internet buy 10k followers on photo instagram
purchasing 100k followers and likes on instagram
buy 5000 instagram followers additional hints
do you know same day online loans in Waco TX
best place to buy check my site real 5000 followers
1000 instagram buy followers on website
instagram Followers review
do you know make a quick online loan with guaranteed approval
buy Windows 10 Key microsoftwarestore Canada Goose jas canada goose outlet https://www.airbrushhenk.nl airbrushhenk.nl canada goose jas canada goose outlet
Переглядiв: 100

ПОНЯТТЯ КОРУПЦІЙНОГО ЗЛОЧИНУ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

 

 

За даними статистичних досліджень Індексу сприйняття корупції (The Corruption Perceptions Index) Україна тривалий час залишається у числі країн з найвищими показниками корумпованості. При цьому на нормативно ­правовому рівні про­тидія корупції в Україні здійснюється з моменту одержання країною незалежності. За останні понад двадцять років було прийнято значну кількість нормативно­правових актів, які регулювали питання боротьби з корупцією та передбачали відповідаль­ність за неї. Зокрема, були прийняті Закони України «Про боротьбу з корупцією» від 05.10.1995, «Про засади запобігання та протидії корупції» від 11.06.2009, «Про засади запобігання і протидії ко­ рупції» від 07.04.2011, «Про запобігання корупції» від 14.10.2014. Останній з вказаних Законів є на сьогоднішній день основним нормативно­право­ вим актом, який встановлює правові та організа­ ційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні. Кримінальний кодекс України [2] передбачає кримінальну відповідальність за корупційні злочи­ ни. Згідно примітки до ст. 45 КК корупційними вважаються злочини, передбачені статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410 КК, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим стано­ вищем, а також злочини, передбачені статтями 210, 354, 364, 364­1, 365­2, 368–369­2 КК. Отже, КК України не містить поняття «коруп­ ційного злочину», а лише визначає їх перелік. На­ дати визначення цього поняття можливо шляхом застосування системного аналізу законодавства України. Зокрема, ст. 1 Закону України «Про запобі­ гання корупції» від 14.10.2014 містить визначення корупційного правопорушення як діяння, що міс­ тить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке зако­ ном встановлено кримінальну, дисциплінарну та/ або цивільно­правову відповідальність. У цій же статті Закону даються визначення понять «коруп­ ція» та «неправомірна вигода». Так, корупція – це використання особою, зазначеною у частині пер­ шій статті 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або при­ йняття такої вигоди чи прийняття обіцян­ ки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу ін­ шим фізичним чи юридичним особам з метою схи­ лити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей. Неправомірна вигода – це гро­ шові кошти або інше майно, переваги, пільги, по­ слуги, нематеріальні активи, будь­які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав. Виходячи з цих визначень та загального по­ няття злочину (ч. 1 ст. 11 КК) можна дати наступне визначення «корупційного злочину»: суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), передбачене статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410 КК, у випадку його вчинення особою, за­ значеною у частині першій ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», яка є суб’єктом злочи­ ну, шляхом зловживання службовим становищем, а також діяння, передбачені статтями 210, 354, 364, 364­1, 365­2, 368–369­2 КК, у випадку вчинення їх тією ж особою.

 

 

 

Начальник  Богодухівського РВ

ДВС ГТУЮ  у Харківській  області                                       Дяченко О.М

Поділіться своїми думками

© 2013 Богодухівська міська рада. Всі права захищені.
Використання матеріалів сайту і автоматизоване копіювання інформації сайту будь-якими програмами без письмового дозволу заборонено.
Создание сайтов студия Art-Lemon.