Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади м.Богодухова, та пропорції її розподілу

Переглядiв: 1972

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХ СЕСІЯ VI СКЛИКАННЯ

від «03» квітня 2012 р.                                                                      667- УІ

 

Про затвердження Методики розрахунку

 орендної плати за майно, що знаходиться

 в комунальній власності територіальної

 громади м.Богодухова, та пропорції

 її розподілу

 З метою вдосконалення єдиного  механізму справляння плати за оренду комунального майна, на підставі Закону України «Про оренду державного та комунального майна», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Богодухівська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Методику розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади  м.Богодухівта пропорції її розподілу, (далі — Методика)згідно з додатком до цього рішення.

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення  Богодухівської міської ради  від 06.05.2011 255 «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади м.Богодухова».

3.Це рішення набуває чинності з моменту його оприлюднення.

4прилюднити це рішення в установлений законом термін.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Богодухівської міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста, промисловості, транспорту, зв’язку (голова Шкарлат С.Б.).

В.о. міського голови, секретар ради                                  Н.Олексенко

 

 Затверджено       рішенням Богодухівської міської ради

ХХ сесії УІ скликання  від 03.04.12 р.                № 667 

Методика розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади Богодухівської міської ради та пропорції її розподілу.

 

1.Цю методику розроблено з метою вдосконалення та впорядкування єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду майна, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади Богодухівської міської ради, за договорами оренди, що укладаються уповноваженим органом Богодухівської міської ради – виконавчим комітетом Богодухівської міської ради , а з його дозволу – комунальними підприємствами,  яким майно передано в господарське відання та оперативне управління.

2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем.

У разі коли орендодавцем нерухомого майна (будинку, споруди, приміщення) та іншого окремого індивідуально визначеного майна є комунальне підприємство, установа, організація, розмір орендної плати погоджується з виконавчим комітетом Богодухівської міської ради.

Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.

3. До плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов’язуються надавати орендарю комунальне підприємство, установа, організація, господарське товариство, на балансі яких перебуває це майно.

4. Орендна плата за цією Методикою розраховується таким чином. Визначається розмір річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку орендної плати – останній місяць, за який визначено індекс інфляції, яка фіксується у договорі оренди. З урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди розраховується розмір орендної плати за перший та наступні місяці оренди.

У разі, коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності – на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

Розмір добової орендної плати розраховується за формулою:

Опл.доб = Опл.міс / 22

де Опл.доб – розмір добової орендної плати, грн;

     Опл.міс – розмір орендної плати за місяць, грн.

Розмір погодинної орендної плати розраховується за формулою:

Опл.пог = Опл.доб / 8,

де Опл.пог – розмір погодинної орендної плати, грн.;

     Опл.доб – розмір добової орендної плати, грн.

Розрахунок орендної плати за базовий місяць затверджується орендодавцем.

5. Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси комунальних підприємств визначається за формулою:

Опл = ((Воз + Внм) х Сор.ц) / 100,

де Опл -  розмір річної орендної плати, грн.;

Воз — вартість основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта оренди, грн.;

Внм – вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта оренди, грн.;

Сор.ц — орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, визначена згідно з додатком 1.

6. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна встановлюється за згодою сторін, але не менше як 10 відсотків вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки, а у разі, коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва, – не менш як 7 відсотків вартості орендованого майна за результатами такої оцінки.

7. У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 8 цієї Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою:

Опл = (Во х Сор) / 100;

де Опл -  розмір річної орендної плати, грн.;

Во — вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;

Сор -  орендна ставка, визначена згідно з додатком 2 до Методики.

Незалежна оцінка вартості об’єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами. Результати незалежної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дня її проведення, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.

8. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок бюджету міської ради; державними та комунальними закладами охорони здоров’я, які утримуються за рахунок державного бюджету; асоціаціями органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню. Індексація річної орендної плати проводиться один раз на рік на підставі річних індексів інфляції у строки, визначені договором оренди.

9. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині – пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.

10. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою:

Опл.міс = (Опл./12)х Ід.о х Ім,

де Опл.міс – розмір орендної плати за місяць, грн.;

Опл – розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, грн.;

Ід.о – індекс інфляції за період з дати проведення незалежної або стандартизованої оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати;

Ім – індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.

Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.

11. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

12. Сплата орендних платежів проводиться орендарем щомісячно до 15 числа наступного місяця, якщо інше не передбачено умовами договору оренди.

