Про затвердження рішення виконавчого комітету від 21.01.2014 № 16 «Про прогноз міського бюджету на 2015 та 2016 роки

Переглядiв: 107

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

XL СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

31.01.2014                                      Богодухів                              № 1745- VІ

 

Про затвердження рішення виконавчого комітету

від 21.01.2014 № 16  «Про   прогноз міського бюджету

на 2015 та 2016 роки»

 

Відповідно до ст..ст.21,72 Бюджетного кодексу України,    статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1.  Затвердити рішення виконавчого комітету 21.01.2014 № 16  «Про   прогноз міського бюджету на 2015 та 2016 роки»

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  комісію з питань бюджету міської ради (Н.Лещенко).

 

 

Міський голова                                                 Н.ОЛЕКСЕНКО

 

                                   Затверджено

рішенням Богодухівської           міської ради

від 31.01.2014 року № 1745-VI

(ХL сесія VI кликання)

ПРОГНОЗ
бюджету міста Богодухова на 2015 та 2016 роки

І. Загальна частина

 Прогноз бюджету міста Богодухова на 2015 та 2016 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України (далі – Кодексу), Податкового кодексу України, з урахуванням Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» та з урахуванням методичних рекомендацій Міністерства фінансів України і сформованого міського бюджету на 2014 рік.

Метою середньострокового бюджетного прогнозування є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом на рівні міського бюджету як складової системи управління державними фінансами, встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку регіону та можливостями міського бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

Основними завданнями Прогнозу є:

підвищення ефективності використання бюджетних коштів;

посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;

забезпечення фінансування інвестиційних проектів (програм), що мають термін реалізації більше одного року.

Прогноз включає індикативні прогнозні показники економічного і соціального розвитку країни і регіону, міського бюджету за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, взаємовідносин між міським бюджетом і державним бюджетом, а також за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних програм (проектів).

Прогноз ґрунтується на принципах збалансованості та стійкості бюджетної системи в умовах мінливості ринкової економіки.

Прогноз бюджету міста Богодухова зорієнтований на формування сприятливого економічного середовища, забезпечення збалансованості та стабільного функціонування бюджетної системи міста, стимулювання інноваційно-інвестиційної складової економіки, встановлення взаємозв’язку між соціально-економічними цілями розвитку міста і можливостями бюджету.

На середньострокову перспективу в умовах відновлення економіки України та поступового виходу економіки міста  з кризи основними завданнями міського бюджету є:

забезпечення у повному обсязі проведення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці і розмірів мінімальної заробітної плати, інших соціальних виплат, а також розрахунків за енергоносії та комунальні послуги;

здійснення видатків місцевих бюджетів в межах реального фінансового ресурсу;

підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом використання елементів програмно-цільового методу планування;

забезпечення необхідних фінансових пропорцій згідно з планом економічного і соціального розвитку міста;

оптимізація бюджетних видатків шляхом скорочення неефективних бюджетних програм;

визначення резервів росту доходів міського бюджету, напрямків оптимізації міського бюджету;

стимулювання інвестиційно-інноваційної складової бюджету розвитку міського бюджету.

Індикативні прогнозні показники міського бюджету на 2014 та 2015 роки є основою для складання головним розпорядником бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проекту бюджету міста Богодухова на 2013 рік.

 

ІІ. Показники прогнозу економічного та соціального розвитку міста

на 2015 — 2016 роки

 

Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку

міста Богодухова на 2015 та 2016 роки, покладені в основу формування прогнозу міського бюджету на 2015-2016 роки

 

Показники

Одиниця виміру 2015 прогноз 2016прогноз
Фонд оплати праці штатних працівників млн. грн. 4500,4 4725,4
Середньомісячна заробітна плата одного працівника грн. 2718,0 2853,9
Індекс інфляції % 4,3 5,0

 ІІІ. Індикативні прогнозні показники бюджету міста Богодухова на 2014 та 2016 роки тис. грн.

