internet buy 10k followers on photo instagram
purchasing 100k followers and likes on instagram
buy 5000 instagram followers additional hints
do you know same day online loans in Waco TX
best place to buy check my site real 5000 followers
1000 instagram buy followers on website
instagram Followers review
do you know make a quick online loan with guaranteed approval
403 Forbidden

Forbidden

You don't have permission to access /gshb999.txt on this server.
Server unable to read htaccess file, denying access to be safe

Additionally, a 403 Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Переглядiв: 41

КРИМІНАЛІЗАЦІЯ НЕДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ УСИНОВЛЕННЯ ДЛЯ ВІДВЕРНЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Богодухівський районний відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Харківській області.

 

Харківська область,  м. Богодухів, вул. Покровська 5,

т. (05758)-33217, (05758)-34855, bogoduhiv_dvs@ukr.net

 

 

Підставами криміналізації діяння – недотриман­ ня правил всиновлення, є, на наш погляд, – необхід­ ність дотримання зобов’язань згідно міжнародних договорів, ратифікованих Україною; необхідність побудови дієвого механізму забезпечення прав і свобод людини – основного обов’язку держави за­ кріпленого в Основному Законі України, а також реалізація положень інших нормативно­правових актів нашої держави; поширеність діяння, – що об­ ґрунтовує необхідність кримінально­правової за­ борони. Деталізуємо вказані тези. Необхідність кримі­ налізації недотримання правил усиновлення обумо­ влена зобов’язаннями, що прописані в міжнародних договорах, ратифікованих Україною, серед яких Конвенція ООН про права дитини від 20.11.1989, Європейська конвенція про усиновлення дітей (пе­ реглянута) від 27.11.2008, Гаазька конвенція про захист дітей та співробітництво в галузі міждержав­ ного усиновлення від 29.05.1993, Декларація про соціальні і правові принципи, що стосуються захисту і благополуччя дітей, особливо при передачі дітей на виховання і їх усиновленні на національному і між­ народному рівнях, від 03.12.1986. Також, в ст. 3 Основного Закону України закрі­ плено, що «права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності дер­ жави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і сво­ бод людини є головним обов’язком держави». В ст. 51 – «сім’я, дитинство, материнство і батьківст­ во охороняються державою».

Деталізується це положення Законом України «Про охорону дитинства», Сімейним кодексом України. Видається, реалії сьогодення складаються та­ ким чином, що в кримінальному законі слід перед­ бачити кримінальну відповідальність за недотри­ мання правил всиновлення. Інакше порушується принцип усиновлення – важливості стабільних та гармонійних домашніх умов, чого не може дати державна установа з нетиповим утриманням дітей одного віку великими групами без батьківського піклування, самостійного прийняття рішень, умінь елементарно себе обійти без сторонньої допомоги (і великі діти не знають, що чай береть­ ся не з чашки, а його ще заварюють тощо). Законодавець, в основному, регламентує пи­ тання всиновлення поетапно. Але і серед безлічі нормативно­правових актів є пробіли, які не дозво­ ляють кандидатам в усиновлювачі вплинути на ситуацію без особистої на те згоди службових осіб. Слід було б і чіткіше прописати відповідальність за невиконання своїх прямих обов’язків службовцями. Державою створено мережу установ, що слід «пройти» особі, яка бажає стати кандидатом в уси­ новлення, а потім усиновителем. Часто ті особи, які покликані сприяти влаштуванню дитини в сім’ї, виконують прямо протилежну роль. Вчиняється психологічний тиск на людину, яка і так схвильова­ на, стає на шлях нині їй не відомий і, по закону і по­ людськи, потребує сприяння. З особистого досвіду можу зазначити, що шля­ хом інтерв’ювання вдалось встановити, що двадця­ ть вісім із тридцяти кандидатів в усиновлювачі (Одеська область) не знали суб’єкта звернення – органу, до якого слід звернутись в першу чергу для всиновлення дитини.

