ПРОЕКТИ РІШЕНЬ на ХХ сесію VII скликання 22.09.2017

Переглядiв: 58

На порядок денний ХХ сесії VII скликання, яка відбудеться  22.09.2017  винести наступні питання:

1.Про зміну типу та затвердження статуту ДНЗ №5 « Ялинка» .

 

 

2.   Про внесення  змін до рішення Богодухівської міської ради  від 30.11. 2016   №  304 –VІI  «Про затвердження Плану діяльності  з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік» (XIІІ СЕСІЯ VІI СКЛИКАННЯ).

3.  Про внесення  змін до рішення Богодухівської міської ради  від 03.03. 2017   №  400 –VІI  «Про затвердження     Програми  забезпечення пільгового проїзду окремих категорій громадян   та відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що працюють у режимі маршрутного таксі  на території Богодухівської міської ради на 2017 рік» (XVІ СЕСІЯ VІI СКЛИКАННЯ).

4. Про надання матеріальної допомоги.

5. Про внесення змін до рішення міської ради 23.12.2016 №331- VII « Про міський бюджет на 2017рік» та додатків до нього.

6. Земельні питання.

7. Різне.

 

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХХ СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

22.09.2017

Богодухів

№ _____- VII

 

Про затвердження статуту дошкільного навчального закладу № 5 «Ялинка» в новій редакції.

 

Керуючись Законом України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 року за №305,наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів» зі змінами  та  ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

В И Р І Ш И Л А: ,

 

  1. Затвердити статут дошкільного навчального закладу № 5 «Ялинка» в новій редакції (додається).
  2. Завідувачу дошкільним навчальним закладом здійснити державну реєстрацію статуту в новій редакції дошкільного навчального закладу (ясла-садок ) №5 «Ялинка» згідно з вимогами чинного законодавства України.
  3. Рішення Богодухівської міської ради від 18 липня 2007 року № 811-V «Про затвердження статутів комунальних дошкільних навчальних закладів №3,5,6,7,8,9 м. Богодухова в новій редакції» втратить  чинність  щодо ясла-садок № 5 «Ялинка» після державної реєстрації статуту дошкільного навчального закладу № 5 «Ялинка» в новій редакції.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійні депутатські комісії з питань бюджету (голова Григорович О.П.) , з гуманітарних питань та соціального захисту населення (голова Рогинська Л.І.) та питань регламенту, законності, правопорядку, депутатської    діяльності  та депутатської етики та взаємодії з органами місцевого самоврядування (голова Векленко В.І.).

 

 

 

Міський голова                                                                                         М.ГОЛУБ

Затверджено сесією міської ради від ___.09.2017 № ____-VII

(ХХ сесія VII скликання)

СТАТУТ  БОГОДУХІВСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 5 «ЯЛИНКА» БОГОДУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (нова редакція)

І. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.    БОГОДУХІВСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 5 «ЯЛИНКА» БОГОДУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – дошкільний  навчальний заклад) створено на підставі рішення Богодухівської міської ради від 1 вересня 1963 року № 20.

1.2.    Юридична  адреса  дошкільного  навчального  закладу:   вулиця Пушкіна, № 24, місто Богодухів, Харківської області, 62103.

1.3.    Повна назва дошкільного навчального закладу: БОГОДУХІВСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 5 «ЯЛИНКА» БОГОДУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

Скорочена назва дошкільного навчального закладу: Богодухівський ДНЗ № 5 «Ялинка».

1.4. Тип Дошкільного навчального закладу: дошкільний навчальний заклад (ясла-садок), у якому функціонують групи загального розвитку з метою здійснення дошкільної освіти з урахуванням стану здоров’я, розумового, фізичного і психічного розвитку дітей.

1.5.    Засновник дошкільного навчального закладу —  Богодухівська міська рада (далі – засновник). Засновник, або уповноважений ним орган (виконавчий комітет Богодухівської міської ради) здійснює фінансування дошкільного навчального закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.6.    Власником майна є територіальна громада Богодухівської міської ради в особі Богодухівської міської ради (далі – власник).

1.7.    Дошкільний навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,  іншими  законодавчими актами Президента України, Кабінету Міністрів, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, Положенням про дошкільний навчальний заклад (далі – Положення), рішеннями та розпорядженнями Засновника, іншими нормативно-правовими актами, Статутом дошкільного навчального закладу Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 5 «Ялинка» Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області (далі – Статут).

1.8.    Дошкільний навчальний заклад є юридичною особою,  діє на підставі статуту, який затверджується Засновником за погодженням з відділом освіти Богодухівської районної державної адміністрації (далі – відділ освіти). Дошкільний заклад має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами.

1.9.    Дошкільний навчальний заклад є неприбутковою бюджетною установою. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, працівників, (окрім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Доходи (прибутки) дошкільного навчального закладу використовуються  виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

1.10.                       Головною метою дошкільного навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у догляді, розвитку та вихованні дітей.

1.11.                       Діяльність дошкільного навчального закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

- реалізація державної політики в галузі освіти;

- збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей;

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей та нахилів, набуття нею соціального досвіду;

- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіти;

- формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового способу життя, норм безпечної поведінки;

- здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї;

- надання всебічної допомоги сім’ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини;

- оновлення змісту освіти, апробацію нових педагогічних технологій, методів і форм навчання.

1.12.                       Дошкільний навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України, Положенням про дошкільний навчальний заклад та даним Статутом.

1.13.                       Дошкільний навчальний заклад несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

- реалізацію основних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

- створення безпечних умов для життя і здоров’я дітей, а також забезпечення безпеки перебування дитини в закладі впродовж визначеного часу, організацію медичної допомоги;

- відповідність обраних форм організації навчально-виховного процесу віковим психофізіологічним особливостям вихованцям;

- дотримання фінансової дисципліни та забезпечення матеріально-технічної бази.

1.14.                       Взаємовідносини між дошкільним навчальним закладом, юридичними та фізичними особами визначається угодами, що укладаються між ними.

1.15. У дошкільному навчальному закладі не допускаються створення і діяльність організаційних структур політичних партій та релігійних організацій.

 

ІІ. Комплектування дошкільного навчального закладу

 

2.1. Групи дошкільного навчального закладу комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють.

2.2. У дошкільному навчальному закладі  функціонують групи з денним режимом перебування.

Групи комплектуються за віковими ознаками.

2.3. У дошкільному навчальному закладі функціонують  групи загального  розвитку.

