Обговорення проектів

Переглядiв: 2590

Оприлюднено 20.08.2019

                                                               ПРОЕКТ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

  ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

 ХХХ_ СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

____.___.2019                                         Богодухів                                 № ____

Про затвердження Положення про конкурсний

відбір  виконавців робіт із землеустрою,

оцінки земель та визначення виконавців

 земельних торгів на конкурентних засадах  

Відповідно до Земельного кодексу України, Закону України «Про оцінку земель», наказу Фонду Державного майна України від 31.12.2015  № 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», відповідно до статей 134, 135, 136 Земельного кодексу України, пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Затвердити Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах, згідно з додатком 1.

2.Створити комісію з конкурсного відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах у складі згідно з додатком 2.

3. Рішення набирає чинності від дня його оприлюднення на офіційному веб-порталі міської ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію Богодухівської міської ради з  питань регламенту, законності, правопорядку, депутатської діяльності, етики та взаємодії з органами місцевого самоврядування

МІСЬКИЙ   ГОЛОВА                                                                   М.ГОЛУБ

 

Додаток 1
до рішення міської  ради
від __.___.2019

  Положення

про конкурсний відбір  виконавців робіт із землеустрою,оцінки земель

та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах

 

Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель  та виконавців земельних торгів на конкурентних засадах (далі – Положення) розроблено відповідно до Земельного кодексу України, Закону України «Про оцінку земель», наказу Фонду Державного майна України від 31.12.2015  № 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності» та з метою забезпечення конкурентних засад та неупередженості у відборі суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу та передачі в оренду громадянам, фізичним особам-підприємцям та юридичним особам.

Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах (далі-конкурс). Застосовується Богодухівською міською радою при організації земельних торгів у процесі підготовки лотів до продажу земельних ділянок комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах, та при організації конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу.

1.Загальні положення:

1.1.У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

вихідні дані — сукупність даних (відомостей, документів), які надаються організатором земельних торгів виконавцю для проведення послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель, для проведення земельних торгів;

конкурсна документація — конкурсна пропозиція та підтвердні документи, передбачені умовами конкурсу, що подаються до конкурсної комісії;

конкурсна пропозиція — пропозиція учасника конкурсу щодо вартості та строку виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, та/або оцінки земель, та/або проведення земельних торгів;

підтвердні документи — документи, які визначають правовий статус претендента, підтверджують його право на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, та/або оцінки земель, та/або проведення земельних торгів, а також документи, що підтверджують відповідність конкурсної пропозиції умовам конкурсу;

претендент — суб’єкт господарювання, який подав до конкурсної комісії необхідну документацію, передбачену умовами конкурсу;

умови конкурсу — обов’язковий для претендентів перелік вимог, які необхідно виконати для участі у конкурсі;

учасник конкурсу — претендент, підтвердні документи якого відповідають умовам конкурсу і якого допущено до участі в конкурсі.

1.2. Конкурсний відбір виконавців здійснюється конкурсною комісією (далі — комісія), утвореною організатором земельних торгів.

Конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель  та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах здійснюється комісією з конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок (далі – комісія), у кількості не менше 7 осіб,  з числа працівників Березівської сільської ради,  депутатів Березівської сільської  ради

1.3. Основними завданнями та функціями комісії є:

-визначення умов проведення конкурсу;

-визначення строку проведення конкурсу;

-опублікування інформації про проведення конкурсу;

- розгляд поданих предентентом підтвердних документів на  відповідність їх підпункту 2.3 пункту 2 цього Положення, повноти та своєчасності подання;

-визначення учасників конкурсу;

-розгляд конкурсних пропозицій;

-визначення переможців конкурсу;

-визнання конкурсу таким, що не відбувся;

-складання протоколів про результати проведення конкурсу, підготовка та подання їх на затвердження організатору земельних торгів.

1.4. Очолює комісію голова.

Голова комісії у межах наданих повноважень:

-скликає засідання комісії;

-головує на засіданнях комісії;

-організовує підготовку до розгляду матеріалів, передбачених цим Порядком;

-у разі порушення вимог цього Порядку в частині відповідності, повноти та своєчасності подання конкурсної документації письмово повідомляє претендента про недопущення його до участі в конкурсі із зазначенням обґрунтованих підстав відмови;

-у разі необхідності залучає до роботи комісії експертів та консультантів.

1.5. Секретар комісії:

-готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;

-забезпечує виконання доручень голови комісії;

-оформляє протоколи засідань комісії.

1.6. На період відсутності голови та/або секретаря комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) їх повноваження покладаються на одного з членів комісії більшістю голосів присутніх на такому засіданні. На період довготривалої відсутності інших членів комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) за рішенням організатора земельних торгів відбувається заміна тимчасово відсутніх членів комісії.

2. Підготовка до проведення конкурсу по відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок:

2.1. Інформація про проведення конкурсу з відбору виконавців готується комісією і повинна містити:

-мету проведення робіт;

-дані про земельні ділянки:

-місце розташування;

-орієнтовний розмір;

-цільове призначення;

-умови конкурсу;

-перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців;

-строк подання конкурсної документації;

-поштову адресу, за якою подаються документи;

-інформацію про проведення конкурсу:

-дату, час і місце проведення конкурсу;

-відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони.

2.2. Інформація про проведення конкурсу не пізніше ніж за 30 днів до останнього дня прийняття конкурсної документації розміщується на офіційному веб-сайті Березівської ради та/або публікується у друкованих засобах масової інформації місцевої сфери розповсюдження.

2.3. Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою» або «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт з оцінки земель» або «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

До підтвердних документів належать:

-заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою, та/або оцінки земель, та/або проведення земельних торгів за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку;

-копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента — фізичної особи — підприємця);

-згода на обробку персональних даних (додаток 2 до Положення) (для претендента — фізичної особи — підприємця);

-копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента — юридичної особи);

-копія(ї) ліцензії(й);

-копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (для претендента на виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель);

-копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (для претендента на проведення земельних торгів);

-інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною (для претендента на проведення земельних торгів);

-проект завдання на виконання послуг з виконання робіт (для претендента на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою або оцінки земель), у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою або з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

2.4. У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів вимогам пункту 2.3 цього розділу або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії із зазначенням підстав відмови.

3. Порядок проведення конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель  та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах.

3.1. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного складу, а конкурс — за наявності не менше двох учасників конкурсу.

3.2. Під час обрання переможця із числа учасників конкурсу з відбору виконавців торгів враховується загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за такими критеріями:

кількість проданих лотів, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною:

3 бали — найбільша пропозиція;

2 бали — друга за найбільшою пропозиція;

1 бал — інші пропозиції.

3.3. При обранні переможця із числа учасників конкурсу з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель враховується загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за такими критеріями:

запропонована учасником конкурсу вартість послуг (робіт):

15 балів — найменша пропозиція;

12 балів — друга за найменшою пропозиція;

8 балів — третя за найменшою пропозиція;

7 балів — інші пропозиції;

запропонований учасником конкурсу строк виконання послуг (робіт):

5 балів — найменша пропозиція;

4 бали — друга за найменшою пропозиція;

3 бали — інші пропозиції;

кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що розроблені за попередні 24 місяці учасником конкурсу (для претендента на проведення послуг з виконання робіт із землеустрою):

3 бали — найбільша пропозиція;

2 бали — друга за найбільшою пропозиція;

1 бал — інші пропозиції;

кількість звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що складені за попередні 24 місяці учасником конкурсу (у разі обрання виконавця послуг з виконання робіт з оцінки земель):

3 бали — найбільша пропозиція;

2 бали — друга за найбільшою пропозиція;

1 бал — інші пропозиції.

3.4. Рішення комісії про обрання переможця приймається шляхом визначення учасника, пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

Секретар комісії на засіданні комісії заповнює відомість підсумків оцінки конкурсних пропозицій щодо відбору виконавців згідно з додатком 5 до цього Порядку.

3.5. Результати конкурсу оформляються протоколом. Відомість підсумків оцінки конкурсних пропозицій ( додаток 3 до Порядку) щодо відбору виконавців додається до протоколу. Протокол підписують голова комісії, секретар та усі присутні на засіданні члени комісії.

3.6. За наявності одного учасника конкурсу з відбору виконавців комісія приймає рішення щодо укладення договору про надання послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель або на проведення земельних торгів з таким учасником, за умови, що той надав повний пакет документів, визначений пунктом 2.3 даного Положення.

У разі невідповідності поданих документів вимогам, встановленим даним Положенням, конкурсна комісія оголошує повторний конкурс.

3.7. Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі або жодна із заяв, що надійшли на участь у конкурсі, не відповідає його умовам, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.

3.8. У триденний строк після затвердження протоколу комісія письмово інформує організатора земельних торгів, переможця конкурсу та інших учасників про результати конкурсу.

У разі письмової відмови  переможця  від  виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, та/або оцінки земель, або на проведення земельних торгів, виконавцем робіт є претендент, який набрав другу за кількістю балів позицію, про що йому направляється письмове повідомлення.

3.9. Інформація про результати конкурсу не пізніше ніж протягом 20 днів після затвердження результатів конкурсу розміщується організатором на офіційному веб-сайті Березівської сільської  ради

3.10. За результатами конкурсу організатор земельних торгів не пізніше ніж протягом 20 днів після затвердження результатів конкурсу укладає з переможцем конкурсу договір на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель або на проведення земельних торгів.

Секретар ради                      Зоя Зіньковська

Додаток 1
до рішення міської  ради
від __.___.2019 р. N_____

 

СКЛАД

комісії з конкурсного  відбору  виконавців робіт із землеустрою,оцінки земель  та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах

Ворвуль  Володимир

Волимирович

Голова комісії, заступник міського голови

Векленко Віталій Іванович

Заступник голови комісії, голова постійної депутатської комісії Богодухівської міської ради з  питань регламенту, законності, правопорядку, депутатської діяльності, етики та взаємодії з органами місцевого самоврядування

Зіньковська Зоя Миколаївна

  секретар комісії, секретар ради

Лобойко Володимир Миколайович

 Провідний спеціаліст міської ради

Аліксейчик Михайло Васильович

Провідний спеціаліст міської ради

 Торяник Наталія Володимирівна

 Начальник відділу у Богодухівському районі Головного управління Держгеокадастру у Харківській області

Каменський Юрій Олександрович

Депутат міської ради

 

Секретар ради                                                       З.Зіньковська

 

 

 

Додаток 1

 

до Порядку визначення виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах

 

До конкурсної комісії
_________________________________                                                                                                        (місцезнаходження комісії)

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання

робіт із землеустрою, оцінки земель, виконавця земельних торгів

                                                          (непотрібне закреслити)

 

Претендент _________________________________________________________________

(найменування юридичної особи/прізвище, ім’я та

по батькові фізичної особи — підприємця)

Керівник ___________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, посада)

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)

_____________________________________________________________________________

Місцезнаходження__________________________________________________

Телефон ______________ Тел./факс _____________ Е-mail ____________

 

Прошу допустити до участі в конкурсі щодо відбору виконавця:

_____________________________________________________________________________

(послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель, виконавця земельних торгів)

“___” ____________ 20___ року              ____________________________

(дата заповнення заяви)                                           (підпис керівника юридичної особи/

фізичної особи — підприємця)

М.П.

 

Додаток 2

до Порядку визначення виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах

 

 

 

До конкурсної комісії                                                                    _________________________________

(місцезнаходження комісії)

ЗГОДА

на обробку персональних даних

Я, __________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

даю згоду конкурсній комісії на обробку даних про себе.

____________                                                      __________________

(дата)                                                                                                  (підпис)

 

Додаток 3

до Порядку визначення виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах

 

Конкурсна комісія

______________________

_______________________

_______________________

_______________________

ВІДОМІСТЬ

підсумків оцінки конкурсних пропозицій

щодо відбору виконавця:

__________________________________________________________________

(послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель, виконавця земельних торгів)

 

№ з/п

Учасник конкурсу

Кількість набраних балів

 

Голова комісії          ___________        ________________________

(підпис)                          (ініціали, прізвище)

Секретар комісії        ___________        ________________________

(підпис)                          (ініціали, прізвище)

 

Додаток 4

до Порядку визначення виконавців робіт із землеустрою,

оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Аналіз

регуляторного впливу  проекту рішення Богодухівської міської ради

«Про затвердження Положення про конкурсний відбір виконавців робіт

 із землеустрою, оцінки земель,  виконавців земельних торгів

на конкурентних засадах»

1. Визначення проблеми.

