ПОЛОЖЕННЯ про конкурсу комісію з визначення організацій на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки

Переглядiв: 67

Затверджено

рішення виконкому

Богодухівської міської ради

від 22.12.2015 № 31,

зі змінами від 19.12.2019 №220

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсу комісію з визначення організацій

на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки

 

  1. Загальні положення

Це Положення визначає умови та порядок проведення конкурсу з визначення організацій для виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, який протягом строку, встановленого угодою, що укладається за результатами проведення конкурсу з виконавчим комітетом міської ради, зобов’язується провести експертну грошову оцінку земельних ділянок відповідно до Порядку продажу земельних ділянок або прав на них на підставі цивільно-правових договорів у м. Богодухові (далі – Порядок), затвердженого рішенням Богодухівської міської ради від 15 жовтня 2009 року № 2188-V (ХХХVІ позачергова сесія V скликання).

Метою проведення конкурсу є визначення організацій для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.

2. Комісія з проведення конкурсу

1) Для організації проведення конкурсу виконавчим комітетом Богодухівської міської ради утворюється конкурсна комісія (далі – комісія) в складі, згідно з додатком.

2) Заступник міського голови за посадою входить до комісії та є її головою, який керує діяльністю й організовує її роботу в межах своєї компетенції, а саме:

- скликає засідання комісії;

- головує на засіданнях;

- організовує підготовку матеріалів, передбачених цим Положенням;

- залучає до роботи комісії експертів та консультантів (у разі необхідності).

3) Склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради. Зміни до складу комісії вносяться у порядку його затвердження.

4) Комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством, рішеннями Богодухівської міської ради та її виконавчого органу, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та рішеннями, які приймаються самою комісією.

5) Основними завданнями та функціями комісії є:

- визначення умов проведення конкурсу;

- визначення терміну проведення конкурсу;

- опублікування інформації про проведення конкурсу;

- визначення учасників конкурсу;

- розгляд конкурсних пропозицій;

- визначення переможців конкурсу;

- складання протоколів про результати проведення конкурсу;

- погодження проекту договору, який укладається виконавчим комітетом міської ради з організацією, (переможцем конкурсу).

3. Вимоги до претендентів конкурсу

1) До участі в конкурсі допускаються організації:

- незалежно від форми власності, які відповідно до законодавства мають право займатися оціночною діяльністю;

- діяльність яких у цій сфері передбачена установчими документами; мають відповідні ліцензії (дозволи) та досвід роботи не менше 3-х років у відповідній сфері діяльності;

- подали на розгляд комісії повний пакет документів, зазначених у цьому Положенні.

2) Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі документи:

- заяву про участь у конкурсі із зазначенням назви претендента, реквізитів (адреси, телефону, факсу), форми власності, складу керівництва (прізвище, посада), чисельності працівників, спеціалізації;

-засвідчені належним чином копії Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, Статуту, довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

- обґрунтовану інформацію щодо технічних можливостей для забезпечення проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки;

- інформацію щодо наявності досвіду роботи у відповідній сфері;

- інформацію про наявність у штаті претендента спеціалістів-оцінювачів;

- пропозиції щодо умов співробітництва, з врахуванням вимог Положення;

- інші необхідні документи для вивчення та оцінки питань, зазначених у підпункті 2 пункту 4 Положення.

3) Заява і конкурсна документація, що складається з підтверджуючих документів, а також їх опису та конкурсної пропозиції, подаються  секретарю конкурсної комісії у запечатаних конвертах. Конкурсна пропозиція подається у окремо запечатаному конверті й має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт по складанню звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки. Подані документи реєструються за датою їх надходження.

4)    У разі подання неповного комплекту документів або подання документів з порушенням вимог, передбачених у підпункті 2 пункту 3 Положення, чи подання документів після встановленого кінцевого терміну, заяви про участь у конкурсі не розглядаються.

4. Порядок та умови проведення конкурсу

1) Конкурс проводиться комісією за наявності двох або більше допущених до нього претендентів, заяви від яких надійшли після опублікування повідомлення про проведення конкурсу в засобах масової інформації. Повідомлення повинно бути опубліковано не пізніше, як за 14 днів до дати проведення конкурсу.

2) Інформація про конкурс повинна містити такі відомості:

- обов’язкові вимоги до учасників конкурсу;

- кінцевий термін прийняття документів на конкурс;

- адреса, за якою подаються документи;

- контактні телефони для довідок з питань конкурсу.

3) Конкурс проводиться у наступних випадках:

- за необхідності проведення конкурсу, яка обумовлюється необхідністю первісного визначення організацій;

– один раз на поточний рік;

- дострокове припинення договору з організацією переможцем конкурсу, укладеної за результатами проведення конкурсу;

- закінчення строку дії договору з організацією переможцем конкурсу.