2.4  У дошкільному навчальному закладі для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-розвиткової роботи можуть створюватися інклюзивні групи для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами в тому числі з інвалідністю.У разі відкриття такої групи, за потреби, вводиться посада асистента вихователя.

2.5. Наповнюваність груп дітьми становить:

-  від 1 до 3-х років – до 15 осіб;

-  від 3-х до 6-ти (7-ми) років – до 20 осіб;

- в інклюзивній групі  (дошкільного віку) – до 15 осіб.

2.6. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі:

- заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

- медичної довідки про стан здоров’я дитини встановленого зразка, з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад; — довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

- свідоцтва про народження дитини.

Для прийому дітей в заклад з особливими освітніми потребами додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації та індивідуальна програма реабілітації для дітей з інвалідністю.

2.7. Під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу, керівник зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із Статутом дошкільного  закладу,  іншими  документами,  що  регламентують  його діяльність.

2.8. За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному  закладі в разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

2.9. Відрахування дітей із дошкільного навчального закладу може здійснюватись:

- за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному навчальному закладі даного типу;

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

2.10. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини – не менше як за 10 календарних днів.

2.11. Письмове повідомлення батькам або особам, які їх замінюють про відрахування дитини із зазначенням причин надсилається по закінченні 2-х місячного терміну не пізніше ніж за 10 календарних днів.

2.12.. Забороняється безпідставне відрахування дитини з дошкільного навчального закладу.

2.13. Діти, які перебувають у дошкільному навчальному закладі під соціально-педагогічним патронатом, беруться на облік у закладі.

2.14. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

2.15. Дошкільний навчальний заклад здійснює соціально-педагогічний патронат сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, але не відвідують дошкільних навчальних закладів, та надання консультаційної допомоги сім'ї.

 

ІІІ. Режим роботи дошкільного навчального закладу

 

3.1. Режим роботи дошкільного навчального закладу, тривалість перебування в ньому дітей встановлюється відповідно до законодавства України засновником за погодженням з відділом освіти та органом державного санітарного нагляду.

3.2. За рішенням засновника, погодженим з відділом освіти, враховуючи потреби батьків або осіб, які їх замінюють, дошкільний навчальний заклад може змінювати режим роботи закладу або окремих груп.

3.3. Щоденний     графік     роботи    груп    дошкільного    навчального   закладу визначається завідувачем згідно із затвердженим режимом роботи.

 

IV. Організація навчально-виховного процесу в

дошкільному навчальному закладі

 

4.1. Навчальний рік у дошкільному навчальному закладі починається 01 вересня і закінчується 31 травня наступного року. І навчальний семестр – з 01 вересня по 31 грудня ; ІІ навчальний семестр – з 01 січня по 31 травня.

З 01 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному навчальному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до плану роботи, який складається на навчальний рік і оздоровчий  період.

4.3. План роботи дошкільного навчального закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного навчального закладу і погоджується з відділом освіти.  План роботи дошкільного навчального закладу на оздоровчий період додатково погоджується з відповідним закладом державного санітарного нагляду у Богодухівському районі.

4.4. У дошкільному навчальному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5. Навчально — виховний процес у дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти та вимог діючих чинних програм.

4.6. Дошкільний навчальний заклад для здійснення навчально-виховного процесу має право обирати програму (програми) розвитку дітей із затверджених в установленому порядку МОН.

4.7. Дошкільний навчальний заклад організує освітній процес за гуманітарним напрямком. З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей дошкільний навчальний заклад може організовувати освітній процес за одним чи кількома пріоритетними напрямами (художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний тощо).

4.8. Щоденна кількість і послідовність занять у групах визначається розкладом занять, який складається відповідно до санітарно-гігієнічних, педагогічних вимог і затверджується завідувачем дошкільного навчального закладу. Зміна розкладу занять без дозволу адміністрації дошкільного навчального закладу не допускається.

4.9. Дошкільний навчальний заклад може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені Державною базовою програмою, лише на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільним навчальним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного Міністерством освіти і науки України разом з Міністерством охорони здоров’я України. Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з дошкільного навчального закладу. Платні послуги не можуть надаватися в рамках Державної базової програми.

 

V. Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі

 

5.1.Порядок забезпечення продуктами харчування  встановлюється засновником.

5.2. Забезпечення продуктами харчування дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до діючих нормативів.

5.3. Харчування дітей у дошкільному навчальному закладі та його кратність залежить від режиму роботи закладу та тривалості перебування в ньому дітей. Для дітей, які перебувають у дошкільному навчальному закладі менше шести годин, організація харчування, його форми і кратність визначаються за домовленістю з батьками або особами, які їх замінюють.

5.4. Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичного працівника та керівника дошкільного навчального закладу.

 

VI. Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі

 

6.1. Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснюється на безоплатній основі медичним працівником, який входить до штату дошкільного навчального закладу.

6.2. Сестра медична старша дошкільного навчального закладу здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил в закладі, режимом та якістю харчування.

6.3. Дошкільний навчальний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

6.4. До основних обов'язків  сестри медичної старшої дошкільного навчального закладу належать:
- моніторинг стану здоров'я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;
- організація проведення медичних оглядів, у тому числі, поглиблених, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;
 - здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;
 - медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;
- проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.

 

VII. Учасники навчально-виховного процесу

 

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі є: діти дошкільного віку, завідувач, старша медична сестра, педагогічні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. За успіхи у роботі учасники навчально-виховного процесу можуть бути відзначені державними та місцевими нагородами, іншими видами морального та матеріального заохочення працівників освіти відповідно до діючого законодавства України.

7.3. Дитина має гарантоване державою право на:

- доступну та безоплатну дошкільну освіту;

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

- захист від будь якої інформації та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю і духовному розвитку;

- безоплатне медичне обслуговування у дошкільному навчальному закладі;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя.

7.4. Батьки або особи, які їх замінюють мають право:

- обирати та бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного навчального закладу;

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

-  брати участь в покращенні навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу;

-  захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

- інші права, що не суперечать Конституції України.

7.5. Батьки або особи, які замінюють їх, зобов’язані:

- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природничих задатків, нахилів та здібностей;

- поважати гідність дитини;

- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;

- своєчасно вносити плату за харчування дітей у дошкільному навчальному закладі у встановленому порядку;

- своєчасно повідомляти адміністрацію дошкільного навчального закладу про хворобу дитини та можливість її відсутності;

- слідкувати за станом здоров’я дитини.

