buy Windows 10 Key microsoftwarestore Canada Goose jas canada goose outlet https://www.airbrushhenk.nl airbrushhenk.nl canada goose jas canada goose outlet
Переглядiв: 34

ПОНЯТТЯ КОРУПЦІЙНОГО ЗЛОЧИНУ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

 

 

За даними статистичних досліджень Індексу сприйняття корупції (The Corruption Perceptions Index) Україна тривалий час залишається у числі країн з найвищими показниками корумпованості. При цьому на нормативно ­правовому рівні про­тидія корупції в Україні здійснюється з моменту одержання країною незалежності. За останні понад двадцять років було прийнято значну кількість нормативно­правових актів, які регулювали питання боротьби з корупцією та передбачали відповідаль­ність за неї. Зокрема, були прийняті Закони України «Про боротьбу з корупцією» від 05.10.1995, «Про засади запобігання та протидії корупції» від 11.06.2009, «Про засади запобігання і протидії ко­ рупції» від 07.04.2011, «Про запобігання корупції» від 14.10.2014. Останній з вказаних Законів є на сьогоднішній день основним нормативно­право­ вим актом, який встановлює правові та організа­ ційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні. Кримінальний кодекс України [2] передбачає кримінальну відповідальність за корупційні злочи­ ни. Згідно примітки до ст. 45 КК корупційними вважаються злочини, передбачені статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410 КК, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим стано­ вищем, а також злочини, передбачені статтями 210, 354, 364, 364­1, 365­2, 368–369­2 КК. Отже, КК України не містить поняття «коруп­ ційного злочину», а лише визначає їх перелік. На­ дати визначення цього поняття можливо шляхом застосування системного аналізу законодавства України. Зокрема, ст. 1 Закону України «Про запобі­ гання корупції» від 14.10.2014 містить визначення корупційного правопорушення як діяння, що міс­ тить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке зако­ ном встановлено кримінальну, дисциплінарну та/ або цивільно­правову відповідальність. У цій же статті Закону даються визначення понять «коруп­ ція» та «неправомірна вигода». Так, корупція – це використання особою, зазначеною у частині пер­ шій статті 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або при­ йняття такої вигоди чи прийняття обіцян­ ки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу ін­ шим фізичним чи юридичним особам з метою схи­ лити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей. Неправомірна вигода – це гро­ шові кошти або інше майно, переваги, пільги, по­ слуги, нематеріальні активи, будь­які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав. Виходячи з цих визначень та загального по­ няття злочину (ч. 1 ст. 11 КК) можна дати наступне визначення «корупційного злочину»: суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), передбачене статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410 КК, у випадку його вчинення особою, за­ значеною у частині першій ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», яка є суб’єктом злочи­ ну, шляхом зловживання службовим становищем, а також діяння, передбачені статтями 210, 354, 364, 364­1, 365­2, 368–369­2 КК, у випадку вчинення їх тією ж особою.

 

 

 

Начальник  Богодухівського РВ

ДВС ГТУЮ  у Харківській  області                                       Дяченко О.М

Поділіться своїми думками

© 2013 Богодухівська міська рада. Всі права захищені.
Використання матеріалів сайту і автоматизоване копіювання інформації сайту будь-якими програмами без письмового дозволу заборонено.
Создание сайтов студия Art-Lemon.