В разі несвоєчасного внесення орендної плати або внесення орендної плати не в повному обсязі, з орендаря стягується пеня на суму боргу за кожний день прострочення в розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня.

13. Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.

14. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня одержання його письмової заяви.

15. У разі коли орендодавцем майна є виконавчий комітет Богодухівської  міської ради, орендна плата спрямовується:

а) за цілісні майнові комплекси комунальних підприємств   – до бюджету Богодухівської міської ради;

б) за нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення) та інше окреме індивідуально визначене майно, що відображається на обліку Богодухівської міської ради, – до бюджету міської ради;

в) за нерухоме майно, яке знаходиться в господарському віданні та оперативному управлінні комунальних підприємств, установ, організацій або яке закріплене за КП  під власні потреби, та загальна площа якого перевищує 200 квадратних метрів на одне комунальне підприємство, – 70 відсотків орендної плати до бюджету міської ради, 30 відсотків — комунальним підприємствам.

У разі коли орендодавцем майна є комунальні підприємства Богодухівської міської ради орендна плата спрямовується:

а) за індивідуально визначене майно, що передане підприємству в господарське відання – комунальним підприємствам;

б) за нерухоме майно, що передане підприємству для використання під власні потреби, загальна площа якого не перевищує 200 квадратних метрів на підприємство – 70 відсотків орендної плати комунальному підприємству,
30 відсотків до бюджету міської ради.

16. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.

Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначенні розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем.

У разі суборенди приміщення у будівлі, що входить до складу цілісного майнового комплексу, орендна плата за таке приміщення визначається з урахуванням частки вартості такого приміщення у загальній вартості відповідної будівлі та частки вартості зазначеної будівлі у загальній вартості орендованих основних засобів цілісного майнового комплексу.

Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.

Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується орендарем до міського бюджету.

Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

17. У разі якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об’єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження (поновлення) договору оренди провадиться оцінка об’єкта оренди.

У цьому випадку перерахунок орендної плати, якщо орендна плата була визначена за результатами конкурсу і перевищує стартову на конкурсну надбавку, здійснюється за формулою:

Опл.міс = Опл.міс.н.+Кн х Іп.о,

де Опл.міс – новий розмір орендної плати за місяць, грн.;

Опл.міс.н – сума нової орендної плати за місяць, визначеної за цією Методикою;

Кн – конкурсна надбавка, грн.. (різниця між розміром стартової орендної плати та розміром орендної плати, запропонованої переможцем конкурсу);

Іі.о – індекс інфляції за період оренди.

 

 

В.о.міського голови, секретарради                                   Н.Олексенко

                                               

 

Додаток 1

до Методики розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади
Богодухівської міської ради, та пропорції її розподілу

 

 

Орендні ставки за використання цілісних майнових комплексів підприємств комунальної власності територіальної громади Богодухівської міської ради

 

Найменування

Орендна ставка, відсотків

Цілісні майнові комплекси комунальних підприємств:

 

 

 

з виробництва електричного та електронного устаткування, деревини та виробів з деревини, меблів, з організації концертно-видовищної діяльності та виставкової діяльності, ресторанів,  залізничного та автомобільного транспорту, торгівлі, випуску лотерейних білетів та проведення лотерей,  нафтогазодобувної промисловості

20

електроенергетики, газової промисловості,  зв’язку, швейної та текстильної промисловості, ресторанного господарства (крім ресторанів), з виробництва транспортних засобів, устаткування та їх ремонту, виробництва машин та устаткування, призначеного для механічного, термічного оброблення матеріалів або здійснення інших операцій, з виробництва гумових та пластмасових виробів, лісового господарства, рибного господарства, целюлозно-паперової промисловості, переробки відходів, видобування неенергетичних матеріалів, з надання додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, паливної промисловості, побутового обслуговування

16

сільського господарства, харчової промисловості,  металообробки, освіти, науки та охорони здоров’я, легкої (крім швейної та текстильної) промисловості, з виробництва будівельних матеріалів

12

інші об’єкти

10

 

                                                      

 

 

 

                                                                   Додаток 2

до Методики розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади
Богодухівської міської ради, та пропорції її розподілу

 

 

Орендні ставки за використання нерухомого майна, що знаходиться

в комунальній власності територіальної громади Богодухівської міської ради

 

П/н

 

Використання орендарем нерухомого майна

за цільовим призначенням

 

Орендна ставка, відсотків

1.

Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів

100

2.

Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти

45

3.

Розміщення:

40

 

фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів

 

 

ресторанів з нічним режимом роботи

 

 

торговельних об’єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї

 

 

операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернет

 

4.

