ПРО МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ НА 2018 РІК

Переглядiв: 223

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

 

ХХІІ  СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

15.12.2017                                                   Богодухів                                      № _717_ — VІІ  

 

ПРО МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ НА 2018 РІК

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ” Богодухівська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Визначити на 2018 рік:

-  доходи міського бюджету у сумі 25573,6 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету  24264,1 тис. грн., з них інша субвенція 7001,6 тис. грн., в т.ч. дошкільна освіта  – 6956,2 тис. грн., утримання клубних закладів – 45,4 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 1309,5 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  500,0 тис. грн. згідно з додатком № 1 до цього рішення;

- видатки міського бюджету у сумі 25573,6 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету  24264,1 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 1309,5 тис. гривень згідно з додатком № 2 до цього рішення.

2.Визначити оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету  у сумі 485,3 грн.

3. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти з міського бюджету згідно з додатком № 3 до цього рішення.

4. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти  населенню.

5. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 845,3 тис. грн. згідно з додатком № 4 до цього рішення

6. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України в органах Державної казначейської служби України у Харківській області:

- позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

7. Розпоряднику та одержувачам  коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання

енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань згідно з додатком № 5 до цього рішення.

8. Затвердити на 2018 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.

9.Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені  ст. 69-1 Бюджетного кодексу України.

11. Дозволити  міському голові здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних  коштів міського бюджету на депозитних рахунках.

12. Установити, що розпорядник та одержувачі коштів міського бюджету беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

Зобов’язання, взяті розпорядником та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищень повноважень, встановлених рішенням Богодухівської міської ради про міський бюджет, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі по інших заходах, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

13. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах та планах використання бюджетних коштів.

14. Установити, що господарські підприємства і організації, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Богодухова, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності сплачують до загального фонду міського бюджету частину чистого прибутку (доходу) відповідно до порядку і нормативу, які встановлені  рішенням міської ради від 02.06.2017 року №494-VІІ (ХVIII сесія  V скликання).

Частина  чистого прибутку (доходу) сплачується до міського бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2017 році.

Господарські підприємства і організації, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Богодухова, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності подають розрахунок частини  чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, до органів Державної фіскальної служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

15 Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (Григорович П.О.)

16. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.  

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА              оригінал підписано                                          М.ГОЛУБ

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

до рішення міської ради від 15.12.2017 року № 717 –VII « Про міський бюджет на 2018 рік»

 

Планові показники дохідної частини загального фонду міського бюджету (без трансфертів) на 2018 рік обраховані у сумі 17262,5 тис. грн.

Основними джерелами надходжень міського бюджету є податкові надходження, загальна сума яких складає 16203,5 тис. грн., основною складовою яких є місцеві податки – 12020,4 тис. грн. та внутрішні податки на товари та послуги – 4178,1 ттис. грн.

Розрахунки проводилися, виходячи з динаміки фактичних надходжень за попередні роки.

Відповідно до Бюджетного кодексу України спеціальний фонд міського бюджету сформовано в сумі 1309,5 тис. грн., за рахунок власних надходжень бюджетних установ (плата за послуги, що надаються бюджетними установами) – 730,0 тис. грн., продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 500,0 тис. грн., екологічного податку – 79,5 тис. грн..

У 2018 році міському бюджету передбачена інша субвенція з районного бюджету в сумі     7001,6тис. грн., у тому числі:

- утримання дошкільних навчальних закладів  – 6956,2 тис. грн.;

- утримання клубних закладів – 45,4 тис. грн.;

Загальна сума надходжень до міського бюджету з урахуванням субвенції у 2018 році складе 25573,6 тис. грн.

Під час складання місцевих бюджетів враховано в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ і послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

При здійсненні розрахунків видатків враховано такі особливості, викладені в листах Міністерства фінансів України від 01.08.2017 № 05110-14-21/20701 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів», від 19.09.2017 №05110-14-21/25184 «Щодо складання проектів місцевих бюджетів на 2018 рік»:

– індекс  споживчих  цін  (грудень  до  грудня   попереднього  року) становитиме 2018 рік 107 відсотків;

– індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) – 2018 рік 109 відсотків;

– розмір мінімальної заробітної плати: з 1 січня 2018 року –  3723 гривень;

– розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС з 1 січня 2018 року – 1762 гривні.