4) При визначенні переможців комісією також вивчаються, оцінюються та беруться до уваги такі показники роботи учасників конкурсу:

- технічні можливості та досвід роботи із забезпечення проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки;

- наявність не менше двох кваліфікованих оцінювачів, які повинні відповідати кваліфікаційним та іншим умовам (вимогам), що встановлюються чинним законодавством до такого виду діяльності;

- інформація щодо результатів здійснення аналогічної діяльності;

- інші показники, необхідні для забезпечення належної організації проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки;                                                                                               -вартість проведення експерної грошової оцінки земельних ділянок (конкурсна пропозиція) за такою градацією:

Площа земельної

ділянки, га

Конкурсна пропозиція (вартість проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки) грн..  
До 0,0500    
0,0501- 0,1500    
0,1501 – 0,3000    
0,3001- 0,6000    
0,6001- 1,0000    
1,0000- 2,0000    
Більш ніж 2,0000   »

5) Засідання комісії є відкритим. На засідання комісії запрошуються всі учасники конкурсу. У разі необхідності отримання додаткової інформації учасник конкурсу має право надати її на засіданні комісії.

6) Засідання є правомочним, якщо у ньому бере участь більше половини членів комісії від загального її складу.

7) Комісія визначає переможця за результатами розгляду отриманих документів.

8) Комісія розглядає подані документи та обговорює їх. Переможцем визначається учасник конкурсу, який має найкращі показники, передбачені підпунктом 4) пункту 4. Основним критерієм визначення переможця є найменша запропонована вартість проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.

9) Рішення про визначення переможців приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу комісії у відсутності учасників конкурсу. Голова комісії має ухвальний голос, якщо під час прийняття рішення про визначення переможців конкурсу голоси членів комісії розділилися порівну.

10) Під час засідання комісії складається протокол про результати проведення конкурсу, у якому зазначаються:

- відомості про учасників конкурсу;

- результати голосування;

- обґрунтування щодо визначення переможців.

11) Протокол про результати проведення конкурсу складається секретарем комісії та підписується всіма членами комісії, присутніми на засіданні.

12) Облік протоколів про результати проведення конкурсів, а також матеріалів, які подаються на розгляд комісії, ведеться секретарем комісії.

13) Інформація про результати конкурсу в п’ятиденний термін з моменту затвердження протоколу надсилається комісією всім учасникам конкурсу.

14) За результатами проведення конкурсу укладається договір із організаціями-переможцями.

5. Розгляд спорів

1. У разі незгоди з результатами проведення конкурсу учасник у 10–денний термін з моменту отримання інформації щодо результатів конкурсу, може подати до конкурсної комісії скаргу, яка розглядається на засіданні комісії.

2. Засідання комісії проводиться в 10-денний термін з моменту закінчення терміну оскарження, передбаченого підпунктом 1 пункту 5 Положення, про що повідомляється учаснику конкурсу, яким подано скаргу, за три дні до її засідання, Учасник, що подав скаргу, має право бути присутнім на засіданні комісії.

3. Засідання комісії є відкритим. У разі необхідності отримання додаткової інформації учасник конкурсу має право надати її на засіданні комісії.

4. Засідання є правомочним, якщо у ньому бере участь більше половини членів комісії від загального її складу.

5.  Рішення комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу комісії.

6.  Після засідання комісії складається протокол про результати розгляду скарги, у якому зазначаються:

- відомості про учасника конкурсу, яким подана скарга;

- результати голосування;

- обґрунтування мотивів задоволення скарги чи її відхилення.

7. Протокол про результати розгляду скарги складається та підписується всіма членами комісії, які брали участь у голосуванні, та подається на затвердження голові комісії.

8)    Інформація про результати розгляду скарги в триденний термін з моменту затвердження протоколу надсилається учаснику конкурсу, яким подана скарга.

9)    У разі задоволення скарги результати проведення конкурсу підлягають перегляду.

10)  У разі незгоди з рішенням комісії претенденти мають право на його оскарження в установленому законом порядку.

Склад конкурсної комісії

з визначення організацій на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки

Ворвуль Володимир Володимирович- голова комісії, заступник міського голови

Моргун Лідія Миколаївна - секретар комісії, провідний спеціаліст апарату міської радиЧлени комісії:

Зіньковська Зоя Миколаївна- член виконавчого комітету, секретар міської ради

Лобойко Володимир Миколайович- провідний спеціаліст апарату міської ради 

Рябка Роман Олександрович-  депутат міської ради (за згодою)
Церковна Олена Володимирівна- заступник начальника відділу держгеокадастру у Богодухівському районі Харківської області (за згодою)

Векленко Віталій Іванович- голова комісії  з питань регламенту,законності, правопорядку, депутатської діяльності та    етики, та взаємодії з органами місцевого самоврядування (за згодою)