Обговорення проектів

Переглядiв: 2499

оприлюдено 28.08.2018

ПРОЕКТ

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про органи самоорганізації населенняна території

Богодухівської міської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Типове положення про органи самоорганізації населення (надалі — Положення) визначає правовий статус, порядок організації та діяльності органів самоорганізації населення на території Богодухівської міської ради.

1.2. Орган самоорганізації населення є однією з форм участі членів територіальної громади у вирішенні окремих питань місцевого значення.

1.3. На території Богодухівської міської ради органи самоорганізації населення представлені будинковими, вуличними, квартальними комітетами.

1.4. Орган самоорганізації населення діє на підставі Конституції України, Закону України «Про органи самоорганізації населення» та інших законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень міської ради, їх виконкому, розпоряджень міського голови, положень про органи самоорганізації населення, рішень зборів (конференцій) жителів за місцем проживання.

1.5. Орган самоорганізації населення, у разі реєстрації, наділяється правом юридичної особи, яка має печатку зі своїм найменуванням.

1.6. Орган самоорганізації населення створюється за територіальною ознакою.

Територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення, визначається рішенням міської ради, що дала дозвіл на створення:

- вуличного — у межах кількох, однієї або частини вулиці з прилеглими провулками в місцях індивідуальної забудови;

- будинкового комітету — у межах будинку (кількох будинків) в державному і громадському житловому фонді та фонді житлово-будівельних кооперативів;

- квартального комітету — у межах кварталу.

 

2. Основні завдання, принципи організації діяльності

органів самоорганізації населення

2.1. Основними завданнями органів самоорганізації населення є:

- створення умов для участі жителів будинку, вулиці, кварталу у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції, законів України;

- задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;

- участь у реалізації програми соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.

2.2. Організація та діяльність органу самоорганізації населення ґрунтується на принципах:

- законності;

- гласності;

- добровільності щодо взяття окремих повноважень районної у місті ради;

- територіальності;

- виборності;

- підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед Богодухівською міською радою, жителями, які обрали орган самоорганізації населення;

- фінансової та організаційної самостійності.

 

3. Порядок створення органу самоорганізації населення

3.1. З ініціативою про створення органу самоорганізації населення до міської ради можуть звернутися збори (конференція) жителів за місцем проживання за умови, якщо в них брало участь не менше половини жителів відповідної території, які на законних підставах проживають на відповідній території.

Законною підставою проживання жителів на відповідній території визначається їхня реєстрація за адресою проживання в межах цієї території.

На зборах (конференції) жителів за місцем проживання обирається ініціативна група, члени якої будуть представляти інтереси жителів — учасників зборів (конференції) в Богодухівській міській раді.

3.2. Ініціативна група подає до Богодухівської міської ради заяву про створення органу самоорганізації населення, протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання про ініціювання створення органу самоорганізації населення із зазначенням його основних напрямів діяльності, список учасників зборів (конференції) із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, серії і номера паспорта та домашньої адреси.

3.3. Питання про створення органу самоорганізації населення, внесене на розгляд Богодухівської міської ради, розглядається на найближчому її засіданні за участі членів ініціативної групи зборів (конференції) жителів за місцем проживання. У рішенні про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення мають бути визначені його назва, основні напрями діяльності, повноваження та умови їх здійснення, територія, в межах якої має діяти орган самоорганізації населення.

3.4. Орган самоорганізації населення обирається зборами (конференцією) жителів за місцем проживання на основі загального, рівного виборчого права шляхом таємного голосування жителів, які на законних підставах прожива­ють на відповідній території. Право голосу на виборах мають жителі, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років. Не мають права голосу жителі, яких визнано судом недієздатними. Загальний склад органу самоорганізації населення визначається зборами (конференцією) жителів за місцем проживання.

3.5. У разі проведення конференції, для виборів делегатів проводяться первинні збори жителів по висуванню делегатів. За підсумками таких зборів складається протокол, обов’язковим додатком до якого є список реєстрації учасників зборів.

Делегатом може бути особа, що на законних підставах проживає на відповідній території діяльності Комітету та має право голосу. Делегат вважається легітимно обраним, якщо у зборах по висуванню делегата взяло участь не менше половини від загальної кількості жителів, що мали взяти участь у зборах по висуванню делегатів, та кандидатури яких підтримала більшість учасників таких зборів.

Делегати обираються за квотами відповідно до загальної кількості мешканців будинку (кількох будинків, вулиці, кварталу, мікрорайону):

- при кількості жителів, що мають право голосу, до 500 осіб – не менше ніж 1 представник від кожних 10 осіб, при цьому загальна кількість делегатів має становити не менше ніж 25 осіб;

- при кількості жителів, що мають право голосу, від 501 до 1000 осіб – не менше ніж 1 представник від 20 осіб, при цьому загальна кількість делегатів має становити не менше ніж 25 осіб;

- при кількості жителів, що мають право голосу, від 1001 до 3000 осіб – не менше ніж 1 представник від 50 осіб, при цьому загальна кількість делегатів має становити не менш ніж 30 осіб;

- при кількості жителів, що мають право голосу, понад 3000 осіб – не менш ніж 1 представник від 100 осіб, при цьому загальна кількість делегатів має становити не менше ніж 50 осіб.

Конференція є правочинною за участі в ній більше половини делегатів, що мали взяти в ній участь.

3.6. Орган самоорганізації населення обирається у складі керівника, заступника (заступників) керівника, секретаря, інших членів. Обраними до складу органу самоорганізації населення вважаються особи, які одержали більше половини голосів учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

3.7. Члени органу самоорганізації населення можуть бути достроково відкликані за рішенням зборів (конференції) жителів за місцем проживання, що утворили даний орган.

3.8. Переобрання органу самоорганізації населення, відкликання, обрання окремих його членів замість вибулих чи зміна кількісного складу органу самоорганізації населення здійснюється зборами (конференцією) жителів за місцем проживання в порядку, визначеному цим Положенням.

3.9. Збори (конференція) жителів на підставі рішення Богодухівської міської ради про створення органу самоорганізації населення відповідно до Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів, Типового положення про органи самоорганізації населення, затверджують положення про орган самоорганізації населення.

3.10. У положенні зазначаються:

- назва та адреса органу самоорганізації населення;

- основні завдання та напрями діяльності;

- права і обов’язки членів;

- територія, у межах якої діє орган ;

- строк повноважень органу самоорганізації населення та порядок дострокового припинення його діяльності;

- порядок використання коштів, іншого майна та звітності;

- інші питання, пов’язані з діяльністю органу самоорганізації населення.

3.11. Легалізація органу самоорганізації населення є обов’язковою і здійснюється шляхом його реєстрації або повідомлення про заснування. У разі реєстрації орган самоорганізації населення набуває статусу юридичної особи.

3.12. Контроль за додержанням органом самоорганізації населення положення про нього покладається на Богодухівську міську раду та її виконавчий комітет.

 

4. Власні і делеговані повноваження органу самоорганізації населення

4.1. Органу самоорганізації населення у межах території його діяльності під час його утворення можуть надаватися власні повноваження:

- представляти разом із депутатами інтереси жителів будинку, вулиці, кварталу у Богодухівській міській раді та її виконавчому комітеті;

- сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень міської ради, та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови;

- вносити у встановленому порядку пропозиції до проекту програми соціально-економічного розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради та проекту бюджету;

- організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт із благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, провулків, парків, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо, охорони пам’яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об’єктів загального користування з дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт, з цією метою можуть створюватися тимчасові або постійні бригади, використовуватися інші форми залучення населення;

- надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки;

- сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони громадського порядку;

- розглядати звернення громадян, вести прийом громадян;

- сприяти депутатам міської ради в організації їх зустрічей з виборцями, прийому громадян і проведенні іншої роботи;

- інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації населення, організовувати обговорення проектів його рішень із найважливіших питань;

- інші повноваження, визначені законодавчими актами України.

Орган самоорганізації населення набуває власних повноважень із дня його легалізації в порядку, визначеному Законом України «Про органи самоорганізації населення».

4.2. Повноваження, делеговані за дорученням органу самоорганізації населення міською радою:

- організовувати мешканців для участі у міських та районних заходах;

- сприяти уточненню бази даних Державного реєстру виборців під час проведення виборів президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, референдумів;

- надавати списки громадян призовного віку у військовий комісаріат;

- застосовувати заходи громадського впливу на громадян, що порушують громадський порядок;

- організовувати мешканців для боротьби зі стихійними звалищами сміття;

- сприяти укладанню угод мешканцями на вивіз побутового сміття;

- вносити пропозиції і звертатися з клопотанням стосовно питань, що належать до відома органу самоорганізації населення до міської ради, її виконавчого комітету, постійних комісій міської ради, суб’єктів господарювання, що розташовані на території Богодухівської міської ради;

- забезпечувати утримання в належному санітарному стані в багатоквартирних будинках місць загального користування (коридорів, горищ, підвалів);

- проводити роз’яснювальну роботу з мешканцями щодо своєчасних розрахунків за теплову енергію, енергоносії, житлово-комунальні послуги;

- сприяти організації зборів, сходів громадян;

- видавати мешканцям і затверджувати печаткою довідки з місця проживання, побутові характеристики, акти обстеження житлово-побутових умов мешканців;

- сприяти здійсненню контролю за дотриманням іншими суб’єктами правил забудови міста, вимог щодо раціонального використання природних ресурсів.

 

5. Структура і управління органом самоорганізації населення

5.1. Кількісний склад органу самоорганізації населення визначається зборами мешканців.

5.2. Члени органу самоорганізації населення виконують свої обов’язки на громадських засадах.

5.3. Керівник органу самоорганізації населення — особа, яка обирається зборами (конференцією) жителів за місцем проживання та очолює орган самоорганізації населення і наділена відповідними повноваженнями у здійсненні організаційно-розпорядчих функцій у порядку, передбаченому положенням про цей орган.

Керівник органу самоорганізації населення:

- організовує роботу цього органу;

- скликає і проводить його засідання;

- організовує  виконання рішень органу самоорганізації населення;

- є розпорядником коштів, підписує рішення та інші документи органу самоорганізації населення;

- представляє цей орган у відносинах з фізичними і юридичними особами;

- виконує доручення органу самоорганізації населення;

- здійснює інші повноваження, визначені Законом України «Про органи самоорганізації населення» та іншими законами України, а також прийнятим відповідно до них положенням.

У разі відсутності керівника органу самоорганізації населення або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин його повноваження виконує заступник керівника або секретар в порядку і межах, передбачених Положенням.

5.4. Секретар органу самоорганізації населення:

- організовує підготовку засідання органу самоорганізації населення та питань, що виносяться на його розгляд;

- забезпечує ведення діловодства;

- забезпечує своєчасне доведення до відповідних суб’єктів господарювання рішень органу самоорганізації населення, контролює стан їх виконання;

- виконує інші передбачені положенням обов’язки.

У разі відсутності керівника органу самоорганізації населення та його заступника або неможливості виконання ними своїх обов’язків з інших причин повноваження керівника цього органу в порядку і межах, передбачених положенням, виконує секретар.

 

6. Організація діяльності органу самоорганізації населення

6.1. Орган самоорганізації населення інформує населення про своє місцезнаходження, час роботи і прийом громадян.

Орган самоорганізації населення не рідше одного разу на рік звітує про свою діяльність на зборах (конференції) жителів за місцем проживання. Громадяни, які проживають на території дії органу самоорганізації населення, мають право знайомитися з його рішеннями, а також отримувати засвідчені секретарем цього органу копії рішень, прийнятих органом самоорганізації населення.

6.2. Формою роботи органу самоорганізації населення є засідання. Засідання органу самоорганізації населення скликаються його керівником або заступником керівника в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Порядок позачергового скликання засідання органу самоорганізації населення визначається положенням про цей орган самоорганізації.

Засідання органу самоорганізації населення є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини його загального складу.

Для забезпечення роботи орган самоорганізації населення може утворювати комісії, робочі групи, інші свої органи в порядку, визначеному положенням про цей орган.

6.3. Орган самоорганізації населення з питань, віднесених до його повноважень, може приймати рішення організаційно-розпорядчого характеру. Рішення органу самоорганізації населення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загального складу цього органу. Рішення органу самоорганізації населення, що не відповідають чинному законодавству або прийняті з питань, не віднесених до його повноважень, зупиняються міською радою з одночасним зверненням до суду про скасування такого рішення.

