buy Windows 10 Key microsoftwarestore Canada Goose jas canada goose outlet https://www.airbrushhenk.nl airbrushhenk.nl canada goose jas canada goose outlet
Переглядiв: 29

КРИМІНАЛІЗАЦІЯ НЕДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ УСИНОВЛЕННЯ ДЛЯ ВІДВЕРНЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Богодухівський районний відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Харківській області.

 

Харківська область,  м. Богодухів, вул. Покровська 5,

т. (05758)-33217, (05758)-34855, bogoduhiv_dvs@ukr.net

 

 

Підставами криміналізації діяння – недотриман­ ня правил всиновлення, є, на наш погляд, – необхід­ ність дотримання зобов’язань згідно міжнародних договорів, ратифікованих Україною; необхідність побудови дієвого механізму забезпечення прав і свобод людини – основного обов’язку держави за­ кріпленого в Основному Законі України, а також реалізація положень інших нормативно­правових актів нашої держави; поширеність діяння, – що об­ ґрунтовує необхідність кримінально­правової за­ борони. Деталізуємо вказані тези. Необхідність кримі­ налізації недотримання правил усиновлення обумо­ влена зобов’язаннями, що прописані в міжнародних договорах, ратифікованих Україною, серед яких Конвенція ООН про права дитини від 20.11.1989, Європейська конвенція про усиновлення дітей (пе­ реглянута) від 27.11.2008, Гаазька конвенція про захист дітей та співробітництво в галузі міждержав­ ного усиновлення від 29.05.1993, Декларація про соціальні і правові принципи, що стосуються захисту і благополуччя дітей, особливо при передачі дітей на виховання і їх усиновленні на національному і між­ народному рівнях, від 03.12.1986. Також, в ст. 3 Основного Закону України закрі­ плено, що «права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності дер­ жави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і сво­ бод людини є головним обов’язком держави». В ст. 51 – «сім’я, дитинство, материнство і батьківст­ во охороняються державою».

Деталізується це положення Законом України «Про охорону дитинства», Сімейним кодексом України. Видається, реалії сьогодення складаються та­ ким чином, що в кримінальному законі слід перед­ бачити кримінальну відповідальність за недотри­ мання правил всиновлення. Інакше порушується принцип усиновлення – важливості стабільних та гармонійних домашніх умов, чого не може дати державна установа з нетиповим утриманням дітей одного віку великими групами без батьківського піклування, самостійного прийняття рішень, умінь елементарно себе обійти без сторонньої допомоги (і великі діти не знають, що чай береть­ ся не з чашки, а його ще заварюють тощо). Законодавець, в основному, регламентує пи­ тання всиновлення поетапно. Але і серед безлічі нормативно­правових актів є пробіли, які не дозво­ ляють кандидатам в усиновлювачі вплинути на ситуацію без особистої на те згоди службових осіб. Слід було б і чіткіше прописати відповідальність за невиконання своїх прямих обов’язків службовцями. Державою створено мережу установ, що слід «пройти» особі, яка бажає стати кандидатом в уси­ новлення, а потім усиновителем. Часто ті особи, які покликані сприяти влаштуванню дитини в сім’ї, виконують прямо протилежну роль. Вчиняється психологічний тиск на людину, яка і так схвильова­ на, стає на шлях нині їй не відомий і, по закону і по­ людськи, потребує сприяння. З особистого досвіду можу зазначити, що шля­ хом інтерв’ювання вдалось встановити, що двадця­ ть вісім із тридцяти кандидатів в усиновлювачі (Одеська область) не знали суб’єкта звернення – органу, до якого слід звернутись в першу чергу для всиновлення дитини.

