internet buy 10k followers on photo instagram
purchasing 100k followers and likes on instagram
buy 5000 instagram followers additional hints
do you know same day online loans in Waco TX
best place to buy check my site real 5000 followers
1000 instagram buy followers on website
instagram Followers review
do you know make a quick online loan with guaranteed approval
buy Windows 10 Key microsoftwarestore Canada Goose jas canada goose outlet https://www.airbrushhenk.nl airbrushhenk.nl canada goose jas canada goose outlet
Переглядiв: 70

Богодухівський районний відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Харківській області.

 

Харківська область,  м. Богодухів, вул. Покровська 5,

т. (05758)-33217, (05758)-34855, bogoduhiv_dvs@ukr.net

 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ


 

 

  

 

27 лютого 2017 року


 

  

 

 

Про затвердження Антикорупційної програми Харківської обласної державної адміністрації на 2017 рік

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО


Розпорядження голови обласної держаної адміністрації


27 лютого 2017 року № 68


АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ НА 2017 РІК


м. Харків — 2017

 

ПАСПОРТ

Антикорупційної програми

Харківської обласної державної адміністрації на 2017 рік

 1. 1.   Ініціатор розроблення Антикорупційної програми Харківської обласної державної адміністрації на 2017 рік (далі — Антикорупційна програма) — Харківська обласна державна адміністрація.
 2. 2.   Нормативні акти, на підставі яких розроблена Антикорупційна програма:

Конституція України;

Закон України «Про державну службу»;

Закон України «Про запобігання корупції»;

Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 — 2017 роки»;

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

Державна програма щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 -2017 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265;

інші акти чинного законодавства України у сфері запобігання і протидії корупції та з питань державної служби.

 1. 3.    Розробник Антикорупційної програми: сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації.
 2. 4.    Відповідальний виконавець Антикорупційної програми: сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації.
 3. 5.           Виконавці заходів Антикорупційної програми:                 структурні

підрозділи обласної державної адміністрації та її апарату.

 1. 6.   Термін дії Антикорупційної програми: Антикорупційна програма діє протягом 2017 року.
 2. 7.    Фінансування заходів Антикорупційної програми: фінансування заходів Антикорупційної програми здійснюється відповідно до чинного законодавства України за рахунок коштів державного бюджету шляхом залучення у встановленому порядку коштів міжнародних донорів та за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

І.    Засади антикорупційної політики в обласній державній адміністрації, заходи з її реалізації та виконання антикорупційної стратегії

і державної антикорупційної програми

Корупція — це негативне соціальне явище, що виникає в процесі реалізації владних відносин уповноваженими особами. Проблема корупції для України відчувається дуже гостро внаслідок її укорінення у ключових для вітчизняної економіки місцях, вона перешкоджає проведенню ефективної військової, правоохоронної та соціальної політики, дискредитує публічні інститути, як у свідомості населення України, так і міжнародної спільноти. Вирішити цю проблему можливо лише шляхом послідовної та системної роботи з розроблення та реалізації правових, організаційних та інших механізмів запобігання і протидії корупції. Одним із таких механізмів є Антикорупційна програма Харківської обласної державної адміністрації на 2017 рік (далі — Антикорупційна програма).

Метою Антикорупційної програми є створення в обласній державній адміністрації ефективної системи запобігання та протидії корупції на основі нових засад формування та реалізації антикорупційної політики, визначених Законами України «Про запобігання корупції», «Про засади державної антикорупційної політики в Україні» (Антикорупційна стратегія) на 2014 — 2017 роки та постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 — 2017 роки».

Антикорупційна програма направлена на створення в обласній державній адміністрації належних умов і запровадження дієвих заходів, спрямованих на усунення корупційних ризиків та запобігання корупції в цілому.

Основними завданнями Антикорупційної програми є:

1)   визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в обласній державній адміністрації, заходів з їх реалізації, а також з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 — 2017 роки;

2)   проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів, визначення причин, що їх породжують та умов, що їм сприяють;

3)   визначення заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строків та необхідних ресурсів;

4)   забезпечення підвищення рівня правової свідомості державних службовців обласної державної адміністрації шляхом проведення відповідних заходів навчального спрямування;

5)   здійснення моніторингу ефективності реалізації в обласній державній адміністрації антикорупційних заходів, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми.

 


Засадами загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в обласній державній адміністрації є:

1)   запровадження ефективної внутрішньої системи запобігання корупції в рамках реалізації державної антикорупційної політики;

2)   підвищення рівня професійної компетентності та правосвідомості державних службовців обласної державної адміністрації;

3)    втілення ідеї нетерпимості до проявів корупції;

4)   вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності державних службовців структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату;

5)   забезпечення неухильного виконання державними службовцями обласної державної адміністрації антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів обласної державної адміністрації щодо наявності корупційних ризиків та відповідності чинному законодавству;

6)   виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання загальних та спеціальних функцій і завдань обласної державної адміністрації;

7)   забезпечення своєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, за відповідний рік.