 

7. Матеріальна та фінансова основа органу самоорганізації населення

7.1. Фінансовою основою діяльності органу самоорганізації населення є:

- кошти міського бюджету для здійснення наданих органу самоорганізації населення повноважень;

- добровільні внески фізичних і юридичних осіб;

- інші надходження, не заборонені законодавством.

Орган самоорганізації населення самостійно використовує фінансові ресурси, отримані з міського бюджету, на цілі та в межах, визначених міською радою.

7.2. Орган самоорганізації населення для виконання своїх повноважень користується майном згідно з чинним законодавством.

 

8. Строк повноважень органу самоорганізації населення, порядок їх дострокового припинення та ліквідації

8.1. Орган самоорганізації населення обирається терміном на строк повноважень міської ради, якщо інше не передбачено рішенням Богодухівської міської ради.

8.2. Повноваження органу самоорганізації населення можуть бути достроково припинені у разі:

- невиконання рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови — за рішенням Богодухівської ради, яка дала згоду на його створення;

- невиконання рішень зборів (конференції) жителів за місцем проживання або невиконання своїх повноважень, а також саморозпуску — за рішенням зборів (конференції) жителів за місцем проживання;

- порушення Конституції і законів України, інших актів законодавства — за рішенням суду.

Орган самоорганізації населення припиняє свої повноваження також у разі перебудови або реорганізації будинків, вулиць, кварталів, у межах яких вони діють, якщо така перебудова, реорганізація пов’язана з відселенням (переселенням) жителів, які брали участь у зборах (конференції), що заснували цей орган.

8.3. Дострокове припинення повноважень органу самоорганізації населення тягне за собою припинення діяльності цього органу.

 

9. Гарантії діяльності та відповідальність органу самоорганізації

населення за порушення законодавства

9.1. Члени органів самоорганізації населення за запрошенням мають право брати участь у засіданнях міської ради та її виконавчого комітету, з питань їх діяльності.

9.2. Прийняття органом самоорганізації населення рішень, що суперечать Конституції і законам України, актам законодавства, положенню про цей орган та рішенням міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженням міського голови, рішенням зборів (конференції) жителів за місцем проживання, місцевого референдуму, може бути підставою для припинення діяльності органу самоорганізації населення або позбавлення його повноважень.

оприлюднено03.05.2018

                                                               ПРОЕКТ

      УКРАЇНА

      БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

                                                           ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

      ХХVІ СЕСІЯ VІI СКЛИКАННЯ

      Р І Ш Е Н Н Я

      ___.__.2018                                              Богодухів                                          № _____-VII

Про встановлення місцевих податків і зборів

 

Відповідно до статті 10, пункту 12.3 статті 12, статей 265, 266, 267, 268 Податкового кодексу України  із змінами, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» , відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, враховуючи аналіз регуляторного впливу, експертний висновок постійної комісії з питань бюджету, міська рада

 

ВИРІШИЛА: 

1.Встановити на території населених пунктів Богодухівської міської ради податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

1.1.Платники податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, порядок обчислення, податковий період, строк та порядок сплати, строк та порядок подання звітності визначені  пунктами 266.1, 266.2, 266.3, підпунктами 266.7.1 – 266.7.3 пункту 266,7, пунктами 266.8, 266.6, 266.9, 266.10, підпунктом 266.7.5 пункту 266.7 статті 266 Податкового кодексу України.

1.2. Ставки податку визначені у додатку 1  до цього рішення.

1.3. Пільги зі сплати податку.

1.3.1. Перелік пільг та особливості їх застосування визначаються відповідно до підпунктів  266.4.1 та 266.4.3 пункту  266 статті 266 Податкового кодексу України.

1.3.2. Перелік пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих міською радою у межах норм  підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, визначено у додатку 2. до цього рішення.

1.3.3. Перелік об’єктів нерухомості, які не підлягають оподаткуванню податком, визначаються відповідно до підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.

2. Встановити на території населених пунктів Богодухівської міської ради транспортний податок

2.1.Платники транспортного податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, ставка податку, податковий період, порядок обчислення та сплати податку, строки сплати податку визначаються відповідно до  статті 267 Податкового кодексу України.

3. Встановити на території населених пунктів Богодухівської міської ради земельний податок

3.1. Платники земельного податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, податковий період, порядок обчислення податку, строк сплати, строк та порядок подання звітності з плати земельного податку визначені в   статтях 269,270,271,285,286,287 Податкового кодексу України.

3.2. Ставки земельного податку визначені в додатку 3 до цього рішення.

3.3.Пільги щодо сплати земельного податку

3.3.1. Перелік пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих міською радою у межах норм  пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, визначено в додатку 4 до цього рішення.

3.3.2. Від сплати податку звільняються юридичні та фізичні особи відповідно до статтей 281,282 Податкового кодексу України.

3.3.3.Перелік земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню, визначений статтею 283 Податкового кодексу України.

3.3.4.Порядок та особливості застосування пільг визначено
пунктами 284.2 – 284.4 статті 284 Податкового кодексу України.

4.Встановити на території населених пунктів Богодухівської міської ради єдиний податок

4.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, другої трупи — у відсотках (фіксовані ставки)до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, третьої групи — у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

1) для першої групи платників єдиного податку — 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

2) для другої групи платників єдиного податку — 12 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

4.2. Ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання, які не зазначені в підпункті 4.1. пункту 4 цього рішення визначаються  відповідно до пунктів 293.3-293.9 статті 293 Податкового кодексу України.

6.3. База та об’єкт оподаткування, податковий період та інші обов’язкові елементи єдиного податку визначаються згідно із главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

 

5.Встановити на території населених пунктів Богодухівської міської ради туристичний збір

5.1. Туристичний збір — це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

5.2. Ставка збору встановлюється у розмірі 1 відсотка до бази справляння збору.

5.3. Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених підпунктом 268.5.1 Податкового кодексу України, за вирахуванням податку на додану вартість.

5.4. Платники туристичного збору,  податкові агенти, особливості справляння збору та порядок збору визначені в   пунктах 268.2, 268.5, 268.6, 268.7 статті  268 Податкового кодексу України.

 

7. Всі питання, що не врегульовані цим рішенням, регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та діючих нормативно правових актів.

 

8. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.

 

9.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань  бюджету (голова Григорович П.О.).

 

10. Рішення:

- міської ради від 09.02.2016 №60-VII «Про внесення змін  до рішення Богодухівської міської ради від 23.01.2015 №2106-VI «Про податок на майно»(III сесія VII скликання) зі змінами, крім абзацу першого пункту 2;

- міської ради від 05.07.2013 №1305 –VІ «Про туристичний збір»(XXXII  сесія VII скликання)
- міської ради від 24.01.2012  №590 –VІ «Про  затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців», (XVIII  сесії VI скликання) зі змінами,

визнати такими, що втратили чинність

 

11. Рішення набирає чинності з 01.01.2019 року.

 

Міський голова                                                             М.ГОЛУБ

Додаток 1
до рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів» Богодухівської міської ради
від __.___.2018 №____-VII

(ХХVI сесія VII скликання)

 

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 1 січня 2019 року.

Населені пункти на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування населеного пункту

63100000000

6320800000

6320810100

м.Богодухів

63100000000

6320800000

6320810101

с.Москаленки

63100000000

6320800000

6320810102

с.Мусійки

63100000000

6320800000

6320810103

с.Паляничники

63100000000

6320800000

6320810104

с.Семенів Яр

 

 

Класифікація будівель та споруд2

Ставки податку3 за 1 кв. метр (відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

11

Будівлі житлові

111

Будинки одноквартирні

1110

Будинки одноквартирні

1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови

0,500

0,250

1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

0,500

0,250

1110.3 Будинки садибного типу

0,500

0,250

1110.4 Будинки дачні та садові

0,500

0,250

112

Будинки з двома та більше квартирами

1121

Будинки з двома квартирами5

1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови

0,500

0,250

1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

0,500

0,250

1122

Будинки з трьома та більше квартирами5

1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови

0,500

0,250

1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

0,500

0,250

1122.3 Будинки житлові готельного типу

0,500

0,250

113

Гуртожитки5

1130.1 Гуртожитки для робітників та службовців

0,500

0,250

1130.2 Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5

-

-

1130.3 Гуртожитки для учнів навчальних закладів5

0,500

-

1130.4 Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5

0,500

-

1130.5 Будинки дитини та сирітські будинки5

0,500

-

1130.6 Будинки для біженців, притулки для бездомних5

0,500

-

1130.9 Будинки для колективного проживання інші

0,500

-

12

Будівлі нежитлові

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

 

 

1211

Будівлі готельні

1211.1 Готелі

0,500

0,500

1211.2 Мотелі

0,500

0,500

1211.3 Кемпінги

0,500

0,500

1211.4 Пансіонати

0,500

-

1211.5 Ресторани та бари

0,500

0,500

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

0,500

1212.1 Туристичні бази та гірські притулки

-

-

1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку

0,500

-

1212.3 Центри та будинки відпочинку

0,500

0,500

1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

0,500

0,500

122

Будівлі офісні

1220

Будівлі офісні5

1220.1 Будівлі органів державного та місцевого управління5

0,500

0,500

1220.2 Будівлі фінансового обслуговування

0,500

0,500

1220.3 Будівлі органів правосуддя5

0,500

0,500

1220.4 Будівлі закордонних представництв5

-

-

1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

0,500

0,500

1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

0,500

0,500

123

Будівлі торговельні

1230

Будівлі торговельні

1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини

0,500

0,500

1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5

0,500

0,500

1230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів

0,500

0,500

1230.4 Їдальні, кафе, закусочні тощо

0,500

0,500

1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування

0,500

0,500

1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування

0,500

0,500

1230.9 Будівлі торговельні інші

0,500

0,500

124

Будівлі транспорту та засобів зв’язку

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі

1241.1 Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

0,500

-

1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

0,500

-

1241.3 Будівлі міського електротранспорту

-

-

1241.4 Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту

-

-

1241.5 Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі

-

-

1241.6 Будівлі станцій підвісних та канатних доріг

-

-

1241.7 Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

0,500

-

1241.8 Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

-

-

1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші

0,500

0,500

1242

Гаражі

1242.1 Гаражі наземні

0,500

0,500

1242.2 Гаражі підземні

0,500

0,500

1242.3 Стоянки автомобільні криті

0,500

0,500

1242.4 Навіси для велосипедів

0,500

0,500

125

Будівлі промислові та склади

1251

Будівлі промислові5

1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5

0,500

0,500

1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії5

-

-

1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5

-

-

1251.4 Будівлі підприємств легкої промисловості5

0,500

0,500

1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості5

0,500

0,500

1251.6 Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5

-

-

1251.7 Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5

0,500

0,500

1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5

0,500

0,500

1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5

0,500

0,500

1252

Резервуари, силоси та склади

1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

0,500

0,500

1252.2 Резервуари та ємності інші

0,500

0,500

1252.3 Силоси для зерна

0,500

0,500

1252.4 Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

0,500

0,500

1252.5 Склади спеціальні товарні

0,500

0,500

1252.6 Холодильники

0,500

0,500

1252.7 Складські майданчики

0,500

0,500

1252.8 Склади універсальні

0,500

0,500

1252.9 Склади та сховища інші5

0,500

0,500

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

1261

Будівлі для публічних виступів

1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали

0,500

0,500

1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

0,500

0,500

1261.3 Цирки

-

-

1261.4 Казино, ігорні будинки

-

-

1261.5 Музичні та танцювальні зали, дискотеки

0,500

0,500

1261.9 Будівлі для публічних виступів інші

0,500

0,500

1262

Музеї та бібліотеки

1262.1 Музеї та художні галереї5

0,500

0,500

1262.2 Бібліотеки, книгосховища5

0,500

0,500

1262.3 Технічні центри

0,500

0,500

1262.4 Планетарії5

0,500

0,500

1262.5 Будівлі архівів5

0,500

0,500

1262.6 Будівлі зоологічних та ботанічних садів5

0,500

0,500

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ

0,500

х

1263.2 Будівлі вищих навчальних закладів

0,500

х

1263.3 Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5

0,500

х

1263.4 Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5

0,500

х

1263.5 Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5

0,500

х

1263.6 Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5

0,500

х

1263.7 Будівлі закладів з фахової перепідготовки

0,500

х

1263.8 Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5

0,500

х

1263.9 Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5

0,500

х

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

1264.1 Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5

0,500

х

1264.2 Лікарні профільні, диспансери5

0,500

х

1264.3 Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5

0,500

х

1264.4 Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5

0,500

х

1264.5 Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5

0,500

х

1264.6 Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5

0,500

х

1264.9 Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5

0,500

х

1265

Зали спортивні5

1265.1 Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо

0,500

0,500

1265.2 Басейни криті для плавання

-

-

1265.3 Хокейні та льодові стадіони криті

-

-

1265.4 Манежі легкоатлетичні

0,500

0,500

1265.5 Тири

0,500

0,500

1265.9 Зали спортивні інші

0,500

0,500

127

Будівлі нежитлові інші

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5

1271.1 Будівлі для тваринництва5

0,500

0,500

1271.2 Будівлі для птахівництва5

0,500

0,500

1271.3 Будівлі для зберігання зерна5

0,500

0,500

1271.4 Будівлі силосні та сінажні5

0,500

0,500

1271.5 Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5

0,500

0,500

1271.6 Будівлі тепличного господарства5

0,500

0,500

1271.7 Будівлі рибного господарства5

0,500

0,500

1271.8 Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5

0,500

0,500

1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші5

0,500

0,500

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності5

1272.1 Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5

0,500

х

1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали

0,500

0,500

1272.3 Цвинтарі та крематорії5

0,500

х

1273

Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5

1273.1 Пам’ятки історії та архітектури5

0,500

-

1273.2 Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5

0,500

-

1273.3 Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5

0,500

-

1274

Будівлі інші, не класифіковані раніше5

1274.1 Казарми Збройних Сил5

0,500

х

1274.2 Будівлі поліцейських та пожежних служб5

0,500

х

1274.3 Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5

0,500

х

1274.4 Будівлі лазень та пралень

0,500

0,500

1274.5 Будівлі з облаштування населених пунктів

0,500

0,500

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                         З.Зіньковська

Додаток 2 до рішення

«Про встановлення місцевих податків і зборів» Богодухівської міської ради
від __.___.2018 №____-VII

(ХХVI сесія VII скликання)

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих міською радою відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

Пільги вводяться в дію  з 01 січня  2019 року.