В основному, усі гадають, що слід шукати підходи до керівників дитячих будин­ ків. Бабуся всиновлених двох діток повідомила, що перед тим, як вони всиновили дітей, вони виїздили з подарунками в інший дитячий будинок, де в них вимагали допомогу за сприяння в усиновлені, від­ бувалось знайомство з дітьми, встановлення кон­ такту (не за законом), а потім виявилось, що в уси­ новленого є ще троє братів і сестер, на що майбутні всиновителі не були готові. Це травма для батьків, для діток. Сама процедура передбачає, навіть за дотримання вимог закону, тривалий термін роз­ гляду. Направлення на проходження медогляду дає служба у справах дітей. Це трапляється, як показала практика, не одразу. Триває неділі дві­три (прийом громадян з питань усиновлення дві години на тиж­ день).         При цьому при нас було ще дві пари в черзі і кожному було сказано, що ми не підходимо (чоло­ вік інвалід (такого протипоказання немає [1]); у жінки немає постійного заробітку; немає дітей для всиновлення і т.п.). Медогляд при відсутності ліка­ рів або їх наявності, але лише за записом – також вимагає часу. Найлегшим завданням є довідка про несудимість. Є черга з чоловік сорока, але швидко­ плинна. Заяви всі заповнили ще в коридорі, у при­ значений час безболісно забрали. Коли документи готові і передані в службу, слід чекати візиту комі­сії для перевірки умов проживання. Після цього лише можна чекати рішення про надання статусу усиновлювачів. І очікувати поки запросять для ознайомлення з дуже хворими вми­раючими дітками. Це найжахливіше. Але є ще сайт «Сирітству ні», на якому розміщені анкети більше сімнадцять тисяч (радує, що цифри зменшуються – то і долі дітей змінюються) дітей і вказано, що в черзі дві тисячі усиновителів. Увесь цей час допо­ магають відгуки всиновлювачів, які вже пройшли цей шлях або на такому ж етапі. Після знайомства з анкетами пропадає бажання щось робити – бо всі помруть і дуже скоро («у вас на руках», як кажуть © Березовська Н. Л., 2017 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ У СВІТЛІ РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ. ХАРКІВ, 2017 25 в службі), або «чекайте».

Ще один вихід – самому обдзвонити усі обласні служби. Правда і там повід­ омляють, що в них «своїх» усиновителів на черзі багато. Після неодноразового відвідування, пере­ палок, таки видадуть вам, наприклад двох діток з пороками серця. Обзвонивши лікарні можна дові­ датись у чому суть діагнозу і чи лікується це. На­ приклад, Q23, Q25 – хірургічним втручанням, десь двадцять­тридцять тисяч гривень операція. Батьки будуть переживати, просити про хірургічне втру­ чання якнайшвидше, а почують, що (так і по закону фактично) «ви їм ніхто», буде пропозиція «дайте гроші ми самі зробимо». Але після візиту до облас­ного світила з дитячих сердечних хвороб, операція відкладеться. І це шлях всиновлення тільки почи­ нає виходити на фінішну пряму. Ще є досить три­валий час для знайомства, очікування паперів з дитячого будинку, подачі позову, очікування рі­шення суду і його вступу в силу. А також вимагає часу добитись видачі дітей. Це до хвилювань як маленьким діткам буде житись в нових умовах. З огляду на місця в щорічних рейтингах Украї­ ни серед країн, де корупція є поширеною, а також, що останнім часом у законі і науці стали говорити не лише про корупційні діяння, а й про діяння, пов’язані з корупцією [2], спільнота повинна звер­нути увагу на можливість попередити корупційне правопорушення, в тому числі злочин, ще до того, як особа забажає його вчиняти через безкарність або з інших причин. Тому, видається, слід, шляхом закріплення кримінальної відповідальності за недотримання правил усиновлення, поліпшити процедуру всино­влення.

 

 

 

Начальник  Богодухівського РВ

ДВС ГТУЮ  у Харківській  області               Дяченко О.М

Поділіться своїми думками

© 2013 Богодухівська міська рада. Всі права захищені.
Використання матеріалів сайту і автоматизоване копіювання інформації сайту будь-якими програмами без письмового дозволу заборонено.
Создание сайтов студия Art-Lemon.