 

Відповідно до статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», пункту 34 частини 1 статті 26, пунктів 9,10 статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12,127,128,134,136 Земельного кодексу України, з  метою оперативного врегулювання вирішення питання щодо продажу земельних ділянок комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах, оцінки земель, що впливає на забезпечення та стимулювання ефективності використання земельного фонду, активізації підприємницької діяльності та наповнення міського бюджету, з метою прозорості процедури та створення конкурентності під час  відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавців земельних торгів, виникла необхідність у прийнятті порядку проведення конкурсного відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах, який би максимально задовольнив усі сторони.

З метою безумовного виконання законодавства та недопущення  суперечливих ситуацій Богодухівська міська рада  має намір прийняти рішення «Про затвердження Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель,  виконавців земельних торгів на конкурентних засадах».

Проблема, яку пропонується розв’язати — забезпечення додаткових надходжень до бюджету міської ради шляхом  оформлення права користування на умовах оренди земельних ділянок на конкурентних засадах (земельних торгах) та шляхом викупу земельних ділянок на яких розташоване їх нерухоме майно відповідно до Земельного кодексу України, зменшення вартості послуг виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель земельних торгів з дотриманням всіх вимог до їх виконання.

Причина виникнення проблеми:

Відсутність  на державному рівні регулювання даного питання. Прийняття розробленого проекту рішення міської ради матиме наслідки приведення процедури конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою, виконавців земельних торгів у відповідність до інших актів чинного законодавства, впорядкування процедури конкурсного відбору, її спрощення.

Оцінка важливості проблеми:

Кошти від оренди та продажу земельних ділянок комунальної власності  є важливою складовою доходів бюджету, оскільки забезпечують значний гарантований  внесок у його наповнення, забезпечення  виконання соціально-економічних програм з міського бюджету. Отримання  доходів до бюджету (прогнозовано у 2019 році — 4622,70 тис. грн). Крім того, шляхом прийняття регуляторного акта міська рада виконує вимоги Земельного кодексу України, законів України «Про оренду землі», «Про оцінку земель».

Визначення основних груп,на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи) так ні
Громадяни +
Органи місцевого самоврядування +
Суб’єкти господарювання, +
у тому числі суб’єкти малого підприємства* +

 

*питома вага суб’єктів малого підприємства у загальній кількості суб’єктів господарювання на яких проблема справляє вплив становить 8,7 %.

Додаткових матеріальних витрат та вигоди для суб’єктів господарської діяльності, громадян, органів місцевого самоврядування даний проект не створює.

Таким чином, вказана  проблема потребує розв’язання шляхом прийняття рішення  Богодухівської міської ради  «Про затвердження Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель,  виконавців земельних торгів на конкурентних засадах».

 

2. Цілі державного регулювання.

Основними цілями прийняття запропонованого регуляторного акту є:

- забезпечення ефективного використання земельного фонду міста в інтересах територіальної громади міста;

- створення ефективного механізму регулювання проведення земельних торгів в місті, забезпечення виконання при цьому експертної грошової оцінки земельних ділянок, робіт із землеустрою, з дотриманням законодавства щодо створення конкурентного середовища та  відповідатиме всім принципам державної регуляторної політики, вимогам чинного законодавства у цій галузі.  Ці заходи здійснюються з метою залучення додаткових коштів у міський бюджет шляхом продажу земельних ділянок  комунальної власності або прав на них на земельних торгах, що сприятиме реалізації програм соціально-економічного розвитку міста.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

 

3.1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1(прийняття запропонованого регуляторного акту) Прийняття міською радою запропонованого проекту  рішення «Про затвердження Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель,  виконавців земельних торгів на конкурентних засадах». Ця  альтернатива є прийнятною, оскільки надасть можливість незалежного конкурентного відбору виконавців робіт із експертної грошової оцінки та земельних торгів.
Альтернатива 2(не прийняття запропонованого регуляторного акту) Дана альтернатива є неприйнятною. Відсутність регулювання даного питання  на законодавчому рівні призводить до проблем з прозорістю відбору виконавців робіт із землеустрою, грошової оцінки та земельних торгів, а також недоотримання додаткових коштів до міського бюджету.

 

3.2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів місцевого самоврядування.

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1(прийняття запропонованого регуляторного акту) Збільшення надходжень до бюджету Богодухівської міської ради Витрати на підготовку проектів рішень міської ради
Альтернатива 2(не прийняття запропонованого регуляторного акту) Відсутність регулювання питання з відбору виконавців робіт із землеустрою та оцінки земель та права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) призведе до втрати додаткових  надходжень до  міського бюджету відсутні

3.3. Оцінка впливу на сферу інтересів громадян.

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1(прийняття запропонованого регуляторного акту) Розвиток інфраструктури міста,створення робочих місць відсутні
Альтернатива 2(не прийняття запропонованого регуляторного акту) відсутні відсутні

3.4. Оцінка впливу на сферу суб’єктів господарювання.

Визначення кількості суб’єктів господарювання, що підпадають під регулювання

 

показник великі середні малі мікро разом
Кількість суб’єктів господарювання що підпадають під дію регулювання, одиниць   0 0 2 3  57
Питома вага групи у загальній кількості,% 3,5 5,2 Х

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1(прийняття запропонованого регуляторного акту) Більша кількість суб’єктів господарювання, які  можуть виконувати роботи з експертної оцінки земель та підготовки лотів та їх продажу на земельних торгах Витрати часу,необхідні для ознайомлення з рішенням. Витрати на підготовку необхідних копій документів та подання конкурсних пропозицій
Альтернатива 2(не прийняття запропонованого регуляторного акту) Не укладення договорів оренди на земельні ділянки комунальної власності, які вільні від забудови та ненадходження коштів до міського бюджету. відсутні

 

 

ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання малого підприємства,які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

№ з/п витрати заперший рік за п’ятьроків
1 Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин,механізмів)підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень - -
2 Податки та збори,гривень - -
3 Витрати пов’язані із веденням обліку, підготовка та подання звітності державним органам, гривень - -
4 Витрати пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю)   перевірок,штрафних санкцій,виконання рішень/приписів тощо ) гривень - -
5 Витрати на отримання  адміністративних послуг(дозволів,ліцензій,сертифікатів,атестатів,погоджень , висновків,проведення незалежних експертиз та інші послуги,гривень - -
6 Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо),гривень - -
7 Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу,гривень - -
8 Інше, витрати на виготовлення технічної документації або проекту землеустрою у разі необхідності,гривень - -
9 РАЗОМ 9сума рядків:1+2+3+4+5+6+7+8)гривень - - 
10 Кількість суб’єктів господарювання малого підприємства на яких буде поширено регулювання,одиниць 5 5 
11 Сумарні витрати суб’єктів малого підприємства,на виконання регулювання (вартість регулювання)(рядок 9 х рядок 10)гривень - -

       

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

У ході визначення альтернативних способів досягнення встановлених цілей розглянуто наступні:

1. Зберегти дану ситуацію без змін.

2. Прийняття запропонованого регуляторного акту.

На підставі проведеного аналізу вищезазначених альтернативних способів за допомогою нижченаведених таблиць здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки досягнення зазначених цілей, де:

4- цілі прийняття регуляторного акта,які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3- цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою(усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2- цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково(проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1- цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

Рейтинг результативності(досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива1(не прийняття) 1 Не може бути реалізована міською радою. Це не дозволяє досягнути цілей під час вирішення проблеми.
Альтернатива2(прийняття) 4 Дозволяє врегулювати порядок продажу земельних ділянок не сільськогосподарського призначення власникам об’єктів, які розташовані на цих земельних ділянках та оформлення права користування на умовах оренди на конкурентних засадах

 

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати(підсумки) Обґрунтування відповідного місця альтернативи в рейтингу
Альтернатива1(не прийняття) - - Альтирнатива1 не вирішує поставлених цілей даного регуляторного акту.
Альтернатива 2( прийняття)
  1. Дозволить реалізувати вимоги чинного законодавства України.
  2. Удосконалить порядок продажу земельних ділянок та прав на них.
  3. Забезпечить відкритість та прозорість порядку продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення та прав на них
Пов’язані з підготовкою регуляторного акту,опублікування,проведення відстеження результативності даного регуляторного акту. Забезпечить досягнення поставлених цілей,оскільки врегулює порядок продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення та прав на них на земельних торгах та виготовлення землевпорядної документації.

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/ причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1(не прийняття) Залишення ситуації що склалась, без змін, не забезпечить досягнення поставленої цілі. Отже, така альтернатива є неприйнятною Х
Альтернатива 2( прийняття) Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш доцільним з огляду на можливість виконання та ефективної реалізації регуляторного акта, який повністю відповідає повноваженням міської ради відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Лише у даний спосіб можна вирішити вказану проблему найкращим чином а також врахувати інтереси громадян міської ради та підприємців при визначенні простішої прозорої процедури продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення та прав на них через земельні торги. У разі змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть внесені зміни та доповнення.

 

5.  Механізм та заходи,які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

            Вирішення проблеми, зазначеної у п.1 цього аналізу, повинно здійснюватися шляхом прийняття рішення міської ради «Про затвердження  Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель,  виконавців земельних торгів на конкурентних засадах» у Порядку визначеним Регламентом міської ради, з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та іншими актами законодавства.

За допомогою  зазначеного регуляторного акта  врегулюється питання добору земельних ділянок  комунальної власності, які або права на які виставляються на земельні торги та конкурсного  відбору виконавця земельних торгів на конкурентних засадах та виконавців  робіт із експертної грошової оцінки не сільськогосподарського призначення відповідно до конкурсних вимог. Механізм, що застосовується в регуляторному  акті,дозволить  визначити суб’єкта, який забезпечить  якісне  надання послуго в найкоротші терміни.

Заходи,які повинні здійснювати органи місцевого самоврядування для впровадження цього регуляторного акту:

- розробка проекту рішення  про затвердження  Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель,  виконавців земельних торгів на конкурентних засадах;

- проведення консультацій з суб’єктами господарювання;

- оприлюднення проекту разом з аналізом регуляторного впливу та отримання пропозицій і зауважень;

- підготовка експертного висновку постійної комісії міської ради з  питань містобудування  та земельних відносин ;

- отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України;

- оприлюднення  прийнятого рішення  згідно законодавства;

- проведення заходів з відстеження результатів прийняття регуляторного акту.

 

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів,якими розпоряджаються органи виконавчої  влади чи органи місцевого самоврядування фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

1. Консультації з представниками  мікро- та малого підприємства щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємства та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у телефонному режимі.

 

№з/п Вид консультації (публічніКонсультації, прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі, тощо), інтернет–консультації,  прямі інтернет -форуми, соціальні мережі тощо), запити підприємців, експертів, науковців, тощо) Кількістьучасниківконсультацій,

осіб

Основні результатиКонсультацій(опис)
1 Опитування у телефонномурежимі 5 Рекомендації щодоприскоренняприйняття

регуляторного акту

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємства (мікро-та малі):

кількість суб’єктів малого підприємства, на яких поширюється регулювання: 5 (одиниць) у т.ч. малого підприємства 2 (одиниць) та мікропідприємства (фізичні-особи підприємці)  3 (одиниць);

питома вага  суб’єктів малого підприємства у загальній  кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 8,7 відсотків відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання» додаток 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта ).

 

3 Розрахунок  витрат суб’єктів малого підприємства на виконання вимог регулювання.

№ з/п Найменування оцінки перший рік(стартовий ріквпровадження

регулювання)

Періодичні(занаступний

рік)

Витратиза п’ятьроків

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємства на виконання регулювання

1 Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин,механізмів)Формула :кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниць - - -
2 Процедура перевірки та /або  поставки на відповідний обліку у визначеному  органі місцевого самоврядуванняФормула:

Прямі витрати процедури повірка(проведення первинного обстеження) в органі місцевого самоврядування +витрати часу на процедуру обліку(на одиницю обладнання)Х оціночна кількість процедур обліку за рік)х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємства

- - -
3 Процедура експлуатації обладнання( експлуатації витрат-витратні матеріали)Формула:

Оцінка витрат на експлуатацію обладнання(витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік)Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємства)

- - -
4 Процедури обслуговування обладнання(технічне обслуговування)Формула:Оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання)Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємства) - - -
5 Інші процедури (уточнити) - - -
6 Разом,гривеньФормула :(сума рядків 1+2+3+4+5)
7 Кількість суб’єктів господарювання,  що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 5 5 5
8 сума ,гривеньформула

відповідний стовпчик «разом»Х кількість суб’єктів малого підприємства, що повинні  виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х на рядок7)

- - -

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємства щодо виконання регулювання та звітування

9 Процедури  отримання первинної інформації про вимоги регулювання:знайти та почитати оголошення(1 стор):

Час на процедуру — 1 година;

вартість, грн. -25,13 грн;

сума,грн. 25,13 грн

формула :

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємства (заробітна плата)Х оціночна кількість форм

 

 

25,13 грн.