Для розрахунку потреби в коштах:

– фонд оплати праці працівників бюджетної сфери що утримуються за кошти міського бюджету, розраховано виходячи з посадових окладів за розрядами  із урахуванням обов’язкових виплат та доплат, включаючи доплату до мінімальної заробітної плати, індексації заробітної плати, надбавка за престижність педагогічним працівникам в розмірі 20% посадового окладу, виплата на оздоровлення педагогічним та технічним працівникам закладів освіти, винагорода та стимулювання працівників дошкільних навчальних закладів, працівникам міської ради враховано матеріальну допомогу на оздоровлення при наданні щорічної основної відпустки, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань;

– на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 2018 році установами та організаціями, що фінансуються за рахунок коштів міського бюджету, пропонується до касових видатків за  2017 рік  з урахуванням середнього коефіцієнта 1,1;

– видатки на продукти харчування на 2018 рік розраховагі шляхом очікуваного виконання дітоднів за 2017 рік   та вартості  харчування дитини на день;

– видатки за КЕКВ 2210-2220-2240-2280 прогнозуються на 2018 рік в обсягах, затверджених видатків на 2017 рік з приміненням коефіцієнту росту 1,07.

Виходячи із обмежених можливостей ресурсної частини бюджету видаткова частина проекту міського бюджету спрямована на вкрай нагальні потреби.

Для забезпечення принципу збалансованості, видатки міського бюджету на 2018 рік прогнозуються в загальній сумі 25573,6 тис. грн., з них по загальному фонду 24264,1 тис. грн. і по спеціальному – 1309,5 тис. грн.

 

Органи місцевого самоврядування

Видатки на утримання міської ради на 2018 рік обраховані в сумі       3381,3 тис. грн., з них заробітна плата 2274,0 тис. грн., енергоносії  158,0 тис. грн..

Обсяг видатків повністю забезпечує потребу у фінансуванні, тому пропонується видатки  затвердити в сумі, що вищевказана.

Освіта

По галузі «Освіта» з міського бюджету будуть утримуватись 7 установ, в т.ч.: 6 дошкільних навчальних закладів та  централізована бухгалтерія.

У проекті міського бюджету на 2018 рік видатки на галузь „Освіта” передбачені в сумі 13607,0 тис. грн., в тому числі по загальному фонду –      12877,0 тис. грн. , по спеціальному фонду – 730,0 тис. грн.

З урахуванням змін у трансфертній політиці, із загального фонду районного бюджету району передбачена інша субвенція в сумі            6956,2 тис. грн., яка спрямована на надання дошкільної освіти. Різниця – 6650,8 тис. грн. – за рахунок власного ресурсу.

В проекті бюджету передбачено харчування дітей дошкільної ланки за рахунок загального фонду міського бюджету – 1190,9 тис. грн., що складає 60 відсотків від вартості харчування на день.

Головним розпорядником коштів по галузі „Освіта” визначено Богодухівську міську раду.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення передбачені в сумі 845,3 тис. грн..:

- фінансова підтримка міської ради ветеранів  – 100,3 тис. грн.;

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 700,0 тис. грн.;

- організація та проведення громадських робіт – 45,0 тис. грн.

 Культура і мистецтво

На розгляд сесії міської ради виноситься пропозиція затвердити обсяг видатків на галузь по загальному фонду міського бюджету в сумі             485,5 тис. грн., з них заробітна плата 250,0 тис. грн.., енергоносії 120,6 тис. грн.

З урахуванням змін у трансфертній політиці, із загального фонду районного бюджету району передбачена інша субвенція в сумі  45,4 тис. грн., яка спрямована на утримання клубу в селі Семенів Яр. Різниця – 440,1 тис. грн. – за рахунок власного ресурсу.

За рахунок коштів, передбачених по галузі, у 2018 році буде утримуватись сільський Семено Ярський клуб.

