Про затвердження Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель територіальної громади міста Богодухова

Переглядiв: 2337

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХХVIІ СЕСІЯ VI СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

15.11.2013                                       Богодухів                             № 1548- VI

 

Про затвердження Положення про

самоврядний контроль за

використанням та охороною земель

територіальної громади міста Богодухова

З метою запобігання порушенням земельного законодавства, своєчасного їх виявлення та усунення, визначення порядку здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель територіальної громади відповідно до ст. 12, 83,189 Земельного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про землеустрій», «Про охорону земель», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель територіальної громади міста Богодухова (додається).

2.Доручити виконавчому комітету міської ради створити Комісію із самоврядного контролю за використанням та охороною земель територіальної громади міста  Богодухова (Уповноважений орган).

3. Це рішення підлягає опублікуванню в газеті « Маяк» та оприлюдненню на офіційному веб-порталі Богодухівської міської ради

4. Рішення набуває чинності з дати його опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської   ради та постійну депутатську  комісію з питань  законності,

правопорядку, депутатської діяльності та депутатської етики, місцевого     самоврядування (голова Векленко В.І.)

 

Міський голова                                        Н.ОЛЕКСЕНКО

                                             Додаток

                                                                       до рішення міської ради

                                                                                  від 15.11.2013 року №1548

                                                                              (ХХХVII сесія VI скликання)

Положення

про самоврядний контроль за використанням та охороною земель територіальної громади міста Богодухова

 І. Загальні положення

1.1. Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель територіальної громади міста Богодухова (далі — Положення) визначає порядок здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель територіальної громади з метою запобігання порушенням земельного законодавства на території міста  Богодухова, своєчасного їх виявлення та усунення, спрямоване на забезпечення раціонального використання земель комунальної власності.

1.2. Положення поширюється на всі підприємства, установи та організації, фізичних осіб-підприємців, а також громадян, які використовують земельні ділянки, зазначені у пункті 1.3.

1.3. Об’єктом самоврядного контролю за використанням та охороною земель є всі землі в межах території  Богодухівської міської ради, крім земель, які перебувають у приватній власності.

1.4. Основними завданнями самоврядного контролю є:

— забезпечення реалізації повноважень Богодухівської міської ради у сфері охорони та раціонального використання земель територіальної громади міста Богодухова;

— забезпечення додержання фізичними та юридичними особами земельного законодавства України при використанні земель територіальної громади міста Богодухова;

— запобігання порушенням законодавства у сфері використання й охорони земель, своєчасне виявлення таких порушень і вжиття відповідних заходів щодо їх усунення;

— вжиття разом з іншими уповноваженими органами відповідно до закону заходів, спрямованих на раціональне використання земель, розташованих в межах території міста Богодухова, забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду;

— забезпечення додержання фізичними та юридичними особами умов використання земель територіальної громади міста Богодухова, що визначені у документах, які посвідчують речові права на земельні ділянки;

—- забезпечення контролю за проведенням землеустрою, виконанням запроектованих заходів із землеустрою і дотриманням вимог, встановлених законами України та іншими нормативно-правовими актами, при розробці документації із землеустрою.

II. Організація здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель територіальної громади міста Богодухова.

 2.1. Забезпечення організації та здійснення самоврядного контролю за додержанням вимог законодавства щодо раціонального використання та охорони земель покладається на  Комісію із самоврядного контролю за використанням та охороною земель територіальної громади міста  Богодухова (Уповноважений орган).

2.2. Уповноважений орган у своїй діяльності керується Конституцією України, Земельним кодексом України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про землеустрій», «Про охорону земель», «Про оренду землі» та іншими законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

2.3. Самоврядний контроль за виконанням вимог земельного законодавства щодо використання та охорони земель територіальної громади міста Богодухова здійснюється шляхом проведення обстежень стану та дотримання умов використання земельних ділянок територіальної громади міста  Богодухова, розгляду звернень фізичних і юридичних осіб, виявлення самовільно зайнятих земельних ділянок та вжиття інших заходів, передбачених цим Положенням.

2.4. Уповноважений орган здійснює обстеження стану та дотримання умов використання земельних ділянок територіальної громади_щодо дотримання фізичними та юридичними особами умов користування землями територіальної громади за наявності однієї з таких обставин:

2.4.1. Отримання заяв, скарг чи звернень фізичних та юридичних осіб, у яких наведена інформація про порушення земельного законодавства чи можливість виникнення ситуацій, що можуть негативно вплинути на стан земельних ресурсів територіальної громади;

2.4.2. Отримання інформації від органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про порушення земельного законодавства;

2.4.3. Отримання інформації щодо самовільного зайняття земельної ділянки або використання її без право-встановлюючих документів;

2.4.4 Отримання інформації про нецільове використання або використання    за функціональним призначенням земель територіальної громади міста Богодухова;

2.4.5. Надходження інформації про неналежне виконання умов договорів оренди земель територіальної громади міста Богодухова;

2.4.6. У разі публікації у засобах масової інформації матеріалів, що свідчать про порушення земельного законодавства;

2.4.7. За дорученням міської   ради та міського   голови.