 

 

 

 

 

 

 

25,13 грн.

 

 

25,13 грн.

 

 

 

 

 

 

 

25,13 грн.

 

 

125,65.

 

 

 

 

 

 

 

125,65 грн.

 

10 Процедури  організації виконання вимог регулюванняПідготовка конкурсної пропозиції:Час на процедуру — 1 година;

вартість, грн. -25,13 грн;

сума,(всього) — 25,13 грн

 

формула :

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта  малого підприємства процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємства (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

 

 

 

25,13грн.

 

 

 

 

 

 

 

25,13 грн.

 

 

25,13грн.

 

 

 

 

 

 

 

25,13 грн.

 

 

125,65 грн.

 

 

 

 

 

 

 

125,65 грн.

11 Процедури офіційного звітування:Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати  часу на передачу звітних форм(окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів,що корегується формами засобів-окремо електронна звітність,звітність до  органу,поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування(оцінка природного рівні помилок)Х вартість часу суб’єкта малого підприємства (заробітна плата)Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

 

- - -
12 Процедури щодо забезпечення процесу перевірокФормула :

Витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємства (заробітна плата)Х оціночна кількість перевірок за рік

- - -
13 Інші процедури (уточнити) - - -
14 Разом,гривеньФормула:(сума рядків 9+10+11+12+13) 50,26 грн 50,26 251,30 грн
15 Кількість суб’єктів  малого підприємства, що повинні виконувати вимоги регулювання,одиниць 5 5 5
16 Сума гривеньФормула:Відповідний стовпчик «разом» Х кількість суб’єктів малого підприємства, що повинні виконувати вимоги регулювання рядок 14Хрядок 15 251,30 грн 251,30 1256,50 грн

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів

малого підприємства

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування що залучений до процесу регулювання.

Державний орган для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

 

Богодухівська міська рада

Процедурарегулюваннясуб’єктів малого

підприємства

(розрахунок на

одного типового

суб’єкта

господарювавня

малого підприємства – за потреби

окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємств)

Плановівитратичасу

на процедуру

Вартістьчасуспівробітника

органу

відповідної категорії

(заробітна

плата)

Оцінкакількості процедурза

рік,що припадають

на

одного

суб’єкта

Оцінкакількостісуб’єктів,

що

підпадають

під

дію

процедури

регулювання

Витрати на адмініструванняРегулювання *(за рік),гривень
1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання-                     підготовка та оприлюднення оголошення;

 

-          прийняття конкурсної пропозиції від суб’єкта;

 

-          підготовка до засідання конкурсної комісії;

 

-                     проведення засідання конкурсної комісії, ознайомлення з конкурсними пропозиціями

2 години

0,5 години

0,5 години

0,5 години

0,5 години

152,40 грн.

(76,20 грн./год середня заробітна плата провідного спеціаліста виконавчого комітету Богодухівської міської ради)

1

5

762,04 грн.

2. Поточний контроль за суб’єктами господарювання що перебуває у сфері регулювання у т.ч:
камеральні
виїзні

-

-

-

-

-

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення  вимог регулювання
5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання
6. Підготовка звітності за результатами регулювання
7. Інші адміністративні процедури(уточнити:)

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

762,04 грн

Сума за п’ять років

Х

Х

Х

Х

3810,20 грн

 

* вартість витрат пов’язаних з адмініструванням  процесу регулювання державними органами визначаються шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

 

Якщо державне регулювання передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу) необхідно визначити повний запланований річний бюджет нового органу(структурного підрозділу) х 5 років =       гривень

 

№ з/п Назва державного органу Витрати на адміністрування регулювання за рік,гривень Сумарні витрати на адміністрування регулювання за п’ять років гривень
- - - -
- - -
- - - -

 

 

Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємства - - -

 

4. Розрахунок  сумарних витрат суб’єктів малого підприємства, що виникають за виконанням вимог регулювання

 

№ з/п показник Перший рікрегулювання (стартовий) За п’ять років
1 Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємства на виконання  регулювання - -
2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємства щодо виконання регулювання та звітування 251,30 1256,50
3 Сумарні витрати малого підприємства на виконання запланованого регулювання 251,30 1256,50
4 Бюджетні витрати на адміністрування регулюваннясуб’єктів малого підприємства 762,04 3810,20
5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 1013,34 5066,70

5. Розроблення корегування (пом’якшувальних) заходів  для малого підприємства щодо запропонованого регулювання.

На основі оцінки сумарних витрат малого підприємства на виконання запланованого регулювання(за перший рік регулювання та за п’ять років) з метою вирішування питомої вартості адміністративного навантаження між суб’єктами великого середнього та малого підприємства пропонуються такі компенсаторні механізми (наприклад) зміна  періодичності надання звітів для малого та мікропідприємства  поріг за розміром суб’єкта  чи  його розміром річного обороту для виключення з-під  регулювання запровадження інших компенсаторів) (опис та викладання уточнених норм регулювання):

_____________________________-      __________________________________________

_____________________________-      __________________________________________

_____________________________-      __________________________________________

_____________________________-      __________________________________________

_____________________________-      __________________________________________

 

На сонові  запропонованих компенсаторів для суб’єктів малого підприємства проводиться повторна оцінка витрат суб’єктів малого підприємства  для скорегованих процедур починаючи з пункту 2 цього додатка.

 

показник Сумарні витрати малого підприємства на виконання запланованого регулювання за перший рік гривень Сумарні витрати малого підприємства на виконання запланованого регулювання за п’ять років, гривень
Заплановане  регулювання - -
За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємства - -
Сумарно: зміна вартості  регулювання малого підприємства - -

 

 

           7. Обґрунтування запропонованого строку дії  регуляторного акта.

          Строк дії цього регуляторного акту необмежений. Зміни та доповнення до нього прийматимуться на підставі здійснення повторних та періодичних відстежень його результативності та з урахуванням змін у чинному законодавстві,які можуть вплинути на дію запропонованого регуляторного акта.

 

                        8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

Запропоноване Положення з визначенням земельних ділянок комунальної власності, які або право на які виставляються на земельні торги та відбір виконавців земельних торгів  на конкурентних засадах, та виконавців робіт з експертної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення розв’яже проблему щодо незалежного відбору виконавців робіт, сформує стабільність земельних відносин, приведе до посилення конкуренції між виконавцями вищезазначених робіт. Таким чином, запропонований регуляторний акт не тягне за собою витрат коштів міського бюджету, а приведе до  збалансування відносин між органами місцевого самоврядування та виконавцями робіт.

Показники результативності регуляторного акта:

- перелік земельних ділянок комунальної власності, які або права на які виставляються на земельні торги;

- перелік земельних ділянок не сільськогосподарського призначення під об’єктами нерухомості фізичних осіб, які будуть продані ;

- кількість проведених конкурсів;

Сума коштів,що надійшла до міського бюджету від продажу земельних ділянок на земельних торгах.

 

№ з/п                  Назва показника Очікувані у 2019 році
1 Кількість конкурсів 5
2 Кількість договорів на проведення (виконання) робіт 5
3 Кількість договорів оренди земельних ділянок 1
4 Кількість договорів продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення 4
5 Очікувані надходження (тис.грн) 474,6

 

9.Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.

Здійснення відстеження результативності даного рішення буде проводитися на підставі аналізу сум коштів, що надійшли до міського бюджету від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення та права оренди на земельних торгах, а також кількість проведених засідань комісії з визначення  переліку земельних ділянок комунальної власності,які або права на які виставлятимуться на земельні торги та відбору виконавців земельних торгів на конкурентних засадах та виконавців робіт із експертної оцінки земельних ділянок.

Відстеження результативності  даного регуляторного акта буде відбуватися в порядку передбаченого статті 10 Закону України «Про засади регуляторної політики у сфері  господарської діяльності».

 

 

Міський голова                                                            М.Голуб

 

 

 

 

 

 Оприлюднено 19.08.2019

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту рішення Богодухівської міської ради

 

         Відповідно до ст.ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою одержання зауважень і пропозицій  Богодухівська міська рада повідомляє про оприлюднення проекту  рішення  міської ради: «Про затвердження Положення про конкурсний відбір  виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавців  земельних торгів на конкурентних засадах»

Розробник проекту рішення: Богодухівська міська рада.

         Проект рішення та аналіз регуляторного впливу протягом 5-ти днів будуть розміщені на сайті Богодухівської міської ради www. bogodukhiv-rada.gov.ua в розділі регуляторної політики.

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 1 місяця у письмовому вигляді за адресою: м.Богодухів, пл.Соборності,2  та на електронну адресу bogspp@ukr.net. Контактний телефон   тел. 3-48-01. 

Оприлюднено: 20.08.2019

ПРОЕКТ

 

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

XXXVІII СЕСІЯ VІI СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

__.10. 2019                                              Богодухів                                    №  _____ -VІI

 

 

Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів

регуляторних актів на 2019 рік, затвердженого рішенням

міської ради від 6 грудня  2018  року № 1145-VІI ( XXXI  сесія VІI скликання)

 

 

 На виконання статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламентом роботи Богодухівської міської ради VІI скликання, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Внести зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік, затвердженого рішенням міської ради від 6 грудня  2018  року № 1145-VІI ( XXXI  сесія VІI скликання), доповнивши його пунктом такого змісту:

 

 

Вид проекту регуляторного акта

Назва проекту регуляторного акта

Ціль прийняття Строк підготовки Відповідальні  за розроблення проекту регуляторного акта

2 3 4 5 6
2. Рішення міської ради

 

«Про затвердження Положення про конкурсний

відбір  виконавців робіт із землеустрою,

оцінки земель та визначення виконавців

земельних торгів на конкурентних засадах»

 

Встановлення конкупентної  процедури  відбору суб’єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою, земельних торгів, приведення  у відповідність до інших актів чинного законодавства, впорядкування та  спрощення.

Третій квартал 2019 року

Зіньковська З.М.,

Аліксейчик М.В.,

Лобойко В.М.,

Моргун Л.М.

 

 

2. Доручити секретарю міської ради здійснити оприлюднення цього рішення протягом 10 днів на веб-порталі міської ради.

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регламенту, законності, правопорядку, депутатської діяльності, етики та взаємодії з органами місцевого самоврядування (голова Векленко В.І)

 

 

Міський голова                                            М. ГОЛУБ

Оприлюднено 20.05.2019

                                                               ПРОЕКТ

      УКРАЇНА

      БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

           ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

      _____ СЕСІЯ VІI СКЛИКАННЯ

      Р І Ш Е Н Н Я

      ___.__.2019                                              Богодухів                                          № _____-VII

Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік

 

Відповідно до статті 10, пункту 12.3 статті 12, статей 265-287 Податкового кодексу України  із змінами, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, враховуючи аналіз регуляторного впливу, експертний висновок постійної комісії з питань бюджету, міська рада

 

ВИРІШИЛА: 

1.Встановити на території населених пунктів Богодухівської міської ради податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

1.1.Платники податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, порядок обчислення, податковий період, строк та порядок сплати, строк та порядок подання звітності визначені  пунктами 266.1, 266.2, 266.3, підпунктами 266.7.1 – 266.7.3 пункту 266,7, пунктами 266.6, 266.8, 266.9, 266.10, підпунктом 266.7.5 пункту 266.7 статті 266 Податкового кодексу України.

1.2. Ставки податку визначені у додатку 1  до цього рішення.

1.3. Пільги зі сплати податку.

1.3.1. Перелік пільг та особливості їх застосування визначаються відповідно до підпунктів  266.4.1 та 266.4.3 пункту  266 статті 266 Податкового кодексу України.

1.3.2. Перелік пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих міською радою у межах норм  підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, визначено у додатку 2. до цього рішення.

1.3.3. Перелік об’єктів нерухомості, які не підлягають оподаткуванню податком, визначаються відповідно до підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.

2. Встановити на території населених пунктів Богодухівської міської ради транспортний податок

2.1.Платники транспортного податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, ставка податку, податковий період, порядок обчислення та сплати податку, строки сплати податку визначаються відповідно до  статті 267 Податкового кодексу України.

