Положення про порядок акредитації журналістів

Переглядiв: 20

 УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                                   

XXХІІІ СЕСІЯ I СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

22.02.2019                                     Богодухів                                    № 1200-VІI

 

  

Про затвердження Положення

про порядок акредитації журналістів,

працівників засобів масової інформації

при Богодухівській міській раді

 

Відповідно до Конституції України, законів України „Про місцеве самоврядування в Україні“, „Про інформацію“, „Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні“, „Про телебачення і радіомовлення“, „Про інформаційні агентства“, „Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації“, Регламенту Богодухівської міської ради та інших нормативно-правових актів, з метою створення сприятливих умов для здійснення журналістами, працівниками засобів масової інформації професійної діяльності, для всебічного і об’єктивного висвітлення діяльності Богодухівської міської ради засобами масової інформації міська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про порядок акредитації журналістів, працівників засобів масової інформації при Богодухівській міській раді згідно з додатком.

2.  Секретарю міської ради   оприлюднити рішення на офіційному веб порталі   Богодухівської міської ради

3.   Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Мальовану ОА. та на голову постійної комісії з питань регламенту,законності, правопорядку, депутатської діяльності  та етики,взаємодії з органами місцевого самоврядування (голова Векленко В.І.)

Міський голова                                 оригінал підписано                                  М. ГОЛУБ

 

 

Додаток

до рішення   Богодухівської міської ради

від 22 лютого 2019  №1200-VII (ХХХІІІ сесія VII скликання)

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок акредитації журналістів, працівників засобів масової інформації при Богодухівській міській раді

1. Акредитація журналістів, працівників засобів масової інформації при Богодухівській міській раді проводиться відповідно до Конституції України, законів України „Про місцеве самоврядування в Україні“, „Про інформацію“, „Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні“, „Про телебачення і радіомовлення “, „Про інформаційні агентства “, „Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації“, Регламенту Богодухівської міської ради шостого скликання, цього Положення та інших нормативно-правових актів.

2. Метою акредитації є:

забезпечення відкритості і гласності діяльності Богодухівської міської ради, її органів, депутатів Богодухівської міської ради;

сприяння журналістам, працівникам засобів масової інформації у виконанні ними своїх професійних обов’язків;

надання можливостей для всебічного, об’єктивного та збалансованого висвітлення журналістами, працівниками засобів масової інформації діяльності Богодухівської міської ради.

3. Акредитація журналістів, працівників засобів масової інформації при Богодухівській міській раді здійснюється на добровільній основі та передбачає добросовісне виконання журналістами та працівниками засобів масової інформації їх професійних обов’язків із дотриманням вимог Конституції, законів України, інших нормативно-правових актів, норм професійної етики та моральних засад суспільства.

Питання акредитації журналістів, працівників засобів масової інформації при Богодухівській міській раді розглядається на     виконавчому комітеті та приймається відповідне    рішення.

Акредитованим при Богодухівській міській раді журналістам, працівникам засобів масової інформації при Богодухівській міській раді секретарем ради видаються індивідуальні акредитаційні картки на строк повноважень Богодухівській міської ради чергового скликання (зразок акредитаційної картки наведено в додатку 1 до цього Положення)..

4. Акредитаційні картки видаються:

журналістам та технічним працівникам засобів масової інформації, зареєстрованих в установленому законом порядку, — за поданням засобу масової інформації;

журналістам та технічним працівникам, які не є штатними чи позаштатними працівниками засобів масової інформації, — за особистою заявою за умови підтвердження фахової належності.

5. Акредитаційна картка дає право входу до приміщень Богодухівської міської ради за наявності у журналіста або технічного працівника документа, що посвідчує особу (паспорт або редакційне посвідчення), на анонсовані Богодухівською міською радою заходи за умови попереднього запису (по телефону).

6. Допуск до адмінбудинку   Богодухівської міської ради здійснюється з урахуванням загального режиму роботи ради.

З метою дотримання безпеки, порядку та процедур роботи Богодухівської міської ради, санітарних, протипожежних та інших норм допуск до адмінбудинку та окремих приміщень Богодухівської міської ради може обмежуватися.