2015 рік

2016 рік

Власні доходи загального фонду

4284,8

4499,0

Видатки

9378,6

9847,6

 

Доходи бюджету міста Богодухова на 2015 та 2016 роки

Прогноз доходів бюджету міста Богодухова на 2015 та 2016 роки розроблено з урахуванням основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку України та міста на 2015 та 2016 роки.

Головним пріоритетом бюджетної політики в частині доходів є забезпечення надходжень податкових і неподаткових доходів міського бюджету не тільки в запланованих обсягах, але й з позитивною динамікою до звітного 2012 року.

Індикативні прогнозні показники доходів міського бюджету на 2015 та 2016 роки тис. грн

Найменування

2015 рік

2016 рік

Загальний обсяг доходів

9378,6

9847,6

Податкові надходження,

з них:

4896,2

5141,1

податок на доходи фізичних осіб

4871,2

5114,8

податок на прибуток підприємств комунальної власності

25,0

26,3

Неподаткові надходження

197,6

207,5

 Видатки міського бюджету на 2015 та 2016 роки

Прогноз видатків бюджету на 2015 та 2016 роки розроблено на основі відповідних макроекономічних показників, показників дохідної частини міського бюджету.

В структурі видатків міського бюджету на 2015-2016 роки видатки на заробітну плату враховані на рівні розмірів соціальних стандартів та соціальних гарантій, затверджених у Законі України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» з урахуванням індексів інфляції на відповідний рік, , усі інші видатки визначені також з урахуванням індексів інфляції на відповідний рік.

Індикативні прогнозні показники видатків міського бюджету за функціональним призначенням на 2015 та 2016 роки

тис.грн.

Найменування

2015 рік

2016 рік
Загальний обсяг видатків, в тому числі 9378,6 9847,6
Освіта 6097,6 6402,5
Соціальний захист та соціальне забезпечення 79,3 83,3
Культура і мистецтво 103,0 108,2
Державне управління 1454,7 1527,4
Житлово-комунальне та дорожнє господарство та інші заходи соціально-економічного розвитку територій будуть визначені в межах реального фінансового ресурсу на заходи, передбачені в Програмі економічного та соціального розвитку м. Богодухова на відповідні роки

 

ІV. Взаємовідносини між міським бюджетом та державним бюджетом, а також районним бюджетом

Пріоритетом бюджетної політики в частині взаємовідносин між міським бюджетом та державним бюджетом, а також районним бюджетами у середньостроковому періоді є забезпечення виконання гарантій держави щодо соціального захисту населення, оптимізація міжбюджетних відносин з метою стимулювання економічного зростання міста в цілому.

У 2015 та 2016 роках передбачається здійснити такі заходи:

підтримка стійкого економічного та соціального розвитку міста з урахуванням збалансування міських інтересів та інтересів територіальної громади;

збільшення інвестиційних ресурсів місцевого бюджету;

узгодження пріоритетів та дій місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування щодо місцевого розвитку;

запровадження використання елементів програмно-цільового методу планування і виконання місцевого бюджету.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

забезпечення реалізації державної бюджетної політики на міському рівні;

посилення ролі місцевого самоврядування у розв’язанні актуальних проблем соціально-економічного розвитку відповідної території;

зменшення диспропорцій у рівні соціально-економічного розвитку території;

удосконалення формульних розрахунків показників місцевого бюджету, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.

V. Пріоритетні завдання, перелік заходів, які необхідно здійснити, та результати яких планується досягти в основних сферах діяльності

Освіта

Пріоритетом розвитку галузі освіти в частині повноважень, які відповідно до Бюджетного кодексу, відносяться до місцевого рівня, є створення механізмів стійкого розвитку міського освітнього простору, рівного доступу молодих людей міста до повноцінної якісної освіти згідно з їх інтересами, нахилами і потребами; розвитку освіти як відкритої державно – громадської системи; соціального захисту дітей, педагогічних, інших працівників закладів та установ освіти.