3. Встановити на території населених пунктів Богодухівської міської ради земельний податок

3.1. Платники земельного податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, податковий період, порядок обчислення податку, строк сплати, строк та порядок подання звітності з плати земельного податку визначені в   статтях 269,270,271,285,286,287 Податкового кодексу України.

3.2. Ставки земельного податку визначені в додатку 3 до цього рішення.

3.3. Пільги щодо сплати земельного податку

3.3.1. Перелік пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих міською радою у межах норм  пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, визначено в додатку 4 до цього рішення.

3.3.2. Від сплати податку звільняються юридичні та фізичні особи відповідно до статтей 281,282 Податкового кодексу України.

3.3.3.Перелік земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню, визначений статтею 283 Податкового кодексу України.

3.3.4.Порядок та особливості застосування пільг визначено
пунктами 284.2 – 284.4 статті 284 Податкового кодексу України.

4.Встановити на території населених пунктів Богодухівської міської ради єдиний податок

4.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, другої трупи — у відсотках (фіксовані ставки)до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, третьої групи — у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

1) для першої групи платників єдиного податку — 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

2) для другої групи платників єдиного податку — 12 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

4.2. Ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання, які не зазначені в підпункті 4.1. пункту 4 цього рішення визначаються  відповідно до пунктів 293.3-293.9 статті 293 Податкового кодексу України.

4.3. База та об’єкт оподаткування, податковий період та інші обов’язкові елементи єдиного податку визначаються згідно із главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

 

5. Всі питання, що не врегульовані цим рішенням, регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та діючих нормативно правових актів.

 

6. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.

 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань  бюджету (голова Григорович П.О.).

 

8. Рішення  міської ради від 22.06.2018 №923-VII «Про встановлення місцевих податків і зборів» (XXVII  сесія VII  скликання),  зі змінами від 22.02.2019 №1192-VII (XXXIII  сесія VII  скликання), визнати таким, що втратило чинність.

 

9. Рішення набирає чинності з 01.01.2020 року.

 

 

Міський голова                                                             М.ГОЛУБ

Додаток 1
до рішення «Про встановлення місцевих податків і зборівна 2020 рік» Богодухівської міської ради
від __.___.2019 №____-VII

(____ сесія VII скликання)

 

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 1 січня 2020 року.

Населені пункти на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування населеного пункту

63100000000

6320800000

6320810100

м.Богодухів

63100000000

6320800000

6320810101

с.Москаленки

63100000000

6320800000

6320810102

с.Мусійки

63100000000

6320800000

6320810103

с.Паляничники

63100000000

6320800000

6320810104

с.Семенів Яр

 

Класифікація будівель та споруд

Ставки податку за 1 кв. метр (відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код2

найменування

для юридичних осіб

для фізичних осіб

11

Будівлі житлові

111

Будинки одноквартирні

1110

Будинки одноквартирні

1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови

0,500

0,250

1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

0,500

0,250

1110.3 Будинки садибного типу

0,500

0,250

1110.4 Будинки дачні та садові

0,500

0,250

112

Будинки з двома та більше квартирами

1121

Будинки з двома квартирами

1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови

0,500

0,250

1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

0,500

0,250

1122

Будинки з трьома та більше квартирами

1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови

0,500

0,250

1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

0,500

0,250

1122.3 Будинки житлові готельного типу

0,500

0,250

113

Гуртожитки

1130.1 Гуртожитки для робітників та службовців

0,500

0,250

1130.2 Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів

-

-

1130.3 Гуртожитки для учнів навчальних закладів

0,500

-

1130.4 Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів

0,500

-

1130.5 Будинки дитини та сирітські будинки

0,500

-

1130.6 Будинки для біженців, притулки для бездомних

0,500

-

1130.9 Будинки для колективного проживання інші

0,500

-

12

Будівлі нежитлові

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

 

 

1211

Будівлі готельні

1211.1 Готелі

0,500

0,500

1211.2 Мотелі

0,500

0,500

1211.3 Кемпінги

0,500

0,500

1211.4 Пансіонати

0,500

-

1211.5 Ресторани та бари

0,500

0,500

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

0,500

1212.1 Туристичні бази та гірські притулки

-

-

1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку

0,500

-

1212.3 Центри та будинки відпочинку

0,500

0,500

1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

0,500

0,500

122

Будівлі офісні

1220

Будівлі офісні

1220.1 Будівлі органів державного та місцевого управління

0,500

0,500

1220.2 Будівлі фінансового обслуговування

0,500

0,500

1220.3 Будівлі органів правосуддя

0,500

0,500

1220.4 Будівлі закордонних представництв

-

-

1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

0,500

0,500

1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

0,500

0,500

123

Будівлі торговельні

1230

Будівлі торговельні

1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини

0,500

0,500

1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків

0,500

0,500

1230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів

0,500

0,500

1230.4 Їдальні, кафе, закусочні тощо

0,500

0,500

1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування

0,500

0,500

1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування

0,500

0,500

1230.9 Будівлі торговельні інші

0,500

0,500

124

Будівлі транспорту та засобів зв’язку

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі

1241.1 Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

0,500

-

1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

0,500

-

1241.3 Будівлі міського електротранспорту

-

-

1241.4 Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту

-

-

1241.5 Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі

-

-

1241.6 Будівлі станцій підвісних та канатних доріг

-

-

1241.7 Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

0,500

-

1241.8 Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

-

-

1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші

0,500

0,500

1242

Гаражі

1242.1 Гаражі наземні

0,500

0,500

1242.2 Гаражі підземні

0,500

0,500

1242.3 Стоянки автомобільні криті

0,500

0,500

1242.4 Навіси для велосипедів

0,500

0,500

125

Будівлі промислові та склади

1251

Будівлі промислові

1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості

0,500

0,500

1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії

-

-

1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості

-

-

1251.4 Будівлі підприємств легкої промисловості

0,500

0,500

1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості

0,500

0,500

1251.6 Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості

-

-

1251.7 Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5

0,500

0,500

1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості

0,500

0,500

1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне

0,500

0,500

1252

Резервуари, силоси та склади

1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

0,500

0,500

1252.2 Резервуари та ємності інші

0,500

0,500

1252.3 Силоси для зерна

0,500

0,500

1252.4 Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

0,500

0,500

1252.5 Склади спеціальні товарні

0,500

0,500

1252.6 Холодильники

0,500

0,500

1252.7 Складські майданчики

0,500

0,500

1252.8 Склади універсальні

0,500

0,500

1252.9 Склади та сховища інші

0,500

0,500

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

1261

Будівлі для публічних виступів

1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали

0,500

0,500

1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

0,500

0,500

1261.3 Цирки

-

-

1261.4 Казино, ігорні будинки

-

-

1261.5 Музичні та танцювальні зали, дискотеки

0,500

0,500

1261.9 Будівлі для публічних виступів інші

0,500

0,500

1262

Музеї та бібліотеки

1262.1 Музеї та художні галереї

0,500

0,500

1262.2 Бібліотеки, книгосховища

0,500

0,500

1262.3 Технічні центри

0,500

0,500

1262.4 Планетарії

0,500

0,500

1262.5 Будівлі архівів

0,500

0,500

1262.6 Будівлі зоологічних та ботанічних садів

0,500

0,500

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ

0,500

х

1263.2 Будівлі вищих навчальних закладів

0,500

х

1263.3 Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів

0,500

х

1263.4 Будівлі професійно-технічних навчальних закладів

0,500

х

1263.5 Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів

0,500

х

1263.6 Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами

0,500

х

1263.7 Будівлі закладів з фахової перепідготовки

0,500

х

1263.8 Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій

0,500

х

1263.9 Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші

0,500

х

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

1264.1 Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів

0,500

х

1264.2 Лікарні профільні, диспансери

0,500

х

1264.3 Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки

0,500

х

1264.4 Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації

0,500

х

1264.5 Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил

0,500

х

1264.6 Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації

0,500

х

1264.9 Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші

0,500

х

1265

Зали спортивні

1265.1 Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо

0,500

0,500

1265.2 Басейни криті для плавання

-

-

1265.3 Хокейні та льодові стадіони криті

-

-

1265.4 Манежі легкоатлетичні

0,500

0,500

1265.5 Тири

0,500

0,500

1265.9 Зали спортивні інші

0,500

0,500

127

Будівлі нежитлові інші

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства

1271.1 Будівлі для тваринництва

0,500

0,500

1271.2 Будівлі для птахівництва

0,500

0,500

1271.3 Будівлі для зберігання зерна

0,500

0,500

1271.4 Будівлі силосні та сінажні

0,500

0,500

1271.5 Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства

0,500

0,500

1271.6 Будівлі тепличного господарства

0,500

0,500

1271.7 Будівлі рибного господарства

0,500

0,500

1271.8 Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва

0,500

0,500

1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші

0,500

0,500

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності

1272.1 Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо

0,500

х

1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали

0,500

0,500

1272.3 Цвинтарі та крематорії

0,500

х

1273

Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою

1273.1 Пам’ятки історії та архітектури

0,500

-

1273.2 Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою

0,500

-

1273.3 Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї

0,500

-

1274

Будівлі інші, не класифіковані раніше

1274.1 Казарми Збройних Сил

0,500

х

1274.2 Будівлі поліцейських та пожежних служб

0,500

х

1274.3 Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів

0,500

х

1274.4 Будівлі лазень та пралень

0,500

0,500

1274.5 Будівлі з облаштування населених пунктів

0,500

0,500

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                         З.Зіньковська

Додаток 2
до рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік» Богодухівської міської ради
від __.___.2019 №____-VII

(____ сесія VII скликання)

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих міською радою відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

Пільги вводяться в дію  з 01 січня  2020 року.

Населені пункти на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту

63100000000

6320800000

6320810100

м.Богодухів

63100000000

6320800000

6320810101

с.Москаленки

63100000000

6320800000

6320810102

с.Мусійки

63100000000

6320800000

6320810103

с.Паляничники

63100000000

6320800000

6320810104

с.Семенів Яр

 

№ з/п

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

1 Фізичні особи з об’єктів  виробничої діяльності (виробничі корпуси, цехи, складські приміщення) та будівлі і споруди, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності (сараї, гаражі, майстерні, навіси, тощо)

90

2 Фізичні особи з об’єктів нежитлової нерухомості: господарські (присадибні) будівлі, допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції, тощо

100

3 Фізичні особи з об’єктів нежитлової нерухомості багатоквартирних будинків, розташованих за однією адресою з квартирою (сараї, хліви, гаражі, літні кухні,  вбиральні, погреби, навіси тощо)

100

4 Учасники бойових дій

100

5 Учасники ліквідації аварії на ЧАЕС

100

6 Інваліди

100

7 Пенсіонери за віком

100

8 Громадські об’єднання, благодійні організації, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями) — з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості

100

 

Секретар міської ради                                                                         З.Зіньковська

Додаток 3
до рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік» Богодухівської міської ради
від __.___.2019 №____-VII

(____ сесія VII скликання)

СТАВКИ
земельного податку на 2020 рік

Населені пункти на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту

63100000000

6320800000

6320810100

м.Богодухів

63100000000

6320800000

6320810101

с.Москаленки

63100000000

6320800000

6320810102

с.Мусійки

63100000000

6320800000

6320810103

с.Паляничники

63100000000

6320800000

6320810104

с.Семенів Яр

Вид цільового призначення земель

Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено*

код

найменування

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

01

Землі сільськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

1,000

1,000

1,000

1,000

01.02

Для ведення фермерського господарства

1,000

1,000

1,000

1,000

01.03

Для ведення особистого селянського господарства

-

1,000

-

1,000

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства

1,000

1,000

1,000

1,000

01.05

Для індивідуального садівництва

-

0,300

-

0,300

01.06

Для колективного садівництва

0,300

-

0,300

-

01.07

Для городництва

0,300

0,300

0,300

0,300

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби

1,000

1,000

1,000

1,000

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

1,000

1,000

1,000

1,000

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

1,000

1,000

1,000

1,000

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

1,000

1,000

1,000

1,000

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

1,000

1,000

-

-

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

1,000

1,000

1,000

1,000

01.14

Для цілей підрозділів 01.01 — 01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

02

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

0,030

0,030

х

х

02.02

Для колективного житлового будівництва

0,030

0,030

х

х

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

0,030

0,030

х

х

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

0,030

0,030

х

х

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

0,030

0,030

х

х

02.06

Для колективного гаражного будівництва

0,030

0,030

х

х

02.07

Для іншої житлової забудови

0,030

0,030

х

х

02.08

Для цілей підрозділів 02.01 — 02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

