Про затвердження Положення про порядок надання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва

Переглядiв: 1283

                                                                                             

                   Порядок надання земельних ділянок для будівництва

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель i споруд

на території  Богодухівської міської ради (зі змінами від 23.01.2015 №2109)

 1. Загальнi положення.

 1. Цей порядок розроблений і буде використовуватись при умові наявності на територiї м. Богодухова  вільних земельних ділянок, які згідно генерального плану забудови міста, можуть бути надані громадянам на умовах оренди або в порядку безоплатної приватизації для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, (далi – для iндивiдуального житлового будiвництва) і не стосується проведення приватизації земельних ділянок, на яких розташовані житлові будинки, що належать громадянам на правах власності,  а також тих земельних ділянок, які є в користуванні громадян, що підтверджується відповідними документами;

Надання земельних ділянок  для індивідуального житлового будівництва в м.Богодухові здійснюється виключно у порядку черговості, обов’язковим є звернення громадян про надання їм земельної ділянки для відповідних цілей, які  в установленому Порядку були зареєстровані та включені до черги, тобто до реєстру обліку громадян для одержання у власність земельної ділянки під індивідуальне житлове  будівництво.  Перевага на одержання земельних дiлянок для iндивiдуального житлового будiвництва надається громадянам, якi зареєстрованi в  м. Богодухові, потребують полiпшення житлових умов  та мають пiльги, передбаченi даним положенням.

2. Реєстрація громадян, якi бажають отримати земельнi дiлянки для iндивiдуального житлового будiвництва.

2.1. Реєстрація громадян, якi бажають отримати земельнi дiлянки для  iндивiдуального житлового будiвництва ведеться спеціалістом міської ради   Богодухівської мiської ради.

2.2. Реєстрація ведеться шляхом внесення інформації до Книг реєстрації заяв громадян на чергу Богодухівської міської ради для надання їм земельної ділянки під індивідуальне житлове будівництво в м. Богодухові.

2.3. Книги ведуться в електронному вигляді з подальшим їх роздрукування після реєстрації кожних 20 заяв громадян. В паперовому вигляді Книги повинні бути зшиті, пронумеровані, прошнуровані і підписані Секретарем ради та скріплена печаткою  .

2.4. Для включення до реєстру облiку громадян на одержання земельних дiлянок для iндивiдуального житлового будiвництва громадянин повинен подати  вiдповiдну заяву на iм’я мiського голови.

До заяви додаються:

- копія паспорта заявника;

- копiю iдентифiкацiйного коду;

- довідку з   реєстраційної служби Богодухівського районного управління юстиції Харківської області про вiдсутнiсть або наявнiсть земельної дiлянки у власностi для iндивiдуального житлового будiвництва, отриманої в порядку безоплатної приватизацiї або отриманої у власнiсть в iншому порядку;

- довiдку з мiсця проживання та про склад сiм’ї;

- документ, який пiдтверджує право на пiльгове отримання земельної дiлянки (за наявностi).

У разi вiдсутностi одного з обов’язкових вищезгаданих додаткiв до заяви,  міська рада має право не розглядати дану заяву, а сама заява вважається не поданою.

2.5. На пiдставi поданих заяв та доданих до заяви документiв формуються вказані вище Книги з реєстрами громадян на одержання земельних дiлянок для iндивiдуального житлового будiвництва:

- першочергового ( переважного ) одержання земельних дiлянок;

- одержання земельних дiлянок на загальних пiдставах.

2.6. В реєстр на першочергове (переважне) одержання  земельних дiлянок пiд iндивiдуальне житлове будiвництво включаються особи:

- що постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи;

- молоді сім’ї,

-  багатодітні сім’ї (у яких виховується 5 та більше дітей віком до 18 років);

- дiти вiйни;

- ветерани праці,iнвалiди вiйни, учасники бойових дiй, учасники вiйни;

- iншi особи, якi мають вiдповiднi пiльги, передбаченi чинним законодавством.