2.5. Результати обстеження стану та дотримання умов використання земельних ділянок оформлюються Актами обстеження стану та дотримання умов використання земельної ділянки відповідно до цього Положення.

III. Повноваження Уповноваженого органу

3.1. До повноважень Уповноваженого органу належать:

3.1.1. Організація та здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель у частині:

— дотримання підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадянами України, іноземними громадянами, особами без громадянства, а також іноземними юридичними особами вимог земельного законодавства України та нормативно-правових актів_ради щодо використання земель, передбачених пунктом 1.3 цього Положення;

— виконання умов договорів оренди землі, договорів тимчасового користування землею та виконання орендарями (користувачами) обов’язків відповідно до укладених договорів оренди землі, у тому числі своєчасного та повного внесення орендної плати (плати за користування земельними ділянками);

— аналізу стану своєчасності та повноти сплати земельного податку за використання земельних ділянок, передбачених п. 1.3 цього Положення, та надання пропозицій відповідним органам щодо збільшення надходжень до бюджету від плати за землю;

— виконання вимог щодо використання земельних ділянок, які є об’єктом самоврядного контролю, за їх цільовим призначенням;

— дотримання режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду;

— здійснення контролю за впровадженням заходів, передбачених документацією із землеустрою;

—додержання встановленого законодавством порядку визначення та відшкодування збитків, завданих міській   раді власниками та користувачами земельних ділянок, у т. ч. тими фізичними та юридичними особами, які використовують земельні ділянки комунальної власності за відсутнюгі оформлено¬го у встановленому законом порядку відповідного речового права на земельну ділянку;

— дотримання строків своєчасного повернення міській  раді земельних ділянок після припинення у встановленому порядку права користування земельною ділянкою та обов’язкового виконання заходів щодо приведення їх у стан, придатний для подальшого використання за цільовим призначенням.

3.1.2. Участь у формуванні пропозицій при розміщенні, проектуванні, будівництві та введенні в дію об’єктів, що негативно впливають або можуть вплинути на стан земель, передбачених п. 1.3 цього Положення.

3.1.3. Підготовка та направлення для розгляду визначеним законодавством органам пропозицій щодо тимчасової заборони (призупинення) у встановленому законом порядку використання земель громадянами та юридичними особами у разі порушення ними вимог законодавства в галузі використання та охорони земель.

3.1.4. Внесення пропозицій міській   раді про перегляд прийнятих рішень ради у разі виявлення фактів користування землями територіальної громади за відсутності укладеного договору оренди земельноі ділянки та за наявності відповідного рішення ради про передачу в оренду земельної ділянки.

3.1.5. Одержання у встановленому законодавством порядку від виконавчих органів та посадових осіб міської   ради, органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій всіх форм власності, фізичних осіб — підприємців, громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб, у власності чи в користуванні яких перебувають земельні ділянки, документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для виконання покладених на Уповноважений орган завдань.

3.1.6. Здійснення контролю за дотриманням обмежень (обтяжень) використання земельних ділянок.

3.1.7. Розгляд заяв, скарг та інших звернень юридичних та фізичних осіб з питань користування та охорони земель, передбачених пунктом 1.3 цього Положення.

3.1.8. Участь у збиранні, зведенні та аналізі інформації щодо стану, деградації та забруднення земельних ділянок, іншої інформації, необхідної для здійснення контролю за використанням та охороною земель.

3.1.9. Участь у розробці та виконанні програм, виконанні рішень ради з використання та охорони земель в межах міста Богодухова; внесення пропозицій раді з цих питань.

3.1.10. Участь у підготовці та розгляді питань, пов’язаних з використанням та охороною земель, на засіданнях міської ради, постійних комісій ради.

3.1.11. Виявлення самовільно зайнятих земельних ділянок на території  міста Богодухова;

3.1.12. Підготовка матеріалів для проведення засідань Комісії по визначенню збитків власникам землі та землекористувачам.

3.1.13. Передача в установленому законодавством порядку до відповідних державних органів матеріалів обстежень земельних ділянок щодо недотримання вимог земельного законодавства при використанні земель територіальної громади міста   Богодухова з метою притягнення винних осіб до відповідальності.