7.6. На посаду педагогічного працівника дошкільного навчального закладу приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту                        (освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра, молодшого спеціаліста, до введення в дію Закону України «Про освіту» — вищу або середню спеціальну освіту), забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан  здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.7. Трудові відносини регулюються Кодексом законів України «Про працю», законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.8. Педагогічні працівники мають право:

-  на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

- брати участь у роботі органів самоврядування дошкільного навчального закладу;

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах, тощо;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи дошкільного навчального закладу;

-  на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства України;

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- на позачергову атестацію для отримання відповідної категорії та педагогічного звання;

-  на захист професійної честі та власної гідності;

-  інші права, що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні працівники зобов’язані:

- виконувати цей Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного навчального закладу, посадову інструкцію, умови трудового договору, накази та усні розпорядження завідувача, що не суперечать законодавству України;

-  дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків або осіб, які їх замінюють;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

- приймати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності;

- співпрацювати з сім’ями вихованців дошкільного навчального закладу з питань навчання і виховання дітей;

- сприяти задоволенню попиту батьків на додаткові освітні послуги;

-  виконувати інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.10. Педагогічні  та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного навчального закладу завідувачем.

7.11. Працівники дошкільного навчального закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дітей згідно із законодавством України.

7.12. Працівники дошкільного навчального закладу проходять періодичні  безоплатні медичні огляди в установленому законодавством України порядку.

7.13. Педагогічні працівники дошкільного навчального закладу підлягають атестації, яка є обов’язковою і здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України.

7.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку дошкільного навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови Колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи завідувачем відповідно до законодавства України.

7.15. Права, обов’язки та соціальні гарантії інших працівників дошкільного навчального закладу регулюються трудовим законодавством та Правилами внутрішнього розпорядку дошкільного навчального закладу.

 

VIII. Управління дошкільним навчальним закладом

 

8.1. Управління дошкільним навчальним закладом здійснюється його засновником – Богодухівською міською радою та відділом освіти у межах повноважень, передбачених  чинним законодавством України.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного навчального закладу здійснює його завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому законодавством порядку.

На посаду керівника дошкільного навчального закладу призначається особа, яка є громадянином України, має відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня «спеціаліст», стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менш як три роки, а також організаторські здібності, та стан здоров'я якої не перешкоджає виконанню професійних обов'язків.

Керівник дошкільного навчального закладу:

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного навчального закладу;

- діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

-  розпоряджається, в установленому порядку, майном і коштами дошкільного навчального закладу в межах компетенції, і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного навчального закладу;

-  видає, у межах своєї компетенції, накази, контролює їх виконання;

-  контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

- затверджує план роботи дошкільного навчального закладу і погоджує його з відділом освіти;

- за погодженням з профспілковим комітетом затверджує посадові (робочі) інструкції працівників;

- за погодженням з профспілковим комітетом затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку;

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту та обсягу;

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

- організує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

- щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну та фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб які їх замінюють;

- виконує інші дії, що виходять із цього Статуту, посадової інструкції та рішення засновника згідно із законодавством України.

8.3. Колегіальним постійно діючим органом управління дошкільним навчальним закладом є педагогічна рада закладу.

До складу педагогічної ради Дошкільного навчального закладу входять завідувач, вихователі, музичний керівник, старша медична сестра, інші спеціалісти. До складу педагогічної ради дошкільного навчального закладу можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.

На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.

Головою педагогічної ради дошкільного навчального закладу є його завідувач. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

Педагогічна рада дошкільного навчального закладу:

- оцінює результативність реалізації Державної базової програми та хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей по кожній віковій групі;

- розглядає питання вдосконалення організації навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі, та приймає відповідні рішення;

- визначає план роботи дошкільного навчального закладу та педагогічне навантаження працівників;

- затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- аналізує проведення    експериментальної та інноваційної діяльності у дошкільному навчальному закладі;

- визначає шляхи співпраці дошкільного навчального закладу із сім’єю;

- розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників дошкільного навчального закладу;

- заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

- затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників;

- розглядає інші питання, визначені Положенням про дошкільний навчальний заклад.

Робота педагогічної ради планується довільно, відповідно до потреб дошкільного навчального закладу.

Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4 на рік.

8.4. Органом громадського самоврядування у дошкільному навчальному закладі є загальні збори (конференція) батьків або осіб, які їх замінюють, що скликаються не рідше одного разу на рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори (конференція):

-  обирають Раду дошкільного навчального закладу, її членів і голову, встановлюють строк її повноважень;

- заслуховують звіти голови ради дошкільного навчального закладу, керівника дошкільного навчального закладу з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності,

- розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного навчального закладу;

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного навчального закладу;

- визначають інші функції, що не суперечать законодавству України.

8.5. У період між загальними зборами (конференціями) діє Рада дошкільного навчального закладу, діяльність якої регулюється цим Статутом.

Рада дошкільного навчального закладу:

- організує виконання рішень загальних зборів (конференцій);

- розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення та використання бюджету закладу;

- вносить пропозиції щодо морального та матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- погоджує зміст та форми роботи з педагогічної освіти батьків;

- виконує інші функції, що не суперечать законодавству України.

До складу Ради дошкільного навчального закладу обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх замінюють.

Кількість засідань ради визначається за потребою.

Засідання ради дошкільного навчального закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

8.6. У дошкільному навчальному закладі може створюватись і діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян з метою залучення громадськості до розв’язання проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного навчального закладу.

Піклувальна рада (у складі 7-15 осіб) створюється за рішенням загальних зборів (конференції) дошкільного навчального закладу або Ради дошкільного навчального закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) дошкільного навчального закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

- співпраця з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному навчальному закладі;

- сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно — спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного навчального закладу;

- сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного навчального закладу;

- сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

- організація дозвілля та оздоровлення дітей і працівників дошкільного навчального закладу;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

- всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним навчальним закладом;

- сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

 

IX. Майно дошкільного навчального закладу

 

9.1. Матеріально — технічна база дошкільного навчального закладу є власністю засновника.

9.2. Відповідно до рішення виконавчого комітету Богодухівської міської ради від 07 жовтня 1997 року № 668 дошкільному навчальному закладу передано в оперативне управління земельну ділянку, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивний та ігрові майданчики.

9.3. Рішенням № ____ від 30 серпня 1963 року дошкільному  навчальному закладу виділена присадибна ділянка площею 1127 м2.

X. Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального закладу

 

10.1. Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального закладу провадиться на основі кошторису, який складається і затверджується відповідно до законодавства та цього Статуту.

