internet buy 10k followers on photo instagram
purchasing 100k followers and likes on instagram
buy 5000 instagram followers additional hints
do you know same day online loans in Waco TX
best place to buy check my site real 5000 followers
1000 instagram buy followers on website
instagram Followers review
do you know make a quick online loan with guaranteed approval
buy Windows 10 Key microsoftwarestore Canada Goose jas canada goose outlet https://www.airbrushhenk.nl airbrushhenk.nl canada goose jas canada goose outlet
Переглядiв: 224

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

 

  Інформаційне забезпечення є особливою фор­ мою контролю над тими загрозами, які можуть надходити від злочинності. Тому у процесі рефор­мування правоохоронної системи, з урахуванням стрімкого розвитку інформаційних технологій та їх упровадження у всі сфери життєдіяльності, не пе­рестає бути актуальним питання інформаційного забезпечення протидії злочинності. Вважаємо за доцільне окреслити й охарактери­зувати окремі аспекти інформаційного забезпечення протидії корупції на сучасному етапі.

В Україні наприкінці 2014 р. було ухвалено Ан­тикорупційну стратегію на 2015–2017 роки, яка, на думку законодавця, повинна стати новим стратегі­чним документом, який визначить першочергові заходи із запобігання та протидії корупції, що по­ винні створити основу для подальшого проведення реформи в цій сфері. Але чи враховані стандарти інформаційного забезпечення в цьому документі? Відповідь негативна. Тому потребують активного впровадження такі методи інформаційного забезпе­ чення, як опитування представників громадськості, віктимологічний моніторинг осіб, які стали жертва­ ми корупційних злочинів, контент­моніторинг ін­ тернет­ресурсів, метод експертних оцінок тощо. Вивчення громадської думки дає необхідне ін­ формаційне підґрунтя для прийняття конкретних управлінських рішень, а саме для: визначення ак­ туальних для населення кримінальних проблем; прийняття стратегічних і тактичних планів із по­ліпшення криміногенної ситуації в країні, регіоні, локальній місцевості; визначення спільних інтере­ сів у населення й поліції у сфері охорони громадсь­ кого порядку та боротьби зі злочинністю; прийн­ яття найбільш ефективних шляхів налагодження співпраці з населенням.

На відміну від технології статистичного обліку, моніторинг є цільовим спостереженням з орієнтаці­ єю на виявлення тенденцій розвитку з метою про­ гнозування ситуації, що змінюється. Мета монітори­ нгу – понятійне інформативне забезпечення для визначення пріоритетів, методів і засобів підвищен­ня ефективності діяльності чи реагування на події, факти. Зміст кримінологічного моніторингу склада­ ють процеси отримання, обробки й аналізу необхідної для формулювання кінцевих висновків інформації. Застосування відповідного методу не відрізняється особливою глибиною досліджень, його завдання забезпечити своєчасне реагування на системні зміни [1, с. 147–148]. Віктимологічний моніторинг (опитування) осіб, які стали жертвами злочинів, об’єктивно визнача­ ють як альтернативне джерело інформації про стан злочинності в країні. О. Г. Кулик наголошує на перс­ пективності такого напряму кримінологічного ана­ лізу злочинності, як всеукраїнське моніторингове опитування населення з метою визначення осіб, щодо яких протягом певного періоду були вчинені злочини певних видів. Це якісно нова інформація про стан злочинності, яка суттєво відрізняється від відомостей, що містяться в державній статистичній звітності. Водночас інформація, отримана під час віктимологічного опитування, за змістом не є нега­ тивною для респондентів і в більшості випадків немає підстав її приховувати, що забезпечує високу відповідність цих даних реальності [2, с. 55].

       Результати віктимологічного опитування не можуть замінити і, тим більше, протиставлятися даним державної статистики злочинності. Ці дані мають розглядатися як одне з додаткових джерел інформації, що характеризують рівень безпеки в країні й окремих її регіонах. Зіставлення опитува­ льних даних із даними державної статистики зло­ чинності можливе лише після накопичення репре­ зентативного інформаційного масиву за декілька років і тільки за окремими видами злочинів. Вимо­ гою віктимологічного моніторингу є сформовані запитання в анкеті, що мають стосуватися виключ­ но фактів життя самого респондента. Включення до анкети запитань про віктимізацію родичів або знайомих є неприпустимим, оскільки в цьому ви­ падку дані опитування стануть непридатними для коректного статистичного аналізу. Суб’єктами організації всеукраїнського віктимо­ логічного опитування населення можуть бути: Націо­ нальний інститут стратегічних досліджень, спеціальні робочі групи, до складу яких входять працівники міс­ цевих правоохоронних органів; Центр громадських зв’язків (ЦГЗ) МВС України (Департамент комуні­ кації Національної поліції України); Державний комітет статистики України (Держкомстат Украї­ ни); незалежна професійна соціологічна служба. В Україні професійними соціологічними службами, що реалізують опитування на основі репрезентативної вибірки, є: Київський міжнародний інститут соціології; Український центр економічних і полі­ тичних досліджень імені Олександра Разумкова; СОЦИС – Центр соціальних та політичних дослі­ джень (ЦСМД «СОЦИС»); Українські опитування та дослідження ринку; служба соціологічних та мар­ кетингових досліджень «Соціо­Маркет»; Східноук­ раїнський Фонд соціальних досліджень; Інститут соціології НАН України; Фонд Демократичні Ініціа­ тиви; Центр «Соціальний моніторинг»; Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка; Соціологічна група «Рейтинг».