3.1.14. Забезпечення взаємодії з територіальними органами Держземагентства з питань використання та охорони земель комунальної власності.

3.1.15. Залучення у встановленому порядку фахівців наукових, навчальних закладів, установ, підприємств, організацій усіх форм власності для розгляду питань, що належать до їх компетенції.

3.1.16. Надання методичної допомоги та рекомендацій власникам земельних ділянок та землекористувачам з питань використання та охорони земель.

3.1.17. Проведення семінарів й інших заходів з питань використання та охорони земель комунальної власності.

3.1.18. Вирішення інших питань щодо самоврядного контролю відповідно до законодавства України.

3.2. При здійсненні самоврядного контролю за використанням та охороною земель посадові особи Уповноваженого органу мають право:

3.2.1. Безперешкодно обстежувати земельні ділянки, передбачені пунктом 1.3 цього Положення, щодо дотримання умов їх використання та охорони відповідно до чинного законодавства України й укладених договорів оренди (тимчасового користування, тимчасового користування на умовах оренди, постійного користування).

3.2.2. Складати Акти обстеження стану та дотримання умов використання земельних ділянок та за фактом виявлення порушень законодавства подавати матеріали до відповідних державних органів для вжиття необ¬хідних заходів та притягнення винних осіб до відповідальності відповідно до закону.

3.2.3. Одержувати у встановленому порядку від фізичних та юридичних осіб усну або письмову інформацію з питань, пов’язаних з порушенням земельного законодавства України та необхідністю виконання покладених на Уповноважений орган повноважень .

3.2.4. Вимагати від фізичних та юридичних осіб усунення виявлених порушень земельного законодавства в добровільному порядку, привести земельну ділянку у попередній стан.

3.2.5. Проводити фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для запобігання порушенням земельного законодавства України.

3.2.6. Готувати матеріали для подання позову до суду щодо повернення самовільно чи тимчасово зайнятих земельних ділянок, строк користування якими закінчився, а також щодо розірвання договору оренди земельної ділянки (договору тимчасового користування) у разі порушення орендарем (користувачем) умов договору.

3.2.7. Передавати до правоохоронних органів матеріали про діяння, в яких вбачаються ознаки злочину.

3.3. Посадові особи Уповноваженого органу під час виконання покладених на них завдань зобов’язані додержуватись Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів.

3.4. За невиконання чи неналежне виконання обов’язків посадові особи Уповноваженого органу несуть відповідальність відповідно до законодавства України .

IV. Порядок проведення обстежень земельних ділянок

4.1. Уповноважений  орган проводить обстеження земельної ділянки з метою визначення її стану та дотримання умов її використання в присутності користувачів земельної  ділянки або уповноважених ними осіб, а також осіб, які вчинили порушення земельного законодавства. У разі відсутності при обстеженні земельної ділянки землекористувача або уповноважених ними осіб обстеження проводиться за наявності двох свідків.

4.2. При проведенні обстеження Уповноважений орган:

ü установлює особу, яка є користувачем земельної ділянки;

ü при встановленні факту зміни власника чи користувача об’єкта нерухомості вживає заходів для з’ясування особи фактичного власника чи користувача;

ü установлює правомірність використання земельних ділянок іншими землекористувачами, яким вони не на¬дані у власність чи користування;

ü перевіряє наявність документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою;

ü перевіряє дотримання режиму використання земельної ділянки відповідно до цільового призначення;

ü уточнює відповідність місця розташування та меж земельної ділянки, мір ліній, визначених у документах, які посвідчують право користування земельною ділянкою, фактичним мірам ліній на місцевості (за необхідності).

4.3. Акт обстеження складається у двох примірниках, один з яких залишається у справах Уповноваженого органу, а другий — вручається або надсилається особі, яка вчинила порушення земельного законодавства (у разі наявності інформації щодо місця знаходження такої особи). При проведенні спільних обстежень з іншими органами контролю копія акта надається цим органам.

4.4. В акті обстеження стану та дотримання умов використання земельної ділянки зазначається: дата та місце складання акта; прізвища членів Комісії, які проводили обстеження; посади та прізвища осіб, які були залучені до обстеження; посаду та прізвище представника юридичної особи чи прізвище фізичної особи, які були присутні при обстеженні; місце розташування земельної ділянки, її площа згідно з документацією із землеустрою (у разі наявності) та фактична площа, яка використовується; цільове призначення та фактичний стан використання (освоєння) земельної ділянки; наявність документів, які посвідчують право власності чи право користування земельною ділянкою; обставини порушення земельного законодавства; суть порушення.

