internet buy 10k followers on photo instagram
purchasing 100k followers and likes on instagram
buy 5000 instagram followers additional hints
do you know same day online loans in Waco TX
best place to buy check my site real 5000 followers
1000 instagram buy followers on website
instagram Followers review
do you know make a quick online loan with guaranteed approval
buy Windows 10 Key microsoftwarestore Canada Goose jas canada goose outlet https://www.airbrushhenk.nl airbrushhenk.nl canada goose jas canada goose outlet
Переглядiв: 213

«Корупція як негативнее явище в суспільстві»

Харківська область,  м. Богодухів, вул. Покровська 5,

т. (05758)-33217, (05758)-34855, bogoduhiv_dvs@ukr.net

 
Корупція є одним з основних чинників, які створюють реальну загрозу безпеці, демократичному розвитку держави та суспільства, конституційному ладу, а саме: підриває авторитет країни, завдає шкоди демократичним засадам управління суспільством, функціонуванню державного апарату, обмежує конституційні права і сво­боди людини та громадянина, особливо пересічних осіб, порушує принципи верховенства права, порушує встановлений порядок здійснення повноважень посадовими і службовими особами органів державної влади, управлінських структур приватного сектора, руй­нує моральні та суспільні цінності; дискредитує державу на міжна­родному рівні. Саме тому, протидія корупції є одним із пріоритетів держави.

 
Корупція є вкрай негативним явищем, її суспільна небезпечність полягає у тому, що вона:

- завдає збитки всім;

- підриває авторитет держави, завдає шкоди утвердженню демокра­тичних основ суспільства;

- суттєво обмежує конституційні права й свободи людини і громадя­нина, особливо пересічних громадян;

- порушує принципи верховенства права;

- призводить до гальмування та викривлення соціально-економіч­них реформ, перешкоджає розвитку ринкових відносин, передусім середнього та малого підприємництва, а також надходженню інозем­них інвестицій;

- як правило, починається з невеликих знаків уваги;

- грубо порушує встановлений порядок здійснення повноважень по­садовими і службовими особами органів державної влади, місцевого самоврядування, управлінських структур приватного сектора;

- надає незаконні привілеї корумпованим угрупованням і кланам, підпорядковує державну владу їхнім інтересам;

- сприяє криміналізації та тінізації економічних відносин, легалі­зації доходів, одержаних незаконним шляхом;

- живить організовану злочинність, насамперед економічну, стає неодмінною умовою її існування;

- порушує принципи соціальної справедливості, невідворотності покарання;

- створює залежність;
- нищить духовні, моральні та суспільні цінності;

- ускладнює відносини з іншими державами і всією міжнародною спільнотою, унеможливлює надання іноземної допомоги;

- веде до адміністративної та кримінальної  відповідаль­ності;

- робить людину безробітною.

 
 Станьте прикладом нетерпимості до проявів корупції. Своєю поведінкою давайте оточуючим зрозуміти, що не тільки не будете самі приймати участі у корупційних діях, але й не бу­дете приховувати корупційних дій своїх колег.

Корупцію на державній службі легше подолати тоді, коли кожен поставить собі за мету їй запобігати.

В момент вступу на державну службу працівники зобов’язуються сумлінно виконувати свої обов’язки, дотримуватись законодавства та принципів доброчесності у своїй поведінці. Отже, всі співробітники мають виконувати свої обов’язки неупереджено та справедливо.

Корумпована поведінка працівників порушує законність та мо­раль, завдає шкоди авторитету державним службовцям і зага­лом державі. Вона руйнує віру в неупередженість та об’єктивність державних органів.

Усі державні службовці повинні сумлінно виконувати свої обов’язки та бути прикладом, як для своїх колег, так і для пересічних громадян.

У зовнішніх контактах, наприклад, з особами, що надають робо­ту, товари, послуги за державні кошти Ви повинні, з самого початку, визначити чіткі межі ваших повноважень і негайно припиняти спро­би втягування до корупційних дій.

Не створюйте в оточуючих враження, що Ви відкриті для «невели­ких ознак уваги».

Не піддавайтеся спокусі таким чином поправити свої матеріальне становище.

Не соромтеся відмовитися від подарунка або віддати його назад, супроводжуючи цю вимогу роз’ясненням правил, яких Ви маєте до­тримуватись.

Якщо Ви працюєте у сфері, що має справу з розподілом державних коштів або замовлень, то Вам необхідно бути особливо обережним щодо намагань третіх осіб вплинути на Ваше рішення.

Чітко дотримуйтеся норм законодавства про заборону прийняття винагород або подарунків та вимог доброчесної поведінки.

