Про затвердження рішення виконавчого комітету від 23.04.2013 № 126 «Про прогноз бюджету міста на 2014 та 2015 роки»

Переглядiв: 359

 БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

XXXIСЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

15.05.2013                                      Богодухів                              1252- VІ

 

Про затвердження рішення виконавчого комітету

від 23.04.2013 № 126 «Про прогноз бюджету міста

на 2014 та 2015 роки»

       

Керуючись ст.21 Бюджетного Кодексу України та п.п.1 п. «а» ст.28, ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити рішення виконавчого комітету від 23.04.2013 № 126 «Про прогноз бюджету міста на 2014 та 2015 роки».

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на  комісію з питань бюджету міської ради (Н.Лещенко).

 

                  

 

Міський голова                                                 Н.ОЛЕКСЕНКО

 

 ПРОГНОЗ
бюджету міста Богодухова на 2014 та 2015 роки

І. Загальна частина

 

Прогноз бюджету міста Богодухова на 2014 та 2015 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України (далі – Кодексу), Податкового кодексу України, з урахуванням Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» та з урахуванням методичних рекомендацій Міністерства фінансів України і сформованого міського бюджету на 2013 рік.

Метою середньострокового бюджетного прогнозування є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом на рівні міського бюджету як складової системи управління державними фінансами, встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку регіону та можливостями міського бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

Основними завданнями Прогнозу є:

підвищення ефективності використання бюджетних коштів;

посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;

забезпечення фінансування інвестиційних проектів (програм), що мають термін реалізації більше одного року.

Прогноз включає індикативні прогнозні показники економічного і соціального розвитку країни і регіону, міського бюджету за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, взаємовідносин між міським бюджетом і державним бюджетом, а також за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних програм (проектів).

Прогноз ґрунтується на принципах збалансованості та стійкості бюджетної системи в умовах мінливості ринкової економіки.

Прогноз бюджету міста Богодухова зорієнтований на формування сприятливого економічного середовища, забезпечення збалансованості та стабільного функціонування бюджетної системи міста, стимулювання інноваційно-інвестиційної складової економіки, встановлення взаємозв’язку між соціально-економічними цілями розвитку міста і можливостями бюджету.

На середньострокову перспективу в умовах відновлення економіки України та поступового виходу економіки міста  з кризи основними завданнями міського бюджету є:

забезпечення у повному обсязі проведення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці і розмірів мінімальної заробітної плати, інших соціальних виплат, а також розрахунків за енергоносії та комунальні послуги;

здійснення видатків місцевих бюджетів в межах реального фінансового ресурсу;

підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом використання елементів програмно-цільового методу планування;

забезпечення необхідних фінансових пропорцій згідно з планом економічного і соціального розвитку міста;

оптимізація бюджетних видатків шляхом скорочення неефективних бюджетних програм;

визначення резервів росту доходів міського бюджету, напрямків оптимізації міського бюджету;

стимулювання інвестиційно-інноваційної складової бюджету розвитку міського бюджету.

Індикативні прогнозні показники міського бюджету на 2014 та 2015 роки є основою для складання головним розпорядником бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проекту бюджету міста Богодухова на 2013 рік.

 

 

 

 

ІІ. Показники прогнозу економічного та соціального розвитку міста

на 2014 — 2015 роки

 

Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку

міста Богодухова на 2014 та 2015 роки, покладені в основу формування прогнозу міського бюджету на 2014-2015 роки

 

Показники

Одиниця виміру

2014 прогноз

2015 прогноз

Фонд оплати праці штатних працівників

млн. грн.

4314,8

4500,4

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

грн.

2605,0

2718,0

Індекс інфляції

%

5,6

4,3

 

ІІІ. Індикативні прогнозні показники бюджету міста Богодухова на 2014 та 2015 роки тис. грн.