Розміщення:

30

 

виробників реклами

 

 

салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів

 

 

торговельних об’єктів з продажу автомобілів

 

 

зовнішньої реклами на будівлях і спорудах

 

5.

Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності

25

6.

Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів

22

7.

Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об’єктів нерухомості

21

8.

Розміщення:

20

 

клірингових установ

 

 

майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів

 

 

майстерень з ремонту ювелірних виробів

 

 

ресторанів

 

 

приватних закладів охорони здоров’я

 

 

суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики

 

 

розміщення торговельних об’єктів з продажу окулярів, лінз, скелець, оптичних приладів

 

 

суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування

 

 

редакцій засобів масової інформації:

 

 

- рекламного та еротичного характеру

 

 

- тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства

 

 

- тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації

 

 

- тих, що засновані за участю суб’єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення

 

9.

Розміщення

18

 

транспортних підприємств зперевезення вантажів 

 

 

крамниць-складів, магазинів-складів

 

 

турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків

 

 

Торговельних об’єктів з продажу:

 

 

- непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів

 

 

- промислових товарів, що були у використанні

 

 

- автотоварів

 

 

- відео- та аудіопродукції

 

 

- офісних приміщень

 

 

- антен

 

10.

Розміщення закладів фізичної культури і спорту, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту

17

11.

Розміщення:

15

 

транспортних підприємств зперевезенняпасажирів

 

 

суб’єктів господарювання, що надають послуги, пов’язані з переказом грошей

 

 

бірж, що мають статус неприбуткових організацій

 

 

кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи

 

 

ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини

 

 

суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль

 

 

складів

 

 

суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів

 

12.

Розміщення:

13

 

закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях

 

 

суб’єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин

 

13.

Розміщення:

12

 

суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур’єрська служба)

 

 

стоянок для автомобілів

 

14.

Розміщення:

10

 

комп’ютерних клубів та інтернет-кафе

 

 

ветеринарних аптек

 

 

рибних господарств

 

 

приватних навчальних закладів

 

 

шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів

 

 

торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами

 

 

суб’єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи

 

 

видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами

 

 

редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у пункті 8 Методики та пункті 8 цього додатка

 

15.

Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі

10

16.

Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари

9

17.

Розміщення:

8

 

кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

 

 

аптек, що реалізують готові ліки

 

 

торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

 

18.

Розміщення:

7

 

торговельних об’єктів з продажу ортопедичних виробів

 

 

ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів

 

19.

Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні

7

20.

Розміщення:

6

 

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

 

 

фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи

 

 

об’єктів поштового зв’язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв’язку 

 

 

суб’єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень

 

 

торговельних об’єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів

 

21.

Розміщення:

5

 

державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що частково фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів

 

 

фізкультурно-оздоровчих закладів для дітей та молоді, дитячих клубів

 

 

санаторно-курортних закладів для дітей

 

 

комунальних навчальних закладів, що частково фінансуються з місцевого бюджету, та навчальних закладів, що фінансуються з державного бюджету

 

 

торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою

 

 

відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги

 

 

суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення

 

 

місць загального користування

 

22.

Розміщення:

4

 

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах 

 

 

громадських вбиралень

 

 

камер схову

 

 

видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою

 

23.

Розміщення:

3

 

аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами

 

 

суб’єктів господарювання, що надають ритуальні послуги

 

 

майстерень художників, скульпторів, народних майстрів площею менш як 50 кв.м

 

 

органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань (крім асоціацій органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом).

 

 

науково-дослідних установ, крім бюджетних

 

 

депутатських приймалень, партійних організацій

 

24.

Розміщення:

2

 

аптек, які обслуговують пільгові категорії населення

 

 

організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами

 

 

бібліотек, архівів, музеїв

 

 

дитячих молочних кухонь

 

 

торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян

 

 

підприємств, що перебувають у комунальній власності територіальної громади Богодухівської міської ради

 

25.

Розміщення:

1

 

закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів

 

 

державних та комунальних позашкільних навчальних закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних закладів

 

 

закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються за рахунок державного бюджету, зокрема центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної допомоги, центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

 

26.

Розміщення творчих спілок, громадських, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

1

 

       не більш як 50 кв. метрів

3

 

       понад 50 кв. метрів

7

27.