Якщо третя особа попросила Вас зробити їй протиправну послугу, негайно поінформуйте про це своє керівництво або вищестоящий орган. Це допоможе уникнути будь-якої підозри в корупції та дасть змогу вжити заходів проти правопорушників. Якщо Ви опираєтесь спробам втягнути Вас у корупцію, однак не повідомляєте про це керівництво, особа, яка схиляла Вас до корупцій­них дій може повторити свою спробу звернувшись до когось з Ваших колег.

Захистіть своїх колег від спокуси втягнутися у корупцію — пос­лідовно розкривайте намагання сторонніх осіб корумпувати Вас.

Державні службовці повинні протидіяти корупції разом, таким чином вони досягнуть злагоджених дій, результатів у попередженні корупції та викликатимуть довіру у громадян.

 
Якщо у Вас з’являється відчуття, що вас хочуть попроси­ти про послугу, яка суперечить Вашим обов’язкам, покличте ко­гось зі своїх колег у якості свідка.

Іноді в ході розмови із сторонньою особою у Вас може виникнути підозра, що Вам намагатимуться зробити протиправну пропозицію, яку буде нелегко відхилити. Часто в такій ситуації не допомагає лише відмова від корупційних дій, тому Вам не варто намагатися владнати ситуацію власними силами. Запросіть до участі у розмові одного із своїх колег.

 
Працюйте так, щоб Вашу роботу можна було в будь-який момент перевірити.

Ваша робота повинна бути прозорою та зрозумілою для керівниц­тва, колег та інших осіб. Можливо Вам доведеться змінити своє міс­це роботи (перехід до виконання нових завдань, перехід до іншого підрозділу) або бути тимчасово відсутнім (хвороба, відпустка), тому Ваша робота повинна бути настільки прозорою, щоб в будь-який час особа, що Вас замінить, могла виконувати Ваші обов’язки.

 
Чітко відокремлюйте службову діяльність від свого приват­ного життя. Перевіряйте, чи немає конфлікту інтересів між Вашими службовими обов’язками та приватними інтересами.

Спроби корупції часто починаються з того, що треті особи нама­гаються розширити службові контакти та перенести їх у сферу при­ватного життя. Відомо, що особливо складно відмовити у «невеликої послузі», коли з цією особою існують дружні стосунки, а також коли сам службовець або його родина отримує привілеї у будь-якому виг­ляді (квитки на концерт, запрошення до дорогих ресторанів) на які не можна відповісти тим самим, тощо. Отже, в приватному житті Ви з самого початку повинні дати оточуючим зрозуміти, що відокремлює­те службову діяльність від приватного життя. Це дозволить уникну­ти підозри у Вашої корумпованості.

У кожної особи, яка звертається до Вас у зв’язку з Вашою службо­вою діяльністю є право очікувати від Вас неупередженої, справедли­вої, обґрунтованої тобто доброчесної поведінки. Тому, під час будь-якої службової діяльності, за яку Ви несете відповідальність, перевіряйте, чи не вступають Ваші власні інтереси, а також інтереси Ваших рідних, з якими Ви пов’язані, в конфлікт з Вашими службовими обов’язками або інтересами Міністерства юстиції України. Піклуйтеся про те, щоб ніхто не міг звинуватити Вас в упередженості.

Якщо в конкретних службових обов’язках Ви вбачаєте можливе зіткнення Ваших службових обов’язків та приватних інтересів або інтересів третіх осіб, з якими Ви пов’язані, негайно повідомте про це своє керівництво з метою вжиття відповідних заходів (наприклад, звільнення Вас від виконання завдання).

Відмовтеся від виконання роботи за сумісництвом якщо це супере­чить вимогам законодавства або інтересам служби. Не забувайте, що протиправна робота за сумісництвом, може тягнути за собою відпові­дальність у вигляді відповідних адміністративних та дисциплінар­них покарань.

Якщо, у випадку конфлікту інтересів, Ви надали перевагу влас­ним інтересам, окрім шкоди Вашому особистому авторитету може бути завдано шкоду.

 
Запобігайте корупції, викриваючи випадки корупційних дій.

Корупції можна запобігти лише, коли кожний працівник відчуває свою відповідальність за досягнення загальної мети створення віль­ного від корупції органу. Це означає, що всі працівники, в рамках виконання своїх завдань, повинні дбати, щоб сторонні особи не мали можливості впливати на рішення державного службовця і що корум­пованих колег не можна прикривати через почуття солідарності або лояльності. Не приховуйте протиправних діянь!

Важливо, щоб Ви висловлювали підозру лише тоді, коли у Вас для цього є об’єктивні підстави. Неможна допустити ситуацію, в якій будь-кого звинувачують, не маючи конкретних доказів.

 
Допоможіть виявити та усунути недосконалості організаційної структури та механіз­мів, в яких можуть виникати ризики корупції.