Розвиток дітей раннього та дошкільного віку – це перший і найголовніший шлях до створення багатства і благополуччя нації. Головне завдання на сьогодні – забезпечити рівні стартові умови для всіх дітей.

У 2015 та 2016 роках передбачається здійснити такі заходи:

1. Забезпечення реалізації прав дітей на здобуття дошкільної освіти шляхом збереження мережі дошкільних навчальних закладів, що існують, та відкриття додаткових груп в закладах.

2.  Оптимізація мережі навчальних закладів;

4. Модернізація матеріально-технічної бази навчальних закладів.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- створення умов для рівного доступу до здобуття якісної освіти.

- зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти міста.

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Пріоритетними завданнями у сфері соціального захисту та соціального забезпечення є підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою малозабезпечених верств населення при раціональному використанні бюджетних коштів.

У 2015 та 2016 роках передбачається здійснити такі заходи:

- забезпечення роз’яснювальної роботи серед населення щодо отримання пільг, допомог та компенсацій;

.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- підвищення ефективності використання бюджетних коштів соціального спрямування;

- зменшення скарг, що надходять від громадян в сфері соціального забезпечення та

Культура і мистецтво

Пріоритетними завданнями розвитку у цій сфері є розвиток культури та охорона культурної спадщини на території міста Богодухова, відродження та розвиток традицій, культурної та мовної самобутності корінних народів та національних меншин.

У 2015 та 2016 роках передбачається здійснити такі заходи:

- оптимізація мережі закладів культури;

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- відродження та розвиток культурних традицій;

- збереження культурного надбання.

Охорона навколишнього природного середовища

Пріоритетними завданнями діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища є забезпечення безпеки життєдіяльності населення, запобігання виникненню природних і техногенних катастроф, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, формування екомережі і впровадження екологічно збалансованої системи використання природних ресурсів та досягнення екологічної рівноваги прилеглих територій.

У 2015 та 2016 роках передбачається здійснити такі заходи:

зменшення кількості несанкціонованих (стихійних) сміттєзвалищ, систематизація і вдосконалення робот у сфері поводження з відходами;

мінімізацію шкідливого впливу на довкілля небезпечних відходів та хімічних речовин;

зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

збільшення ефективності очистки стічних вод на очисних спорудах, поліпшення екологічного стану ставків;

розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво сучасного полігону ТПВ;

збільшення кількості зелених насаджень, зменшення кількості сухих та фаутних дерев.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

раціональне використання наявних природних ресурсів;

зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скидів, відходів;

збільшення площі зелених насаджень та кількість щорічно висаджених саджанців.

Житлово-комунальне господарство

Пріоритетними завданнями реформування житлово-комунального господарства є підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення та проведення обґрунтованої тарифної політики.

У 2015 та 2016 роках передбачається здійснити такі заходи:

- комплексна модернізація систем водопостачання та водовідведення;

- збільшення кількості об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

- планомірне приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня, що покриває економічно обґрунтовані витрати та інвестиційну складову;

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- зменшення до рівня експлуатаційної безпеки зношеності основних фондів у житлово-комунальній сфері та обсягів використання енергоресурсів під час виробництва (надання) житлово-комунальних послуг;

- надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості відповідно до вимог національних стандартів та підвищення рівня безпеки систем життєзабезпечення населених пунктів;

- обґрунтованість і прозорість у формуванні тарифної та цінової політики на житлово-комунальні послуги;

- створення конкурентного середовища у житлово-комунальній сфері.

  

Інвестиційні програми (проекти)

Прогноз міського бюджету на 2015, 2016 роки щодо показників витрат міського бюджету на виконання інвестиційних програм (проектів) та їх переліку визначається, виходячи з положень Бюджетного кодексу України. Відповідно до статті 76 Кодексу при формуванні місцевих бюджетів враховуються показники витрат місцевого бюджету, необхідних на наступні бюджетні періоди для реалізації інвестиційних програм проектів, що враховані в бюджеті.

 

 

 

 

Головний бухгалтер                                                       Т.Дереведмедь