03

Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування

1,000

х

-

х

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти

1,000

х

-

х

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги

1,000

х

-

х

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій

1,000

х

-

х

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування

1,000

х

-

х

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів

1,000

х

-

х

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

2,000

2,000

-

х

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

2,000

2,000

-

х

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

2,000

2,000

-

х

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

2,000

2,000

-

х

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

1,000

1,000

-

х

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

1,000

х

3,000

х

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування

2,000

2,000

-

-

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС

1,000

х

х

х

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

2,000

2,000

х

х

03.16

Для цілей підрозділів 03.01 — 03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

х

х

04

Землі природно-заповідного фонду

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

-

-

-

-

04.02

Для збереження та використання природних заповідників

-

-

-

-

04.03

Для збереження та використання національних природних парків

-

-

-

-

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів

-

-

-

-

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

-

-

-

-

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

-

-

-

-

04.07

Для збереження та використання
парків — пам’яток садово-паркового мистецтва

-

-

-

-

04.08

Для збереження та використання заказників

-

-

-

-

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

-

-

-

-

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

-

-

-

-

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

-

-

-

-

05

Землі іншого природоохоронного призначення

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів

-

-

-

-

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

-

-

-

-

06.03

Для інших оздоровчих цілей

-

-

-

-

06.04

Для цілей підрозділів 06.01 — 06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

07

Землі рекреаційного призначення

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення

-

-

-

-

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту

-

-

-

-

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

-

-

-

-

07.04

Для колективного дачного будівництва

-

-

-

-

07.05

Для цілей підрозділів 07.01 — 07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

08

Землі історико-культурного призначення

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини

1,000

х

5,000

х

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

1,000

х

5,000

х

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

1,000

х

5,000

х

08.04

Для цілей підрозділів 08.01 — 08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

х

-

х

09

Землі лісогосподарського призначення

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг- лісові землі

0,1

х

01

х

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення- нелісові землі

1,0

х

1,0

х

09.03

Для цілей підрозділів 09.01 — 09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

х

-

х

10

Землі водного фонду

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

1,000

1,000

5,000

5,000

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

1,000

1,000

5,000

5,000

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

1,000

1,000

5,000

5,000

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

1,000

1,000

5,000

5,000

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

х

х

х

х

10.06

Для сінокосіння

1,000

1,000

5,000

5,000

10.07

Для рибогосподарських потреб

1,000

1,000

5,000

5,000

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

1,000

1,000

5,000

5,000

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

1,000

-

5,000

-

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

1,000

-

5,000

-

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

-

-

-

-

10.12

Для цілей підрозділів 10.01 — 10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

11

Землі промисловості

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами

2,000

2,000

5,000

5,000

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

2,000

2,000

5,000

5,000

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

2,000

2,000

5,000

5,000

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

2,000

2,000

5,000

5,000

11.05

Для цілей підрозділів 11.01 — 11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

12

Землі транспорту

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

1,000

х

1,000

х

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту

х

х

 х  х

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту

х

х

х

х

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства

1,000

1,000

5,000

5,000

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

х

х

х

х

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

2,000

х

5,000

х

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

х

х

х

х

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

2,000

2,000

5,000

5,000

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

2,000

2,000

5,000

5,000

12.10

Для цілей підрозділів 12.01 — 12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

 

13

 

Землі зв’язку

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

2,000

-

5,000

-

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

2,000

-

5,000

-

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

2,000

-

5,000

-

13.04

Для цілей підрозділів 13.01 — 13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

14

Землі енергетики

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій

2,000

-

5,000

-

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

2,000

-

5,000

-

14.03

Для цілей підрозділів 14.01 — 14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

15

Землі оборони

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил

1,000

-

5,000

-

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії

1,000

-

5,000

-

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби

1,000

-

5,000

-

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ

1,000

-

5,000

-

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби

1,000

-

5,000

-

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки

1,000

-

5,000

-

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань

1,000

-

5,000

-

15.08

Для цілей підрозділів 15.01 — 15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

16

Землі запасу

1,000

1,000

5,000

5,000

17

Землі резервного фонду

2,000

2,000

5,000

5,000

18

Землі загального користування

1,000

1,000

1,000

1,000

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

 

*від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області

 

 

Секретар міської ради                                                                         З.Зіньковська

 

Додаток №4

до рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік» Богодухівської міської ради
від __.___.2019 №____-VII

(____ сесія VII скликання)

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб із сплати земельного податку

 

Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року

Населені пункти на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту

63100000000

6320800000

6320810100

м.Богодухів

63100000000

6320800000

6320810101

с.Москаленки

63100000000

6320800000

6320810102

с.Мусійки

63100000000

6320800000

6320810103

с.Паляничники

63100000000

6320800000

6320810104

с.Семенів Яр

 

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

100

Підприємства, установи та організації, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Богодухова

100

 

 

Державні підприємства

50

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                         З.Зіньковська

 

 

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Богодухівської міської ради

«Про встановлення місцевих податків і зборів  на 2020 рік»

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

         Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України (далі-ПКУ) законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Підпунктом 12.3.4. пункту 12.3 статті 12 ПКУ визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та офіційно оприлюднюють до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування, а саме: податку на майно (в складі податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю), єдиного податку; туристичного збору, збору за місця для паркування транспортних засобів.

Відповідно до пункту 5 статті 2 та частини першої статті3 Бюджетного кодексу України бюджетний період для всіх бюджетів, в тому числі і бюджетів місцевого самоврядування, становить один календарний рік: з 1 січня по 31 грудня того ж року. Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо міська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до міського бюджету, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади міста.

Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини міського бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку міської територіальної громади, Богодухівська міська рада має прийняти рішення щодо встановлення місцевих податків та зборів на 2020 рік.

Причини виникнення проблеми:

Діюче рішення про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  плати за землю, туристичного збору та єдиного податку затверджене рішенням Богодухівської міської ради «Про затвердження місцевих податків і зборів» на 2019 рік від 22.06.2018-VII №923-VII (далі – Рішення). Вказане Рішення було прийняте відповідно до Податкового кодексу України.

У зв’язку з прийняттям Закону України “ Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» № 2628-VIII від 23.11. 2018 та враховуючи пункт 3 цього закону, яким встановлено, що «…у 2019 році до прийнятих рішень органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів, які прийняті на виконання цього Закону, не застосовуються вимоги підпункту 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статті 4підпункту 12.3.4 пункту 12.3підпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статті 12 Податкового кодексу України та Закону України »Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», міською радою  були внесені зміни до Рішення щодо ставок земельного податку за лісові землі, та виключено пункт 5, яким встановлювався туристичний збір  (XXXVII сесія  VII скликання, рішення від 22.02.2019 №1192- VII).

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»проект Рішення разом з аналізом регуляторного впливу було оприлюднене на сайті міської ради, також отримані пропозиції Державної регуляторної служби України отримані міською радою  щодо його удосконалення.

Рішення відповідає всім вимогам Податкового кодексу України:

-  бюджетний (плановий рік) на який встановлені місцеві податки- 2019 рік;

-  індивідуальних ставок для окремих юридичних і фізичних осіб а також надання для них пільг в Рішенні не передбачено;

-  дублювання пільг, передбачених Податковим кодексом, в Рішенні немає;

-  ставки податку для об’єктів нерухомості встановлені міською радою  в точній відповідності до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»  від 24.05.2017 №483;

-  ставки місцевих податків в Рішенні встановлені в межах згідно з Податковим кодесом;

-  в Рішенні дотримана точна відповідність коду КОАТУУ фактичному його значенню;

-  Рішення містить інформацію про втрату чинності попередніх рішень про встановлення місцевих податків і зборів з моменту введення Рішення в дію;

-  ставки і пільги встановлені окремими додатками до Рішення відповідно до Постанови №483.

Таким чином, прийняте (діюче) Рішення забезпечує надходження місцевих податків і зборів до міського бюджету у 2019 році в розмірах, не менших ніж у попередні роки.

Відсутність регулювання у 2020 році призведе до порушення норм чинного законодавства: не будуть виконані вимоги Податкового кодексу України щодо щорічного встановлення місцевих податків і зборів на плановий бюджетний рік, вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» та  Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 Як наслідок не будуть профінансовані соціальні програми міста, а саме:

- утримання комунальних закладів освіти та культури (7550 тис. грн..);

- експлуатаційне утримання (ямковий та поточний ремонт автодоріг комунальної власності та доріг загального користування місцевого значення (1057 тис. грн.);

- інші заходи з благоустрою міста – 1546,1 тис.грн.

 

Аналіз втрат до міського бюджету

п/н Назва показника У разі прийняття рішення про місцеві податки та збори на 2020 р. У разі не прийняття рішення про місцеві податки та збори на 2020 р. Відхилення, тис.грн.

(втрати  бюджету)Ставка, %Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.Ставка, %

(мінімальна)Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.

1

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

0,5

1409,3

0

0

1409,3

3

Плата за землю

(середня ставка земельного податку)

1,5

1481,4

1,5

1481,4

0

4

Єдиний податок

10;12

8743,8

0

0

8743,8

 

РАЗОМ

Х

11634,5

Х

Х

10153,1

 

Підтвердження важливості проблеми:

Важливість проблеми при затвердженні місцевих податків і зборів на 2020 рік  полягає в необхідності наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури міста.

            Враховуючи, вищевикладене, Богодухівською міською  радою розроблено проект рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік»і оприлюднене в засобах масової інформації .

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

Держава

так

Суб’єкти господарювання

так

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

 Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією міської ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України, а саме: у разі, якщо міська рада у термін до 15 липня не прийняла та не оприлюднила рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норми Податкового кодексу України, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

II. Цілі державного регулювання

 

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов’язані з розв’язанням проблеми:

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

 Основними цілями регулювання є:

- здійснити планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб міського бюджету;

 - встановити пільги щодо сплати місцевих податків і зборів;

 - забезпечити наповнення міського бюджету за рахунок надходжень від місцевих податків та зборів з метою належного фінансування програм соціально-економічного розвитку та благоустрою міста;;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;

- привести рішення міської ради у відповідність до норм та вимог Податкового кодексу України.

 

ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

  1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії міської ради та не приймати  рішення міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік»Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за  мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню міського бюджету в можливих обсягах.

Очікуванні втрати міського бюджету в результаті неприйняття рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік» складатимуть: 10153,1 тис.грн.

Що не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного та інженерного значення міської територіальної громади міста (благоустрій, утримання комунальних закладів та інше.)

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік»Прийняття даного рішення міської ради забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території міста та відповідне наповнення міського бюджету.

Забезпечить  фінансову незалежність органу місцевого самоврядування. До бюджету територіальної громади надійде             11634,5 тис.грн., що дозволить профінансувати в повному об’ємі комунальні заклади освіти та культури, утримання та ремонт доріг, благоустрій міста та інші соціальні програми.Альтернатива 3.

Встановлення максимальних ставок місцевих податків і зборів на 20120 рікЗа рахунок прийняття максимальних ставок, додатково надійде до міського бюджету 6492,0 тис.грн., в тому числі:

-          єдиного податку – 3179,6 тис.грн.

-          земельний податок – 493,8 тис.грн.

-         на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 2818,6 тис.грн.

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що є непомірною з доходами платників податків та зборів територіальної громади міста Богодухова. У зв’язку з надмірним  податковим навантаженням буде виникати заборгованість зі спати податків та зборів, відповідно будуть нараховуватись пені та штрафи за несвоєчасну сплату, що потягне за собою масове закриття суб’єктів підприємницької діяльності, зменшення кількості робочих місць, виникнення соціальної напруги серед населення.

Таким чином, збільшення дохідної частини міського бюджету в перші місяці застосування регуляторного акта, може в послідуючому призвести до його зменшення.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи  Вигоди   Витрати
Альтернатива 1 Відсутні Відсутні
Альтернатива 2 1. Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

2.Забезпечить відповідні надходження до міського бюджету від сплати місцевих податків і зборів.

3.Створить сприятливі фінансові можливості міської влади для задоволення  соціальних потреб територіальної громади, розвитку інфраструктури міста

4. Вдосконалить відносини між міською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів.