Населені пункти на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту

63100000000

6320800000

6320810100

м.Богодухів

63100000000

6320800000

6320810101

с.Москаленки

63100000000

6320800000

6320810102

с.Мусійки

63100000000

6320800000

6320810103

с.Паляничники

63100000000

6320800000

6320810104

с.Семенів Яр

 

№ з/п

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

1 Фізичні особи з об’єктів  виробничої діяльності (виробничі корпуси, цехи, складські приміщення) та будівлі і споруди, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності (сараї, гаражі, майстерні, навіси, тощо)

 

90

2Фізичні особи з об’єктів нежитлової нерухомості: господарські (присадибні) будівлі, допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції, тощо

 

 

100

3Учасники бойових дій

100

4Учасники ліквідації аварії на ЧАЕС

100

5Інваліди

100

6Пенсіонери за віком

100

7Громадські об’єднання, благодійні організації, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями) — з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості

100

 

Секретар міської ради                                                                         З.Зіньковська

Додаток 3
до рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів» Богодухівської міської ради
від __.___.2018 №____-VII

(ХХ VI сесія VII скликання)

СТАВКИ
земельного податку

Ставки встановлюються на 2019 та вводяться в дію з 01 січня 2019 року

Населені пункти на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту

63100000000

6320800000

6320810100

м.Богодухів

63100000000

6320800000

6320810101

с.Москаленки

63100000000

6320800000

6320810102

с.Мусійки

63100000000

6320800000

6320810103

с.Паляничники

63100000000

6320800000

6320810104

с.Семенів Яр

Вид цільового призначення земель

Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено*

код

найменування

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

01

Землі сільськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

1,000

1,000

1,000

1,000

01.02

Для ведення фермерського господарства

1,000

1,000

1,000

1,000

01.03

Для ведення особистого селянського господарства

-

1,000

-

1,000

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства

1,000

-

1,000

-

01.05

Для індивідуального садівництва

-

0,300

-

0,300

01.06

Для колективного садівництва

0,300

-

0,300

-

01.07

Для городництва

0,300

0,300

0,300

0,300

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби

1,000

1,000

1,000

1,000

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

1,000

1,000

1,000

1,000

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

1,000

1,000

1,000

1,000

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

1,000

1,000

1,000

1,000

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

1,000

1,000

1,000

1,000

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

1,000

1,000

1,000

1,000

01.14

Для цілей підрозділів 01.01 — 01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

02

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

0,030

0,030

х

х

02.02

Для колективного житлового будівництва

0,030

0,030

х

х

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

0,030

0,030

х

х

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

0,030

0,030

х

х

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

0,030

0,030

х

х

02.06

Для колективного гаражного будівництва

0,030

0,030

х

х

02.07

Для іншої житлової забудови

0,030

0,030

х

х

02.08

Для цілей підрозділів 02.01 — 02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

03

Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування

1,000

х

-

х

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти

1,000

х

-

х

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги

1,000

х

-

х

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій

1,000

х

-

х

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування

1,000

х

-

х

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів

1,000

х

-

х

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

2,000

2,000

-

х

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

2,000

2,000

-

х

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

2,000

2,000

-

х

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

2,000

2,000

-

х

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

1,000

1,000

-

х

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

1,000

х

3,000

х

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування

2,000

2,000

-

-

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС

1,000

х

х

х

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

2,000

2,000

х

х

03.16

Для цілей підрозділів 03.01 — 03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

х

х

04

Землі природно-заповідного фонду

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

-

-

-

-

04.02

Для збереження та використання природних заповідників

-

-

-

-

04.03

Для збереження та використання національних природних парків

-

-

-

-

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів

-

-

-

-

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

-

-

-

-

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

-

-

-

-

04.07

Для збереження та використання
парків — пам’яток садово-паркового мистецтва

-

-

-

-

04.08

Для збереження та використання заказників

-

-

-

-

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

-

-

-

-

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

-

-

-

-

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

-

-

-

-

05

Землі іншого природоохоронного призначення

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів

-

-

-

-

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

-

-

-

-

06.03

Для інших оздоровчих цілей

-

-

-

-

06.04

Для цілей підрозділів 06.01 — 06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

07

Землі рекреаційного призначення

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення

-

-

-

-

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту

-

-

-

-

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

-

-

-

-

07.04

Для колективного дачного будівництва

-

-

-

-

07.05

Для цілей підрозділів 07.01 — 07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

08

Землі історико-культурного призначення

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини

1,000

х

5,000

х

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

1,000

х

5,000

х

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

1,000

х

5,000

х

08.04

Для цілей підрозділів 08.01 — 08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

х

-

х

09

Землі лісогосподарського призначення

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг- лісові землі

Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством (ст. 273.1. ПКУ)

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення- нелісові землі

0,100

х

5,000

х

09.03

Для цілей підрозділів 09.01 — 09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,100

х

5,000

х

10

Землі водного фонду

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

1,000

1,000

5,000

5,000

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

1,000

1,000

5,000

5,000

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

1,000

1,000

5,000

5,000

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

1,000

1,000

5,000

5,000

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

х

х

х

х

10.06

Для сінокосіння

1,000

1,000

5,000

5,000

10.07

Для рибогосподарських потреб

1,000

1,000

5,000

5,000

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

1,000

1,000

5,000

5,000

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

1,000

-

5,000

-

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

1,000

-

5,000

-

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

-

-

-

-

10.12

Для цілей підрозділів 10.01 — 10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

11

Землі промисловості

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами

2,000

2,000

5,000

5,000

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

2,000

2,000

5,000

5,000

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

2,000

2,000

5,000

5,000

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

2,000

2,000

5,000

5,000

11.05

Для цілей підрозділів 11.01 — 11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

12

Землі транспорту

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

1,000

х

1,000

х

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту

х

х

 х  х

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту

х

х

х

х

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства

1,000

1,000

5,000

5,000

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

х

х

х

х

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

2,000

х

5,000

х

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

х

х

х

х

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

2,000

2,000

5,000

5,000

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

2,000

2,000

5,000

5,000

12.10

Для цілей підрозділів 12.01 — 12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

13

Землі зв’язку

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

2,000

-

5,000

-

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

2,000

-

5,000

-

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

2,000

-

5,000

-

13.04

Для цілей підрозділів 13.01 — 13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

5,000

-

14

Землі енергетики

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій

2,000

-

5,000

-

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

2,000

-

5,000

-

14.03

Для цілей підрозділів 14.01 — 14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

15

Землі оборони

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил

2,000

-

5,000

-

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії

2,000

-

5,000

-

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби

2,000

-

5,000

-

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ

2,000

-

5,000

-

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби

2,000

-

5,000

-

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки

2,000

-

5,000

-

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань

2,000

-

5,000

-

15.08

Для цілей підрозділів 15.01 — 15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

16

Землі запасу

1,000

1,000

5,000

5,000

17

Землі резервного фонду

2,000

2,000

5,000

5,000

18

Землі загального користування

1,000

1,000

1,000

1,000

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

20

Земельні ділянки всіх кодів цільового призначення, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) — ( ст.274.2. ПКУ)

10,0

х

10,0

х

*від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області

 

Секретар міської ради                                                                         З.Зіньковська

Додаток №4

до рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів»  Богодухівської міської ради
від __.___.2018 №____-VII

(ХХ VI сесія VII скликання)

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб із сплати земельного податку

 

Пільги встановлюються на 2019 і наступні роки та вводяться в дію з 01 січня 2019 року

Населені пункти на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту

63100000000

6320800000

6320810100

м.Богодухів

63100000000

6320800000

6320810101

с.Москаленки

63100000000

6320800000

6320810102

с.Мусійки

63100000000

6320800000

6320810103

с.Паляничники

63100000000

6320800000

6320810104

с.Семенів Яр

 

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

100

Комунальні підприємства, установи та заклади, засновником яких є Богодухівська міська рада

99

За земельні ділянки, надані для колективного садівництва та городництва

90

За земельні ділянки, надані для залізниць у межах смуг відведення

75

 

 

 

Секретар міської ради                                                                         З.Зіньковська

 

 

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Богодухівської міської ради

«Про місцеві податки і збори»  на 2019 рік

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України (далі-ПКУ) законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Підпунктом 12.3.4. пункту 12.3 статті 12 ПКУ визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та офіційно оприлюднюють до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування, а саме: податку на майно (в складі податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю), єдиного податку; туристичного збору, збору за місця для паркування транспортних засобів.

Відповідно до пункту 5 статті 2 та частини першої статті3 Бюджетного кодексу України бюджетний період для всіх бюджетів, в тому числі і бюджетів місцевого самоврядування, становить один календарний рік: з 1 січня по 31 грудня того ж року. Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо міська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до міського бюджету, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади міста.

Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини міського бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку міської територіальної громади, Богодухівська міська рада має прийняти рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів» на 2019 рік.

 

Причини виникнення проблеми:

Діюче рішення про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю затверджене рішенням Богодухівської міської ради «Про внесення змін до рішення Богодухівської міської ради від 23.01.2106-VI «Про податок на майно» від 09.02.2016  №60-VII.

Вказане Рішення було прийняте на виконання  Закону України “ Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» № 909-VIII від 24.12. 2015 (далі — Закон №909-VIII). Рішенням були встановлені місцеві податки (на нерухоме майно, відмінне від земельного податку, транспортний, земельний) та затверджені відповідні Положення. Згідно з пунктом 4 Закону № 909-VIII «… в 2016 році до прийнятих рішень органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів на 2016 рік не застосовуються вимоги, встановлені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України та Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Відповідно до розділу  II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» від 20.12.2016 №1791, вимоги підпункту 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статті 4, підпункту 12.3.4 пункту 12.3, підпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статті 12 Податкового кодексу України та Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» також не застосовуються до прийнятих рішень органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів у 2017 році.

Відсутність регулювання у 2018 році призведе до порушення норм чинного законодавства: не будуть виконані вимоги Податкового кодексу України щодо щорічного встановлення місцевих податків і зборів на плановий бюджетний рік, вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» та  Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Як наслідок будуть не профінансовані соціальні програми міста, а саме:

- утримання комунальних закладів освіти та культури (6360,9 тис. грн..);

- експлуатаційне утримання (ямковий та поточний ремонт автодоріг комунальної власності та доріг загального користування місцевого значення (2449,5 тис. грн..)

- та інші заходи з благоустрою міста.

 

Аналіз втрат до міського бюджету

п/н Назва показника У разі прийняття рішення про місцеві податки та збори на 2019 р. У разі не прийняття рішення про місцеві податки та збори на 2019 р. Відхилення, тис.грн.