Головним розпорядником коштів по галузі „Культура та мистецтво” визначено Богодухівську міську раду.

Обсяг видатків повністю забезпечує потребу у фінансуванні, тому пропонується видатки  затвердити в сумі, що вищевказана.

 

Організація благоустрою

Видатки на благоустрій міста пропонується передбачити в сумі 4500,0 тис. грн., з них на виконання Програми міської підтримки організації громадських робіт з благоустрою території міста у 2018 році — 45,0 тис. грн.. та програми благоустрою міста на 2018 рік – 4455,0 тис. грн.. Кошти планується використати  на виплату заробітної плати з нарахуваннями, утримання кладовища, благоустрій парків, вулиць, вуличне освітлення, утримання доріг, тротуарів, пам’ятників, поховання безродніх громадян, оплата послуг по оцінці комунального майна та інше.

 Утримання та розвиток транспортної інфраструктури

Утримання дорожнього господарства – 1500 тис. грн.. Одержувачем коштів визначити Богодухівську міську раду та КП «Богодухівжитло».

 Міжбюджетні трансферти

З міського бюджету пропонується передати іншу субвенцію районному бюджету  на харчування учнів 1-4 класів (без урахування дітей пільгового контингенту) в сумі 300,0 тис. грн.

Визначити оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету  у сумі 485,3 тис. грн.

                           

Спеціальний фонд міського бюджету.

Спеціальний фонд міського бюджету визначено в сумі 1309,5 тис. грн., в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 730,0 тис. грн.

Надходження коштів бюджету розвитку направити на  здійснення заходів із землеустрою – 50,0 тис. грн., розроблення схем планування та забудови територій ( містобудівної документації) – 200,0 тис. грн., організацію благоустрою населених пунктів – 250,0 тис. грн., природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів – 79,5 тис. грн.

Головний бухгалтер                 оригінал підписано                Т.Дереведмедь

 

 Додаток № 1

до рішення міської ради

«Про міський бюджет на 2018 рік»

Від 15.12.2017 року № 717-VII

Доходи Богодухівського міського бюджету на 2018 рік

(грн.)

Спеціальний фонд

Код      Найменування згідно з класифікацією доходів      Всього          Загальний

бюджету                                                           фонд              Всього        в т.ч. бюджет

розвитку

1                                           2                                             3                     4                     5                      6

10000000  Податкові надходження                                     16283000,00    16203500,00       79500,00              0,00

13000000  Рентна плата та плата за використання інших       5000,00           5000,00              0,00                 0,00

природних ресурсів

13010000  Рентна плата за спеціальне використання             5000,00           5000,00              0,00                 0,00

лісових ресурсів

13010200  Рентна плата за спеціальне використання             5000,00           5000,00              0,00                 0,00

лісових ресурсів (крім рентної плати за

спеціальне використання лісових ресурсів в

частині деревини, заготовленої в порядку рубок

головного користування)

14000000  Внутрішні податки на товари та послуги            4178100,00      4178100,00            0,00                 0,00

14020000  Акцизний податок з вироблених в Україні           579000,00        579000,00             0,00                 0,00

підакцизних товарів (продукції)

14021900  Пальне                                                                579000,00        579000,00             0,00                 0,00

14030000  Акцизний податок з ввезених на митну територію 2191000,00    2191000,00            0,00                 0,00

 України підакцизних товарів (продукції) 

14031900  Пальне                                                               2191000,00      2191000,00            0,00                 0,00

14040000  Акцизний податок з реалізації суб`єктами          1408100,00      1408100,00            0,00                 0,00

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних

товарів

18000000  Місцеві податки                                                12020400,00    12020400,00           0,00                 0,00

18010000  Податок на майно                                              5753400,00      5753400,00            0,00                 0,00

18010200  Податок на нерухоме майно, відмінне від             40200,00          40200,00              0,00                 0,00

земельної ділянки, сплачений фізичними

особами, які є власниками об`єктів житлової

нерухомості

18010300  Податок на нерухоме майно, відмінне від            600000,00        600000,00             0,00                 0,00