10.2. Джерелами фінансування дошкільного навчального закладу є кошти:

- засновника;

- відповідних бюджетів, що надходять у розмірі, не нижчому від передбаченого нормативами фінансування;

- батьків або осіб, які їх замінюють;

- кошти, одержані від громадян за надання платних послуг у галузі освіти, згідно із законодавством України;

- добровільні пожертвування та цільові грошові внески підприємств, установ, організацій та окремих громадян, фізичних і юридичних осіб;

- інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

10.3. Дошкільний навчальний заклад за погодженням із засновником може придбавати і орендувати необхідне обладнання та інше майно; отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб; здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.5. Порядок ведення діловодства, бухгалтерського обліку та статистичної звітності у дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

10.6. За рішенням засновника дошкільного навчального закладу бухгалтерський облік здійснюється централізованою бухгалтерією засновника.

 

ХІ. Контроль за діяльністю дошкільного навчального закладу

 

11.1. Дошкільний навчальний заклад підпорядкований, підзвітний засновнику –Богодухівській міській  раді та відділу освіти.

11.2.Основною формою контролю за діяльністю дошкільного навчального закладу є державна атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. Результати державної атестації дошкільного навчального закладу оприлюднюються.

11.3. Контроль за дотриманням дошкільним навчальним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється відділом освіти.

11.4. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, проводиться відповідно до законодавства України.

11.5. Засновник має право проводити планові та позапланові перевірки діяльності дошкільного навчального закладу.

 

ХІІ. Міжнародне співробітництво

 

12.1. Дошкільний навчальний заклад відповідно до законодавства України має право укладати угоди і договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами, підприємствами, громадянами, організаціями, відомствами, науковими установами, фондами як на території України, так і за її межами за погодженням з відділом освіти, засновником.

ХІІІ. Реорганізація і ліквідація дошкільного навчального закладу

 

13.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію дошкільного навчального закладу приймає засновник  відповідно до чинного законодавства.

13.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

13.3.         У разі припинення діяльності дошкільного навчального закладу (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передача активів здійснюється засновнику або зараховується до доходу його бюджету.

13.4. При реорганізації чи ліквідації дошкільного навчального закладу працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.

 

ХІV Заключні положення

 

14.1. Цей Статут набуває чинності після його затвердження та державної реєстрації в уповноважених для цього органах.

14.2. Зміни та доповнення до цього Статуту набувають чинності після їх реєстрації в установленому законодавством України порядку.

 

 

 

 

 

        ПРОЕКТ

                                                            УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХХ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

22.09.2017                                                 Богодухів                                            №  ____-VІI

Про внесення  змін до Плану

 діяльності в підготовці проектів

регуляторних  актів на  2017р.

затвердженого  рішенням

Богодухівської міської  ради  від

30.11. 2016р. № 304- VII (ХІІІ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ)

 

 

Відповідно до Закону України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності від 11.09.2003 р. № 1160-IV, Закону України “Про місцеве самоврядування в України”, Регламентом роботи Богодухівської  міської  ради VII- скликання, міська  рада -

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести  доповнення до  Плану  діяльності в підготовці проектів регуляторних  актів на  2017р.затвердженого  рішення Богодухівської міської  ради від 30.11. 2016р. №304 –VII (XIII- сесія VII-скликання), доповнити  його п.5 такого  змісту:

 

з/пВид

Проекту

регуляторного

акту Назва  проекту регуляторного                        актаЦіль  прийняттяСтрок

підготовкиВідповідальність

за розроблення

Проекту регуляторного акту1          2                     3                 4        5           65.Рішення  міської радиПро затвердження Положення про  порядок присвоєння  поштових  адрес на  території Богодухівської  міської радиВстановлення відповідно  до  чинного законодавства України чіткого  та  зрозумілого  порядку присвоєння  поштових  адрес на  території Богодухівської  міської  ради4-квартал 2017року Ворвуль В.В.

Перепелиця М.І.

 

2. Доручити заступнику  міської  ради Ворвулю  В.В. направити до  Державної  регуляторної  служби України аналіз  регуляторного впливу регуляторного акту.

3. Контроль за  виконанням рішення  покласти на постійну депутатську комісію з  питань регламенту, законності, правопорядку, депутатської  діяльності, етики та  взаємодії з  органами місцевого самоврядування ( голова Векленко В.І.)

 

Міський  голова                                                            М.В. ГОЛУБ

 

 

 

 

ПРОЕКТ

                                                                                                                УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХХ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

22.09.2017                                                 Богодухів                                            №  ____-VІI

   
Про внесення змін до рішення міської ради від 03.03.2017 №400-VII «Про затвердження  Програми  забезпечення пільгового проїзду окремих категорій громадян   та відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що працюють у режимі маршрутного таксі  на території Богодухівської міської ради на 2017 рік»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заслухавши інформацію Дереведмедь Т.В., головного бухгалтера централізованої бухгалтерії міської ради,про   виконання  рішення міської ради від 03.03.2017 №400-VII «Про затвердження  Програми  забезпечення пільгового проїзду окремих категорій громадян   та відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що працюють у режимі маршрутного таксі  на території Богодухівської міської ради на 2017 рік», враховуючи рішення виконавчого комітету  від 27.07.2017 №145 « Про погодження тарифу на міських автобусних маршрутах загального користування для перевізника ФОП «Дубонос Надії Володимирівни» , керуючись статтями 7 та п.4 ст.77 Бюджетного  кодексу України, статтями 25, 26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни в   рішення міської ради від 03.03.2017 №400-VII «Про затвердження  Програми  забезпечення пільгового проїзду окремих категорій громадян   та відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що працюють у режимі маршрутного таксі  на території Богодухівської міської ради на 2017 рік , а саме вилучити пункти 4,5,6 пункт 7,8,9 вважати відповідно наступній нумерації.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні депутатські комісії з питань соціально-економічного розвитку міста, промисловості, транспорту, зв’язку (голова Журба Ю.О.) та з питань бюджету (голова Григорович П.О.)