-учасники  Майдану, АТО, працівники МЗС,МВС,МНС та громадяни, що перебувають на квартирному обліку в Богодухівській міській  раді

2.7. В загальний список для одержання земельних дiлянок пiд iндивiдуальне житлове будiвництво включаються:

- мешканцi мiста, якi бажають одержати земельнi дiлянки пiд iндивiдуальне житлове будiвництво;

- громадяни України, мешканцi iнших населених пунктiв (земельнi дiлянки пiд iндивiдуальне житлове будiвництво, мешканцям iнших населених пунктiв України надаються в останню чергу).

2.8. Документи, на основi яких громадяни включенi в список для одержання земельних дiлянок пiд iндивiдуальне житлове будiвництво, повиннi поновлюватись громадянами через 2 роки з дня включення їх в загальномiський список. У випадку не поновлення документiв у вказаний термiн земельна дiлянка такому громадянину не надається.

2.9. У випадку не поновлення вказаних вище документiв протягом    4-х рокiв громадянин виключається iз загальномiського списку.

2.10. Після внесення інформації до Книг реєстрації заяв громадян на чергу Богодухівської міської ради для надання їм земельної ділянки під індивідуальне житлове будівництво в м. Богодухові заявнику протягом 15 днів надсилається письмова відповідь з повідомленням дати взяття на облік та правилами вказаними в п.п.2.6 та 2.7 даного Положення.

2.11. Зняття з черги відбувається після отримання громадянином документа,  якій б засвідчував його право на користування земельною ділянкою або права власності на земельну ділянку.

3. Надання земельних дiлянок пiд iндивiдуальне житлове будiвництво.

3.1.  Спеціалістом міської ради за участю    Держземагентсва у Богодухівському районі  Харківської області щорiчно (в IV кварталi поточного року) проводить iнвентаризацiю наявних, хоча б частково iнженерно забезпечених земельних дiлянок, i подає  данi про них у відділ земельних відносин, які отримані дані доводять до відома  постiйнiй комiсiї ради з питань землекористування, будівництва та архітектури.

3.2. Засiдання постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та використання природних ресурсів, екології (голова Голуб М.В.), (далi комiсiя) по визначенню осiб, яким надається земельна дiлянка пiд iндивiдуальне житлове будiвництво iз затверджених реєстрів, проводиться двiчi на рiк в I та III кварталi та оформляється вiдповiдним протоколом.

3.3.  У виключних випадках, за поданням міського голови або виконавчого комітету міської ради, міська рада після детального вивчення наявних підстав, може надати окремим категоріям громадян поза чергою не більше 10 % від загальної кількості земельних ділянок, що надаються протягом календарного року для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

До таких категорій громадян можуть бути віднесені громадяни України, які зробили значний вклад у місто або Україну.

3.4. Після прийняття Богодухівською міською радою рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, громадянин, у встановленому законодавством порядку, замовляє такий проект та подає його міській раді на затвердження та прийняття нею рішення про надання йому земельної ділянки в оренду;

3.5. Громадяни, які не бажають отримувати запропоновану земельну ділянку, мають право відмовитись від неї шляхом подання відповідної заяви на ім’я міського голови. У цьому випадку громадянин знімається з обліку та іншу земельну ділянку не отримує.

3.6.Категорії громадян, які мають першочергове право на одержання земельних ділянок передача у власність здійснюється після прийняття рішення сесії про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

3.7.Передача  земельних дiлянок у власнiсть здiйснюється пiсля введення житлового будинку в експлуатацiю.

4. Права та обов’язки забудовника iндивiдуального житлового будинку.

4.1. Приступати до освоєння земельної дiлянки, наданої пiд iндивiдуальне житлове будiвництво, громадянин має право пiсля одержання документа на право користування земельною дiлянкою, розроблення будiвельного паспорта на забудову земельної дiлянки чи проекту забудови земельної дiлянки, надання повiдомлення  або декларацiї про початок виконання будiвельних робiт.

4.2. У випадку не використання на  протягом двох рокiв земельної дiлянки за її призначенням,  вона може бути вилучена вiдповiдно до чинного законодавства.

Секретар ради                                                           З.ЗІНЬКОВСЬКА