(втрати  бюджету)Ставка, %Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.Ставка, %

(мінімальна)Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.

1

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

0,5

1212,2

0

0

1212,2

2

Туристичний збір

1,00

1,0

0

0

1,0

3

Плата за землю

(середня ставка земельного податку)

1,5

1330,2

1,5

1330,2

0

4

Єдиний податок

10;12

6267,0

0

 

6267,0

 

РАЗОМ

(втрати  бюджету)

Х

Х

Х

Х

7480,2

 

 

Підтвердження важливості проблеми:

Важливість проблеми при затвердженні місцевих податків і зборів полягає в необхідності наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури міста.

Враховуючи, вищевикладене, Богодухівською міською  радою розроблено проект рішення „Про місцеві податки і збори ” на 2019 рік та оприлюднюється  в засобах масової інформації .

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

Держава

так

Суб’єкти господарювання

так

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією міської ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України. А саме, у разі, якщо міська рада у термін до 15 липня не прийняла та не оприлюднила рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норми Податкового кодексу України, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

 

II. Цілі державного регулювання

 

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов’язані з розв’язанням проблеми:

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

Основними цілями регулювання є:

- здійснити планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб міського бюджету;

- встановити пільги щодо сплати місцевих податків і зборів;

- забезпечити наповнення міського бюджету за рахунок надходжень від місцевих податків та зборів з метою належного фінансування програм соціально-економічного розвитку та благоустрою міста;;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;

- привести рішення міської ради у відповідність до норм та вимог Податкового кодексу України.

 

ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

  1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії міської ради та не приймати  рішення міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів» на 2019 рікТака альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за  мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню міського бюджету в можливих обсягах.

Очікуванні втрати міського бюджету в результаті неприйняття рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів» на 2019 рік складатимуть: 7480,2 тис.грн.

Що не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного та інженерного значення міської територіальної громади міста (благоустрій, утримання комунальних закладів та інше.)

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів» на 2019 рік у запропонованому виглядіПрийняття даного рішення міської ради забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території міста та відповідне наповнення міського бюджету.

Забезпечить  фінансову незалежність органу місцевого самоврядування. До бюджету територіальної громади надійде 8810,4тис.грн., що дозволить профінансувати в повному об’ємі комунальні заклади освіти та культури, утримання та ремонт доріг, благоустрій міста та інші соціальні програми.Альтернатива 3.

Встановлення максимальних ставок місцевих податків і зборів на 2019 рікЗа рахунок прийняття максимальних ставок, додатково надійде до міського бюджету 12967,7 тис.грн., в тому числі:

-          єдиного податку – 8548,0 тис.грн.

-          земельний податок – 1995,3 тис.грн.

-          на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 2424,4 тис.грн.

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що є непомірною з доходами платників податків та зборів територіальної громади міста Богодухова. У зв’язку з надмірним  податковим навантаженням буде виникати заборгованість зі спати податків та зборів, відповідно будуть нараховуватись пені та штрафи за несвоєчасну сплату, що потягне за собою масове закриття суб’єктів підприємницької діяльності, зменшення кількості робочих місць, виникнення соціальної напруги серед населення.

Таким чином, збільшення дохідної частини міського бюджету в перші місяці застосування регуляторного акта, може в послідуючому призвести до його зменшення.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи  Вигоди   Витрати
Альтернатива 1 Відсутні Відсутні
Альтернатива 2 1. Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

2. Забезпечить відповідні надходження до міського бюджету від сплати місцевих податків і зборів.

3.Створить сприятливі фінансові можливості міської влади для задоволення  соціальних потреб територіальної громади, розвитку інфраструктури міста

4. Вдосконалить відносини між міською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів.

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікуванняАльтернатива 31.Максимальні надходження коштів до місцевого бюджету. 2.Спрямування надлишків на соціально- економічний розвиток територіальної громади міста БогодуховаВитрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи  Вигоди   Витрати
Альтернатива 1 Сплата податку за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного податку,  в сумі : 1330,2 тис.грн.
Альтернатива 2 Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між міською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання, що сплачують місцеві податки та збори.Сплата податків за запропонованими ставками в сумі: 8810,4 тис.грн.Альтернатива 3Вирішення більшої кількості соціальних проблем міста за рахунок значного зростання дохідної частини міського бюджетуНадмірне податкове навантаження від встановлення максимальних ставок податків та зборів, призведе до їх неповної, несвоєчасної  сплати, нарахування штрафних санкцій контролюючим органом, закриття підприємницької діяльності частиною платників.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

Показник Великі Середні

Малі

Разом

всього

в тому числі мікро

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*

5

7

542

530

554

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0,9

1,3

97,8

95,7

100

 

Вид альтернативи  Вигоди   Витрати
Альтернатива 1 Сплата податків і зборів за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного податку,  в сумі : 1330,2 тис.грн.
Альтернатива 2 Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між міською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборівСплата податків за запропонованими ставками. Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатках 2,4 до цього АРВАльтернатива 3ВідсутніЗа рахунок прийняття максимальних ставок, додаткові витрати будуть складати 12967,7 тис.грн., в тому числі:

-єдиний податок – 8548,0 тис.грн.

-земельний податок – 1995,3 тис.грн.

-податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 2424,4 тис.грн.

Надмірне податкове авантаження, яке може спричинити занепад малого бізнесу, що провадить діяльність на території ради, зменшення кількості робочих місць.

 

 

Оцінка сумарних витрат за альтернативами

 

Сумарні витрати за альтернативами  Сума витрат, тис.грн.
Альтернатива 1    Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта(рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта)

1 034,00

Альтернатива 2 Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта(рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта)

8810,4

Альтернатива 3 Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта(рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта)

7 575, 7

 

      

 

 

 

 

 

 

   ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 1 — цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати) Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за  мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню міського бюджету в можливих обсягах.

Очікуванні втрати міського бюджету в результаті неприйняття рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів» на 2019 рік складатимуть: 7480,2 тис.грн.

Що не дозволить профінансувати актуальні для територіальної громади міста соціально-економічні заходи (благоустрій, утримання комунальних закладів та інше).Альтернатива 23 — цілі прийняття проекту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)Прийняття даного рішення міської ради забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території міста та відповідне наповнення міського бюджету.

Забезпечить  фінансову стабільність органу місцевого самоврядування. До бюджету територіальної громади надійде 8810,4 тис.грн. місцевих податків і зборів, що дозволить профінансувати в повному об’ємі комунальні дошкільні навчальні заклади, заходи з благоустрою та інші соціальні програми.

Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників податків і зборів.Альтернатива 32 — цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними)Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково.

Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету, а саме існує ризик переходу суб’єктів господарювання в «тінь», зменшення кількості робочих місць та розміру заробітної плати, і як наслідок виникне зворотній ефект в результаті якого зменшення надходжень до міського бюджету. Балансу інтересів досягнуто не буде.

Рейтинг результативності Вигоди

(підсумок)Витрати

(підсумок)Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингуАльтернатива 2Держава:

 - надходження стабільних коштів до міського бюджету;

- спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток міста. Громадяни:

-сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками;

-встановлення пільг зі сплати податків для соціально-незахищених категорій громадян. Суб’єкти господарювання: Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Запровадження корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва.Держава:

Витрати, пов’язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційним опублікуванням в друкованому засобі масової інформації. Громадяни:

Сплата податків за встановленими ставками

Суб’єкти господарювання: Витрати: Сплата податків за запропонованими ставками. Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатках 2,4 до цього АРВ Сумарні витрати, грн: 8810,4 тис. грн..Наповнення міського бюджету, збереження суб’єктів господарювання та робочих місцьАльтернатива 3Держава: Максимальні надходження коштів до місцевого бюджету. Спрямування надлишків на соціально-економічний розвиток міста. Громадяни: Вирішення більшої кількості соціальних проблем міста за рахунок значного зростання дохідної частини міського бюджету

Суб’єкти господарювання: ВідсутніДержава:

Витрати, пов’язані з підготовкою регуляторного акта та його оприлюдненням в друкованих ЗМІ Громадяни: Надмірне податкове навантаження. Суб’єкти господарювання: Витрати: Надмірне податкове навантаження, яке може спричинити занепад малого бізнесу, який провадить діяльність на території ради. Сумарні витрати, грн: 12967,7 тис.грн.Надмірне податкове навантаження, зменшення кількості суб’єктів господарювання, зменшення кількості робочих місць, збільшення кількості безробітних.Альтернатива 1Держава:

Відсутні

Громадяни:

Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України Суб’єкти господарювання: Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом УкраїниДержава:

Відсутні

Громадяни:

Відсутні

Суб’єкти господарювання: Витрати:

Сумарні витрати, грн: 1330,2 тис.грн.Зменшення надходжень до міського бюджету, підвищення соціальної напруги за причини погіршення якості життя членів громади

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 2 Цілі прийняття проекту рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік будуть досягнуті майже у повній мірі. До міського бюджету надійдуть додаткові кошти від сплати місцевих податків і зборів, а податкове навантаження для платників не буде надмірним. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів міської ради і платників податків і зборів. Внесення змін до Податкового, Бюджетного,

Земельного кодексів України та інших законів, пов’язаних зі зміною мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, інфляцією, тощо.Альтернатива 3Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне подакове навантаження на суб’єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету. Балансу інтересів досягнути неможливо.

 

Х

Альтернатива 1У разі неприйняття регуляторного акта, податок справлятиметься за мінімальними ставками, що спричинить втрати доходної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм.  Вказана альтернатива є неприйнятною.

Х

 

Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно- обґрунтованих місцевих податків та зборів,  що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Бериславської міської ради.

 

          V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

 

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Богодухівської міської ради, аналітичних показників Слобожанської ОДПІ у Харківській області, інформації виконавчого комітету Богодухівської міської ради, проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, яке забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованих місцевих податків і зборів на 2019 рік.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:  

Розробка проекту рішення Богодухівської міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів» на 2019 рік та аналізу регуляторного впливу (АРВ) до нього.

Проведення консультацій з суб’єктами господарювання.

Оприлюднення проекту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Отримання погодження або пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії міської ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Тест малого підприємництва додається.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запропонований термін дії акта: один бюджетний рік.

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

Підпунктом 12.3.4. пункту 12.3 статті 12 ПКУ встановлено, що рішення про встановлення місцевих податків і зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період).У разі, якщо міська рада у термін до 15 липня не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норм цього Кодексу, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю (підпункт 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ, абзац 2 частина 5 розділу XIX Прикінцеві положення ПКУ).

Відповідно до пункту 5 статті 2 та частини першої статті3 БКУ бюджетний період для всіх бюджетів, в тому числі і бюджетів місцевого самоврядування, становить один календарний рік: з 1 січня по 31 грудня того ж року.

Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого самоврядування мають щорічно переглядати розміри ставок місцевих податків та зборів, що справляються в установленому ПКУ порядку. Відповідні ставки будуть діяти лише протягом року, на який прийняті.

 

VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності акта є:

-   забезпечення відповідних надходжень до міського бюджету від сплати місцевих податків і зборів;

-   створення фінансових можливостей міської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади;

-   кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія акта.

п/н Назва показника У разі прийняття рішення про місцеві податки та збори на 2019 р.
Ставка, % Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.

1

Разом надходжень до місцевого бюджету, в тому числі:

Х

8810,4

- Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

0,5

1212,2

- Туристичний збір

1,0

1,0

- Плата за землю

(середня ставка земельного податку)

1,5

1330,2

- Єдиний

10%; 12%

6267,0

2

Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, один.

3652

3

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акту, грн.

8810,4

4

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, години на 1 суб.

2

5

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта, %

Оприлюднені повідомлення, проект рішення, АРВ:

- на офіційному сайті Богодухівської міської ради;

- на стенді Богодухівської міської ради:

- в газеті «Маяк» Богодухівського району, наклад 4044.

 80%

 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися виконавчим комітетом Богодухівської міської ради.

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статистичні

- аналітичні показники Слобожанської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області;

- інформація виконавчого комітету Богодухівської міської ради.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватися через рік з дня набрання чинності регуляторним актом.

 

Голова   міської ради                                                    М.Голуб

 

Додаток 2

до аналізу регуляторного впливу

 

В И Т Р А Т И

 на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

п/№

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

0

-

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

360117,5

-

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

328

-

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

0

-

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

78

-

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

100

-

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

0

-

8

Інше (уточнити), гривень

1год*22,41 грн=22,41

-

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

360645,91

-

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

12

-

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

4327750,92

-

 

Розрахунок витрат відповідно до статті 12 ПКУ розраховується на перший рік дії регуляторного акту.