Структурними підрозділами обласної державної адміністрації з урахуванням наданих обласною державною адміністрацією рекомендацій розроблені щорічні внутрішні плани щодо запобігання і протидії корупції.

З метою виявлення чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, проведено юридичну експертизу 638 проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації нормативно-правового характеру, а також розпоряджень голови обласної державної адміністрації з кадрових питань.

В обласній державній адміністрації проводились навчання з державними службовцями обласної державної адміністрації щодо своєчасного та правильного заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік. Особлива увага приділялася проведенню роз’яснювальної роботи серед державних службовців обласної державної адміністрації із запровадження в Україні електронного декларування.

 1. II.     Оцінка корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації, причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють

Одним із основних напрямів у сфері запобігання та протидії корупції є виявлення корупційних ризиків, які можуть виникати в роботі державних службовців структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату, а також усунення причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють.

 

4


За своєю природою корупційні ризики — це правові, організаційні та інші фактори і причини, які породжують, заохочують (стимулюють) корупцію у відповідних сферах суспільного життя, у тому числі в діяльності органів державної влади, їх посадових і службових осіб.

Ураховуючи правовий статус і повноваження обласної державної адміністрації, можна       припустити можливість існування відповідних

корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації як місцевого органу виконавчої влади.

Відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, та Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31, розпоряджень голови обласної державної адміністрації від 17 січня 2017 року № 14 «Про проведення оцінки корупційних ризиків в обласній державній адміністрації» та від 02 лютого 2017 року № 35 «Про утворення Комісії з оцінки корупційних ризиків обласної державної адміністрації» проведено комплекс заходів щодо здійснення оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації.

Для виконання поставлених завдань складено робочий план оцінювання корупційних ризиків у діяльності Харківської обласної державної адміністрації.

При ідентифікації корупційних ризиків у структурних підрозділах обласної державної адміністрації та її апарату здійснювалось вивчення та аналіз організаційної структури; системи внутрішнього контролю; управління персоналом; проведення процедур закупівель; надання адміністративних послуг; дотримання вимог, обмежень, заборон та інших питань, що випливають з їх діяльності.

За результатами аналізу можна зробити висновок про теоретичну можливість корупційних ризиків в діяльності обласної державної адміністрації, а саме:

 1. У сфері управління персоналом: вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб, неповідомлення членом комісії з відбору кандидатів на посаду про конфлікт інтересів. Зазначений корупційний ризик може виникнути у кожному структурному підрозділі обласної державної адміністрації, оскільки більшість із них наділені функцією управління персоналом. Ймовірність виникнення корупційного ризику та наслідки від вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, оцінюються як низькі.
 2. При проведенні публічних закупівель: поділ предмета закупівлі на частини або зниження його вартості для уникнення проведення процедури закупівлі; формування тендерної документації або задач таким чином, що конкуренція буде обмеженою або взагалі неможливою. Під час проведення оцінки корупційних ризиків встановлено, що у разі настання корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією при проведенні

 

5


публічних закупівель, можливі такі наслідки: неефективне використання бюджетних коштів, зростання бюджетних витрат, втрата репутації обласної державної адміністрації.

 1. У сфері надання адміністративних послуг:                  недосконалість

нормативно-правової бази, складність процедури надання багатьох адміністративних послуг.

Відповідно до Закону України від 06 вересня 2012 року № 5203-УІ «Про адміністративні послуги» адміністративні послуги надаються суб’єктами надання адміністративних послуг безпосередньо або через Центри надання адміністративних послуг. Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, надаючи адміністративні послуги через Центри надання адміністративних послуг, не відсторонені від цього процесу і так чи інакше впливають на прийняття рішення про надання або відмову у наданні адміністративної послуги. Так, структурні підрозділи обласної державної адміністрації розробляють інформаційні та технологічні картки, які встановлюють вимоги для отримання адміністративної послуги (інформаційні картки встановлюють перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, інформацію про умови чи підстави отримання адміністративної послуги; строк надання адміністративної послуги та інше. Технологічні картки встановлюють етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги; відповідальну посадову особу; структурні підрозділи, відповідальні за етапи (дію, рішення); строки виконання етапів). Також структурні підрозділи обласної державної адміністрації є відповідальними за якість надання адміністративної послуги.

Крім того, у сфері надання адміністративних послуг можливий корупційний ризик у зв’язку з недосконалістю нормативно-правової бази. На законодавчому рівні відсутній перелік документів для отримання деяких адміністративних послуг (наприклад, в Управлінні культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації відсутні підзаконні нормативно- правові акти, які б встановлювали переліки документів для отримання дозволу на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення, їх територіях та в зонах охорони, реєстрацію дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок), що створює можливість вчинення корупційного правопорушення та правопорушення, пов’язаного з корупцією, маніпулювання та зловживання державними службовцями структурних підрозділів службовим становищем. Відсутність переліків документів для отримання певної адміністративної послуги або занадто великий за обсягом перелік документів ускладнює отримання позитивного результату.