Процеси, що багаторазово повторюються та застосовуються трива­лий час, часто призводять до створення причин та умов виникнення корупції. Наприклад, процеси в яких одна окрема особа несе відпові­дальність за розподіл пільг або існують недостатньо прозорі процеду­ри, які ускладнюють або роблять неможливою перевірку.

 
Постійно підвищуйте свою кваліфікацію з питань запобі­гання корупції.

Якщо Ви працюєте у сфері, що пов’язана з особливими корупційними ризиками, використовуйте у своїй діяльності зазначені рекомендації з питань запобігання корупції щодо інформування про прояви корупції, небезпечні ситуації, заходи запобігання корупції, кримінальні та дисциплінарні наслідки корупції. Це допоможе Вам правильно ре­агувати у випадках, коли Вас намагаються втягнути у корупційні дії, а також у випадках викриття корупційних дій Ваших ко­лег. Використання таких рекомендацій надасть Вам впевненості у власних силах щодо можливого розв’язання питань, пов’язаних з корупцією, у спосіб, що відповідає законодавству.

  На сучасному етапі розвитку суспільства і функціонування державного механізму проблема корупції стала актуальною і невідворотною. Цей негативний чинник серйозно поглиблює кризу довіри до держави, її владних структур, зводить нанівець їх авторитет і громадську активність людини, сприяє значному послабленню принципу верховенства закону, як іржа, роз’їдає основи державності і моралі. 

Різноманітні прояви корупції в Україні стали значною перешкодою на шляху розбудови демократичної правової держави, функціонування її економіки, надання іноземних і внутрішніх інвестицій.

Боротися з різними корупційними проявами досить складно. Але й удаватися до крайнощів при цьому не треба. Корупція притаманна будь-якому суспільству, і боротися з нею треба зважено. Ніякі заклики до посилення кримінальної відповідальності, вжиття радикальних заходів боротьби, як свідчить історичний досвід, не спрацьовують.

Боротьба з корупцією в державі є складником боротьби зі злочинністю в цілому. Вона передбачає реалізацію комплексу політичних, ідеологічних, правових, економічних, організаційних заходів у різних сферах життєдіяльності держави, спрямованих на забезпечення належних умов для нормального функціонування усіх ланок державного апарату; захист конституційних прав і інтересів громадян; реалізацію заходів по попередженню, виявленню, перепиненню і протидії корупції; встановлення над її проявами ефективного соціально-правового контролю.

Основні зусилля потрібно спрямувати на профілактику корупційних діянь, з урахуванням вимог сьогодення та прогнозів на найближчу перспективу. Успішна боротьба з корупцією в цих умовах неможлива без посилення репресивних заходів, пов’язаних з кримінальною відповідальністю, без активізації роботи правоохоронних органів по своєчасному викриттю злочинів та їх покаранню. Чинне законодавство повною мірою може забезпечити таку можливість.

Наразі, боротьба з корупцією в Україні здійснюється на основі чинної правової регламентації, у першу чергу, діяльності державних органів і служб, уповноважених на виконання функцій держави, забезпечення гарантій прав й інтересів фізичних і юридичних осіб.

Органи, що здійснюють боротьбу з корупцією, визначені чинним Законом України «Про боротьбу з корупцією». До них відносяться відповідні підрозділи Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції, Служби безпеки України, органів прокуратури України, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, інші органи та підрозділи, що створюються для боротьби з корупцією відповідно до чинного законодавства.

З метою реалізації завдань, поставлених Президентом України перед правоохоронними органами держави, Міністерство внутрішніх справ Українивживаються заходи організаційного та практичного характеру, які спрямовані на посилення протидії хабарництву та корупції в державі.

Службою безпеки України, у межах компетенції вживається комплекс організаційних та практичних заходів, спрямованих на протидію корупційним проявам у владно-управлінських структурах.

Одним із завдань Державної податкової міліції є запобігання корупції в органах Державної податкової служби України та виявлення її фактів.

Органи прокуратури України, згідно з покладеними на них функціями, здійснюють нагляд за виконанням законодавства щодо боротьби з корупцією та координують зусилля правоохоронних органів у зазначеній сфері діяльності.

На військові служби правопорядку у Збройних Силах України покладається запобігання вчиненню і припинення злочинів та інших правопорушень у Збройних силах України.

 

Начальник  Богодухівського РВ ДВС  ГТУЮ  у Харківській  області

Дяченко О.М.

 

 

 

 

 

Поділіться своїми думками

© 2013 Богодухівська міська рада. Всі права захищені.
Використання матеріалів сайту і автоматизоване копіювання інформації сайту будь-якими програмами без письмового дозволу заборонено.
Создание сайтов студия Art-Lemon.