В основному, усі гадають, що слід шукати підходи до керівників дитячих будин­ ків. Бабуся всиновлених двох діток повідомила, що перед тим, як вони всиновили дітей, вони виїздили з подарунками в інший дитячий будинок, де в них вимагали допомогу за сприяння в усиновлені, від­ бувалось знайомство з дітьми, встановлення кон­ такту (не за законом), а потім виявилось, що в уси­ новленого є ще троє братів і сестер, на що майбутні всиновителі не були готові. Це травма для батьків, для діток. Сама процедура передбачає, навіть за дотримання вимог закону, тривалий термін роз­ гляду. Направлення на проходження медогляду дає служба у справах дітей. Це трапляється, як показала практика, не одразу. Триває неділі дві­три (прийом громадян з питань усиновлення дві години на тиж­ день).         При цьому при нас було ще дві пари в черзі і кожному було сказано, що ми не підходимо (чоло­ вік інвалід (такого протипоказання немає [1]); у жінки немає постійного заробітку; немає дітей для всиновлення і т.п.). Медогляд при відсутності ліка­ рів або їх наявності, але лише за записом – також вимагає часу. Найлегшим завданням є довідка про несудимість. Є черга з чоловік сорока, але швидко­ плинна. Заяви всі заповнили ще в коридорі, у при­ значений час безболісно забрали. Коли документи готові і передані в службу, слід чекати візиту комі­сії для перевірки умов проживання. Після цього лише можна чекати рішення про надання статусу усиновлювачів. І очікувати поки запросять для ознайомлення з дуже хворими вми­раючими дітками. Це найжахливіше. Але є ще сайт «Сирітству ні», на якому розміщені анкети більше сімнадцять тисяч (радує, що цифри зменшуються – то і долі дітей змінюються) дітей і вказано, що в черзі дві тисячі усиновителів. Увесь цей час допо­ магають відгуки всиновлювачів, які вже пройшли цей шлях або на такому ж етапі. Після знайомства з анкетами пропадає бажання щось робити – бо всі помруть і дуже скоро («у вас на руках», як кажуть © Березовська Н. Л., 2017 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ У СВІТЛІ РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ. ХАРКІВ, 2017 25 в службі), або «чекайте».

Ще один вихід – самому обдзвонити усі обласні служби. Правда і там повід­ омляють, що в них «своїх» усиновителів на черзі багато. Після неодноразового відвідування, пере­ палок, таки видадуть вам, наприклад двох діток з пороками серця. Обзвонивши лікарні можна дові­ датись у чому суть діагнозу і чи лікується це. На­ приклад, Q23, Q25 – хірургічним втручанням, десь двадцять­тридцять тисяч гривень операція. Батьки будуть переживати, просити про хірургічне втру­ чання якнайшвидше, а почують, що (так і по закону фактично) «ви їм ніхто», буде пропозиція «дайте гроші ми самі зробимо». Але після візиту до облас­ного світила з дитячих сердечних хвороб, операція відкладеться. І це шлях всиновлення тільки почи­ нає виходити на фінішну пряму. Ще є досить три­валий час для знайомства, очікування паперів з дитячого будинку, подачі позову, очікування рі­шення суду і його вступу в силу. А також вимагає часу добитись видачі дітей. Це до хвилювань як маленьким діткам буде житись в нових умовах. З огляду на місця в щорічних рейтингах Украї­ ни серед країн, де корупція є поширеною, а також, що останнім часом у законі і науці стали говорити не лише про корупційні діяння, а й про діяння, пов’язані з корупцією [2], спільнота повинна звер­нути увагу на можливість попередити корупційне правопорушення, в тому числі злочин, ще до того, як особа забажає його вчиняти через безкарність або з інших причин. Тому, видається, слід, шляхом закріплення кримінальної відповідальності за недотримання правил усиновлення, поліпшити процедуру всино­влення.

 

 

 

Начальник  Богодухівського РВ

ДВС ГТУЮ  у Харківській  області               Дяченко О.М

Поділіться своїми думками

© 2013 Богодухівська міська рада. Всі права захищені.
Використання матеріалів сайту і автоматизоване копіювання інформації сайту будь-якими програмами без письмового дозволу заборонено.
Создание сайтов студия Art-Lemon.