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                          М.В.ГОЛУБ

 

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

 

ХХ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

22.09.2017                                                   Богодухів                                      № ______- VІІ  

 

Про внесення змін  до рішення  міської  ради

від 23.12.2016  року № 331 – VII «Про міський бюджет на 2017 рік»

та додатків до нього із змінами

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ” Богодухівська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Внести зміни до рішення міської ради від 23.12.2016  року № 331 – VII «Про міський бюджет на 2017 рік»та додатків до нього із змінами, внесеними рішенням міської ради від 24.01.2017р. №373-VII (ХV  сесія VII скликання), від 03.03.2017р. №  402-VII (ХVІ сесія VII скликання),  від 21.04.2017р. №  455-VII (ХVІІ сесія VII скликання), від 02.06.2017 року № 497-VII (ХVІІІ сесія VII скликання)виклавши його у новій редакції:

1. « Визначити на 2017 рік:

-  доходи міського бюджету у сумі 23464,28 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету  21039,040 тис. грн., з них інша субвенція 6432,8 тис. грн., в т.ч. утримання дошкільних навчальних закладів – 6392,4 тис. грн., утримання клубних закладів – 40,4 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 2425,24 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  100,0 тис. грн. згідно з додатком 1 до цього рішення;

- видатки міського бюджету у сумі 25672,372 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету  22830,44 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 2841,932 тис. грн. згідно з додатком  2 до цього рішення.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету ( Григорович П.О.)

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                        М.ГОЛУБ

 

 

 

 

Пояснювальна записка до проекту рішення 

від 22.09.2017 року № ______ -VII «Про внесення змін  до рішення  міської  ради від 23.12.2016  року № 301 – VII

«Про міський бюджет на 2017 рік» та додатків до нього

На розгляд сесії виноситься такі питання:

Збільшення дохідної частини міського бюджету за перевиконання дохідної частини міського бюджету на ­­­­­­870400грн.:

№ з/п КБК Сума  уточнення
Загальний фонд
1 22012500 адмінпослуги

+45000

2 18010700 зем.подзфіз осіб

+280000

3 14021900 акцизний податок

+47000

4 14031900 акцизний податок

+73400

всього

+445400

Спеціальний фонд
2 31010100 надходження від продажу земельних ділянок

+425000

всього
разом

+870400

Дані надходження направити  :

Загальний фонд – 445400 грн.:

Заробітна плата з нарахуванням працівникам клубу – 22000 грн.

Субвенція районному бюджету на:

поточний ремонт дороги по вул.Шевченка – 100000 грн.

Харчування учнів 1-4 класів – 140400 грн.

КП «Богодухіввода» — 183000 грн.:

Повірка внутрішньо будинкових лічильників – 102000 грн.

Теплоізоляційні сигменти – 9500 грн.

Нагріваючий кабель – 15000 грн.

Електричний кабель – 4500 грн.

Пружини для очисного обладнання – 17000 грн.

Проекти відведення земельних ділянок – 35000 грн.

 

Спеціальний фонд:

КП «Богодухіввода» — 165000 грн.:

Придбання насосів – 144000 грн.

Виготовлення ПКД на будівництво водопроводу в с. Семенів Яр – 21000 грн.

КП «Богодухівжитло»  придбання елементів дитячих та спортивних майданчиків – 100000 грн.

Дошкільні навчальні заклади:

ДНЗ № 9 придбання павільйону – 100000 грн.

ДНЗ № 6 капітальний ремонт підлоги в старшій групі – 60000 грн.

Провести перерозподіл затверджених асигнувань:

Зменшити видатки за КПК 0106650 (утримання доріг) КЕКВ 2610 на 357000 грн.

Збільшити видатки за КПК 0106060 (благоустрій) КЕКВ 2610 на 357000 грн.  (заробітна плата).

 

Головний бухгалтер                       Т.Дереведмедь

Додаток № 1

до проекту  рішення міської ради

Від 22.09.2017 року № ___-VII

Доходи Богодухівського міського бюджету на 2017 рік

(грн.)

Спеціальний фонд

Код      Найменування згідно з класифікацією доходів      Всього          Загальний

бюджету                                                           фонд              Всього        в т.ч. бюджет

розвитку

1                                           2                                             3                     4                     5                      6

10000000  Податкові надходження                                       13815900,00    13775900,00       40000,00              0,00

11000000  Податки на доходи, податки на прибуток, податки   14600,00          14600,00              0,00                 0,00

на збільшення ринкової вартості

11020000  Податок на прибуток підприємств                           14600,00          14600,00              0,00                 0,00

11020200  Податок на прибуток підприємств та фінансових      14600,00          14600,00              0,00                 0,00

установ комунальної власності

13000000  Рентна плата та плата за використання інших           6400,00           6400,00              0,00                 0,00

природних ресурсів

13010000  Рентна плата за спеціальне використання лісових      6400,00           6400,00              0,00                 0,00

ресурсів

13010200  Рентна плата за спеціальне використання лісових      6400,00           6400,00              0,00                 0,00

ресурсів (крім рентної плати за спеціальне

використання лісових ресурсів в частині деревини,

заготовленої в порядку рубок головного

користування)

14000000  Внутрішні податки на товари та послуги                4450500,00      4450500,00            0,00                 0,00

14020000  Акцизний податок з вироблених в Україні                273100,00        273100,00             0,00                 0,00

підакцизних товарів (продукції)

14021900  Пальне                                                                 273100,00        273100,00             0,00                 0,00

14030000  Акцизний податок з ввезених на митну територію     889400,00        889400,00             0,00                 0,00

України підакцизних товарів (продукції)

14031900  Пальне                                                                 889400,00        889400,00             0,00                 0,00

14040000  Акцизний податок з реалізації суб`єктами               3288000,00      3288000,00            0,00                 0,00

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних

товарів

18000000  Місцеві податки                                                    930400,00       9304400,00            0,00                 0,00

18010000  Податок на майно                                                4538700,00      4538700,00            0,00                 0,00

18010100  Податок на нерухоме майно, відмінне від                 40000,00          40000,00              0,00                 0,00

земельної ділянки, сплачений юридичними

особами, які є власниками об`єктів житлової

нерухомості

18010200  Податок на нерухоме майно, відмінне від                 20000,00          20000,00              0,00                 0,00

земельної ділянки, сплачений фізичними

особами, які є власниками об`єктів житлової

нерухомості

18010300  Податок на нерухоме майно, відмінне від                 203000,00        203000,00             0,00                 0,00

земельної ділянки, сплачений фізичними

особами, які є власниками об`єктів нежитлової

нерухомості

18010400  Податок на нерухоме майно, відмінне від                 455000,00        455000,00             0,00                 0,00

земельної ділянки, сплачений юридичними

особами, які є власниками об`єктів нежитлової

нерухомості

 

Спеціальний фонд

Код      Найменування згідно з класифікацією доходів      Всього          Загальний

бюджету                                                           фонд              Всього        в т.ч. бюджет