Додаток 4

до аналізу регуляторного впливу

ТЕСТ

 малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01 квітня 2018 р. по 01 травня 2018 р.

Порядковий номер, дата

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

14.04.2018р.

Робочі наради та зустрічі (опитування)

12

Обговорено та запропоновано залишити розміри  ставок місцевих податків і зборів на 2019 рік на рівні діючих ставок

2.

 

з 08.04.2018р. по 28.04.2018р.

Вид консультацій:

телефонному та усному режимі, інтернет консультації

22

Отримана інформація про  місцеві податки і збори на 2019 рік, обговорено та запропоновано залишити розміри  ставок місцевих податків і зборів на 2019 рік на рівні діючих ставок

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання (одиниць): 542

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив (відсотків): 97,8.

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік провадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати — витратні матеріали)

71,85

-

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

-

-

5

Інші процедури

(сплата податків та зборів), гривень

6806,27

-

-

6

Разом, гривень Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

6878,12

-

-

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

542

8

Сумарно, гривень Формула:

відповідний стовпчик «разом» Х кількість суб’ єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

3727941,04

-

-

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

 

Розрахунок вартості 1 людино-години:

Норма робочого часу на 2018 рік становить при 40-годинному робочому тижні – 1993,0 годин

Для розрахунку використовується мінімальна заробітна плата, що становить у 2018 році 3723 грн. та у погодинному розмірі 22,41 грн. (ст.8 Закону України від 07.12.2017          № 2246- VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік»)

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

1 год*22,41 грн = 22,41

-

-

10

Процедури організації виконання вимог регулювання: Внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності

1 год*22,41 грн = 22,41

-

-

11

Процедури офіційного звітування

0

-

-

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

-

-

13

Інші процедури

х

х

х

 

не передбачено

0

х

0

14

Разом, гривень

44,82

х

0

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

542

16

Сумарно, гривень

24292,44

х

-

 

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

 на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікропідприємництва

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

 

 

 

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), гривень

За п’ять років, гривень

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

3727941,04

-

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

24292,44

-

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

 3752233,48

-

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

-

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

3752233,48

-

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі аналізу статистичних даних, наданих  централізованою бухгалтерією виконавчого комітету Богодухівської міської ради визначено, що зазначена сума є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва і впровадження додаткових компенсаторних (пом’якшувальних) процедур не потрібно.

 

Процедура, що потребує корегування 

Корегуючий механізм

Х

Х

Показник

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п’ять років, гривень

Заплановане регулювання

3752233,48

За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

0

-

Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

0

-

 

 

 

Експертний висновок

постійної депутатської комісії Богодухівської міської ради з  питань регламенту, законності, правопорядку, депутатської діяльності, етики та взаємодії з органами місцевого самоврядування щодо проекту рішення

«Про встановлення місцевих податків і зборів» на 2019 рік та аналізу його регуляторного впливу

«_____» травня 2018 року                                                                                              м.Богодухів

 

 

 

Комісія, керуючись статтями 4,8,34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розглянула проект рішення міської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів» на 2019 рік та встановила наступне.

Розробником регуляторного акта є виконавчий комітет Богодухівської міської ради.

Проект рішення підготовлено на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

1. Відповідність проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

Проаналізувавши проект регуляторного акта, комісія визначила наступне.

Ситуація, що вплинула на необхідність його розробки, свідчить про необхідність регулювання господарських відносин з метою встановлення місцевих податків і зборів, визначення  розмірів ставок та пільг зі справляння місцевих податків і зборів на території Богодухівської міської ради.

Відповідно до підпункту 12.3.4. статті 12 Податкового кодексу України рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Під час проведення публічної експертизи були враховані пропозиції від членів територіальної громади, щодо залишення місцевих податків та зборів, ставок та пільг на рівні 2017 -2018 років:

-податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- транспортний податок:

- земельний податок;

- туристичний збір;

- єдиний податок.

Всі пропозиції враховані в проекті регуляторного акта — рішення міської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів» на 2019 рік, який відповідає принципам державної регуляторної політики, відповідно до  статті 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки.

2. Відповідність проекту регуляторного акта вимогам статті 8 Закону України «Про засадн державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

В запропонованому проекті дотримуються вимоги регуляторного впливу:

- визначення та оцінки альтернативних способів досягнення встановлених цілей;

- обгрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує запропонованого регулювання;

- обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, та розгляду можливості внесення змін до них;

- визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, у  тому числі здійснення розрахунку очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта;

-  визначення цілі державного регулювання;

-  аргументування переваг обраного способу досягнення встановлених цілей;

- опису механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта;

- обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта;

- обґрунтованого доведення, що досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави;

- обґрунтованого доведення, що вигоди, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені;

-   оцінки можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги;

-  оцінки ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта;

-   обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта;

-   визначення показників результативності регуляторного акта;

- визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.

Відповідно до підпункту 12.3.5 ст. 12 Податкового Кодексу України (ПКУ) , у разі якщо міська рада не прийняла рішення Про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами ПКУ, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм ПКУ із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому  планується застосування плати за землю. Таким чином, існує потреба затвердження ставок місцевих податків і зборів на майбутній бюджетний 2019 рік.

Розробником регуляторного акта були враховані вимоги Податкового, Бюджетного, Земельного кодексів України, Законів України «Про землеустрій», «Про оцінку земель», а також типові форми для заповнення ставок і пільг щодо сплати земельного податку і податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 №483, згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548 та Класифікацією будівель та споруд, відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507.

Цей регуляторний акт певним чином впливає на інтереси суб’єктів господарювання, громадян, органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, а також підприємств, установ і організацій, що знаходяться на території Богодухівської міської ради.

Очікувані результати прийняття запропонованого проекту можуть бути визначені через такі вигоди та витрати:

Аналіз вигод та втрат

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Встановлення обсягу надходжень до

міського бюджету

Додаткові витрати з міського бюджету

відсутні

 

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

 

Розвиток інфраструктури містаОбов’язкові платежі податкового характеру

 

 

Сфера інтересів громадян

Вирішення частини соціальних проблем,

 

розвиток благоустрою міста, поліпшення

якості та безпеки життя для громадян

 

Додаткові витрати з міського бюджету

 

 

3. Висновок

Проаналізувавши проект регуляторного акта, комісія вважає, що проект рішення Богодухівської міської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів» на 2019 рік, аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Голова депутатської комісії з  питань регламенту, законності, правопорядку, депутатської діяльності, етики та взаємодії з органами місцевого самоврядування

 

 

В.І.Векленко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПРИЛЮДНЕНО

11.12.2017

 ПРОЕКТ

                                  

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення  Богодухівської міської ради

«Про затвердження Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна населених пунктів Богодухівської міської ради» (нова редакція)

1. Визначення    проблеми,   яку   передбачається    розв’язати    шляхом державного регулювання.

Проект рішення  Богодухівської міської ради « Про затвердження  Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна населених пунктів Богодухівської міської ради» (нова редакція)  підготовлено з метою затвердження  Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна населених пунктів Богодухівської міської ради (нова редакція), яким встановлюватиметься механізм присвоєння порядкового номеру об’єктам нерухомості на відповідній вулиці, провулку тощо шляхом присвоєння поштової адреси новоствореним та існуючим об’єктам нерухомості, об’єктам незавершеного будівництва, земельним ділянкам, індивідуальним гаражам, дачним та садовим будинкам, а також приведення у відповідність  діючого Положення до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 р. №466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» (із змінами і доповненнями), наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 19.03.2013 р. №95 «Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію індивідуальних(садибних) житлових будинків, садових, дачних, будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорій складності», які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт  і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж.

           

2. Цілі державного регулювання

1. Дотримання вимог чинного містобудівного законодавства та насамперед Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та процедури реєстрації об’єктів нерухомості, що розташовані на території міста, шляхом присвоєння їм поштових адрес.

2. Координація та послідовність дій управління містобудування та архітектури  виконавчого комітету міської ради, новоутворених підприємств, що проводять технічну інвентаризацію нерухомого майна, управління земельних ресурсів при створенні містобудівного та земельного кадастрів, забезпечення їх функціонування та взаємодії.

3. Створення впорядкованої адресної інформаційної системи міста, визначення її структури та органу виконавчої влади, що забезпечуватиме доступ до інформації про зареєстровані об’єкти  нерухомості на території міста.

4. Створення сприятливих умов для реалізації та захисту майнових прав юридичних та фізичних осіб, прав та інтересів територіальної громади міста.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

            Перша альтернатива: неприйняття даного проекту регуляторного акту, що сприятиме проведенню реєстрації об’єктів нерухомого майна, розташованих на території міста, призведе до погіршення обліку цих об’єктів та ускладнить роботу з веденням містобудівного кадастру.

Друга альтернатива: прийняття  Богодухівською міською  ради Харківської області  рішення « Про затвердження  Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна населених пунктів Богодухівської міської ради» (нова редакція)  забезпече умови, визначені в розділі другому.

                  4. Механізми та заходи, що пропонуються для  розв’язання проблеми

Для вирішення поставлених цілей пропонуються наступні заходи: підготовка та прийняття рішення Богодухівською міською радою « Про затвердження  Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна населених пунктів Богодухівської міської ради»  (нова редакція) в порядку визначеному Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та регламентом сесії Богодухівської  міської ради.

 

     5. Можливість  досягнення  визначених  цілей  у  разі  прийняття регуляторного акту

Досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту надасть можливість впровадити  Порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна населених пунктів Богодухівської міської ради та встановити чіткі строки опрацювання, погодження та  присвоєння уповноваженими органами виконавчої влади поштових адрес  об’єктам нерухомості на території міста.

      6.Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та    витрат. Сфери та види  впливу регулювання.

Очікується, що у разі прийняття даного рішення, воно впливатиме на сферу інтересів держави, суб’єктів господарювання та населення:

                            Сфера впливу Вид впливу
Інтереси держави Забезпечення виконання вимог діючого законодавства загальнодержавного рівня у сфері містобудування.

 

Інтереси суб’єктів господарювання Створення та запровадження нескладного і прозорого механізму присвоєння поштових адрес.
Інтереси громадян Створення та запровадження нескладного і прозорого механізму присвоєння поштових адрес.

 

Сфера інтересів держави

                         Вигода                   Витрати
Сприятиме  створенню та функціонуванню містобудівного  кадастру  Оплата праці відповідальних працівників управління містобудування та архітектури

 

 

 

 

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

                             Вигода                 Витрати
Чітко визначений орган виконавчої влади та його повноваження в процедурі опрацювання заяв про присвоєння поштових адрес Пов’язані із ознайомленням та вивченням  Положення про порядок присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомого майна в м. Богодухові. Витрат матеріального характеру не вбачається.

Сфера інтересів громадян

                           Вигода                     витрати
Врегульованість на місцевому рівні питань, пов’язаних із присвонням поштових адрес

Пов’язані із витратами громадянами часу

 

  7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акту.

 

Строк дії цього регуляторного акта не обмежено.

 

   8. Показники результативності регуляторного акту:                                                          

 

1. Кількість суб’єктів господарювання та громадян, що звернулись із заявами про присвоєння поштових адрес.                                                            .

2. Кількість об’єктів, яким присвоєно поштові адреси.

3. Кількість заяв про присвоєння поштових адрес, у задоволенні котрих відмовлено.

4.Кількість скарг та позовів до суду з причини відмови у присвоєнні поштової адреси;

5.Ступінь інформованості суб’єктів господарювання та громадян.

 

   9. Заходи, за  допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності дії регуляторного акту

Заходи з відстеження результативності дії регуляторного акту здійснює постійна комісію з  питань регламенту, законності, правопорядку, депутатської    діяльності , етики та взаємодії з органами місцевого самоврядування (голова Векленко В.І.)   Богодухівської міської ради у відповідності з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності».

Базове відстеження  буде проведено після набрання чинності цим регуляторним актом. Повторне відстеження буде проведено через рік з дня набрання чинності цим регуляторним актом. Періодичне відстеження дії цього регуляторного акту буде здійснюватися один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів повторного відстеження.

 

 

 МІСЬКИЙ  ГОЛОВА                                                     М. ГОЛУБ

 

Розробник:  юрист

Богодухівської міської

ради  Аліксейчик М.В.