земельної ділянки, сплачений фізичними

особами, які є власниками об`єктів нежитлової

нерухомості

18010400  Податок на нерухоме майно, відмінне від            572000,00        572000,00             0,00                 0,00

земельної ділянки, сплачений юридичними

особами, які є власниками об`єктів нежитлової

нерухомості

18010500  Земельний податок з юридичних осіб                   608000,00        608000,00             0,00                 0,00

18010600  Орендна плата з юридичних осіб                         2422000,00      2422000,00            0,00                 0,00

18010700  Земельний податок з фізичних осіб                      722200,00        722200,00             0,00                 0,00

18010900  Орендна плата з фізичних осіб                             789000,00        789000,00             0,00                 0,00

18050000  Єдиний податок                                                 6267000,00      6267000,00            0,00                 0,00

18050300  Єдиний податок з юридичних осіб                       673000,00        673000,00             0,00                 0,00

18050400  Єдиний податок з фізичних осіб                          4900000,00      4900000,00            0,00                 0,00

 

Спеціальний фонд

Код      Найменування згідно з класифікацією доходів      Всього          Загальний

бюджету                                                           фонд              Всього        в т.ч. бюджет

розвитку

1                                           2                                             3                     4                     5                      6

18050500  Єдиний податок з сільськогосподарських            694000,00        694000,00             0,00                 0,00

товаровиробників, у яких частка

сільськогосподарського товаровиробництва за

попередній податковий (звітний) рік дорівнює

або перевищує 75 відсотків

19000000  Інші податки та збори                                          79500,00             0,00              79500,00              0,00

19010000  Екологічний податок                                           79500,00             0,00              79500,00              0,00

19010100  Надходження від викидів забруднюючих              27400,00             0,00              27400,00              0,00

речовин в атмосферне повітря стаціонарними

джерелами забруднення 

19010200  Надходження від скидів забруднюючих речовин   23100,00             0,00              23100,00              0,00

безпосередньо у водні об`єкти 

19010300  Надходження від розміщення відходів у                29000,00             0,00              29000,00              0,00

спеціально відведених для цього місцях чи на

об`єктах, крім розміщення окремих видів

відходів як вторинної сировини 

20000000  Неподаткові надходження                                  1789000,00      1059000,00        730000,00             0,00

21000000  Доходи від власності та підприємницької              3000,00           3000,00              0,00                 0,00

діяльності  

21080000  Інші надходження                                                 3000,00           3000,00              0,00                 0,00

21081100  Адміністративні штрафи та інші санкції                3000,00           3000,00              0,00                 0,00

22000000  Адміністративні збори та платежі, доходи від      1053000,00      1053000,00            0,00                 0,00

некомерційної господарської діяльності 

22010000  Плата за надання адміністративних послуг         716000,00        716000,00             0,00                 0,00

22012500  Плата за надання інших адміністративних послуг 716000,00       716000,00             0,00                 0,00

22080000  Надходження від орендної плати за користування 105000,00       105000,00             0,00                 0,00

 цілісним майновим комплексом та іншим

державним майном  

22080400  Надходження від орендної плати за користування 105000,00       105000,00             0,00                 0,00

 цілісним майновим комплексом та іншим

майном, що перебуває в комунальній власності 

22090000  Державне мито                                                     232000,00        232000,00             0,00                 0,00

22090100  Державне мито, що сплачується за місцем            197000,00        197000,00             0,00                 0,00

розгляду та оформлення документів, у тому числі

 за оформлення документів на спадщину і

дарування  

22090400  Державне мито, пов`язане з видачею та                 35000,00          35000,00              0,00                 0,00

оформленням закордонних паспортів (посвідок)

та паспортів громадян України  

24000000  Інші неподаткові надходження                              3000,00           3000,00              0,00                 0,00

24060000  Інші надходження                                                 3000,00           3000,00              0,00                 0,00

24060300  Інші надходження                                                 3000,00           3000,00              0,00                 0,00

25000000  Власні надходження бюджетних установ              730000,00            0,00             730000,00             0,00