        Опитування громадськості через призму суб’єк­ тивного ставлення респондента дозволяє: – визначити поширення суспільно­небезпеч­ них явищ як нового прояву злочинної діяльності, так і латентних злочинів; – вивчити віктимну поведінку, дані про кіль­ кість потерпілих від злочинних діянь, які проігно­ рували звернення до правоохоронної системи че­ рез різні причини; – розкрити упущення в діяльності правоохо­ ронних органів, оцінити рівень компетентності представників правоохоронної системи та стан ре­ агування на звернення громадян. Враховуючи, що істотний вплив на розвиток су­ спільства здійснює Інтернет, під час організації та проведення віктимологічних моніторингів населен­ ня необхідно використовувати широкі можливості глобальної комп’ютерної мережі. Використання системи моніторингу ресурсів одночасно з контент­аналізом одержало назву контент­моніторинг. Під контент­моніторингом найчастіше розуміють змістовний аналіз інфор­ маційних потоків з метою отримання необхідних якісних і кількісних зрізів, який ведеться постійно протягом не визначеного заздалегідь проміжку часу [3].

         Саме безперервна аналітична обробка повідом­ лень є найхарактернішою рисою контент­моні­ торингу, на відміну від контент­аналізу, оскільки здійснюється безперервно в часі. Контент­аналіз публікацій у ЗМІ як метод використовують як попе­ редню експрес­оцінку зібраних фактів. Унікальність контент­моніторингу полягає в об’єднанні змістових і кількісних методів контент­аналізу. І в практичній діяльності, і в наукових дослі­ дженнях відзначається, що публікації в ЗМІ є дже­ релом кримінологічної інформації, оскільки ЗМІ спроможні поширювати ідеї, почуття, настрої, що сприяють вчиненню злочинів або стримують ско­ єння злочинних дій. Тому слід приділяти увагу в публікаціях в ЗМІ не тільки інформації, що має не­ гативний характер, а й також відомостям, в яких створюється «позитивний» образ представників злочинного світу. Разом із тим, слід враховувати недоліки в ро­ боті ЗМІ, що викликано бажанням опублікувати найбільш цікаву інформацію і тим самим підвищи­ ти рейтинг і конкурентоздатність у сфері мас­ медіа. У пошуках ексклюзиву і першочерговості висвітлення подій, особливо пов’язаних з інформа­ цією з місця злочину (що характеризується «швид­ костиглістю інформації), преса допускає низку сер­ йозних прорахунків, що стосуються достовірності та об’єктивності інформації, розголошення опера­ тивної інформації. Отже, контент­моніторинг інтернет­ресурсів, у тому числі публікацій ЗМІ та інтернет­ЗМІ, як ме­ тод інформаційного забезпечення протидії корупції – це оцінка інформаційного контенту про цю зло­ чинність за якісними та кількісними характеристика з метою отримання нової кримінологічної інформа­ ції про тенденції, закономірності та взаємообумов­ леності злочинної поведінки протягом не визначе­ ного заздалегідь проміжку часу. Загалом інформаційне забезпечення протидії корупції має бути адаптоване до сучасного розвитку інформаційних технологій, використовувати його переваги, що безпосередньо впливає на швидкість і способи обробки інформації. Окремі проблеми інфо­ рмаційного забезпечення потребують нагального вирішення для правозастосовчої діяльності.

 

Начальник  Богодухівського РВ ДВС ГТУЮ 

у Харківській  області                                       Дяченко О.М

Поділіться своїми думками

© 2013 Богодухівська міська рада. Всі права захищені.
Використання матеріалів сайту і автоматизоване копіювання інформації сайту будь-якими програмами без письмового дозволу заборонено.
Создание сайтов студия Art-Lemon.