                     

УКРАЇНА

     БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

     ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

   ________ СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ

     Р І Ш Е Н Н Я

 

   ___.____. 2018                              Богодухів                             № ________

Про затвердження Порядку присвоєння та зміни  поштових

адрес  об’єктам  нерухомого  майна розташованих на території  населених пунктів Богодухівської міської ради (нова  редакція)

З метою впорядкування нумерації об’єктів нерухомості в населених пунктах Богодухівської ради, створення умов володіння, користування та розпорядження цими об’єктами їх власниками, відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, керуючись ст.ст. 25, 26, п. 1 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  Порядок присвоєння  та зміни поштових адрес  об’єктам    нерухомого майна населених пунктів Богодухівської міської ради (нова редакції)  (додається)

2. Рішення Богодухівської міської ради від 14.12.2012  № 1083- VI ( XXVI сесія VI скликання)зі змінами від 15.11.2013 № 1547-VI (XXXVII сесія VI скликання) визнати такими, що втратили чинність.

3. Секретарю міської ради в десятиденний термін оприлюднити це рішення в друкованих засобах масової інформації та на веб -порталі  міської ради.

3. Рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення.

4. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови  Ворвуля В. В.  та  постійну депутатську комісію з  питань регламенту, законності, правопорядку, депутатської    діяльності , етики та взаємодії з органами місцевого самоврядування (голова Векленко В.І.).

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                  М.ГОЛУБ

Додаток до рішення міської ради

від __ _____2018  №___-VII

( ХХ___ сесія  VII скликання)

 

Порядок

присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна населених пунктів Богодухівської міської ради (нова редакція)

 

1. Загальні положення

 

Порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна населених пунктів Богодухівської міської ради (нова редакція) (далі – Порядок) встановлює на території населених пунктів Богодухівської міської ради  єдиний функціональний механізм надання поштових адрес та закріплює основні принципи присвоєння адрес, їх зміни та анулювання.

Порядок діє на території населених пунктів Богодухівської міської ради  і є обов’язковим для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які  постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

Вданому положенні застосовуються наступні визначення:

бульвар (б-р) — дорога, з двобічною забудовою, елемент вулично-дорожньої мережі з висадженим посеред неї сквером (зеленими насадженнями), що триває по всій довжині елементу;

-вулиця (вул.) — дорога, що мас забудову з обох боків, і, як правило, має довжину більше, ніж один квартал:

-дорога (дор.) — смуга землі, призначена для руху транспорту і пішоходів. Є фрагментом вулично-дорожньої мережі міста;

площа (пл.) — широка площина серед забудови населеного пункту, вулиці чи на стику двох, або більше вулиць; ширина цієї площини суттєво більше ширини суміжної вулиці (вулиць):

провулок (пров.) — дорога, з двобічною забудовою, що з’єднує дві, чи більше вулиці та має довжину у один-два, іноді більше, квартали;

проспект (просп.) — широка і як правило, пряма дорога з міською забудовою, різновид вулиці;

узвіз (узв.) — дорога з міською забудовою, що має підйом угору, що триває по всій довжині елементу;

шосе (шосе) — елемент вулично-дорожньої мережі, автомобільна магістраль, що веде за межі населеного пункту;

пойменовані елементи вулично-дорожньої мережі — елементи вулично-дорожньої мережі, яким присвоєно найменування;

-адреса (поштова адреса) — ідентифікатор об’єкта нерухомого майна (за критеріями його місцезнаходження);

-тимчасова будівельна адреса — це адреса, яка використовується для ідентифікації об’єктів нерухомого майна на період будівництва;

нерухоме майно – об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх цільового призначення (крім земельних ділянок);

будинок - житлова будівля;

- будівля — об’єкт нерухомого майна: житлові та нежитлові будинки, призначені для проживання або повсякденного використання;

- квартира, офіс, кабінет, кімната (кв., оф., каб., кім.) — приміщення, елемент внутрішньої структури будівлі (будинку, корпусу);

- споруда — будівля, призначена в основному для технологічних функцій;

- іменований об’єкт — частина міста Богодухів, яка має оригінальну назву, що склалася історично, а також садово-городні та гаражні кооперативи;

- багатоквартирний будинок — житловий будинок, в якому розташовано три чи більше квартири. У багатоквартирному будинку можуть також бути розташовані нежитлові приміщення, які є самостійними об’єктами нерухомого майна:

- нежитлове приміщення — ізольоване приміщення в багатоквартирному будинку, що не належить до житлового фонду і є самостійним об’єктом нерухомого майна;

-допоміжні приміщення багатоквартирного будинку — приміщення, призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування його мешканців (колясочні, комори, сміттєкамери, горища, підвали, вентиляційні камери та інші підсобні і технічні приміщення);

об’єкт незавершеного будівництва — об’єкт будівництва, на який видано дозвіл на будівництво, понесені витрати на його спорудження та не прийнятий в експлуатацію відповідно до законодавства; будівлі, споруди, які фактично не експлуатуються внаслідок того, що перебувають у недобудованому стані, включаючи законсервовані об’єкти;

- номер будинку, споруди — реквізит адреси об’єкта адресації, що складається з послідовності цифр із можливим додаванням буквеної літери (А,Б,В,Г і т.д.);

- присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна - процедура присвоєння порядкового номеру об’єкту нерухомого майна на пойменованому елементі вулично-дорожньої мережі;

- зміна адреси — процедура переприсвоєння адреси у зв’язку з перейменуванням елементів вулично-дорожньої мережі міста або зміною інших реквізитів адреси;

- анулювання — скасування, оголошення недійсним будь-якого акту, договору або прав;

- заявники — фізичні та юридичні особи власники об’єктів нерухомого майна, а також органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування;

- червоні лінії - визначені в містобудівній документації щодо пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які розділяють території забудови та території іншого призначення.

Інші терміни вживаються у цьому Порядку у значенні, наведеному в Законі України «Про державну реєстрацію речових прав па нерухоме майно та їх обтяжень» та інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до за значеного Закону.

 

2. Розгляд та перелік документів щодо присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна.

 

Присвоєння поштових адрес новоствореним (новозбудованим), реконструйованим об’єктам нерухомості

 

Після прийняття новозбудованого об’єкта в експлуатацію заявник звертається з зверненням про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомості.

До заяви про присвоєння поштової  адреси новоствореним (новозбудованим) об’єктам нерухомості додаються такі документи:

- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності (для юридичних осіб) та статуту підприємства, паспорта і довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб), посвідчена нотаріально довіреність (для уповноважених осіб);

- завірена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право власності на земельну ділянку чи на її користування (з відповідним цільовим призначенням);

- копія   оновленого   технічного   паспорта   на   об’єкт нерухомості виготовленого суб’єктами господарювання, які пройшли професійну атестацію та отримали відповідний кваліфікаційний сертифікат;

- копія свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна або декларація про готовність об’єкта до експлуатації;

-           інформаційну довідку органу, який здійснює реєстрацію речових прав на нерухоме майно про передбачуваний (вільний) номер на даний об’єкт.

3. Присвоєння, зміна, анулювання адрес існуючим об’єктам нерухомості.

3.1. При реконструкції об’єктів, у результаті якої утворилися окремі об’єкти нерухомості чи об’єднано декілька об’єктів в один або у випадку поділу (об’єднання) об’єкта нерухомості (домоволодіння), заявник звертається до виконавчого органу міської ради з відповідною заявою на ім’я міського голови.

 

Заява про присвоєння поштової адреси підписується власником (співвласниками) об’єкта нерухомості та подається особисто або через уповноважену особу або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення.

До заяви замовник додає:

- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності (для юридичних осіб) та статуту підприємства, паспорта і довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб), посвідчена нотаріально довіреність (для уповноважених осіб);

- завірена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право власності на  земельну ділянку чи на її користування (з відповідним цільовим призначенням);

- копія оновленого технічного паспорта на  об’єкт нерухомості, виготовленний суб’єктами господарювання, які пройшли професійну атестацію та отримали відповідний кваліфікаційний сертифікат.

- копія свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна або декларація про готовність об’єкта до експлуатації;

- інформаційну довідку органу, який здійснює реєстрацію речових прав на нерухоме майно про передбачуваний (вільний) номер на даний об’єкт.

3.2. Для закінчених реконструкцією об’єктів, у результаті яких утворилися окремі об’єкти нерухомості чи об’єднано декілька об’єктів в один або у випадку поділу об’єкта нерухомості до заяви додаються:

-           копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, статуту підприємства (для юридичних осіб), паспорта і довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб), посвідчена нотаріально довіреність (для уповноважених осіб);

- копія документа, що свідчить про прийняття реконструйованого об’єкта до експлуатації (декларація про готовність об’єкта до експлуатації або копія правовстановлюючого документа, який підтверджує право власності заявника на об’єкт нерухомого майна (завірена підписом власника);

- завірена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право власності на земельну ділянку чи користування земельною ділянкою;

- оновлений технічний паспорт на об’єкт нерухомості;

- інформаційну довідку органу, який здійснює  реєстрацію речових прав на нерухоме майно про передбачуваний (вільний) номер на даний об’єкт;

-висновок, виготовлений суб’єктами господарювання, які пройшли професійну атестацію та отримали відповідний кваліфікаційний сертифікат щодо можливості розподілу даного об’єкта.

3.3. Для об’єктів нерухомого майна індивідуальної забудови садибного типу (домоволодіння), утворених у разі поділу чи об’єднання до заяви додаються:

- копія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, посвідчена нотаріально довіреність (для уповноважених осіб);

-           завірені у встановленому порядку копії правовстановлюючих документів, зареєстровані органом реєстрації речових прав на нерухоме майно;

- завірена у встановленому порядку копія документа, що підтверджує право власності або право користування земельною ділянкою;

- оновлений технічний паспорт на об’єкт нерухомості, виготовлений суб’єктами господарювання, які пройшли професійну атестацію та отримали відповідний кваліфікаційний сертифікат;

- інформаційну довідку органу, який здійснює реєстрацію речових прав на нерухоме майно про передбачуваний (вільний) номер на даний об’єкт;

- копія нотаріально посвідченого договору про поділ земельної ділянки, що перебуває у власності, чи рішення суду про визначення порядку користування земельною ділянкою, будинками, будівлями та спорудами.

Поділ на окремі об’єкти нерухомого майна здійснюється відповідно до законодавства з наданням кожному об’єкту самостійної поштової адреси та повинен відповідати умовам, що передбачені чинними державними будівельними нормами і правилами.

3.4. Порядок надання поштової адреси окремо побудованим гаражам, при умові оформлення права власності на об’єкт  нерухомого майна (гараж)   га   оформлення   права   власності   або   права користування земельною ділянкою під будівництво та обслуговування гаражу.

Замовник надає:

- заяву;

- копію паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, посвідчена нотаріально довіреність (для уповноважених осіб);

- завірені у встановленому порядку  копії правовстановлюючих документів;

- завірену у встановленому порядку копію документа, що підтверджує право власності або право користування земельною ділянкою;

- оновлений технічний паспорт на об’єкт нерухомості виготовлений суб’єктами господарювання, які пройшли професійну атестацію та отримали відповідний кваліфікаційний сертифікат;

- інформаційну довідку органу, який здійснює реєстрацію речових прав на нерухоме майно про передбачуваний (вільний) номер на даний об’єкт.

На окремо  побудовану   будівлю  гаражу   надається  поштова адреса з приміткою гараж після номеру поруч розташованої будівлі.

Наприклад: вулиця Охтирська, 27/7 гараж.

 

3.5.Надання тимчасової будівельної адреси об’єктам нерухомого майна, які будуються на земельних ділянках у встановленому законом порядку, здійснюється на підставі цього Положення шляхом прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом міської ради.

3.5.1.Тимчасова будівельна адреса об’єкта надається об’єктам незавершенного будівництва та визначається виконавчим комітетом міської ради  на підставі поданої заявником заяви.

3.5.2. До заяви про присвоєння будівельної адреси, поданої до міської ради, додаються такі докумети:

- копія документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку чи право користування земельною ділянкою;

- для фізичної особи — копія паспорта, копія ідентифікаційного номера;

- для фізичної особи (громадянина України, який через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), що офіційно повідомив про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України) — копія паспорта громадянина України;

- для  юридичної особи  -  копія  виписки  з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- копія документа, що посвідчує право на виконання будівельних робіт (дозвіл, декларація тощо);

- копія будівельного паспорту забудови земельної ділянки (для об’єктів, що будуються на підставі будівельного паспорту);

- копія містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Виконавчий комітет Богодухівської міської ради розглядає проект рішення про присвоєння або зміну поштової адреси розробленого спеціалістом з юридичного забезпечення готує рішення на підставі протоколу засідання комісії з присвоєння поштових адрес.