4.5. Акт підписується посадовими особами, які проводили обстеження, представником юридичної особи чи фізичною особою, що використовують земельні ділянки, свідками (за їх наявності).

4.6. В акті наводиться план-схема місця розташування земельної ділянки (схематичний абрис чи викопіювання з картографічних матеріалів планів земельної ділянки із зазначенням суміжних землекористувачів). На план-схемі вказується загальна площа земельної ділянки та площа, на якій виявлено порушення (забруднення, самовільне зайняття тощо).

4.7. У разі виявлення порушень земельного законодавства керівник Уповноваженого органу (або особа, яка виконує повноваження керівника) направляє особі, яка їх вчинила, вимогу про їх усунення в добровільному порядку у строк, визначений у вимозі.

4.8. Вимога складається у двох примірниках. Перший примірник вимоги залишається в Уповноваженого органу, другий — вручається або надсилається поштою керівнику юридичної особи чи фізичній особі, які вчинили порушення земельного законодавства.

4.9.У разі невиконання особою, яка допустила порушення земельного законодавства, вимоги у строк, визначений у ній, керівник Уповноваженого органу (або особа, яка виконує повноваження керівника) направляє матеріали про порушення земельного законодавства до органів державної влади для відповідного реагування та притягнення винних осіб до відповідальності .

V. Заключні положення

5.1. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться рішеннями сесії богодухівської міської ради  відповідно до регламенту Ради.

5.2. Питання, не врегульовані цим Положенням, вирішуються згідно з чинним законодавством України.

 

Секретар ради                         З.Зіньковська

Аналіз регуляторного впливу проекту

рішення Богодухівської міської ради «Про затвердження Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель територіальної громади міста Богодухова

 

            Розроблений на виконання  та дотриманням вимог  Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р.  № 308.

(надалі — Аналіз)

            Назва регуляторного акта: проект рішення міської ради “Про затвердження положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель територіальної громади міста Богодухова ”.

Регуляторний орган: Богодухівська міська рада.

Розробник документа: виконавчий комітет Богодухівської міської ради

 Відповідальна особа: Моргун Л.М.

 Контактний телефон: 3 48 02

1. Визначення проблеми

Згідно з Конституцією України земля є основним національним багатством і перебуває під особливою охороною держави. Землеохоронний аспект у земельній державній політиці носить імперативний характер, тобто підлягає безумовному виконанню. Погіршення якості земель, зниження їх продуктивності, порушення вимог користування землею є неприпустимим. Положеннями Земельного кодексу України визначено загальні засади здійснення контролю за використанням та охороною земель. Так, відповідно до Земельного кодексу України та Закону України «Про охорону земель» від 19.06.2003 р. контроль за використанням та охороною земель в Україні поділяється на державний, самоврядний та громадський.

При цьому виникає певний правовий вакуум щодо питання про порядок здійснення самоврядного контролю. Порядок здійснення державного контролю за використанням та охороною земель встановлюється законом (Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною земель»). Громадські інспектори діють на підставі положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади з земельних ресурсів. Що стосується самоврядного контролю за використанням та охороною земель, то порядок його здійснення чинним законодавством України не врегульований.

Після введення в дію Земельного кодексу України від 25.10.2001 р. кількість земельних ділянок, що надаються в користування юридичним та фізичним особам постійно збільшується. Пропорційно до цього збільшується кількість випадків порушення норм чинного законодавства у сфері земельних відносин, самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, порушення умов договорів оренди земельних ділянок тощо. Разом з тим, на сьогодні територіальна громада міста фактично позбавлена можливості здійснювати повноцінний контроль за використанням та охороною земель, якими відповідно до Земельного кодексу України розпоряджається міська рада.

У зв’язку з цим виникла нагальна потреба у визначенні механізму здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель у місті.

Неможливість розв’язання вище зазначеної проблеми за допомогою ринкових механізмів обумовлена тим, що для їх існування має бути створена відповідна правова основа. Як вже зазначалося, механізм здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель чинним законодавством не визначений.

Суб’єктами, на яких проблема справляє негативний вплив, є органи місцевого самоврядування, що застосовують норми чинного законодавства з питань земельних відносин та які від імені територіальної громади розпоряджаються землями міста, і суб’єкти господарювання, інші юридичні та фізичні особи, у користуванні яких перебувають землі міста.

Таким чином, зазначена проблема потребує негайного вирішення шляхом затвердження прийняте рішення міської ради про затвердження відповідного Положення.