7. Акредитаційні картки забезпечують право входу журналістів і технічних працівників до:

зали пленарних засідань Богодухівської міської ради    під час сесій міської ради у визначеному місці ;

відповідних приміщень адмінбудинку Богодухівської міської ради під час прес-конференцій, круглих столів, інших відкритих для засобів масової інформації заходів;

відповідних приміщень адмінбудинку Богодухівської міської ради під час відкритих засідань виконавчого комітету, постійних та тимчасових комісій міської ради.

Враховуючи норми безпеки, санітарні, протипожежні та інші норми допуску до адмінбудинку Богодухівської міської ради, право входу на зазначені вище заходи мають акредитовані журналісти, працівники засобів масової інформації за умови їх попереднього запису (по телефону).

Попередній запис журналістів, працівників засобів масової інформації здійснюється напередодні анонсованого Богодухівською міською радою заходу, або в день заходу, але не пізніше ніж за 1   годину до його початку.

Номери телефонів уповноваженої особи Богодухівської міської ради, за якими проводиться попередній запис журналістів, працівників засобів масової інформації, розміщується на офіційному веб-порталі  Богодухівської міської ради.

8. Акредитація журналістів, працівників засобів масової інформації при Богодухівській міській раді здійснюється за наявності подання засобу масової інформації або заяви журналіста, технічного працівника (у довільній формі)

8.1. У поданні   засобу масової інформації на бланку редакції за підписом керівника засобу масової інформації (або іншої уповноваженої особи) зазначаються:

його повне найменування;

адреса редакції;

адреса електронної пошти (за наявності);

прізвище, ім’я та по-батькові журналіста(-ів), технічного(-их) працівника(-ів) засобу масової інформації, щодо якого(-их) вноситься подання;

номери засобів зв’язку.

Зразок оформлення подання   засобу масової інформації наведено в додатку 2   цього Положення.

8.2. До подання додаються копії документів, що посвідчують особу журналіста(-ів), технічного(-их) працівника(-ів) (паспорт або редакційне посвідчення) .

8.3. У заяві журналіста та технічного працівника, який не є штатним чи позаштатним працівником   засобу масової інформації, зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові;

адреса;

номер засобу зв’язку;

адреса електронної пошти (за наявності).

8.4. До заяви додаються копії документів, що посвідчують особу та засвідчують її професійну належність (паспорт, диплом про освіту, редакційне посвідчення, документ, виданий професійним об’єднанням журналістів, прес-карта).

8.5. Журналіст або технічний працівник, який не є штатним чи позаштатним працівником засобу масової інформації, також може акредитуватися за поданням засобу масової інформації, з яким він співпрацює.

 9. Чергова акредитація журналістів, працівників засобів масової інформації при   міській раді проводиться після визнання повноважень складу  Богодухівської міської ради нового скликання.

10. Подання або заява про акредитацію, що не містить обов’язкової інформації та документів, не розглядається, про що у п’ятиденний термін письмово повідомляється заявникові секретарем ради.

 11. Акредитаційні картки видаються журналістам і технічним працівникам особисто із зазначенням про це в журналі реєстрації акредитаційних документів.

Для отримання акредитаційних карток засіб масової інформації може визначити  уповноважену особу, яка отримує акредитаційні картки відповідно до довіреності, оформленої на бланку редакції засобу масової інформації за підписом керівника засобу масової інформації (або іншої уповноваженої особи), завіреної печаткою.

12. Про втрату, пошкодження або знищення акредитаційної картки засіб масової інформації, журналіст або технічний працівник зобов’язані негайно повідомити уповноважену особу міської ради в письмовій формі з одночасним внесенням подання, заяви про поновлення акредитаційної картки.

Подання або заява розглядається виконавчим комітетом міської ради.

13. Протягом строку повноважень Богодухівської міської ради чергового скликання може бути проведена додаткова акредитація для журналістів та технічних працівників новостворених   засобів масової інформації, а також засобів масової інформації, журналісти та технічні працівники яких не були акредитовані при Богодухівській міській раді відповідно до цього Положення.