Комісія з питань присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості перед початком підготовки рішення  зобов’язана перевірити з виходом на місце відповідність картографічних матеріалів і документів фактичному розташуванню об’єктів нерухомого майна та земельних ділянок.

Розгляд заяв та підготовка проекту рішення виконкому міської ради не повинні перевищувати 30 календарних днів ( у разі наявності всіх документів).

У разі відсутності або неповного комплекту документів, зазначених у цьому Порядку, виконавчий комітет надає заявнику письмову відповідь із встановленням терміну надання таких документів.

У разі відсутності підстав для присвоєння чи зміни адреси, заявнику виконавчим комітетом Богодухівської міської ради надається мотивована письмова відповідь щодо неможливості присвоєння чи зміни адреси.

У разі прийняття рішення виконкому міської ради, заявникам надаються рішення стосовно питання, порушеного заявниками, протягом 10 днів з моменту прийняття рішення.  У разі відмови у присвоєнні або зміні поштової адреси, за потреби, заявникам надається витяг  з протоколу з мотивацією відмови стосовно розгляду вказаної заяви.

 

4. Види адрес та особливості їх присвоєння.

 

4.1.   Присвоєння   та  зміна   поштових   адрес  об’єктам   нерухомого майна  здійснюється шляхом прийняття відповідних рішень виконкому міської ради.

4.2. Підготовка  рішень виконкому  міської ради  здійснюється з метою закріплення основних принципів адресної бази за клопотаннями (заявами) суб’єктів господарювання та фізичних осіб.

Присвоєння самостійних поштових адрес чи їх зміна допускається об’єктам нерухомого майна:

- багатоквартирним житловим  будинкам в тому числі з вбудованими та прибудованими нежитловими приміщеннями;

- домоволодінням, окремим об’єктам, що утворилися при його поділі або об’єднаним домоволодінням:

- будівлям громадського, виробничого, соціально-побутового та іншою призначення, їх комплексам, окремо розташованим будинкам та будівлям інженерної інфраструктури:

- гаражним кооперативам, комплексам (у т.ч. окремо розташованим одно- чи багатоповерховим гаражам, наземним та підземним гаражам),
авіопаркінгам, окремо побудованим гаражам;

- дачним та садовим будинкам,  садовим товариствам.

Наприклад: Садове товариство «Берізка», будинок №1;

- іншим окремо розташованим капітальним будівлям та будинкам.

Всі вищезазначені об’єкти нерухомого майна повинні бути розташовані на земельних ділянках,  які   знаходяться  у  власності, оренді або постійному користуванні та переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх цільового призначення.

4.4. Не надаються самостійні поштові адреси наступним об’єктам нерухомого майна:

- земельним ділянкам;

- спорудам, які встановлені тимчасово без улаштування фундаменту;

- приміщенням службового, допоміжного та технічного призначення, розташованим у будівлях та житлових будинках, інженерним мережам;

- об’єктам, які відносяться до категорії самочинного будівництва, без наявності оформлених документів відповідно до законодавства та Порядку чи рішень відповідного суду.

4.5. Присвоєння самостійних поштових адрес об’єктам нерухомого майна, які у встановленому законом порядку прийняті в експлуатацію, здійснюється виконавчим комітетом Богодухівської міської ради на підставі документу, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам.

4.6. Відповідно до цього Порядку, у залежності від виду та особливостей об’єктів нерухомого майна, присвоюються такі види адрес:

4.6.1. Адреси жилих будинків, домоволодінь, квартир.

Жилим будникам, домоволодінням, квартирам присвоюється адреса, яка складається з назви вулиці, номера будинку (домоволодіння) та номера квартири (за наявності). Номер будинку (домоволодіння) позначається відповідною арабською цифрою, номер квартири відповідною арабською цифрою після слова «квартира».

4.6.2. Адреси нежилих будинків,  їх  комплексів, окремих частин нежилих будинків.

Нежилим будинкам, їх комплексам, окремим частинам нежилих будинків присвоюється адреса, яка складається з назви вулиці, номера будинку об’єкта нерухомого майна та номера частини об’єкта нерухомого майна (за наявності). Номер об’єкта позначається відповідною арабською цифрою після номера об’єкта.

4.7. У випадках, коли па відповідній вулиці забудовано нові жилі будинки (домоволодіння), нежилі будинки виробничого, господарського, соціально-побутового та іншого призначення, їх комплекси, і їм виходячи з вже наявної нумерації об’єктів нерухомого майна по вулиці, яка знаходиться, неможливо надати номер, такий об’єкт нерухомого майна при наданні адреси позначається номером найближчого об’єкта нерухомого майна по відповідному боку вулиці в бік зменшення з відповідною великою буквою від А до Я крім м’якого знаку без дефісу.

4.8. У разі, коли у власника об’єкта нерухомого майна на законних підставах виникло право власності на об’єкт нерухомого майна, що мали єдину адресу (домоволодіння, комплекс нежилих будинків) то такий об’єкт нерухомого майна позначається номером цього домоволодіння або комплексу нежилих будинків з відповідною великою буквою від А до Я крім м’якого знаку без дефісу.

4.9. У разі потреби в присвоєнні самостійної адреси об’єкту нерухомого майна, власник (власники) який (які) набув (набули) права власності на нього (його окрему частину та звернувся (звернулися) у встановленому порядку до виконкому міської ради, адреса присвоюється відповідно до вимог цього Порядку зі збереженням позначень, використаних в адресі, яка була надана раніше.

4.10.    При присвоєнні адрес об’єктам нерухомого майна використовуються
наступні типи:

-вулиця;

-провулок;

-проспект;

- проїзд;

- площа.

Вулиці зазначаються в адресі таким чином: спочатку вказується один із типів вулиці, а потім її назва.

Назви вулиць, які складаються з імені та прізвища, зазначаються в адресі таким чином: спочатку ім’я, а потім прізвище.

Назви вулиць, які складаються із звання та прізвища, зазначаються в адресі таким чином: спочатку звання, а потім прізвище.

4.11.    При наданні адреси окремій частині будинку (вбудованому
нежитловому приміщенні) надається номер арабськими цифрами після
номера відповідного будинку.

Наприклад: повна адреса (для реєстрації) вулиця Шевченка, будинок 7, приміщення 1, місто Богодухів, Богодухівський район, Харківська область.

 

5. Заключні положення.

5.1. Адреси об’єктів нерухомого майна, розташованих на території населених пунктів Богодухівської міської ради, присвоєні до набрання чинності даного Порядку, зберігаються та можуть бути змінені для приведення у відповідність до цього Порядку за заявою власника об’єкту.

5.2. У разі заяви власника до уповноважених органів з метою виконання дій з об’єктами нерухомого майна та виявлення невідповідності їх поштової адреси вимогам Порядку ведення Реєстру прав власності на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28.01.2008 року №7/5, власник (користувач) зобов’язаний звернутися з заявою та додатком копій правових документів зазначених вище до виконкому міської ради щодо зміни поштової адреси.

Усі додатки повинні бути завірені підписом замовника.

5.3. Зміна   та анулювання поштової адреси відбувається за правилами присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості, визначених цим Порядком.

Підставами для зміни, анулювання поштової адреси є:

- повне руйнування (ліквідація) самого об’єкта адресації;

- скасування рішення про надання земельної ділянки у власність, користування або оренди;

- поділ об’єкта нерухомості на окремі об’єкти з присвоєнням кожному об’ єку самостійної поштової адреси;

- об’єднання декількох об’єктів нерухомості в один з присвоєнням єдиної поштової адреси.

5.4. Підставою для відмови в присвоєнні чи зміні поштової адреси, крім зазначених у Положенні , може бути:

- невідповідність об’єкта пункту 4.3 цього Порядку;

- порушення вимог державних будівельних норм і правил при поділі (об’єднанні) об’єктів;

- подання заявником недостовірних відомостей;

- подання заявником неповного пакету документів;

- самовільне будівництво об’єкта нерухомого майна.

5.5. Спори з приводу присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомості вирішуються в установленому законодавством порядку.

5.6.      Проект рішення на засідання виконавчого комітету Богодухівської
міської ради готує спеціаліст з юридичного забезпечення.

5.7.      Рішення про присвоєння, зміну чи анулювання поштової адреси
направляється для внесення змін:

- бюро технічної інвентаризації для долучення до технічної документації об’єктів нерухомості;

- органу, який здійснює реєстрацію речових прав на нерухоме майно;

- замовнику.

Секретар міської ради                                         З.ЗІНЬКОВСЬКА

 

 ОПРИЛЮДНЕНО  10.06.2016

ПРОЕКТ

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

____ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 ___.____ .2016                                              Богодухів                               № _______ -VІІ

 

Про затвердження Порядку  

розміщення тимчасових споруд  під час проведення ярмарок,

 державних та місцевих святкових, урочистих

масових заходів, сезонної торгівлі

 на території міста Богодухова

 

З метоюпроведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів на території міста Богодухова, на виконання Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 року № 244 «Про затвердження порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», керуючись п. 8 ст. 30 Закону України від 21.05.1997 року  № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Богодухівська міська рада

  

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити Порядок розміщення тимчасових споруд під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів, сезонної торгівлі на території міста Богодухова (додаток 1).

2. Виконавчому комітету Богодухівської міської ради з залученням управління архітектури та містобудування Богодухівської РДА визначити місця для проведення ярмарок, державних  та місцевих святкових, урочистих масових заходів та здійснення  торгівлі: сувенірної продукції,  послуг з розважальних  атракціонів, цирків, батутів інших дитячих  ігрових конструкцій, комплексів, дитячих автомобілів, сезонної торгівлі  на території міста Богодухова.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні депутатські комісії з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та депутатської етики, місцевого самоврядування (голова Векленко В.І.), з питань паливно-енергетичного комплексу, комунальної власності, будівництва та житлово-комунального господарства (голова Аліксейчик М.В.).

 

 

 

Міський голова                                                                                                М.В.ГОЛУБ

 Додаток 1

до рішення сесії Богодухівської міської ради

«Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів, сезонної торгівлі на території міста Богодухова»

від  ___ _________ 2016 № ____- VIІ

(____ сесія VІІ скликання)

 

   

Порядок

 розміщення тимчасових споруд під час проведення ярмарок державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів, сезонної торгівлі на території міста  Богодухова

 

 Загальні положення

 

Даний порядок визначає процедуру надання документів для отримання узгодження на розміщення пересувних тимчасових споруд під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів та здійснення сезонної торгівлі на території міста Богодухова.

 

Пересувна тимчасова споруда – споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, у якій може бути розміщене торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний апарат, інші пристрої для роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності.

 

До пересувних тимчасових споруд, розміщення яких регулюється цим Порядком, відносяться також автомагазини, автокафе, авторозвозки, автоцистерни, лавки, автопричепи, візки, спеціальне технологічне обладнання (низькотемпературні лотки прилавки), розноски, столики, виїзні або пересувні конструкції, стенди, стелажі тощо.

 

Ярмарок — захід,  безпосередньо пов’язаний з  роздрібною  або оптовою  торгівлею,  що проводиться регулярно в певному місці та у визначений строк.

 

Гастрольні заходи — видовищні  заходи  (фестивалі,  концерти, вистави,   лекційно-концертні,   розважальні   програми,   виступи пересувних циркових колективів,  пересувні механізовані атракціони типу   «Луна-парк»   тощо)   закладів,   підприємств,  організацій культури,  творчих колективів,  у тому числі  тимчасових,  окремих виконавців   за  межами  їх  стаціонарних  сценічних  майданчиків.

   

Атракціон пересувний — атракціон,  установлюваний,  як правило,  на спеціально  підготовлений  майданчик  або  фундамент, конструкція  якого  допускає  його  демонтаж,  транспортування  та монтаж на іншому місці експлуатації.

 

Атракціон  надувний  — атракціон,  складовою частиною якого є гнучка  оболонка, наповнена повітрям.

 

 

 

 

Суб’єкт    господарювання   повинен керуватися та дотримуватися вимог:

- Закону України від 12.05.1991 року  №1023-ХІІ «Про захист  прав  споживачів»;

-  Закону України  від 24 лютого 1994 року № 4004-XII «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

- Закону України від 23 грудня 1997 року № 771/97-ВР  «Про безпечність та  якість  харчових  продуктів»;

- «Порядку провадження торговельної діяльності та правилами торговельного  обслуговування населення на ринку споживчих товарів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 року   №  833;

- «Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі» № 369 від 08.07.96 року, затверджених Міністерством зовнішньоекономічних зв’язків і торгівлі України;

- «Порядку  організації та проведення гастрольних заходів», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 15.01.2004 року №35;

- «Концепцією розвитку виставково-ярмаркової діяльності», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від    22.08.2007 року  №1065;

- іншими нормативно-правовими    актами,   які  регулюють    торговельну діяльність.  