Розміщення громадських організацій інвалідів на площі,

що не використовується для провадження

підприємницької діяльності і становить:

 

 

       не більш як 100 кв. метрів

1

 

       понад 100 кв. метрів

7

 

 

 

28.

Інше використання нерухомого майна

15

 

Примітка. Орендні ставки для орендарів – вітчизняних юридичних і фізичних осіб, що є суб’єктами малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (крім офісів), можуть застосовуватися з коефіцієнтом 0,7. 

 

 

 

В.о.міського голови, секретарради                                   Н.Олексенко

 

 АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

проекту рішення Богодухівської міської ради «Про затвердження методики розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади  м.Богодухів та пропорції її розподілу »

1. Проблема, яку планується розв’язати

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення, який розроблено з метою приведення у відповідність до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», на підставі Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786 із змінами та доповненнями.

2. Цілі державного регулювання

Проект є нормативно-правовим актом, який спрямований на удосконалення правового регулювання орендних відносин з суб`єктами господарювання та порядку розрахунку орендної плати за користування комунальним майном. Основні цілі:

- ефективність використання ресурсів територіальної громади міста;

- забезпечення дотримання вимог чинного законодавства щодо орендних відносин;

- удосконалення єдиного організаційного та економічного механізму розрахунку орендної плати за комунальне майно;

- стимулювання пріоритетних для міста Богодухова напрямів підприємницької діяльності.

3. Обґрунтування переваг обраного виду правового регулювання

Вирішення питань, зазначених у пункті 1 цього Аналізу, можливе лише шляхом нормативного закріплення, тобто прийняття проекту рішення. За допомогою чинної Методики питання не може бути вирішено, оскільки законодавчі акти зазнали змін. Відповідно до ст. 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», органам місцевого самоврядування надається право затверджувати зазначену Методику.

В якості альтернативи до запропонованого регуляторного акта розглядаються:
- «Методика розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу», затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 року № 786 із змінами.

– досвід інших міст України щодо затвердження власних методик.

4. Механізм розв’язання проблеми

Проблеми, які зумовили необхідність прийняття запропонованого проекту регуляторного акта, вирішуються шляхом:

- приведення Методики у відповідність до вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна»;

- застосування елементу вивчення попиту на об’єкти комунальної власності, що значною мірою збільшить ефективність використання об’єктів комунальної власності за рахунок спрощення процедури укладення договорів оренди ;

- необхідність застосування для розрахунку орендної плати за користування комунальним майном тих самих методологічних засад, як і для об’єктів, що перебувають у державній власності;

- ознайомлення суб’єктів господарської діяльності з даним регуляторним актом;

- проведення обговорення проекту регуляторного акта з метою отримання пропозицій.

Дія регуляторного акта поширюється на усіх суб’єктів орендних відносин щодо комунального майна територіальної громади міста Богодухова.

5. Обґрунтування можливості досягнення цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття Методики дозволить удосконалити порядок розрахунку орендної плати, привести у відповідність до діючого законодавства організаційно-економічний механізм передачі в оренду майна територіальної громади міста та позитивно вплине на ефективність поповнення бюджету.

6. Очікуванні результати прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття рішення дозволить вдосконалити Методику, єдиний економічний механізм при проведенні розрахунку орендної плати, врахує пріоритети при використанні майна комунальної власності.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Удосконалення механізму розрахунку орендної плати комунального майна, контроль за її нарахуванням. Стимулювання розвитку підприємницької діяльності

Витрати робочого часу, пов’язані з підготовкою та виконанням вимог регуляторного акта

Суб’єкти господарювання

Спрощення процедури передачі в оренду майна. Розширення мережі послуг, які надаються орендарями для задоволення життєвих потреб

Витрати, передбачені чинним законодавством, а саме орендна плата за користування комунальним майном територіальної громади міста Богодухова

Територіальна громада, споживачі

Стабільні надходження до міського бюджету від орендної плати, ефективне використання об’єктів оренди

немає

7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта

Строк дії запропонованого регуляторного акта необмежений, з можливістю внесення до нього змін та його відміни (або його окремих положень) у разі зміни чинного законодавства.

8. Показники результативності регуляторного акта

- вдосконалення механізму розрахунку орендної плати;

- надходження до місцевого бюджету коштів від оренди об’єктів комунальної власності;

- кількість укладених договорів оренди.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта:

- аналіз звітів про укладені договори оренди та надходження орендної плати;

- проведення роботи щодо подальшого вдосконалення Методики з урахуванням змін чинного законодавства.

 

 

Провідний спеціаліст апарату міської ради                Л. М. Моргун