 

2014 рік

2015 рік

Власні доходи загального фонду 

4108,2

4284,8

Видатки 

8967,6

9353,2

 

Доходи бюджету міста Богодухова на 2014 та 2015 роки

Прогноз доходів бюджету міста Богодухова на 2014 та 2015 роки розроблено з урахуванням основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку України та міста на 2014 та 2015 роки.

Головним пріоритетом бюджетної політики в частині доходів є забезпечення надходжень податкових і неподаткових доходів міського бюджету не тільки в запланованих обсягах, але й з позитивною динамікою до звітного 2011 року.

Індикативні прогнозні показники доходів міського бюджету на 2014 та 2015 роки тис. грн

Найменування

2014 рік

2015 рік

Загальний обсяг доходів

7863,6

5263,0

Податкові надходження,

 з них:

7674,2

8004,2

податок на доходи фізичних осіб

4856,5

5065,4

податок на прибуток підприємств комунальної власності

31,7

33,0

Неподаткові надходження

189,4

197,6

 

Видатки міського бюджету на 2014 та 2015 роки

Прогноз видатків бюджету на 2014 та 2015 роки розроблено на основі відповідних макроекономічних показників, показників дохідної частини міського бюджету.

В структурі видатків міського бюджету на 2014-2015 роки видатки на заробітну плату враховані на рівні розмірів соціальних стандартів та соціальних гарантій, затверджених у Законі України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» з урахуванням індексів інфляції на відповідний рік, , усі інші видатки визначені також з урахуванням індексів інфляції на відповідний рік.

Індикативні прогнозні показники видатків міського бюджету за функціональним призначенням на 2014 та 2015 роки

                                                    

 

 

                                                                                                                   тис.грн.

Найменування

2014 рік

2015 рік

Загальний обсяг видатків, в тому числі

8967,6

9353,2

Освіта

6097,6

6359,8

Соціальний захист та соціальне забезпечення

94,9

99,0

Культура і мистецтво

119,9

125,0

Державне управління

1451,5

1513,9

Житлово-комунальне та дорожнє господарство та інші заходи соціально-економічного розвитку територій

будуть визначені в межах реального фінансового ресурсу на заходи, передбачені в Програмі економічного та соціального розвитку м. Богодухова на відповідні роки

 

ІV. Взаємовідносини між міським бюджетом та державним бюджетом, а також районним бюджетом

Пріоритетом бюджетної політики в частині взаємовідносин між міським бюджетом та державним бюджетом, а також районним бюджетоми у середньостроковому періоді є забезпечення виконання гарантій держави щодо соціального захисту населення, оптимізація міжбюджетних відносин з метою стимулювання економічного зростання міста в цілому.

У 2014 та 2015 роках передбачається здійснити такі заходи:

підтримка стійкого економічного та соціального розвитку міста з урахуванням збалансування міських інтересів та інтересів територіальної громади;

збільшення інвестиційних ресурсів місцевого бюджету;

узгодження пріоритетів та дій місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування щодо місцевого розвитку;

запровадження використання елементів програмно-цільового методу планування і виконання місцевого бюджету.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

забезпечення реалізації державної бюджетної політики на міському рівні;

посилення ролі місцевого самоврядування у розв’язанні актуальних проблем соціально-економічного розвитку відповідної території;

зменшення диспропорцій у рівні соціально-економічного розвитку території;

удосконалення формульних розрахунків показників місцевого бюджету, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.

V. Пріоритетні завдання, перелік заходів, які необхідно здійснити, та результати яких планується досягти в основних сферах діяльності

 

Освіта

Пріоритетом розвитку галузі освіти в частині повноважень, які відповідно до Бюджетного кодексу, відносяться до місцевого рівня, є створення механізмів стійкого розвитку міського освітнього простору, рівного доступу молодих людей міста до повноцінної якісної освіти згідно з їх інтересами, нахилами і потребами; розвитку освіти як відкритої державно – громадської системи; соціального захисту дітей, педагогічних, інших працівників закладів та установ освіти.