 

Під час проведення ярмарок,  державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів,  торгівля здійснюється через: споруду,  яка не має закритого приміщення для тимчасового  перебування  людей,  у  якій  може   бути   розміщене торговельне   обладнання,   низькотемпературний  прилавок,  лоток, ємність,  торговельний  автомат,  інші   пристрої   для   роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності.

    

Організація продажу товарів

 

При розміщенні тимчасових споруд під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів  дозволяється реалізація   продовольчих   і   непродовольчих   товарів    тільки нескладного  асортименту,  яка  проводиться  згідно з правилами їх продажу.

Торгівля  сувенірною продукцією, продовольчими  та  непродовольчими  товарами  в одному  торговельному пункті дозволяється лише за умови,   що   продовольчі   товари   фасовані,   мають  герметичну (непошкоджену) упаковку і при цьому додержується принцип товарного сусідства.

Забороняється продаж під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів:

- продовольчих товарів,  якщо при їх продажу відсутні умови для дотримання санітарних  норм  і  правил,  а  також  для  додержання температурних режимів, умов зберігання та продажу цих товарів;

-  нефасованих і  не упакованих  продовольчих товарів з розносок, лотків,  столиків,  корзин та неспеціалізованого транспорту;

- алкогольних   напоїв,  тютюнових  виробів;

- вогненебезпечних товарів,   побутової   хімії,   піротехнічних іграшок,  паливно — мастильних матеріалів;

- товарів, вільна реалізація яких заборонена, а  також  тих,  що  не  мають  відповідного маркування,  належного товарного вигляду,  на яких строк  придатності  не  зазначено  або

зазначено   з   порушенням  вимог  нормативних  документів,  строк придатності яких минув,  а також тих,  що надійшли без документів, передбачених законодавством, зокрема, які засвідчують їх якість та безпеку;

- харчових   продуктів   і   напоїв   із застосуванням  посуду  одноразового  використання  при відсутності ємкостей для його збору і подальшої утилізації,  а також  повторне використання цього посуду. Забороняється зберігати продовольчі товари на підлозі у  відкритій тарі, тримати сторонні речі.

Суб’єкти  господарювання  несуть  відповідальність за дотриманням працівниками   торговельної  мережі  нормативних документів   та   актів  щодо  продажу  товарів  та  торговельного обслуговування споживачів. Працівники  зобов’язані мати медичну книжку. Працівники  торговельної мережі під час виконання  своїх обов’язків повинні:  бути охайно  одягнені в формений чи санітарний одяг і головні убори;  додержуватися правил особистої гігієни, тримати робоче місце, приміщення та навколишню територію в належному санітарному  стані, не палити на робочому місці, бути з споживачами ввічливими; мати при  собі  документи,  які   пред’являється   на   вимогу службових   осіб   органів   державного   контролю  і  нагляду  та правоохоронних органів.

На робочому місці продавця під час проведення ярмарок,  державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів встановлюється  табличка  із  зазначенням його  прізвища,  імені  та  по  батькові,  а  також відомостей про суб’єкт господарювання,  що організував  торгівлю:  для  юридичної особи  -  найменування,  місцезнаходження  і номери телефону,  для фізичної особи — підприємця — прізвище, ім’я та по батькові, номер свідоцтва  про  державну  реєстрацію  і  найменування  органу,  що здійснив таку реєстрацію. Продавець повинен мати бейджик із зазначенням його прізвища та імені. Торговельні об’єкти  повинні бути забезпечені відповідним  інвентарем  та  обладнанням,  а  у  разі здійснення  продажу  продовольчих товарів,  що швидко псуються,   холодильним устаткуванням. Засоби   вимірювання,  що  використовуються  при  продажу товарів,  повинні бути у  справному  стані,  мати  чітке  державне повірочне    тавро   та   в   установленому   порядку   періодично перевірятися. Працівники,  які  здійснюють продаж товарів,  зобов’язані відпускати їх споживачам повною мірою і вагою.

 Суб’єкти господарювання зобов’язані надавати споживачам у доступній формі необхідну,  достовірну та своєчасну інформацію про товари, усіляко сприяти споживачеві у вільному виборі товарів і додаткових послуг, на його вимогу провести перевірку якості,  безпеки, комплектності, міри,     ваги     та     ціни    товарів    з    наданням    йому контрольно-вимірювальних приладів,  документів,  які підтверджують якість,  безпеку,  ціну  товарів,  перевірити  справність  виробу, продемонструвати за можливості його роботу та ознайомити споживача з правилами користування.

 

Проведення гастрольних заходів

 

Під час розміщення надувних атракціонів загальне керівництво і відповідальність за стан охорони праці, технічної безпеки, охорони життя та експлуатацію атракціонів   покладається безпосередньо на керівників цих атракціонів. 

У  рекламних  матеріалах  щодо  проведення   гастрольного заходу   в   обов’язковому   порядку   зазначаються   найменування організатора   заходу,   його    номер    телефону    та    адреса (місцезнаходження),  ім’я  (назва) гастролерів,  а також надаються відомості  про  використання  фонограм  та   інша   інформація   з дотриманням   вимог  законодавства  про  рекламу  та  захист  прав споживачів.

 Гастрольні заходи проводяться на  стаціонарних  сценічних майданчиках або у спеціально відведених місцях за умови дотримання норм і правил експлуатації споруд,  інженерних  систем  та  систем оповіщення,  санітарно-гігієнічного  режиму приміщень і територій, норм   готовності   засобів   пожежогасіння,   а   також   охорони громадського  порядку  під  час  проведення гастрольного заходу та дотримання  інших  вимог  щодо  безпеки   учасників   і   глядачів гастрольного заходу.

 Організатори     гастрольних     заходів,     гастролери, підприємства,  установи та організації, залучені до організації та проведення гастрольних заходів, а також власники (уповноважені ним органи чи особи) стаціонарних сценічних майданчиків у межах  своїх

повноважень   забезпечують   дотримання  вимог  законодавства  про культуру, авторські та суміжні права, захист прав споживачів.

 

 

 

 

Вимоги щодо благоустрою

 

 Під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів суб’єкти господарювання зобов’язані забезпечити додержання чистоти та порядку, збереження зелених насаджень (клумб, газонів, дерев, кущів), своєчасне прибирання, збір та вивезення сміття з відповідної території, не допускати його накопичення.

З метою забезпечення чистоти суб’єкти господарювання укладають договори з    КП «Богодухівжитло» про своєчасне прибирання, збір та вивіз сміття з відповідної території міста, відновлення зелених насаджень. Проведення заходів без укладення вказаного договору (договорів) не допускається.

Суб’єкти господарювання, які здійснюють торговельну діяльність та/або діяльність з надання побутових та розважальних  послуг, зобов’язані утримувати у належному стані місця розміщення  тимчасових споруд роздрібної торгівлі, сфери послуг.

Забороняється зберігати товари і тару на прилеглих до об’єктів торговельної діяльності та/або сфери послуг територіях, проїзній частині доріг, тротуарах, «зелених зонах», інших територіях загального користування.

Забороняється самовільно встановлювати тимчасові споруди, точки торгівлі з лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків у не відведених для цього місцях.

 

Розміщення та режим роботи

 

Прийом та розгляд заяв на надання згоди на розміщення тимчасових пересувних споруд під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів здійснюється не менше ніж за п’ять днів до їх проведення утвореною виконавчим комітетом комісією у складі посадових осіб  виконавчого комітету міської ради, управління архітектури та містобудування, управління економіки, відділу культури управління освіти, спорту та молодіжної політики.

Остаточне розміщення тимчасових споруд відповідно до визначених місць на проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів,комісія визначаєза три дні до початку проведення заходів.

Суб’єкт господарювання повинен мати перелік необхідних документів:

        1. Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб підприємців (свідоцтво про державну реєстрацію); 

         2. Копія довідки про взяття на облік платників податків;

         3. Копія договору   на прибирання території.

   Термін розгляду комплекту документів не повинен  перевищувати чотирьох робочих  днів з наданням бланку узгодження режиму роботи.

  

  

Відповідальність

 

            При порушені суб’єктом господарювання екологічних, санітарних правил, інших вимог законодавства та цього Порядку, виконавчий комітет припиняє дії виданого узгодження режиму роботи після чого суб’єкт господарювання повинен в одноденний термін демонтувати свою пересувну тимчасову споруду.

 

 

 

Секретар міської ради                                                           З.ЗІНЬКОВСЬКА

 

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення  Богодухівської міської ради

«Про затвердження Порядку розміщення пересувних тимчасових споруд під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів та здійснення сезонної торгівлі»

 

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р.       № 308.

1. Проблема, яку передбачається розв’язати внаслідок прийняття регуляторного акту

Під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів та сезонної торгівлі на території міста Богодухова для субєктів підприємницької діяльності є проблемою відсутність інформації про порядок узгодження  розміщення пересувних тимчасових споруд.

Для підприємства, яке займається благоустроєм  міста, є проблемою врегулювання відносин з суб’єктами господарювання в питанні підтримання порядку та прибирання території на місцях проведення масових заходів, відсутність важелів впливу та відповідальності.

Для міської ради, як власника території та здебільшого організатора масових заходів, є проблемою завчасне отримання інформації про кількість суб’єктів господарювання та види послуг, що унеможливлює зручне розташування тимчасових пересувних споруд під час проведення масових заходів, забезпечити їх різноманітність, врахувавши побажання мешканців міста.

Згідно п.1.11. Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 визначено, що розміщення тимчасових споруд під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих заходів на строк проведення таких заходів здійснюється у порядку, встановленому органами місцевого самоврядування.

2. Цілі регуляторного акту

Внаслідок прийняття цього регуляторного акту передбачається розв’язання проблеми розміщення пересувних тимчасових споруд .

Ціллю регуляторного акту є встановлення відповідно до чинного законодавства України чіткого та зрозумілого порядку розміщення пересувних тимчасових споруд під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів на території міста Богодухова.

 

3. Оціна альтернативних засобів досягнення мети

Альтернативними способами досягнення зазначених вище цілей є:

·                залишення існуючої ситуації без змін;

·                застосування ринкових механізмів;

·                прийняття запропонованого проекту рішення.

Перший варіант неприйнятний, оскільки буде лише заглиблювати існуючі проблеми з забезпечення організації проведення масових заходів в місті Богодуховіжодним шляхом не сприятиме їх вирішенню. Суб’єкти господарювання, які бажатимуть прийняти участь в забезпеченні видовищних, гастрольних та інших заходів, а також роздрібної торгівлі під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів на території міста Богодухова не матимуть алгоритму дій щодо порядку отримання місць для розміщення тимчасових пересувних споруд, а комунальне підприємство з благоустрою, не матиме важелів контролю за дотриманням чистоти та вчасного прибирання території  після звільнення від тимчасових пересувних споруд.

Другий варіант неможливо використати для досягнення цілей регулювання, оскільки ринкові механізми базуються на принципах диспозитивності та повинні враховувати, перш за все, інтереси суб’єктів господарювання, а не територіальної громади, а це, в свою чергу, призводить до хаотичного розміщення об’єктів роздрібної торгівлі та видовищних заходів на визначеній території, не контрольованої їх кількості, без врахування можливостей території  для їх розміщення та  перенасичення одними видами послуг, і, як наслідок, викликає невдоволення та незручності для мешканців міста.

З огляду на зазначене, обрано шлях врегулювання зазначених вище правовідносин шляхом прийняття рішення Богодухівської міської ради в наведеній вище редакції. В результаті буде запроваджено чіткий механізм щодо  розміщення тимчасових пересувних споруд та забезпечений порядок під час проведення масових заходів на території міста.

 

4. Механізм і відповідні заходи, які пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Для розв’язання проблеми розміщення пересувних тимчасових споруд під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів та сезонної торгівлі на території міста Богодухова пропонується механізм, розроблений на підставі та у межах, визначених чинним законодавством України.Основним завданням пропонованого проекту рішення є затвердження Порядку  розміщення тимчасових споруд під час проведення ярмарок  державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів, сезонної торгівлі на території міста  Богодухова, яким передбачаються  вимоги щодо організації продажу товарів, здійснення гастрольних заходів