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікуванняАльтернатива 31.Максимальні надходження коштів до місцевого бюджету. 2.Спрямування надлишків на соціально- економічний розвиток територіальної громади міста БогодуховаВитрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи  Вигоди   Витрати
Альтернатива 1 Сплата земельного податку із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного податку за ставками 2019  року -     763,0 тис.грн.
Альтернатива 2 Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між міською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання, що сплачують місцеві податки та збори.Сплата податків за запропонованими ставками в сумі: 1395 тис.грн.Альтернатива 3Вирішення більшої кількості соціальних проблем міста за рахунок значного зростання дохідної частини міського бюджетуНадмірне податкове навантаження від встановлення максимальних ставок податків та зборів        (додатково 1586,1 тис.грн), призведе до їх неповної, несвоєчасної  сплати, нарахування штрафних санкцій контролюючим органом.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

Показник Великі Середні

Малі

Разом

всього

в тому числі мікро

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*

5

7

542

530

554

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0,9

1,3

97,8

95,7

100

Вид альтернативи  Вигоди   Витрати
Альтернатива 1 Сплата податків і зборів за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України (сплата лише земельного податку із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю) Витрати пов’язані зі сплатою земельного податку,  в сумі  718,4 тис.грн.
Альтернатива 2 Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між міською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборівСплата податків за запропонованими ставками -10239,5 тис.грн. Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатках 2,4 до цього АРВАльтернатива 3ВідсутніЗа рахунок прийняття максимальних ставок, додаткові витрати будуть складати 4905,9 тис.грн.,

в тому числі:

-єдиний податок – 3179,6 тис.грн.

-податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 1494,2 тис.грн.;

-земельний податок – 232,1 тис.грн.

Надмірне податкове навантаження може спричинити занепад малого бізнесу, що провадить діяльність на території ради, зменшення кількості робочих місць.

 

 

Оцінка сумарних витрат за альтернативами

 

Сумарні витрати за альтернативами  Сума витрат, тис.грн.
Альтернатива 1    Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта(рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта)

309,7

Альтернатива 2 Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта(рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта)

4325,3

Альтернатива 3 Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта(рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта)

6385,8

   ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 1 — цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати) Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за  мінімальними ставками, або ставками, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю, що не сприятиме наповненню міського бюджету в можливих обсягах.

Очікувані втрати міського бюджету в результаті неприйняття рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік» складатимуть: 10153,1тис.грн. Це не дозволить профінансувати актуальні для територіальної громади міста соціально-економічні заходи (благоустрій, утримання комунальних закладів та інше).Альтернатива 23 — цілі прийняття проекту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)Прийняття даного рішення міської ради забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території міста та відповідне наповнення міського бюджету.

Забезпечить  фінансову стабільність органу місцевого самоврядування. До бюджету територіальної громади надійде 11634,5 тис.грн. місцевих податків, що дозволить профінансувати в повному об’ємі комунальні дошкільні навчальні заклади, заходи з благоустрою та інші соціальні програми.

Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників податків і зборів.Альтернатива 32 — цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними)Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково.

Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання  (4905,9 тис.грн.) знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету, а саме існує ризик переходу суб’єктів господарювання в «тінь», зменшення кількості робочих місць та розміру заробітної плати, і як наслідок виникне зворотній ефект в результаті якого зменшення надходжень до міського бюджету. Балансу інтересів досягнуто не буде.

Рейтинг результативності Вигоди

(підсумок)Витрати

(підсумок)Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингуАльтернатива 2Держава:

 - надходження стабільних коштів до міського бюджету;

- спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток міста. Громадяни:

-сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками;

-встановлення пільг зі сплати податків для соціально-незахищених категорій громадян. Суб’єкти господарювання: Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Запровадження корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва.Держава:

Витрати, пов’язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційним опублікуванням в друкованому засобі масової інформації. Громадяни:

Сплата податків за встановленими ставками -1395 тис.грн.

Суб’єкти господарювання: Витрати: Сплата податків за запропонованими ставками-10239,5 тис.грн. Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатках 2,4 до цього АРВ. Сумарні витрати, грн: 10317,4 тис. грн.Наповнення міського бюджету, збереження суб’єктів господарювання та робочих місцьАльтернатива 3Держава: Максимальні надходження коштів до місцевого бюджету. Спрямування надлишків на соціально-економічний розвиток міста. Громадяни: Вирішення більшої кількості соціальних проблем міста за рахунок значного зростання дохідної частини міського бюджету

Суб’єкти господарювання: ВідсутніДержава:

Витрати, пов’язані з підготовкою регуляторного акта та його оприлюдненням в друкованих ЗМІ Громадяни: Надмірне податкове навантаження -1586,1 тис.грн. додатково. Суб’єкти господарювання: Витрати: Надмірне податкове навантаження (4905,9 тис.грн додатково), яке може спричинити занепад малого бізнесу, який провадить діяльність на території ради.Надмірне податкове навантаження, зменшення кількості суб’єктів господарювання, зменшення кількості робочих місць, збільшення кількості безробітних.Альтернатива 1Держава:

Відсутні

Громадяни:

Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України Суб’єкти господарювання: Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом УкраїниДержава:

Відсутні

Громадяни:

763 тис.грн

Суб’єкти господарювання: Витрати:

Сумарні витрати, грн: 718,1 тис.грн.Зменшення надходжень до міського бюджету, підвищення соціальної напруги за причини погіршення якості життя членів громади

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 2 Цілі прийняття проекту рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік будуть досягнуті майже у повній мірі. До міського бюджету надійдуть додаткові кошти від сплати місцевих податків і зборів, а податкове навантаження для платників не буде надмірним. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів міської ради і платників податків і зборів. Внесення змін до Податкового, Бюджетного,

Земельного кодексів України та інших законів, пов’язаних зі зміною мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, інфляцією, тощо.Альтернатива 3Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне подакове навантаження на суб’єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету. Балансу інтересів досягнути неможливо.

 

Х

Альтернатива 1У разі неприйняття регуляторного акта, податок справлятиметься за мінімальними ставками, що спричинить втрати доходної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм.  Вказана альтернатива є неприйнятною.

Х

 

           Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно- обґрунтованих місцевих податків та зборів,  що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності Богодухівської міської ради.

                                                                                         

          V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

 

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Богодухівської міської ради, аналітичних показників ГУ ДФС у  Харківській області, Богодухівський район, інформації виконавчого комітету Богодухівської міської ради, проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, яке забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованих місцевих податків і зборів на 2020 рік.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:  

Розробка проекту рішення Богодухівської міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020» рік та аналізу регуляторного впливу (АРВ) до нього.

Проведення консультацій з суб’єктами господарювання.

Оприлюднення проекту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

 Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Отримання погодження або пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії міської ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Тест малого підприємництва додається.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запропонований термін дії акта: один бюджетний рік.

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

Підпунктом 12.3.4. пункту 12.3 статті 12 ПКУ встановлено, що рішення про встановлення місцевих податків і зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період).У разі, якщо міська рада у термін до 15 липня не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норм цього Кодексу, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю (підпункт 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ, абзац 2 частина 5 розділу XIX Прикінцеві положення ПКУ).

Відповідно до пункту 5 статті 2 та частини першої статті3 БКУ бюджетний період для всіх бюджетів, в тому числі і бюджетів місцевого самоврядування, становить один календарний рік: з 1 січня по 31 грудня того ж року.

Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого самоврядування мають щорічно переглядати розміри ставок місцевих податків та зборів, що справляються в установленому ПКУ порядку. Відповідні ставки будуть діяти лише протягом року, на який прийняті.

VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності акта є:

-   забезпечення відповідних надходжень до міського бюджету від сплати місцевих податків і зборів;

-   створення фінансових можливостей міської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади;

-   кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія акта.

п/н Назва показника У разі прийняття рішення про місцеві податки та збори на 2020 р.
Ставка, % Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.

1

Разом надходжень до місцевого бюджету, в тому числі:

Х

11634,5

- Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

0,5

1409,3

- Плата за землю

(середня ставка земельного податку)

1,5

1481,4

- Єдиний

10%; 12%

8743,8

2

Кількість суб`єктів господарювання та фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, один.

3652

3

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акту, грн.

11712,4

4

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, години на 1 суб.

2

5

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта, %

Оприлюднені повідомлення, проект рішення, АРВ:

- на офіційному сайті Богодухівської міської ради;

- на стенді Богодухівської міської ради:

- в газеті «Маяк» Богодухівського району,              наклад 4000.

 80%

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися виконавчим комітетом Богодухівської міської ради.

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статистичні

- аналітичні показники  ГУ ДФС у  Харківській області, Богодухівський район;

- інформація виконавчого комітету Богодухівської міської ради.

 Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватися через рік з дня набрання чинності регуляторним актом.

Голова   міської ради                                                    М.Голуб

Додаток 2

до аналізу регуляторного впливу

 

В И Т Р А Т И

 на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

п/№

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

0

-

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

359105

-

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

430

-

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

0

-

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

103

-

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

110

-

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

0

-

8

Інше (уточнити), гривень

1год*25,13 грн=25,13

-

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

359773,30

-

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

12

-

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

4317279,60

-

          Розрахунок витрат відповідно до статті 12 ПКУ розраховується на перший рік дії регуляторного акту.

Додаток 4

до аналізу регуляторного впливу

ТЕСТ

 малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01 квітня 2019 р. по 01 травня 2019 р.

Порядковий номер, дата

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

12.04.2019р.

Робочі наради та зустрічі (опитування)

11

Обговорено та запропоновано залишити розміри  ставок місцевих податків і зборів на 2020 рік на рівні діючих ставок

2.

 

з 05.04.2019р. по 30.04.2019р.

Вид консультацій:

телефонному та усному режимі, інтернет консультації

30

Отримана інформація про  місцеві податки і збори на 2019 рік, обговорено та запропоновано залишити розміри  ставок місцевих податків і зборів на 2019 рік на рівні діючих ставок

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

 кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання (одиниць): 542

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив (відсотків): 97,8.

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік провадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати — витратні матеріали)

79,04

-

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

-

-

5

Інші процедури

(сплата податків та зборів), гривень

10941,40

-

-

6

Разом, гривень Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

11020,44

-

-

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

542

8

Сумарно, гривень Формула:

відповідний стовпчик «разом» Х кількість суб’ єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

5972861,68

-

-

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Норма робочого часу на 2019 рік становить при 40-годинному робочому тижні – 1992,5 годин

Для розрахунку використовується мінімальна заробітна плата, що становить у 2019 році 4173 грн. та у погодинному розмірі 25,13 грн. (ст.8 Закону України від 23.11.2018          № 2629- VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік»)

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

1 год*25,13 = 25,13

-

-

10

Процедури організації виконання вимог регулювання: Внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності

1 год*25,13 грн = 25,13

-

-

11

Процедури офіційного звітування

0

-

-

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

-

-

13

Інші процедури

х

х

х

 

не передбачено

0

х

0

14

Разом, гривень

50,26

х

0

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

542

16

Сумарно, гривень

27240,92

х

-

 

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

 на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікропідприємництва

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), гривень

За п’ять років, гривень

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

5972861,68

-

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

27240,92

-

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

6000102,6

-

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

-

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

6000102,60

-

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі аналізу статистичних даних, наданих  централізованою бухгалтерією виконавчого комітету Богодухівської міської ради визначено, що зазначена сума є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва і впровадження додаткових компенсаторних (пом’якшувальних) процедур не потрібно.

Процедура, що потребує корегування 

Корегуючий механізм

Х

Х

Показник

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п’ять років, гривень

Заплановане регулювання

6000102,60

х

За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

0

х

Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

0

х

 

оприлюдено 16.05.2019

ПРОЕКТ

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту рішення Богодухівської міської ради

 

Відповідно до ст.ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою одержання зауважень і пропозицій  Богодухівська міська рада повідомляє про оприлюднення проекту  рішення  міської ради: «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік»

Розробник проекту рішення: виконавчий комітет   Богодухівської міської ради.

Проект рішення та аналіз регуляторного впливу протягом 5-ти днів будуть розміщені на сайті Богодухівської міської ради www. bogodukhiv-rada.gov.ua в розділі регуляторної політики.

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 1 місяця у письмовому вигляді за адресами: м.Богодухів, пл.Соборності,2; тел. 3-48-02,  та на електронну адресу bogspp@ukr.net  

 Оприлюднено 20.08.2019

ПРОЕКТ

 

 

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

XXXVІII СЕСІЯ VІI СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

__.10. 2019                                              Богодухів                                    №  _____ -VІI

 

 

Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік, затвердженого рішенням міської ради від 6 грудня  2018  року № 1145-VІI ( XXXI  сесія VІI скликання)

 

 

На виконання статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламентом роботи Богодухівської міської ради VІI скликання, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Внести зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік, затвердженого рішенням міської ради від 6 грудня  2018  року № 1145-VІI ( XXXI  сесія VІI скликання), доповнивши його пунктом такого змісту:

 

Вид проекту регуляторного акта

Назва проекту регуляторного акта

Ціль прийняття Строк підготовки Відповідальні  за розроблення проекту регуляторного акта
2 3 4 5 6
2. Рішення міської ради

«Про затвердження Положення про конкурсний

відбір  виконавців робіт із землеустрою,

оцінки земель та визначення виконавців

земельних торгів на конкурентних засадах»

 

Встановлення конкупентної  процедури  відбору суб’єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою, земельних торгів, приведення  у відповідність до інших актів чинного законодавства, впорядкування та  спрощення.