розвитку

1                                           2                                             3                     4                     5                      6

18010500  Земельний податок з юридичних осіб                      650000,00        650000,00             0,00                 0,00

18010600  Орендна плата з юридичних осіб                           1932400,00      1932400,00            0,00                 0,00

18010700  Земельний податок з фізичних осіб                          630000,00        630000,00             0,00                 0,00

18010900  Орендна плата з фізичних осіб                                600000,00        600000,00             0,00                 0,00

18011100  Транспортний податок з юридичних осіб                  8300,00           8300,00              0,00                 0,00

18050000  Єдиний податок                                                   4765700,00      4765700,00            0,00                 0,00

18050300  Єдиний податок з юридичних осіб                          478900,00        478900,00             0,00                 0,00

18050400  Єдиний податок з фізичних осіб                             3719800,00      3719800,00            0,00                 0,00

18050500  Єдиний податок з сільськогосподарських                567000,00        567000,00             0,00                 0,00

товаровиробників, у яких частка

сільськогосподарського товаровиробництва за

попередній податковий (звітний) рік дорівнює або

перевищує 75 відсотків

19000000  Інші податки та збори                                            40000,00             0,00              40000,00              0,00

19010000  Екологічний податок                                              40000,00             0,00              40000,00              0,00

19010100  Надходження від викидів забруднюючих речовин в  10000,00             0,00              10000,00              0,00

атмосферне повітря стаціонарними джерелами

забруднення

19010200  Надходження від скидів забруднюючих речовин       15000,00             0,00              15000,00              0,00

безпосередньо у водні об`єкти

19010300  Надходження від розміщення відходів у спеціально   15000,00             0,00              15000,00              0,00

відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім

розміщення окремих видів відходів як вторинної

сировини

20000000  Неподаткові надходження                                     1077000,00       667000,00        410000,00             0,00

22000000  Адміністративні збори та платежі, доходи від           646000,00        646000,00             0,00                 0,00

некомерційної господарської діяльності

22010000  Плата за надання адміністративних послуг             406600,00        406600,00             0,00                 0,00

22012500  Плата за надання інших адміністративних послуг    395000,00        395000,00             0,00                 0,00

22012600  Адміністративний збір за державну реєстрацію         11600,00          11600,00              0,00                 0,00

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

22080000  Надходження від орендної плати за користування    85000,00          85000,00              0,00                 0,00

цілісним майновим комплексом та іншим

державним майном

22080400  Надходження від орендної плати за користування    85000,00          85000,00              0,00                 0,00

цілісним майновим комплексом та іншим

майном, що перебуває в комунальній власності

22090000  Державне мито                                                      155000,00        155000,00             0,00                 0,00

22090100  Державне мито, що сплачується за місцем                90000,00          90000,00              0,00                 0,00

розгляду та оформлення документів, у тому числі

за оформлення документів на спадщину і

дарування

22090400  Державне мито, пов`язане з видачею та                    65000,00          65000,00              0,00                 0,00

оформленням закордонних паспортів (посвідок)

та паспортів громадян України

24000000  Інші неподаткові надходження                                30400,00          20400,00          10000,00              0,00

24060000  Інші надходження                                                  30400,00          20400,00          10000,00              0,00

 

Спеціальний фонд

Код      Найменування згідно з класифікацією доходів      Всього          Загальний

бюджету                                                           фонд              Всього        в т.ч. бюджет

розвитку

1                                           2                                             3                     4                     5                      6

24060300  Інші надходження                                                  20400,00          20400,00              0,00                 0,00

24062100  Грошові стягнення за шкоду, заподіяну                    10000,00             0,00              10000,00              0,00

порушенням законодавства про охорону

навколишнього природного середовища

внаслідок господарської та іншої діяльності

25000000  Власні надходження бюджетних установ                400000,00            0,00             400000,00             0,00

25010000  Надходження від плати за послуги, що надаються   400000,00            0,00             400000,00             0,00

бюджетними установами згідно із законодавством

25010100  Плата за послуги, що надаються бюджетними         400000,00            0,00             400000,00             0,00

установами згідно з їх основною діяльністю

30000000  Доходи від операцій з капіталом                            1670000,00           0,00            1670000,00       1670000,00

33000000  Кошти від продажу землі і нематеріальних активів  1670000,00           0,00            1670000,00       1670000,00

33010000  Кошти від продажу землі                                       1670000,00           0,00            1670000,00       1670000,00

33010100  Кошти від продажу земельних ділянок                   1670000,00           0,00            1670000,00       1670000,00

несільськогосподарського призначення, що

перебувають у державній або комунальній

власності, та земельних ділянок, які знаходяться на

території Автономної Республіки Крим

Разом доходів                                                                     16562800,00    14442900,00      2120000,00       1670000,00

40000000  Офіційні трансферти                                             6901380,00      6596140,00        305240,00        305240,00

41000000  Від органів державного управління                        6901380,00      6596140,00        305240,00        305240,00

41030000  Субвенції                                                             6901380,00      6596140,00        305240,00        305240,00

41035000  Інші субвенції                                                      6901380,00      6596140,00        305240,00        305240,00

Всього доходів                                                                    23464180,00    21039040,00      2425240,00       1975240,00

Секретар                                                                                                       З.М.Зіньковська

 

 

Додаток № 2

                                                                                                                                                                 до проекту рішення міської ради

                                                                                                                                                                                                           Від 22.09.2017 року №_____-VII

 

РОЗПОДІЛ

видатків Богодухівського міського бюджету на 2017 рік

(грн.)

Код          Код          Код       Найменування головного розпорядника,                              Загальний фонд                              Спеціальний фонд      

програмної ТПКВКМБ   ФКВКБ3    відповідального виконавця, бюджетної                                                                                                      

класифікац       /                          програми або напряму видатків                        видатки               з них              видатки                  видатки     з них     видатки                                   з них                       РАЗОМ

ії видатків ТКВКБМС                згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /                  споживанн                                 розвитку              споживанн розвитку

та            2                                    ТКВКБМС                     Всього          я          оплата    комунальн                   Всього          я   оплата комунальн                               бюджет

кредитуван                                                                                                            праці      і послуги                                    праці і послуги                                                                                                          розвитку

ня місцевих                                                                                                                             та                                            та

бюджетів1                                                                                                                        енергоносі                            енергоносі

ї                                               ї

1            2            3                            4                             5             6             7             8             9            10            11     12          13          14                          15                           16

