buy Windows 10 Key microsoftwarestore Canada Goose jas canada goose outlet https://www.airbrushhenk.nl airbrushhenk.nl canada goose jas canada goose outlet
Переглядiв: 16

ЕЛЕКТОРАЛЬНА КОРУПЦІЯ ЯК ЧИННИК ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ДЕМОКРАТИЧНОГО ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ

 

Демократичний політичний режим – стратегі­ чна мета розвитку української державності та вод­ ночас базова умова й індикатор формування лібе­ рального устрою. Функціональні параметри цього режиму (наприклад, розвинені механізми доступу громадян до процесів формування владних інститу­ цій, їх ефективний контроль і змінюваність, двосто­ ронній зв’язок влади та громадян тощо) відобража­ ють фундаментальні характеристики суспільства вільних і відповідальних людей, інституційні фор­ ми інтеграції яких в науці прийнято називати гро­ мадянським суспільством. Останнє, безумовно, не виникає за один день.

Разом із тим, не час є визна­ чальним фактором соціальних трансформацій, а їх якісне наповнення. У цьому контексті справедливою є думка, що час суспільних перетворень – категорія відносна, у площині політичної, правової, моральної свідомості та культури принципово не може вимірюватися ка­ лендарним масштабом. У кожної культури, кожного суспільства цей масштаб різний, він визначається історією, традиціями, рисами ментальності [1, с. 200]. Слід погодитися, що саме останні є визнача­ льними факторами творення реального політичного режиму.

Однак необхідно визнати також те, що час­ то інтенсивність соціодинаміки перевищує пропо­ новані системою публічного адміністрування ритми впровадження інновацій. Інертність, ригідність вла­ ди є потужними чинниками гальмування соціально­ го прогресу. Значну роль у цьому обструктивному конгломераті політико­правової інерційності віді­ грають усталені асоціальні практики, серед яких чільне місце посідає електоральна корупція.

У політології та кримінології не склалося єди­ ної точки зору щодо сутності електоральної коруп­ ції. Деякі вчені вважають, що цей вид корупції ха­ рактеризується тим, що кандидат, який отримав владні повноваження в законодавчому чи виконав­ чому органі, обмінює їх на пропоновані йому мате­ ріальні та нематеріальні блага [2, с. 85]. Інші вчені пропонують під електоральною корупцією розумі­ ти антисоціальне (суспільно небезпечне чи шкід­ ливе) явище, яке характеризується продажністю посадових і службових осіб органів державної вла­ ди та місцевого самоврядування, зареєстрованих в установленому порядку кандидатів на виборні по­ сади, а також членів виборчих комісій, що пов’язано з використанням наявних у них повноважень і мо­ жливостей для одержання матеріальних благ, по­ слуг або інших переваг [3, с. 8]. Однак вважаємо, що ані перший, ані другий із викладених вище підходів не дозволяють повністю розкрити сутність електоральної корупції як полі­ тико­кримінального феномена, який є не лише засо­ бом незаконного збагачення, а й інструментом впливу на весь політичний режим, зрештою – одним з елементів механізму узурпації влади. Таким чином, під електоральною корупцією (корупцією у вибор­ чому процесі) пропонуємо розуміти історично мін­ ливий, соціально­правовий феномен, що проявля­ ється в системі кримінальних, функціонально політичних практик, спрямованих на забезпечення в неправомірний, злочинно­корупційний спосіб бажа­ них окремому суб’єктові (індивідуальному чи групо­ вому) результатів виборів, відмінних від об’єктивно існуючих у суспільстві електоральних настроїв, сус­ пільно­політичних запитів. До форм проявів електоральної корупції, як слушно зазначає Ю. В. Орлов, можна віднести: а) підкуп виборців; б) підкуп членів виборчої комі­ сії з метою фальсифікації виборчих документів; в) корупційну угоду щодо отримання відповідного (так званого прохідного) місця у виборчому списку партії (блоку) [1, с. 180]. До цього переліку можна також додати ще й порушення порядку фінансування політичних партій (ст. 159­1 КК України). Окремою метою електоральних корупційних злочинів є безпосередній вплив на комплектування вищих і центральних органів державної влади, муні­ ципалітету.

Тобто по суті формується квазідемокра­ тичний політичний режим. Для нього характерним є збереження зовнішніх атрибутів демократії (інсти­ туту виборів, правоохоронної діяльності, судового захисту тощо), однак із цілковитим чи, принаймні, суттєвим викривленням змісту функціонування ор­ ганів державної влади. Діяльність останніх значною мірою виявляється симулятивною, а самі властивос­ ті такого політичного режиму – криміногенними. Політичні злочини, що продукуються квазідемокра­ тичними політичними режимами, «не обмежуються спектром ненасильницьких, політично шахрайсь­ ких …; фіксуються змішані параметри політичної злочинності, у структурі якої органічно поєднуються як насильницькі (політичні вбивства, незаконне позбавлення волі тощо), так і ненасильницькі, пере­ лік яких виявляється ширшим за країни з демокра­ тичним режимом. Не є рідкістю політичні пересліду­ вання та навіть репресії, які, зазвичай, маскують під заходи забезпечення національної безпеки, антите­ рористичної діяльності» [4, с. 9]. Отже, електоральна корупція здатна закладати довготривалі політико­кримінальні деструктивні ефекти, спотворюючи, фальсифікуючи зміст полі­ тичного режиму. Особливо гостро це відчувається, Сокуренко В. В., 2017 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ У СВІТЛІ РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ. ХАРКІВ, 2017 у критично важливі для української державності моменти. Зауважимо, що український народ у черговий раз, під час Революції гідності, підтвердив і продо­ вжує відстоювати своє історичне право на європей­ ську цивілізаційну ідентичність. Для неї характерні високі гуманістичні стандарти організації держав­ ної влади, що абсолютно виключає механізми полі­ тико­кримінальної симуляції і забезпечує найвищий рівень інституціоналізації її корупційних техноло­ гій. Таким чином, завдання у сфері протидії елек­ торальній корупції набувають сьогодні стратегіч­ ної важливості у забезпеченні реалізації в Україні власного ліберального проекту. І наш обов’язок перед прийдешніми поколіннями – змінити уста­ лені у виборчому процесі кримінально­корупційні практики, зруйнувавши їх інституційні основи. Пе­ реконаний, це є базовою умовою для подальшого цивілізаційного поступу нашої країни.

Начальник  Богодухівського РВ

ДВС ГТУЮ  у Харківській  області                                       Дяченко О.М

Поділіться своїми думками

© 2013 Богодухівська міська рада. Всі права захищені.
Використання матеріалів сайту і автоматизоване копіювання інформації сайту будь-якими програмами без письмового дозволу заборонено.
Создание сайтов студия Art-Lemon.