  _______________________________________________

телефаксом __________________________________________________________

за телефоном __________________________________________________________

 

“____” ___________ 201__ року                             ________________________

 (підпис запитувача інформації)

 

 

Керуючий справами виконавчого

комітету Богодухівської міської ради                               А.ЩЕРБАК

 

 

Додаток 2

до розпорядження міського голови від 31.12.2015 № 130

 

Порядок

складання, подання та розгляду запит на інформацію

Богодухівської міської ради

 

1. Загальні положення

1) Порядок складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію в Богодухівській міській раді (далі – Порядок) поширюється на всі запити на інформацію, що отримані Богодухівською міською радою відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

2) Запит на інформацію – це прохання особи до міської ради надати публічну інформацію, що знаходиться у її володінні.

3) Запити на інформацію можуть надаватись в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

4) Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

5) Міська рада відповідає за реєстрацію, опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо розгляду запиту на інформацію та надання консультацій під час оформлення запиту.

2. Оформлення запиту на інформацію

1) Письмовий запит подається шляхом заповнення форми письмового запиту на публічну інформацію, затвердженої цим розпорядженням, або в довільній формі та має містити:

– ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документу, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

– підпис і дату за умов подання запиту у письмовій формі.

2) У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

3. Реєстрація запитів на публічну інформацію

1) Для ведення системи обліку використовується існуюча в міській раді система обліку документів на картках та в журналах.

2) Всі запити на публічну інформацію, що надходять до міської ради, незалежно від форми та способу надходження (поштою, в усній формі, телефоном, факсом, електронною поштою) приймаються та реєструються у спеціальному журналі обліку запитів на інформацію.

3) Реєстрація письмового запиту на інформацію здійснюється шляхом проставляння на ньому реєстраційного номеру та реєстрації у спеціальному журналі обліку інформаційних запитів. Усні, або отримані електронною поштою, факсом, телефоном, запити на інформацію – шляхом оформлення їх спеціальною карткою (додаток до Порядку) та занесення їх до спеціального журналу обліку запитів на інформацію.

На всіх картках обліку запитів на інформацію (звичайній (у разі письмового запиту) та спеціальній (у разі усного запиту) проставляється позначка «П.Ін.».

Для обліку та контролю за надходженням та розглядом запитів на інформацію в міській раді запроваджується окрема картотека.

4) Секретар керівника забезпечує ведення системи обліку документів, що містять публічну інформацію та знаходяться у володінні міської ради, та запитів на інформацію.

4. Розгляд запитів на публічну інформацію

1) Запит на інформацію після реєстрації негайно передається на розгляд міського голови. Особа, яка буде надавати відповідь на запит на інформацію, визначається міським головою або особою, яка виконує обов’язки міського голови.

2) Запит на інформацію має бути розглянутий у терміни, встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

3) Відповіді на запит на інформацію підлягають обов’язковій реєстрації.

5) Відповідь на запит на інформацію надається запитувачу у тій самій формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її у іншій формі.

6) У разі надходження письмової кореспонденції, яка одночасно містить ознаки запиту на інформацію та звернення громадянина, така кореспонденція розглядається згідно з порядком, встановленим Законом України «Про звернення громадян» в частині, що не суперечить вимогам Закону України «Про доступ до публічної інформації». Кореспонденція, яка за своїм характером не є зверненням громадянина, розглядається згідно з порядком, визначеним Законом України «Про доступ до публічної інформації».

5. Плата за надання інформації

1) Інформація на запит надається безкоштовно.

2) У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

3) Розмір фактичних витрат на копіювання та друк, встановлюється відповідним розпорядженням міського голови в межах граничних норм, визначених Кабінетом Міністрів України.

6. Строки розгляду запитів на публічну інформацію

1) Відповідь на запит на публічну інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

2) У разі, якщо запит на публічну інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту на інформацію.

3) Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

4) У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувач інформується в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

5) Термін розгляду запиту на публічну інформацію продовжується безпосередньо його виконавцем, з обов’язковим погодженням з міським головою або особою, що виконує його обов’язки.

7. Відмова в задоволенні запиту на публічну інформацію

1) Міська рада має право відмовити в задоволенні запиту в разі, якщо :

– не володіє і не зобов’язана відповідно до компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією щодо якої зроблено запит;

– інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

– особа, яка подала запит на публічну інформацію, не оплатила встановлені фактичні витрати, пов`язані з копіюванням або друком;

– не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

2) Відмова в задоволенні запиту на публічну інформацію надається в письмовій формі і має містити:

– прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

– дату відмови;

– мотивовану підставу відмови;

– порядок оскарження відмови;

– підпис.

8.Відстрочка в задоволенні запиту на публічну інформацію

1)     Відстрочка в задоволенні запиту на публічну інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для

ознайомлення в передбачені Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

2) У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на публічну інформацію має бути зазначено:

– прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

– дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

– причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений строк;

– строк, у який буде задоволено запит;

– підпис.

9. Направлення запиту на публічну інформацію за належністю

У разі, якщо міська рада не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності їй відомо, хто володіє такою інформацією, міська рада зобов’язана направити цей запит протягом двох днів належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

10. Оскарження рішень, дiй чи бездiяльностi розпорядників інформації

1) Вiдповiдно до статтi 23 Закону Украни “Про доступ до публiчної iнформацiї” рiшення, дiї чи бездiяльнiсть працівників Богодухівської міської ради можуть бути оскарженi до міського голови або до суду.