Третій квартал 2019 року

Зіньковська З.М.,

 

Аліксейчик М.В.,

Лобойко В.М.,

Моргун Л.М.

 

 

2. Доручити секретарю міської ради здійснити оприлюднення цього рішення протягом 10 днів на веб-порталі міської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регламенту, законності, правопорядку, депутатської діяльності, етики та взаємодії з органами місцевого самоврядування(голова Векленко В.І)

 

 

 

 

Міський голова                                            М.ГОЛУБ

 

оприлюдено 28.08.2018

ПРОЕКТ

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про органи самоорганізації населенняна території

Богодухівської міської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Типове положення про органи самоорганізації населення (надалі — Положення) визначає правовий статус, порядок організації та діяльності органів самоорганізації населення на території Богодухівської міської ради.

1.2. Орган самоорганізації населення є однією з форм участі членів територіальної громади у вирішенні окремих питань місцевого значення.

1.3. На території Богодухівської міської ради органи самоорганізації населення представлені будинковими, вуличними, квартальними комітетами.

1.4. Орган самоорганізації населення діє на підставі Конституції України, Закону України «Про органи самоорганізації населення» та інших законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень міської ради, їх виконкому, розпоряджень міського голови, положень про органи самоорганізації населення, рішень зборів (конференцій) жителів за місцем проживання.

1.5. Орган самоорганізації населення, у разі реєстрації, наділяється правом юридичної особи, яка має печатку зі своїм найменуванням.

1.6. Орган самоорганізації населення створюється за територіальною ознакою.

Територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення, визначається рішенням міської ради, що дала дозвіл на створення:

- вуличного — у межах кількох, однієї або частини вулиці з прилеглими провулками в місцях індивідуальної забудови;

- будинкового комітету — у межах будинку (кількох будинків) в державному і громадському житловому фонді та фонді житлово-будівельних кооперативів;

- квартального комітету — у межах кварталу.

 

2. Основні завдання, принципи організації діяльності

органів самоорганізації населення

2.1. Основними завданнями органів самоорганізації населення є:

- створення умов для участі жителів будинку, вулиці, кварталу у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції, законів України;

- задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;

- участь у реалізації програми соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.

2.2. Організація та діяльність органу самоорганізації населення ґрунтується на принципах:

- законності;

- гласності;

- добровільності щодо взяття окремих повноважень районної у місті ради;

- територіальності;

- виборності;

- підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед Богодухівською міською радою, жителями, які обрали орган самоорганізації населення;

- фінансової та організаційної самостійності.

 

3. Порядок створення органу самоорганізації населення

3.1. З ініціативою про створення органу самоорганізації населення до міської ради можуть звернутися збори (конференція) жителів за місцем проживання за умови, якщо в них брало участь не менше половини жителів відповідної території, які на законних підставах проживають на відповідній території.

Законною підставою проживання жителів на відповідній території визначається їхня реєстрація за адресою проживання в межах цієї території.

На зборах (конференції) жителів за місцем проживання обирається ініціативна група, члени якої будуть представляти інтереси жителів — учасників зборів (конференції) в Богодухівській міській раді.

3.2. Ініціативна група подає до Богодухівської міської ради заяву про створення органу самоорганізації населення, протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання про ініціювання створення органу самоорганізації населення із зазначенням його основних напрямів діяльності, список учасників зборів (конференції) із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, серії і номера паспорта та домашньої адреси.

3.3. Питання про створення органу самоорганізації населення, внесене на розгляд Богодухівської міської ради, розглядається на найближчому її засіданні за участі членів ініціативної групи зборів (конференції) жителів за місцем проживання. У рішенні про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення мають бути визначені його назва, основні напрями діяльності, повноваження та умови їх здійснення, територія, в межах якої має діяти орган самоорганізації населення.

3.4. Орган самоорганізації населення обирається зборами (конференцією) жителів за місцем проживання на основі загального, рівного виборчого права шляхом таємного голосування жителів, які на законних підставах прожива­ють на відповідній території. Право голосу на виборах мають жителі, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років. Не мають права голосу жителі, яких визнано судом недієздатними. Загальний склад органу самоорганізації населення визначається зборами (конференцією) жителів за місцем проживання.

3.5. У разі проведення конференції, для виборів делегатів проводяться первинні збори жителів по висуванню делегатів. За підсумками таких зборів складається протокол, обов’язковим додатком до якого є список реєстрації учасників зборів.

Делегатом може бути особа, що на законних підставах проживає на відповідній території діяльності Комітету та має право голосу. Делегат вважається легітимно обраним, якщо у зборах по висуванню делегата взяло участь не менше половини від загальної кількості жителів, що мали взяти участь у зборах по висуванню делегатів, та кандидатури яких підтримала більшість учасників таких зборів.

Делегати обираються за квотами відповідно до загальної кількості мешканців будинку (кількох будинків, вулиці, кварталу, мікрорайону):

- при кількості жителів, що мають право голосу, до 500 осіб – не менше ніж 1 представник від кожних 10 осіб, при цьому загальна кількість делегатів має становити не менше ніж 25 осіб;

- при кількості жителів, що мають право голосу, від 501 до 1000 осіб – не менше ніж 1 представник від 20 осіб, при цьому загальна кількість делегатів має становити не менше ніж 25 осіб;

- при кількості жителів, що мають право голосу, від 1001 до 3000 осіб – не менше ніж 1 представник від 50 осіб, при цьому загальна кількість делегатів має становити не менш ніж 30 осіб;

- при кількості жителів, що мають право голосу, понад 3000 осіб – не менш ніж 1 представник від 100 осіб, при цьому загальна кількість делегатів має становити не менше ніж 50 осіб.

Конференція є правочинною за участі в ній більше половини делегатів, що мали взяти в ній участь.

3.6. Орган самоорганізації населення обирається у складі керівника, заступника (заступників) керівника, секретаря, інших членів. Обраними до складу органу самоорганізації населення вважаються особи, які одержали більше половини голосів учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

3.7. Члени органу самоорганізації населення можуть бути достроково відкликані за рішенням зборів (конференції) жителів за місцем проживання, що утворили даний орган.

3.8. Переобрання органу самоорганізації населення, відкликання, обрання окремих його членів замість вибулих чи зміна кількісного складу органу самоорганізації населення здійснюється зборами (конференцією) жителів за місцем проживання в порядку, визначеному цим Положенням.

3.9. Збори (конференція) жителів на підставі рішення Богодухівської міської ради про створення органу самоорганізації населення відповідно до Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів, Типового положення про органи самоорганізації населення, затверджують положення про орган самоорганізації населення.

3.10. У положенні зазначаються:

- назва та адреса органу самоорганізації населення;

- основні завдання та напрями діяльності;

- права і обов’язки членів;

- територія, у межах якої діє орган ;

- строк повноважень органу самоорганізації населення та порядок дострокового припинення його діяльності;

- порядок використання коштів, іншого майна та звітності;

- інші питання, пов’язані з діяльністю органу самоорганізації населення.

3.11. Легалізація органу самоорганізації населення є обов’язковою і здійснюється шляхом його реєстрації або повідомлення про заснування. У разі реєстрації орган самоорганізації населення набуває статусу юридичної особи.

3.12. Контроль за додержанням органом самоорганізації населення положення про нього покладається на Богодухівську міську раду та її виконавчий комітет.

 

4. Власні і делеговані повноваження органу самоорганізації населення

4.1. Органу самоорганізації населення у межах території його діяльності під час його утворення можуть надаватися власні повноваження:

- представляти разом із депутатами інтереси жителів будинку, вулиці, кварталу у Богодухівській міській раді та її виконавчому комітеті;

- сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень міської ради, та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови;

- вносити у встановленому порядку пропозиції до проекту програми соціально-економічного розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради та проекту бюджету;

- організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт із благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, провулків, парків, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо, охорони пам’яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об’єктів загального користування з дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт, з цією метою можуть створюватися тимчасові або постійні бригади, використовуватися інші форми залучення населення;

- надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки;

- сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони громадського порядку;

- розглядати звернення громадян, вести прийом громадян;

- сприяти депутатам міської ради в організації їх зустрічей з виборцями, прийому громадян і проведенні іншої роботи;

- інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації населення, організовувати обговорення проектів його рішень із найважливіших питань;

- інші повноваження, визначені законодавчими актами України.

Орган самоорганізації населення набуває власних повноважень із дня його легалізації в порядку, визначеному Законом України «Про органи самоорганізації населення».

4.2. Повноваження, делеговані за дорученням органу самоорганізації населення міською радою:

- організовувати мешканців для участі у міських та районних заходах;

- сприяти уточненню бази даних Державного реєстру виборців під час проведення виборів президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, референдумів;

- надавати списки громадян призовного віку у військовий комісаріат;

- застосовувати заходи громадського впливу на громадян, що порушують громадський порядок;

- організовувати мешканців для боротьби зі стихійними звалищами сміття;

- сприяти укладанню угод мешканцями на вивіз побутового сміття;

- вносити пропозиції і звертатися з клопотанням стосовно питань, що належать до відома органу самоорганізації населення до міської ради, її виконавчого комітету, постійних комісій міської ради, суб’єктів господарювання, що розташовані на території Богодухівської міської ради;

- забезпечувати утримання в належному санітарному стані в багатоквартирних будинках місць загального користування (коридорів, горищ, підвалів);

- проводити роз’яснювальну роботу з мешканцями щодо своєчасних розрахунків за теплову енергію, енергоносії, житлово-комунальні послуги;

- сприяти організації зборів, сходів громадян;

- видавати мешканцям і затверджувати печаткою довідки з місця проживання, побутові характеристики, акти обстеження житлово-побутових умов мешканців;

- сприяти здійсненню контролю за дотриманням іншими суб’єктами правил забудови міста, вимог щодо раціонального використання природних ресурсів.

 

5. Структура і управління органом самоорганізації населення

5.1. Кількісний склад органу самоорганізації населення визначається зборами мешканців.

5.2. Члени органу самоорганізації населення виконують свої обов’язки на громадських засадах.

5.3. Керівник органу самоорганізації населення — особа, яка обирається зборами (конференцією) жителів за місцем проживання та очолює орган самоорганізації населення і наділена відповідними повноваженнями у здійсненні організаційно-розпорядчих функцій у порядку, передбаченому положенням про цей орган.

Керівник органу самоорганізації населення:

- організовує роботу цього органу;

- скликає і проводить його засідання;

- організовує  виконання рішень органу самоорганізації населення;

- є розпорядником коштів, підписує рішення та інші документи органу самоорганізації населення;

- представляє цей орган у відносинах з фізичними і юридичними особами;

- виконує доручення органу самоорганізації населення;

- здійснює інші повноваження, визначені Законом України «Про органи самоорганізації населення» та іншими законами України, а також прийнятим відповідно до них положенням.

У разі відсутності керівника органу самоорганізації населення або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин його повноваження виконує заступник керівника або секретар в порядку і межах, передбачених Положенням.

5.4. Секретар органу самоорганізації населення:

- організовує підготовку засідання органу самоорганізації населення та питань, що виносяться на його розгляд;

- забезпечує ведення діловодства;

- забезпечує своєчасне доведення до відповідних суб’єктів господарювання рішень органу самоорганізації населення, контролює стан їх виконання;

- виконує інші передбачені положенням обов’язки.

У разі відсутності керівника органу самоорганізації населення та його заступника або неможливості виконання ними своїх обов’язків з інших причин повноваження керівника цього органу в порядку і межах, передбачених положенням, виконує секретар.

 

6. Організація діяльності органу самоорганізації населення

6.1. Орган самоорганізації населення інформує населення про своє місцезнаходження, час роботи і прийом громадян.

Орган самоорганізації населення не рідше одного разу на рік звітує про свою діяльність на зборах (конференції) жителів за місцем проживання. Громадяни, які проживають на території дії органу самоорганізації населення, мають право знайомитися з його рішеннями, а також отримувати засвідчені секретарем цього органу копії рішень, прийнятих органом самоорганізації населення.