25010000  Надходження від плати за послуги, що                 730000,00            0,00             730000,00             0,00

надаються бюджетними установами згідно із

законодавством 

25010100  Плата за послуги, що надаються бюджетними      730000,00            0,00             730000,00             0,00

установами згідно з їх основною діяльністю 

 

Спеціальний фонд

Код      Найменування згідно з класифікацією доходів      Всього          Загальний

бюджету                                                           фонд              Всього        в т.ч. бюджет

розвитку

1                                           2                                             3                     4                     5                      6

30000000  Доходи від операцій з капіталом                          500000,00            0,00             500000,00        500000,00

33000000  Кошти від продажу землі і нематеріальних           500000,00            0,00             500000,00        500000,00

активів 

33010000  Кошти від продажу землі                                      500000,00            0,00             500000,00        500000,00

33010100  Кошти від продажу земельних ділянок                 500000,00            0,00             500000,00        500000,00

несільськогосподарського призначення, що

перебувають у державній або комунальній

власності, та земельних ділянок, які знаходяться

 на території Автономної Республіки Крим

Разом доходів                                                                     18572000,00    17262500,00      1309500,00        500000,00

40000000  Офіційні трансферти                                          7001600,00      7001600,00            0,00                 0,00

41000000  Від органів державного управління                     7001600,00      7001600,00            0,00                 0,00

41030000  Субвенції з державного бюджету місцевим          7001600,00      7001600,00            0,00                 0,00

бюджетам

41035000  Інші субвенції                                                    7001600,00      7001600,00            0,00                 0,00

Всього доходів                                                                    25573600,00    24264100,00      1309500,00        500000,00

Секретар                                      оригінал підписано                                                                 З.М.Зіньковська

 

Додаток № 2

                                                                                                                            до рішення міської ради

                                                                                                                     «Про міський бюджет на 2018 рік»

                                                                                                                        Від 15.12.2017 року № 717-VII

РОЗПОДІЛ

                                                                            видатків Богодухівського міського бюджету на 2018 рік

(грн.)

Код          Код          Код       Найменування головного розпорядника,                              Загальний фонд                              Спеціальний фонд      

програмної ТПКВКМБ   ФКВКБ3    відповідального виконавця, бюджетної                                                                                                      

класифікац       /                          програми або напряму видатків                        видатки               з них              видатки                  видатки     з них     видатки                                   з них                       РАЗОМ

ії видатків ТКВКБМС                згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /                  споживанн                                 розвитку              споживанн розвитку

та            2                                    ТКВКБМС                     Всього          я          оплата    комунальн                   Всього          я   оплата комунальн                               бюджет

кредитуван                                                                                                            праці      і послуги                                    праці і послуги                                                                                                          розвитку

ня місцевих                                                                                                                             та                                            та

бюджетів1                                                                                                                        енергоносі                            енергоносі

ї                                               ї

1            2            3                             4                              5              6              7              8              9             10             11      12           13           14                           15                            16

01           0            0      Рада (Управління справами Верховної 24264100,00 18264100,00 9887600,00 2392800,00 6000000,00 1309500,00 799500,00    0,00        0,00    510000,00                                   500000,00 25573600,00

Ради Автономної Республіки Крим,

обласні, Київська та Севастопольська

міські ради, районні ради і ради міст

обласного та республіканського

підпорядкування (для АР Крим),

селищні, сільські ради)

0          0100          0      Державне управління                     3381300,00 3381300,00 2274000,00  158000,00      0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                          3381300,00

0          0150       0111    Організаційне, інформаційно-           3381300,00 3381300,00 2274000,00  158000,00      0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                          3381300,00

аналітичне та матеріально-технічне

забезпечення діяльності обласної

ради, районної ради, районної у місті

ради (у разі її створення), міської,

селищної, сільської рад

0          1000          0      Освіта                                       12877000,00 12877000,00 7363600,00 2114200,00     0,00      730000,00 730000,00    0,00        0,00    0,00                                              0,00     13607000,00