Розвиток дітей раннього та дошкільного віку – це перший і найголовніший шлях до створення багатства і благополуччя нації. Головне завдання на сьогодні – забезпечити рівні стартові умови для всіх дітей.

У 2014 та 2015 роках передбачається здійснити такі заходи:

1. Забезпечення реалізації прав дітей на здобуття дошкільної освіти шляхом збереження мережі дошкільних навчальних закладів, що існують, та відкриття додаткових груп в закладах.

2.  Оптимізація мережі навчальних закладів;

4. Модернізація матеріально-технічної бази навчальних закладів.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- створення умов для рівного доступу до здобуття якісної освіти.

- зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти міста.

 

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Пріоритетними завданнями у сфері соціального захисту та соціального забезпечення є підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою малозабезпечених верств населення при раціональному використанні бюджетних коштів.

У 2014 та 2015 роках передбачається здійснити такі заходи:

- забезпечення роз’яснювальної роботи серед населення щодо отримання пільг, допомог та компенсацій;

.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- підвищення ефективності використання бюджетних коштів соціального спрямування;

- зменшення скарг, що надходять від громадян в сфері соціального забезпечення та

Культура і мистецтво

Пріоритетними завданнями розвитку у цій сфері є розвиток культури та охорона культурної спадщини на території міста Богодухова, відродження та розвиток традицій, культурної та мовної самобутності корінних народів та національних меншин.

У 2014 та 2015 роках передбачається здійснити такі заходи:

- оптимізація мережі закладів культури;

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- відродження та розвиток культурних традицій;

- збереження культурного надбання.

Фізична культура і спорт

Пріоритетними завданнями розвитку в сфері фізичної культури та спорту є сприяння залученню населення, в першу чергу дітей, молоді та інвалідів, до активних занять фізичною культурою та спортом з метою зміцнення здоров’я, фізичного та культурного розвитку.

У 2014 та 2015 роках передбачається здійснити такі заходи:

- забезпечення підтримки дитячого, дитячо-юнацького спорту, спорту інвалідів;

- створення умов для фізичного виховання і масового спорту населення;

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, зміцнення здоров’я нації та попередження захворювань;

- піднесення здобутків спортсменів у змаганнях різного рівня;

- створення сучасних спортивних об’єктів;

- розвиток матеріально-технічної спортивної бази;

- залучення інвестицій для розвитку фізичної культури і спорту міста;

- проведення спортивно-масових заходів на території міста для формування і зміцнення іміджу;

- пропагування здорового способу життя серед населення.

Житлово-комунальне господарство

Пріоритетними завданнями реформування житлово-комунального господарства є підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення та проведення обґрунтованої тарифної політики.

У 2014 та 2015 роках передбачається здійснити такі заходи:

- комплексна модернізація систем водопостачання та водовідведення;

- збільшення кількості об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

-планомірне приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня, що покриває економічно обґрунтовані витрати та інвестиційну складову;

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- зменшення до рівня експлуатаційної безпеки зношеності основних фондів у житлово-комунальній сфері та обсягів використання енергоресурсів під час виробництва (надання) житлово-комунальних послуг;

 

 

 

 

- надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості відповідно до вимог національних стандартів та підвищення рівня безпеки систем життєзабезпечення населених пунктів;

- обґрунтованість і прозорість у формуванні тарифної та цінової політики на житлово-комунальні послуги;

- створення конкурентного середовища у житлово-комунальній сфері.

  

Інвестиційні програми (проекти)

Прогноз міського бюджету на 2014, 2015 роки щодо показників витрат міського бюджету на виконання інвестиційних програм (проектів) та їх переліку визначається, виходячи з положень Бюджетного кодексу України. Відповідно до статті 76 Кодексу при формуванні місцевих бюджетів враховуються показники витрат місцевого бюджету, необхідних на наступні бюджетні періоди для реалізації інвестиційних програм проектів, що враховані в бюджеті.

 

 

 

 

Секретар ради                                        З.Зіньковська

 

 

Дереведмедь Т.