14. У разі звільнення акредитованого журналіста або технічного працівника засобу масової інформації його керівник (або інша уповноважена особа) зобов’язаний письмово повідомити про це відповідальну посадову особу Богодухівської міської ради у триденний строк. При цьому відповідна акредитаційна картка анулюється.

15. У разі зміни контактної інформації (адреси, номерів засобів зв’язку тощо) засіб масової інформації, журналіст, технічний працівник повідомляє про це Богодухівську міську раду письмово у п’ятиденний термін з моменту настання таких змін.

16. Засіб масової інформації у разі його перереєстрації вносить нове подання про акредитацію відповідно до вимог пункту 8 цього Положення. За умови дотримання вимог, зазначених у пункті 8 цього Положення, відповідальна посадова особа Богодухівської міської ради анулює всі акредитаційні картки, видані журналістам та технічним працівникам до моменту перереєстрації, та видає нові акредитаційні картки впродовж 10 днів з дня надходження відповідного подання.

17. Відповідальна посадова особа Богодухівської міської ради направляє інформацію для розгляду на виконавчий комітет міської ради, який приймає рішення про припинення акредитації журналіста або технічного працівника і анулювання відповідної акредитаційної картки у разі:

подання ним відповідної заяви;

звернення засобу масової інформації, за поданням якого здійснена акредитація;

неодноразового або грубого порушення особою порядку та процедури роботи Богодухівської міської ради, порядку допуску до приміщень ради, умов і загального режиму роботи, встановленого в раді порядку доступу до інформації та документів і технічних засобів (у такому разі відповідальні посадові особи Богодухівської міської ради мають право відмовити особі у повторному прийнятті документів на акредитацію впродовж поточної сесії Богодухівської міської ради).

Рішення про припинення акредитації може бути прийнято в інших випадках, передбачених законодавством України,  та цим Положенням за умов:

порушення законів України;
поширення недостовірної інформації, що завдала шкоду діловій репутації, честі та гідності міського голови, депутатів та посадових осіб міської ради, членів виконавчого комітету, керівників комунальних підприємств, дошкільних та позашкільних навчальних закладів міста, голів квартальних комітетів;
повторного порушення цього Порядку акредитації.

18. У разі позбавлення акредитації журналіста або технічного працівника письмове повідомлення та рішення виконавчого комітету про анулювання акредитації надсилається йому особисто або до відповідного засобу масової інформації впродовж п’яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

 Секретар ради                     З. Зіньковська

Додаток 1
до Положення про порядок акредитації

журналістів, працівників засобів масової      

інформації при Богодухівській міській   

раді

 

              

 

АКРЕДИТАЦІЙНА КАРТКА №______

________________________________________

                       (прізвище, ім’я, по-батькові)

                         ______________________________________

                   (найменування ЗМІ)

Картка дійсна до «____»______________20___ р.

Секретар

міської ради     __________________       ___________________

(підпис)                    (прізвище, ініціали)

М.П.

Дійсна за пред’явленням документа, що посвідчує особу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до Положення про порядок акредитації

журналістів, працівників засобів масової

інформації при Богодухівській міській раді

 

Зразок оформлення подання на акредитацію

Богодухівська міська рада

 

(Повне найменування ЗМІ) просить Вас надати акредитаційні картки для висвітлення роботи Богодухівської міської ради _____ скликання.

Адреса редакції;

адреса електронної пошти (за наявності);

прізвище, ім’я та по батькові журналіста(-ів), технічного(-их) працівників засобу масової інформації, щодо якого(-их) вноситься подання;

номери засобів зв’язку журналіста .

Подання вноситься на бланку редакції за підписом керівника засобу масової інформації (або іншої уповноваженої особи).

До подання додаються копії документів, що посвідчують особу журналіста(-ів), технічного(-их) працівника(-ів) (паспорт або редакційне посвідчення).

Засіб масової інформації у поданні може надавати додаткову інформацію про засіб масової інформації (прізвище, ім’я, по батькові керівника, номери телефонів керівника, номери телефонів, факсу та електронну адресу служби інформації засобу масової інформації).

Керівник ЗМІ Підпис
Печатка
П. І. Б.