0         0100         0      Державне управління             2836000,00 2836000,00 1747800,00 220700,00 0,00      35000,00      0,00    0,00       0,00    35000,00                                                35000,00 2871000,00

0         0170      0111   Організаційне, інформаційно- 2836000,00 2836000,00 1747800,00 220700,00 0,00      35000,00      0,00    0,00       0,00    35000,00                                                35000,00 2871000,00

аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності

обласної ради, районної ради,

районної у місті ради (у разі її

створення), міської, селищної,

сільської рад та їх виконавчих

комітетів

0         1000         0      Освіта                                   10558200,00 10558200,00 6050800,00 1794100,00     0,00       1000605,00 400000,00      0,00           0,00     600605,00                                               600605,00 11558805,00

0         1010      0910   Дошкільна освіта                   9741400,00 9741400,00 5381300,00 1794100,00 0,00   1000605,00 400000,00  0,00       0,00    600605,00                                600605,00 10724005,00

0         1190      0990   Централізоване ведення          816800,00 816800,00 669500,00     0,00         0,00         0,00         0,00    0,00       0,00       0,00    0,00                                         816800,00

бухгалтерського обліку

0         3000         0      Соціальний захист та соціальне 960000,00 960000,00  0,00         0,00         0,00         0,00         0,00    0,00       0,00       0,00    0,00                                         960000,00

забезпечення

0         3202      1030   Надання фінансової підтримки 69300,00 69300,00      0,00         0,00         0,00         0,00         0,00    0,00       0,00       0,00    0,00                                          69300,00

громадським організаціям

інвалідів і ветеранів, діяльність

яких має соціальну спрямованість

0         3240      1050   Організація та проведення       40000,00  40000,00      0,00         0,00         0,00         0,00         0,00    0,00       0,00       0,00    0,00                                          40000,00

громадських робіт

0         3400      1090   Інші видатки на соціальний

                                                     Захист населення                          850700,00 850700,00     0,00         0,00         0,00         0,00         0,00    0,00       0,00       0,00    0,00                                         850700,00

0         4000         0      Культура і мистецтво              380400,00 380400,00 173300,00 121800,00    0,00      55000,00      0,00    0,00       0,00    55000,00                                                55000,00 435400,00

0         4090      0828   Палаци і будинки культури, клуби         380400,00 380400,00 173300,00 121800,00     0,00  55000,00    0,00       0,00       0,00    55000,00                                   55000,00 435400,00

та інші заклади клубного типу

0         6000         0      Житлово-комунальне             4845940,00 70000,00      0,00         0,00    4845940,00    542027,00  0,00    0,00       0,00   542027,00                                              442027,00   5387967,00

господарство

0         6052      0620   Забезпечення функціонування 218240,00    0,00         0,00         0,00     218240,00     0,00         0,00    0,00       0,00       0,00    0,00                                         218240,00

водопровідно-каналізаційного

господарства

0         6060      0620   Благоустрій міст, сіл, селищ    4627700,00 70000,00      0,00         0,00    4627700,00 542027,00    0,00    0,00       0,00   542027,00                                              432027,00 5169727,00

0         6300         0      Будівництво                                0,00         0,00         0,00         0,00         0,00      93000,00      0,00    0,00       0,00    93000,00                                                93000,00  93000,00

ПЕРЕЛІК

рішень із земельних питань, що виносяться на розгляд                                                                               XX СЕСІЇ VІI СКЛИКАННЯ Богодухівської міської ради від 22.09.2017

                     Визнання таким, що втратило чинність рішення сесії -2

1. Про визнання таким,що втратило чинність  рішення Богодухівської міської ради від 04.02.2010 №2582-VI «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу, розташованої в м.Богодухові, по вул.Заводській, гр.Назаренку В. І.»( XLI сесія V скликання).

2. Про визнання таким,що втратило чинність рішення Богодухівської міської ради  від 02.11.2012 №1037-VI «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою  щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку, розташовану  за адресою:с.Мусійки,вул.Харківська, гр.Шаповалу І. М.» (XXV сесія VI скликання)

                 Про включення до переліку продажу -2

3.Про включення до переліку земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна, призначених для продажу його власникам, земельної ділянки, із земель житлової та громадської забудови комунальної власності територіальної громади, для обслуговування нежитлової будівлі  магазину, розташованої за адресою: м.Богодухів, пл.Незалежності,44

4. Про включення до переліку земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна, призначених для продажу його власникам, земельної ділянки, із земель житлової та громадської забудови комунальної власності територіальної громади, для обслуговування нежитлової будівлі складу, розташованої за адресою: м.Богодухів, вул.Центральна,215

Про внесення змін до рішення  міської ради-3

5. Про внесення змін до рішення Богодухівської міської ради від 24.05.2003  «Про надання земельної ділянки по вул.Загорулька,№5 гр.Сівер С. А. для гаражного будівництва.»(VII   сесія XXIV скликання)

6. Про внесення змін до рішення Богодухівської міської ради від 21.07.2017    № 580-VII «Про надання згоди на встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, розташованої за адресою: м.Богодухів вул.Бєляєва, Щербак К. О.» (XIX   сесія VII скликання).

7. Про внесення змін до рішення Богодухівської міської ради від 26.05.2016 № 170-VII   «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва  та обслуговування індивідуального гаража, розташованої за адресою: м.Богодухів, вул.Шевченка, Ярошенко І. О.»  (VII  сесія VII скликання)

 Про розробку детального плану-1

8. Про розробку детального плану території розташованого в межах   міста Богодухова: вул.Пушкіна- вул.Моргунова — вул.Григорія Сковороди- пл.Героїв          

 Надання дозволу на розробку проект землеустрою земельної ділянки -14

9. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, розташованої за адресою: м.Богодухів, пров.Варанкіна,        Амеліній Е. Є.  

10. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, за рахунок земель сільськогосподарського призначення розташованої за адресою: м.Богодухів, вул. Івченка, Вікторовському В. Ю.

11. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування нежитлових будівель і споруд Богодухівської гімназії №1, розташованої за адресою: м.Богодухів, пл.Каразіна,14, відділу освіти Богодухівської районної державної адміністрації Харківської області

12. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, розташованої за адресою: м.Богодухів, вул.Гомолка,  Іванову М. Л.

13. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування нежитлових будівель і споруд Комунальному закладу «Богодухівська загальноосвітня школа I-III ступенів №2» Богодухівської районної ради Харківської області, розташованої за адресою: м.Богодухів, вул.Шевченка,33, відділу освіти Богодухівської районної державної адміністрації Харківської області

14. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, за рахунок земель сільськогосподарського призначення розташованої за адресою: м.Богодухів, пл.Зелена, Ковачу М. М.

15. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з подальшою передачею в оренду, розташованої за адресою: м.Богодухів, вул.Харківська,  Кожушко В. О.

16. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу, за рахунок земель житлової та громадської забудови комунальної власності територіальної громади розташованої за адресою: м.Богодухів, вул.Загорулька, Кулик М. Г.

17. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, розташованої за адресою: м.Богодухів, вул.Леонова,             Полозусі К. Ю.

18. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,  розташованої за адресою: м.Богодухів, вул.Покровська,         Сабадах Н. Д.,Ткаченко Є. С.

19. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу, за рахунок земель житлової та громадської забудови комунальної власності територіальної громади розташованої за адресою: м.Богодухів, вул.Загорулька, Сівер А. В.

 

 

 

 

 

 

20. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, за рахунок земель сільськогосподарського призначення розташованої за адресою: с.Мусійки, вул.Дерегуса,  Цовмі В. В.

21. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для особистого селянського господарства, за рахунок земель сільськогосподарського призначення розташованої за адресою: м.Богодухів, вул.Дерегуса,  Явтушенку Ю. Ф.

22. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, розташованої за адресою: м.Богодухів, вул.Чкалова, Яковенко К. Г.

 Затвердження проекту, передача в постійне користування-7

23. Про передачу у власність земельної ділянки для особистого селянського господарства , розташованої за адресою: с.Семенів Яр, вул.Костянтинівка, Білоус Н. І.

24. Про передачу у власність земельної ділянки для  будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка), розташованої за адресою: м.Богодухів, вул.Бєляєва , Горбенку С. П.

25. Про передачу у власність земельної ділянки для  будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка), розташованої за адресою: м.Богодухів, вул.Слобожанська, Дейнеку В. П.

26. Про передачу у власність земельної ділянки для  будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка), розташованої за адресою: м.Богодухів, вул.Гомолка, Завгородньому Р. М., Завгородньому Є. Р., Завгородньому Р. Р.

27. Про передачу у власність земельної ділянки для  будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка), розташованої за адресою: м.Богодухів, вул.Шевченка, Зайцю А. А.

28. Про передачу у власність земельної ділянки для  будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка), розташованої за адресою: м.Богодухів, вул.Харківська, Назаренко Л. І.

29. Про передачу у власність земельної ділянки для  будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка), розташованої за адресою: м.Богодухів, вул.Центральна, Щирову Т. Є.

 Кадастровий номер -22

30. Про надання згоди на встановлення(відновлення)   меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, розташованої за адресою: м. Богодухів, вул.Третяківська, Афанасьєву В. А.

31. Про надання згоди на встановлення(відновлення)   меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, розташованої за адресою: м. Богодухів, вул. 8-го Березня, Байкеничу Є. Б.

32. Про надання згоди на встановлення(відновлення)   меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, розташованої за адресою: м. Богодухів, вул. Центральна,           Баранник Т.О.

33. Про надання згоди на встановлення(відновлення)   меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, розташованої за адресою: м. Богодухів, пров.Залиманівський,     Білозор В. Ф.

34. Про надання згоди на встановлення(відновлення)   меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, розташованої за адресою: м. Богодухів, В.Сахна, Гриненку С. Г.

35. Про надання згоди на встановлення(відновлення)   меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, розташованої за адресою: с.Семенів Яр, вул.Лісова, Денчику А. І.

36. Про надання згоди на встановлення(відновлення)   меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, розташованої за адресою: м. Богодухів, вул. Охтирська,         Євтушенко Т. В.,Євтушенко Г. Г.

37. Про надання згоди на встановлення(відновлення)   меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, розташованої за адресою: м. Богодухів, вул. Охтирська,            Зубарєвій А. В.

38. Про надання згоди на встановлення(відновлення)   меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, розташованої за адресою: с.Мусійки, вул.Дерегуса, Іншину М. В.

39. Про надання згоди на встановлення(відновлення)   меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, розташованої за адресою: м. Богодухів, пров.Ломоносова,    Коршаковій Н. М.

40. Про надання згоди на встановлення(відновлення)   меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, розташованої за адресою: м. Богодухів, вул.Лозівська,    Максименковій І. М.,Котенко Т. М.

41. Про надання згоди на встановлення(відновлення)   меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, розташованої за адресою: м. Богодухів, вул.Оверченка,   Михайлюченку М. В.

42. Про надання згоди на встановлення(відновлення)   меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, розташованої за адресою: м. Богодухів, пров.Кленівський, ОвсяникМ.С.

 

 

 

 

 

 

43. Про надання згоди на встановлення(відновлення)   меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, розташованої за адресою: м. Богодухів, пров.Український, Ольховській В. Т.

44. Про надання згоди на встановлення(відновлення)   меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, розташованої за адресою: м. Богодухів, вул.Леонова,                     Пугачу В. Н.,Скирді О. Н.

45. Про надання згоди на встановлення(відновлення)   меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, розташованої за адресою: м. Богодухів, вул. Харківська, Халимон В. І.

46. Про надання згоди на встановлення(відновлення)   меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, розташованої за адресою: м. Богодухів, вул. Привокзальна Слобідка, Циганковій З. М.

47. Про надання згоди на встановлення(відновлення)   меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, розташованої за адресою: м. Богодухів, вул. Харківська,         Шаповалу І. М.

48. Про надання згоди на встановлення(відновлення)   меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування гаража, розташованої за адресою:  м. Богодухів, вул. Шевченка, Шерстньовій Р. О.

49. Про надання згоди на встановлення(відновлення)   меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, розташованої за адресою: м. Богодухів, вул. Привокзальна Слобідка, Шигимазі В. В., Шигимазі П. В.

50. Про надання згоди на встановлення(відновлення)   меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, розташованої за адресою: м. Богодухів, вул.Дерегуса, Яровій С. Ю.

51.Про надання згоди на встановлення(відновлення)   меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, розташованої за адресою: м. Богодухів, вул.Шевченка,             Дзюбенко О. Л.,Колмик В. М.

Про передачу в оренду земельної ділянки-1

52. Про передачу в оренду земельної ділянки  для експлуатації та  обслуговування нежитлової будівлі(склад вторинної сировини) за рахунок земель житлової та громадської забудови комунальної власності територіальної громади розташованої за адресою: м.Богодухів, вул.Залізнична, Самойлову В. С.