2. Цілі регулювання

Метою прийняття рішення богодухівської міської ради «ради “Про затвердження положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель територіальної громади міста Богодухова ” є:

- створення впорядкованої та прозорої системи контролю за використанням та охороною земель міста;

- створення сучасного правового простору, який буде відповідати потребам законодавства, стимулювати та зобов’язувати землекористувачів до дотримання норм чинного законодавства у сфері земельних відносин;

- забезпечення своєчасного надходження до міського бюджету орендної плати за земельні ділянки шляхом здійснення контролю за дотриманням умов договорів оренди земельних ділянок орендарями;

- врегулювання питань, пов’язаних з:

а) можливістю виявлення самовільно зайнятих земельних ділянок, додержанням вимог земельного законодавства та встановленого порядку набуття та реалізації права на землю;

б) наданням методичної допомоги та рекомендацій власникам земельних ділянок та землекористувачам з питань використання та охорони земель;

в) захистом прав власників земельних ділянок та землекористувачів шляхом вирішення земельних суперечок у межах міста і додержанням правил добросусідства;

г) визначенням повноважень органів, що беруть участь у здійсненні самоврядного контролю.

3. Альтернативні способи досягнення цілей

Перша альтернатива – не прийняття рішення Богодухівської  міської ради «Про затвердження Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель територіальної громади міста Богодухова» буде призводити до збільшення випадків порушення норм чинного законодавства у сфері земельних відносин, самовільного зайняття земельних ділянок, використання їх не за цільовим призначенням, тощо.

Така альтернатива є неприйнятною.

Друга альтернатива – прийняття рішення «Про затвердження Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель територіальної громади міста Богодухова» стимулюватиме та зобов’язуватиме землекористувачів дотримуватися вимог земельного законодавства України, сприятиме охороні та раціональному використанню земель, своєчасному оформленню (переоформленню) користувачами документів, що посвідчують право користування землею.

4. Механізми розв’язання проблеми

Для розв’язання проблеми, зазначеної в розділі 1 цього Аналізу пропонується прийняти міською радою рішення «Про затвердження положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель територіальної громади міста Богодухова».

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття регуляторного акта дозволить встановити єдиний та прозорий порядок здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель у місті Богодухові. Запровадження запропонованого акта забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

 6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта

Проект рішення передбачає:

-  спрямований на запобігання порушень земельного законодавства при використанні земель територіальної громади міста Богодухова, своєчасного їх виявлення та усунення.

Також в проекті рішення більш деталізуються і уточнюються:

- принципи здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель територіальної громади міста Богодухова.

 Аналіз вигод і витрат

Вигоди

Втрати

Сфера інтересів держави

1. Створення впорядкованої та прозорої системи контролю за використанням та охороною земель міста.

2. Забезпечення своєчасного надходження до міського бюджету орендної плати за земельні ділянки комунальної власності.

  1. Збільшення навантаження на виконавчий комітет та працівників апарату міської ради.

 

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

1. Створення механізмів для раціонального використання землі, як загальнонаціонального багатства.
  1. Час затрачений на вивчення регуляторного акта.

 

Сфера інтересів громадян

1. Покращення благоустрою міста -

Негативні результати впровадження рішення не передбачаються.

7.  Строк дії акта

Строк дії зазначеного регуляторного акта -  постійний.

 8. Показники результативності регуляторного акта

Показники результативності дії рішення Богодухівської міської ради:

а) кількість самовільно зайнятих земельних ділянок на території Богодухівської міської ради;

б) своєчасність надходження до міського бюджету орендної плати за використання земельних ділянок шляхом здійснення контролю за дотриманням умов договорів оренди земельних ділянок орендарями;

в) кількість осіб, притягнутих до відповідальності за порушення земельного законодавства;

г) рівень поінформованості суб’єктів господарювання.

У відповідності до ч.5 ст.12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003р. №1160-IV рівень інформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень рішення визначається кількістю осіб, що:

- ознайомляться із зазначеним рішенням в офіційних засобах масової інформації та в мережі Інтернет на офіційній веб-сторінці міської ради  (www. bogodukhiv-rada.gov.ua)

- отримають регуляторний акт за запитами до органів місцевого самоврядування.

9. Заходи відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності буде здійснюватися на основі аналізу статистичних даних, що включають в себе: виявлення кількості порушень земельного законодавства при використанні земель територіальної громади міста Богодухова, на яких поширюється дія регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через пів року з дня набрання ним чинності.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік після прийняття, у формі звіту.

Періодичні відстеження будуть проводитись раз на кожні три роки після проведення повторного відстеження.

 

Провідний спеціаліст апарату міської ради                   Л.М.Моргун