internet buy 10k followers on photo instagram
purchasing 100k followers and likes on instagram
buy 5000 instagram followers additional hints
do you know same day online loans in Waco TX
best place to buy check my site real 5000 followers
1000 instagram buy followers on website
instagram Followers review
do you know make a quick online loan with guaranteed approval
Переглядiв: 26

ПРОТИДІЯ ПЕВНИМ ПРОЯВАМ КОРУПЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИМИ ЗАСОБАМИ: МОЖЛИВОСТІ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ

Богодухівський районний відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Харківській області.

 Харківська область,  м. Богодухів, вул. Покровська 5,

т. (05758)-33217, (05758)-34855, bogoduhiv_dvs@ukr.net, info@bg.kh.dvs.gov.ua.

 

  1. Світова спільнота, будучи переконаною, що корупція не є локальною проблемою, висловлює істотну стурбованість серйозністю породжуваних корупцією проблем і загроз для стабільності й без­ пеки суспільства, розвитку інституціональних та демократичних засад, правових цінностей, сталого розвитку тощо. Актуальними ці проблеми є і для України, де останнім часом, незважаючи на незначний промі­жок часу (в історичному вимірі), що минув з моме­нту Революції Гідності, спостерігається «ренесанс» корупційних практик та пов’язаних з ними негати­вних соціальних явищ – це можна спостерігати на прикладі аналізу діяльності державних органів та їх посадових осіб, органів місцевого самоврядуван­ня та посадових осіб місцевого самоврядування, суддів, прокурорів, керівників певних ВНЗ та їх на­уково-­педагогічних працівників та ін. І хоча і на законодавчому рівні, і на рівні конкретних заходів можна побачити «якийсь» прогрес у цьому плані, однак у більшості випадків, на жаль, це лише іміта­ція «боротьби».

2. На рівні правового регулювання протидії і запобігання корупції та пов’язаних з корупцією явищ в Україні зроблено немало. Україна ратифіку­ вала Конвенцію Організації Об’єднаних Націй про­ ти корупції, здійснила заходи з імплементацію її положень тощо. Зокрема, прийнято Закон України «Про запобігання корупції»; в Кримінальний кодекс України внесено певні зміни, направленні на про­ тидію корупції; в низку інших нормативно­ -правових актів внесено зміни, які також направ­ленні на запобігання та протидію корупції, на ней­тралізацію явищ, пов’язаних з корупцією. Однак, на наш погляд, правове регулювання запобігання та протидії корупції, а також пов’язаних з корупцією діянь, не можна вважати досконалим, що значно впливає на ефективність як діяльності уповнова­ жених державою органів, так і інших суб’єктів, які і згідно законодавства, і відповідно до власних уст ремлінь намагаються протидіяти цьому негатив­ному соціальному явищу та вживати дієвих заходів з його попередження. 3. Згідно ч. 1 ст. 3 Закону України «Про статус народного депутата України», народний депутат не має права: 1) бути членом Кабінету Міністрів України, ке­рівником центрального органу виконавчої влади; 2) мати інший представницький мандат чи од­ночасно бути на державній службі;

3) обіймати посаду міського, сільського, сели­щного голови;

4) займатися будь-якою, крім депутатської, оплачуваною роботою, за винятком викладацької, наукової та творчої діяльності, а також медичної практики у вільний від виконання обов’язків на­родного депутата час;

5) залучатись як експерт органами у криміна­ льному провадженні, а також займатися адвокат­ською діяльністю;

6) входити до складу керівництва, правління чи ради підприємства, установи, організації, що має на меті одержання прибутку. Аналогічні або майже аналогічні положення про несумісність діяльності певних категорій осіб (державних службовців, суддів та ін.) містяться в інших нормативн-о­правових актах. Головне тут не окремі конкретні положення, які визначаються статусом та видом і характером діяльності певних «державних посадових осіб» (термін вжито в розу­ мінні Конвенції ООН проти корупції), а направленість на вжиття заходів, які мають ефективно запобігати та протидіяти корупції, пов’язаним з корупцією діянням. Однак, аналіз деяких нормативно­правових ак­ тів викликає в певних випадках сумніви щодо об’єк­тивності правового регулювання запобігання та протидії корупції, пов’язаним з корупцією діянням.

Наприклад, в законодавстві чітко прописано, що державні посадові особи не можуть входити до складу керівництва, правління чи ради підприємс­тва, установи, організації, що має на меті одержан­ня прибутку. Це зрозуміло і правильно. Однак, як слід сприймати ситуацію та кваліфікувати діяння, коли державні посадові особи входять до складу органів управління неприбуткових установ, якими, за загальною практикою, є вищі навчальні заклади державної, комунальної або приватної форми влас­ ності? Як слід розцінювати ситуацію, коли держав­ні посадові особи входять до складу Вчених рад – колегіальних органів управління ВНЗ (ст. 36 Закону України «Про вищу освіту»)? Згідно чинного зако­нодавства України ці дії не є корупцією, і не є діян­ нями, пов’язаними з корупцією, хоча негативні ас­ пекти такого суміщення посад видно неозброєним оком – виходячи із повноважень вчених рад ВНЗ та існуючих практик. В розрізі наведеного виникає цілком слушне запитання, навіщо державним поса­ довим особам, які навіть і займаються науковою чи викладацькою діяльністю, входити до складу вче­ної ради ВНЗ? Ця проблема, на перший погляд, має досить ло­кальний характер, однак суспільна небезпечність такого положення речей, виходячи з українських реалій, значна. Важливі аргументи на користь тези © Березовський А. А., 2017 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ У СВІТЛІ РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ. ХАРКІВ, 2017 27 про несумісність державних посад і входження державних посадових осіб України до складу вче­ них рад ВНЗ, в цілому їх участь в управлінні ВНЗ, як уявляється, надасть кримінологічне вивчення да­ ного явища.

 З огляду на наведене, зазначимо, що правове регулювання запобіганню та протидії корупції в Україні в певних аспектах, зокрема, в дослідженому вище, є недосконалим, що негативно впливає на розвиток демократичних процесів та сталий розви­ток нашої держави. Не врегулювання аналізованої проблеми на законодавчому рівні певною мірою знижує антикорупційний потенціал та ефектив­ність кримінального законодавства України.

 

 

 

Начальник  Богодухівського РВ

ДВС ГТУЮ  у Харківській  області                                       Дяченко О.М

Поділіться своїми думками

© 2013 Богодухівська міська рада. Всі права захищені.
Використання матеріалів сайту і автоматизоване копіювання інформації сайту будь-якими програмами без письмового дозволу заборонено.
Создание сайтов студия Art-Lemon.