0          1010       0910    Надання дошкільної освіти             12154200,00 12154200,00 6771200,00 2114200,00     0,00      730000,00 730000,00    0,00        0,00    0,00                                              0,00     12884200,00

0          1161       0990    Забезпечення діяльності інших          722800,00  722800,00  592400,00      0,00          0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           722800,00

закладів у сфері освіти

0          3000          0      Соціальний захист та соціальне          845300,00  845300,00      0,00          0,00          0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           845300,00

забезпечення

0          3192       1030    Надання фінансової підтримки           100300,00  100300,00      0,00          0,00          0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           100300,00

громадським організаціям ветеранів і

осіб з інвалідністю, діяльність яких

має соціальну спрямованість

0          3210       1050    Організація та проведення                 45000,00    45000,00       0,00          0,00          0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           45000,00

громадських робіт

0          3241       1090    Забезпечення діяльності інших          700000,00  700000,00      0,00          0,00          0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           700000,00

закладів у сфері соціального захисту і

соціального забезпечення

0          4000          0      Культура i мистецтво                      485500,00  485500,00  250000,00  120600,00      0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           485500,00

 

Код          Код          Код       Найменування головного розпорядника,                              Загальний фонд                              Спеціальний фонд      

програмної ТПКВКМБ   ФКВКБ3    відповідального виконавця, бюджетної                                                                                                      

класифікац       /                          програми або напряму видатків                        видатки               з них              видатки                  видатки     з них     видатки                                   з них                       РАЗОМ

ії видатків ТКВКБМС                згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /                  споживанн                                 розвитку              споживанн розвитку

та            2                                    ТКВКБМС                     Всього          я          оплата    комунальн                   Всього          я   оплата комунальн                               бюджет

кредитуван                                                                                                            праці      і послуги                                    праці і послуги                                                                                                          розвитку

ня місцевих                                                                                                                             та                                            та

бюджетів1                                                                                                                        енергоносі                            енергоносі

ї                                               ї

1            2            3                             4                              5              6              7              8              9             10             11      12           13           14                           15                            16

0          4060       0828    Забезпечення діяльності палаців i       485500,00  485500,00  250000,00  120600,00      0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           485500,00

будинків культури, клубів, центрів

дозвілля та iнших клубних закладів

0          6000          0      Житлово-комунальне господарство    4575000,00  75000,00       0,00          0,00     4500000,00  250000,00      0,00    0,00        0,00    250000,00                                                250000,00  4825000,00

0          6030       0620    Організація благоустрою населених   4575000,00  75000,00       0,00          0,00     4500000,00  250000,00      0,00    0,00        0,00    250000,00                                                250000,00  4825000,00

пунктів

0          7000          0      Економічна діяльність                    1800000,00  300000,00      0,00          0,00     1500000,00  250000,00      0,00    0,00        0,00    250000,00                                                250000,00  2050000,00

0          7130       0421    Здійснення заходів із землеустрою          0,00          0,00          0,00          0,00          0,00       50000,00       0,00    0,00        0,00     50000,00 50000,00                                     50000,00

0          7350       0443    Розроблення схем планування та            0,00          0,00          0,00          0,00          0,00      200000,00      0,00    0,00        0,00    200000,00                                                200000,00  200000,00

забудови територій (містобудівної

документації)

0          7370       0490    Реалізація інших заходів щодо           300000,00  300000,00      0,00          0,00          0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           300000,00

соціально-економічного розвитку

територій

0          7440       0456    Утримання та розвиток транспортної 1500000,00     0,00          0,00          0,00     1500000,00      0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                          1500000,00

інфраструктури

0          8000          0      Інша діяльність                                 0,00          0,00          0,00          0,00          0,00       79500,00 69500,00    0,00        0,00     10000,00 0,00                                           79500,00

0          8340       0540    Природоохоронні заходи за рахунок       0,00          0,00          0,00          0,00          0,00       79500,00 69500,00    0,00        0,00     10000,00 0,00                                           79500,00

цільових фондів

0          9000          0      Міжбюджетні трансферти                300000,00  300000,00      0,00          0,00          0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           300000,00

0          9770       0180    Інші субвенції з місцевого бюджету    300000,00  300000,00      0,00          0,00          0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           300000,00

0                         0      Усього                                      24264100,00 18264100,00 9887600,00 2392800,00 6000000,00 1309500,00 799500,00    0,00        0,00    510000,00                                   500000,00 25573600,00

Секретар                                 оригінал підписано                                                                                  З.М.Зіньковська

1 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.

Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).

2 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої

наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).

3 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами).

 

Додаток № 3
до   рішення міської радиВід 15.12.2017 року № 717 – VIІ
Міжбюджетні трансферти  зміського бюджету  місцевим/державному бюджетам  на 2018 рік
Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Субвенція  з районного бюджету Субвенції з міського бюджету
Субвенція загального фонду на: субвенія спеціального фонду на:
на дошкільну освіту утримання клубного закладу  харчування  учнів 1-4 класів, без урахування дітей  пільгового контингунту
державний бюджет
районний бюджет 300000
районний бюджет
обласний бюджет
районний бюджет
державний бюджет
районний бюджет
районний бюджет
міський бюджет
міський бюджет
Всього 300000
Секретар ради                 З.М.Зіньковська

 

 

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
міського бюджету  у 2018 році1

 

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
міська рада 845 300,0 0,0 845 300,0
міська рада 845 300,0 0,0 845 300,0
0103241 інші видатки на соціальний захист Комплексна програма соціального захисту населення 700 000,0 700 000,0
103192 фінансова підтримка ветеранських організацій Комплексна програма соціального захисту населення 100 300,0 100 300,0
0,0
103210 програма зайнятості населення організація та проведення громадських робіт 45 000,0 45 000,0
0,0
Всього 845 300,0 0,0 845 300,0
                              Секретар ради                                                                            оригінал підписано          З.М.Зіньковська
Додаток № 5
до   рішення  міської ради
від 15.12.2017 № 717-VII
Ліміти споживання  енергоносіїв у фізичних обсягах -  розпорядникам коштів міського бюджету                                        на   2018 рік
№ п/п У п р а в л і н н я Л і м і т   с п о ж и в а н н я,  в т. ч.
теплопостачання, тис. Гкал водопостачання та водовідведення, тис.м3 електроенергія, тис.кВт/год природний газ, тис.м3 тверде паливо, тонн дрова,                  м3
1. Богодухівська міська рада 0,26 62,20
2. дошкільні начальні заклади: 0,00 3,90 192,30 110,70 70,00 0,00
3. ДНЗ №  3 0,26 20,40 25,00
4. ДНЗ № 5 0,49 32,50 29,30
5. ДНЗ № 6 0,25 20,00 12,90
6. ДНЗ № 7 0,25 24,70 17,10
7. ДНЗ № 8 2,40 68,50 28,50 45,00
8 ДНЗ № 9 0,25 26,20 22,90
9
10 Семено Ярський клуб 1,60 10,35
11
Р А З О М 0,00 4,16 256,10 121,05 70,00 0,00
          Перший заступник голови обласної ради                      Секретар ради  оригінал підписано З.М.Зіньковська
Додаток № 6
до   рішення міської ради
від 15.12.2017 № 717 -VII
Перелік об’єктів, видатки на які у 2018  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
(тис. грн.)/грн.
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо Загальний обсяг фінансування будівництва Відсоток завершеності  будівництва об’єктів на майбутні роки  Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки Разом видатків на поточний рік
Міська рада 550 000,0 0,0 0,0 550 000,0
міська рада 550 000,0 0,0 0,0 550 000,0
0106030 організація благоустрою населених пунктів придбання автотехніки 250 000,0 250 000,0
0107130 здійснення заходів із землеустрою виготовлення експертних грошових оцінок земельних ділянок з метою їх продажу 50 000,0 50 000,0
0106430 розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації) генеральний план міста 200 000,0 200 000,0
0106310 реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій виготовлення ПКД на реконструкцію насосної станції Південна 50 000,0 50 000,0
Всього 550 000,0 0,0 0,0 550 000,0
Секретар ради                       оригінал підписано                    З.М.Зіньковська