2) Запитувач має право оскаржити:

1) вiдмову в задоволеннi запиту на iнформацiю;

2) вiдстрочку задоволення запиту на iнформацiю;

3) ненадання вiдповiдi на запит на iнформацiю;

4) надання недостовiрної або неповної iнформацiї;

5) несвоєчасне надання iнформацiї;

6) невиконання міською радою обов’язку оприлюднювати iнформацiю вiдповiдно до статті 15 Закону України “Про доступ до публiчної  iнформацiї”.

3) Скарга на рiшення, дії чи бездiяльнiсть міської ради подається до міського голови.

До скарги додаються наявнi у запитувача iнформації рiшення або копії рiшень, якi приймалися стосовно його запиту, а також iншi документи, необхiднi для розгляду скарги, якi  пiсля її розгляду в обов’язковому порядку повертаються громадянину.

4) Рiшення міського голови, який розглядав скаргу, в разi незгоди з ним запитувача може бути оскаржено до суду в термiн, передбачений законодавством України.

Про результати перевiрки скарги i суть прийнятого рiшення громадянин повiдомляється  письмово.

      5) Запитувач iнформацiї, який звернувся зi скаргою до міського голови, має право:

     - знайомитися з матерiалами перевiрки;

- подавати додатковi матерiали;

- бути присутнiм при розглядi скарги;

- користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу, органiзацiї, яка здiйснює правозахисну функцiю, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку;

- одержати письмову вiдповiдь про результати розгляду скарги;

- висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємницi розгляду скарги.

6) Посадовi особи  міської ради в межах своїх повноважень зобов’язанi:

- об’єктивно, всебiчно i вчасно перевiряти скаргу;

- у разi прийняття рiшення про обмеження доступу запитувача до запитуваної iнформацiї при розглядi скарги вiдповiдно його обґрунтувати;

-  на прохання запитувача запрошувати його на засiдання щодо розгляду скарги;

- вiдмiняти або змiнювати оскаржуванi рiшення у випадках, передбачених законодавством Украни, якщо вони не вiдповiдають закону або iншим нормативним актам, невiдкладно вживати заходiв до припинення  неправомiрних дiй, виявляти, усувати причини та умови, якi сприяли порушенням;

- забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання  прийнятих у зв’язку зi скаргою рiшень;

- у разi визнання скарги необгрунтованою, роз’яснити порядок  оскарження прийнятого за нею рiшення.

7) Оскарження рiшень, дiй чи бездiяльностi міської ради до суду здiйснюється в порядку, визначеному Кодексом адмiнiстративного судочинства України.

11. Вiдповідальнiсть працiвникiв Богодухівської міської ради

Посадовi особи міської ради за порушення законодавства про доступ до публiчної iнформацiї несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до закону.

 

 

Керуючий справами виконавчого

комітету Богодухівської міської ради                               А.ЩЕРБАК

Додаток 3

до розпорядження міського голови від 31.12.2015 № 130

 

ПЕРЕЛІК

інформації, що підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі Богодухівської міської

 

№ з/п

Назва розділу інформаційного наповнення

Відповідальні

1. Інформація про організаційну структуру виконкому Богодухівської міської ради Щербак А.М.
2. Інформація про статут громади, регламент ради, регламент виконкому, розподіл обов’язків Зіньковська З.М.Щербак А.М.
3. Інформація про фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання Зіньковська З.М.Дереведмедь Т.В.
4. Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньо-організаційних), що приймаються органом місцевого самоврядування Зіньковська З.М.Щербак А.М.
5. Проекти нормативно-правових актів органу місцевого самоврядування, що підлягають обговоренню (оприлюднюється не пізніше, як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою їх прийняття) Заступники згідно з розподілом обов’язків
6. Інформація про нормативно-правові засади діяльності Богодухівської міської ради та виконкому Щербак А.М.
7. Перелік та умови отримання послуг, що надаються виконкомом Богодухівської міської ради, форми та зразки документів Щербак А.М.
8. Порядок складання, подання до Богодухівської міської ради запиту на інформацію, в тому числі інформація про номери засобів та зв’язку (факс, телефон, електронна пошта) осіб відповідальних за забезпечення доступу запитувачів до інформації Щербак А.М.
9. Порядок оскарження актів Богодухівської міської ради та виконкому, дій чи бездіяльності посадових осіб Щербак А.М..
10. Інформація про систему обліку, види інформації, яку зберігає Богодухівська міська рада Зіньковська З.М.Щербак А.М.
11. Плани проведення та порядок денний відкритих засідань Богодухівської міської ради та її виконавчого комітету Зіньковська З.М.Щербак А.М.
12. Інформація про розташування в Богодухівській міській ради місць, де запитувачам надаються форми запитів на інформацію Щербак А.М.
13. Звіти, в тому числі щодо запитів задоволення на інформацію Щербак А.М.
14. Інформація про діяльність Богодухівської міської ради, а саме про: місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти; прізвище, ім’я по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти міського голови, його заступників, спеціалістів Зіньковська З.М.Щербак А.М.
15. Інформація про розклад роботи та графік прийому громадян Зіньковська З.М.Щербак А.М.
16. Інформація про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад Щербак А.М.
17. Перелік і службові номери засобів зв’язку підприємств, установ та організацій міста Богодухова Щербак А.М.
18. Будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим (підлягає невідкладеному оприлюдненню). Заступники згідно з розподілом обов’язків

 

 

Керуючий справами виконавчого

комітету Богодухівської міської ради                               А.ЩЕРБАК