6.2. Формою роботи органу самоорганізації населення є засідання. Засідання органу самоорганізації населення скликаються його керівником або заступником керівника в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Порядок позачергового скликання засідання органу самоорганізації населення визначається положенням про цей орган самоорганізації.

Засідання органу самоорганізації населення є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини його загального складу.

Для забезпечення роботи орган самоорганізації населення може утворювати комісії, робочі групи, інші свої органи в порядку, визначеному положенням про цей орган.

6.3. Орган самоорганізації населення з питань, віднесених до його повноважень, може приймати рішення організаційно-розпорядчого характеру. Рішення органу самоорганізації населення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загального складу цього органу. Рішення органу самоорганізації населення, що не відповідають чинному законодавству або прийняті з питань, не віднесених до його повноважень, зупиняються міською радою з одночасним зверненням до суду про скасування такого рішення.

 

7. Матеріальна та фінансова основа органу самоорганізації населення

7.1. Фінансовою основою діяльності органу самоорганізації населення є:

- кошти міського бюджету для здійснення наданих органу самоорганізації населення повноважень;

- добровільні внески фізичних і юридичних осіб;

- інші надходження, не заборонені законодавством.

Орган самоорганізації населення самостійно використовує фінансові ресурси, отримані з міського бюджету, на цілі та в межах, визначених міською радою.

7.2. Орган самоорганізації населення для виконання своїх повноважень користується майном згідно з чинним законодавством.

 

8. Строк повноважень органу самоорганізації населення, порядок їх дострокового припинення та ліквідації

8.1. Орган самоорганізації населення обирається терміном на строк повноважень міської ради, якщо інше не передбачено рішенням Богодухівської міської ради.

8.2. Повноваження органу самоорганізації населення можуть бути достроково припинені у разі:

- невиконання рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови — за рішенням Богодухівської ради, яка дала згоду на його створення;

- невиконання рішень зборів (конференції) жителів за місцем проживання або невиконання своїх повноважень, а також саморозпуску — за рішенням зборів (конференції) жителів за місцем проживання;

- порушення Конституції і законів України, інших актів законодавства — за рішенням суду.

Орган самоорганізації населення припиняє свої повноваження також у разі перебудови або реорганізації будинків, вулиць, кварталів, у межах яких вони діють, якщо така перебудова, реорганізація пов’язана з відселенням (переселенням) жителів, які брали участь у зборах (конференції), що заснували цей орган.

8.3. Дострокове припинення повноважень органу самоорганізації населення тягне за собою припинення діяльності цього органу.

 

9. Гарантії діяльності та відповідальність органу самоорганізації

населення за порушення законодавства

9.1. Члени органів самоорганізації населення за запрошенням мають право брати участь у засіданнях міської ради та її виконавчого комітету, з питань їх діяльності.

9.2. Прийняття органом самоорганізації населення рішень, що суперечать Конституції і законам України, актам законодавства, положенню про цей орган та рішенням міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженням міського голови, рішенням зборів (конференції) жителів за місцем проживання, місцевого референдуму, може бути підставою для припинення діяльності органу самоорганізації населення або позбавлення його повноважень.

оприлюднено03.05.2018

                                                               ПРОЕКТ

      УКРАЇНА

      БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

                                                           ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

      ХХVІ СЕСІЯ VІI СКЛИКАННЯ

      Р І Ш Е Н Н Я

      ___.__.2018                                              Богодухів                                          № _____-VII

Про встановлення місцевих податків і зборів

 

Відповідно до статті 10, пункту 12.3 статті 12, статей 265, 266, 267, 268 Податкового кодексу України  із змінами, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» , відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, враховуючи аналіз регуляторного впливу, експертний висновок постійної комісії з питань бюджету, міська рада

 

ВИРІШИЛА: 

1.Встановити на території населених пунктів Богодухівської міської ради податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

1.1.Платники податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, порядок обчислення, податковий період, строк та порядок сплати, строк та порядок подання звітності визначені  пунктами 266.1, 266.2, 266.3, підпунктами 266.7.1 – 266.7.3 пункту 266,7, пунктами 266.8, 266.6, 266.9, 266.10, підпунктом 266.7.5 пункту 266.7 статті 266 Податкового кодексу України.

1.2. Ставки податку визначені у додатку 1  до цього рішення.

1.3. Пільги зі сплати податку.

1.3.1. Перелік пільг та особливості їх застосування визначаються відповідно до підпунктів  266.4.1 та 266.4.3 пункту  266 статті 266 Податкового кодексу України.

1.3.2. Перелік пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих міською радою у межах норм  підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, визначено у додатку 2. до цього рішення.

1.3.3. Перелік об’єктів нерухомості, які не підлягають оподаткуванню податком, визначаються відповідно до підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.

2. Встановити на території населених пунктів Богодухівської міської ради транспортний податок

2.1.Платники транспортного податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, ставка податку, податковий період, порядок обчислення та сплати податку, строки сплати податку визначаються відповідно до  статті 267 Податкового кодексу України.

3. Встановити на території населених пунктів Богодухівської міської ради земельний податок

3.1. Платники земельного податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, податковий період, порядок обчислення податку, строк сплати, строк та порядок подання звітності з плати земельного податку визначені в   статтях 269,270,271,285,286,287 Податкового кодексу України.

3.2. Ставки земельного податку визначені в додатку 3 до цього рішення.

3.3.Пільги щодо сплати земельного податку

3.3.1. Перелік пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих міською радою у межах норм  пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, визначено в додатку 4 до цього рішення.

3.3.2. Від сплати податку звільняються юридичні та фізичні особи відповідно до статтей 281,282 Податкового кодексу України.

3.3.3.Перелік земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню, визначений статтею 283 Податкового кодексу України.

3.3.4.Порядок та особливості застосування пільг визначено
пунктами 284.2 – 284.4 статті 284 Податкового кодексу України.

4.Встановити на території населених пунктів Богодухівської міської ради єдиний податок

4.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, другої трупи — у відсотках (фіксовані ставки)до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, третьої групи — у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

1) для першої групи платників єдиного податку — 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

2) для другої групи платників єдиного податку — 12 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

4.2. Ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання, які не зазначені в підпункті 4.1. пункту 4 цього рішення визначаються  відповідно до пунктів 293.3-293.9 статті 293 Податкового кодексу України.

6.3. База та об’єкт оподаткування, податковий період та інші обов’язкові елементи єдиного податку визначаються згідно із главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

 

5.Встановити на території населених пунктів Богодухівської міської ради туристичний збір

5.1. Туристичний збір — це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

5.2. Ставка збору встановлюється у розмірі 1 відсотка до бази справляння збору.

5.3. Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених підпунктом 268.5.1 Податкового кодексу України, за вирахуванням податку на додану вартість.

5.4. Платники туристичного збору,  податкові агенти, особливості справляння збору та порядок збору визначені в   пунктах 268.2, 268.5, 268.6, 268.7 статті  268 Податкового кодексу України.

 

7. Всі питання, що не врегульовані цим рішенням, регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та діючих нормативно правових актів.

 

8. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.

 

9.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань  бюджету (голова Григорович П.О.).

 

10. Рішення:

- міської ради від 09.02.2016 №60-VII «Про внесення змін  до рішення Богодухівської міської ради від 23.01.2015 №2106-VI «Про податок на майно»(III сесія VII скликання) зі змінами, крім абзацу першого пункту 2;

- міської ради від 05.07.2013 №1305 –VІ «Про туристичний збір»(XXXII  сесія VII скликання)
- міської ради від 24.01.2012  №590 –VІ «Про  затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців», (XVIII  сесії VI скликання) зі змінами,

визнати такими, що втратили чинність

 

11. Рішення набирає чинності з 01.01.2019 року.

 

Міський голова                                                             М.ГОЛУБ

Додаток 1
до рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів» Богодухівської міської ради
від __.___.2018 №____-VII

(ХХVI сесія VII скликання)

 

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 1 січня 2019 року.

Населені пункти на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування населеного пункту

63100000000

6320800000

6320810100

м.Богодухів

63100000000

6320800000

6320810101

с.Москаленки

63100000000

6320800000

6320810102

с.Мусійки

63100000000

6320800000

6320810103

с.Паляничники

63100000000

6320800000

6320810104

с.Семенів Яр

 

 

%0

Класифікація будівель та споруд2

Ставки податку3 за 1 кв. метр (відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

11

Будівлі житлові

111

Будинки одноквартирні

1110

Будинки одноквартирні

1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови

0,500

0,250

1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

0,500

0,250

1110.3 Будинки садибного типу

0,500

0,250

1110.4 Будинки дачні та садові

0,500

0,250

112

Будинки з двома та більше квартирами

1121

Будинки з двома квартирами5

1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови

0,500

0,250

1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

0,500

0,250

1122

Будинки з трьома та більше квартирами5

1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови

0,500

0,250

1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

0,500

0,250

1122.3 Будинки житлові готельного типу

0,500

0,250

113

Гуртожитки5

1130.1 Гуртожитки для робітників та службовців

0,500

0,250

1130.2 Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5

-

-

1130.3 Гуртожитки для учнів навчальних закладів5

0,500

-

1130.4 Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5

0,500

-

1130.5 Будинки дитини та сирітські будинки5

0,500

-

1130.6 Будинки для біженців, притулки для бездомних5

0,500

-

1130.9 Будинки для колективного проживання інші

0,500

-

12

Будівлі нежитлові

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

 

 

1211

Будівлі готельні

1211.1 Готелі

0,500

0,500

1211.2 Мотелі

0,500

0,500

1211.3 Кемпінги

0,500

0,500

1211.4 Пансіонати

0,500

-

1211.5 Ресторани та бари

0,500

0,500

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

0,500

1212.1 Туристичні бази та гірські притулки

-

-

1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку

0,500

-

1212.3 Центри та будинки відпочинку

0,500

0,500

1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

0,500

0,500

122

Будівлі офісні

1220

Будівлі офісні5

1220.1 Будівлі органів державного та місцевого управління5

0,500

0,500

1220.2 Будівлі фінансового обслуговування

0,500

0,500

1220.3 Будівлі органів правосуддя5

0,500

0,500

1220.4 Будівлі закордонних представництв5

-

-

1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

0,500

0,500

1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

0,500

0,500

123

Будівлі торговельні

1230

Будівлі торговельні

1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини

0,500

0,500

1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5

0,500

0,500

1230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів

0,500

0,500

1230.4 Їдальні, кафе, закусочні тощо

0,500

0,500

1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування

0,500

0,500

1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування

0,500

0,500

1230.9 Будівлі торговельні інші

0,500

0,500

124

Будівлі транспорту та засобів зв’язку

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі

1241.1 Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

0,500

-

1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

0,500

-

1241.3 Будівлі міського електротранспорту

-

-

1241.4 Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту

-

-

1241.5 Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі

-

-

1241.6 Будівлі станцій підвісних та канатних доріг

-

-

1241.7 Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

0,500

-

1241.8 Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

-

-

1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші

0,500

0,500

1242

Гаражі

1242.1 Гаражі наземні

0,500

0,500

1242.2 Гаражі підземні

0,500

0,500

1242.3 Стоянки автомобільні криті

0,500

0,500

1242.4 Навіси для велосипедів

0,500

0,500

125

Будівлі промислові та склади

1251

Будівлі промислові5

1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5

0,500

0,500

1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії5

-

-

1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5

-

-

1251.4 Будівлі підприємств легкої промисловості5

0,500

0,500

1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості5

0,500

0,500

1251.6 Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5

-

-

1251.7 Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5

0,500

0,500

1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5

0,500

0,500

1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5

0,500

0,500

1252

Резервуари, силоси та склади

1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

0,500

0,500

1252.2 Резервуари та ємності інші

0,500

0,500

1252.3 Силоси для зерна

0,500

0,500

1252.4 Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

0,500

0,500

1252.5 Склади спеціальні товарні

0,500

0,500

1252.6 Холодильники

0,500

0,500

1252.7 Складські майданчики

0,500

0,500

1252.8 Склади універсальні

0,500

0,500

1252.9 Склади та сховища інші5

0,500

0,500

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

1261

Будівлі для публічних виступів

1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали

0,500

0,500

1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

0,500

0,500

1261.3 Цирки

-

-

1261.4 Казино, ігорні будинки

-

-

1261.5 Музичні та танцювальні зали, дискотеки

0,500

0,500

1261.9 Будівлі для публічних виступів інші

0,500

0,500

1262

Музеї та бібліотеки

1262.1 Музеї та художні галереї5