 1. У сфері управління документообігом: недоброчесність державних службовців до виконання своїх службових обов’язків, надання формальних відповідей заявникам, надання недостовірної чи не в повному обсязі інформації на запити стосовно надання публічної інформації. З метою попередження корупційних ризиків у цій сфері надається консультативна та методична допомога з питань доступу до публічної інформації в структурних підрозділах обласної державної адміністрації відповідно до Закону України «Про доступ до

 

б


публічної інформації». Організовано спільну ефективну роботу відділу роботи із зверненнями громадян апарату обласної державної адміністрації зі структурними підрозділами обласної державної адміністрації з надання відповідей заявникам. Постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед державних службовців з питань антикорупційного законодавства.

При проведенні ідентифікації та безпосередньої оцінки корупційних ризиків у діяльності структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату враховувалася ймовірність виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та наслідків вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією. У результаті добутку рівня ймовірності виникнення корупційного ризику на рівень наслідку корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, встановлено низький ступінь виявлених корупційних ризиків.

Усунення відповідних корупційних ризиків у діяльності державних службовців обласної державної адміністрації виключить можливість порушувати вимоги чинного законодавства України, позитивно вплине на покращення роботи структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату, а також сприятиме підвищенню авторитету державних службовців перед населенням.

 1. III.    Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків в обласній державній адміністрації

Антикорупційною програмою передбачаються конкретні завдання і заходи, спрямовані на забезпечення реалізації державної антикорупційної політики в обласній державній адміністрації.

Виконання в обласній державній адміністрації Антикорупційної програми надасть можливість:

1)  забезпечити реалізацію державної антикорупційної політики на основі результатів аналізу достовірних даних про корупцію та чинники, які її обумовлюють;

2)  зменшити вплив корупціогенних ризиків на діяльність обласної державної адміністрації;

3)  створити ефективні механізми запобігання корупції, конфлікту інтересів, порушенню етичних стандартів поведінки та забезпечити контроль за дотриманням принципів етичної поведінки державних службовців обласної державної адміністрації;

4)  забезпечити формування правової свідомості, добросовісної поведінки державних службовців обласної державної адміністрації;

5)  сформувати у державних службовців обласної державної адміністрації ідею абсолютної нетерпимості до корупції.

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків в обласній державній адміністрації викладені у додатку до Антикорупційної програми.

Крім того, сектором з питань запобігання та виявлення корупції буде продовжуватися робота з організації заповнення та подання державними

 

7


службовцями структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за відповідний рік, забезпечення фахового консультативного супроводження процесу декларування.

 1. IV.    Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Для забезпечення проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із питань запобігання, виявлення і протидії корупції серед державних службовців структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції проводиться відповідна робота.

Продовжено практику роботи з проведення семінарів-навчань з державними службовцями обласної державної адміністрації та її апарату, а також забезпечено участь у семінарах-навчаннях за професійною програмою підвищення кваліфікації державних службовців у Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

З метою підвищення рівня правової культури державних службовців у сфері запобігання корупції у рамках Антикорупційної програми сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації планується проведення тренінгів та семінарів за такими темами:

 1. Корупційні злочини та адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією.
 2. Типові приклади конфлікту інтересів та алгоритм дій при його виявленні.
 3. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
 4. Правові засади запобігання та протидії корупції.
 5. Етика поведінки державного службовця як засіб запобігання та протидії корупції.

До навчань будуть залучені керівники та державні службовці структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату. Після проведення навчань сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації рекомендовано провести тестування (анкетування) серед державних службовців на знання ними вимог чинного законодавства та правил етичної поведінки державних службовців.

 1. V.    Моніторинг, оцінка виконання та перегляд Антикорупційної програми

Виконання Антикорупційної програми надасть змогу здійснити невідкладні заходи з проведення антикорупційної реформи, зокрема:

забезпечити формування та реалізацію державної антикорупційної політики;

 

8


зменшити вплив корупціогенних ризиків на діяльність обласної державної адміністрації, посилити громадський контроль за діяльністю обласної державної адміністрації;

створити ефективні механізми запобігання корупції, конфлікту інтересів, порушенню етичних стандартів поведінки та забезпечити контроль за дотриманням правил щодо доброчесності державних службовців; підвищити рівень довіри населення до органів виконавчої влади. Моніторинг запроваджених Антикорупційною програмою заходів щодо запобігання корупції, а також здійснення контролю за їх виконанням здійснює сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації.

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє, здійснює та контролює проведення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією;

надає державним службовцям структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату методичну та консультаційну допомогу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

бере участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції;

здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

здійснює інші повноваження з питань запобігання і протидії корупції відповідно до чинного законодавства України.

Заступники голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків, керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату забезпечують належне виконання Антикорупційної програми та чинного антикорупційного законодавства України підпорядкованими їм державними службовцями.

Антикорупційна програма підлягає щорічному перегляду з урахуванням результатів оцінки стану її виконання, а також з урахуванням змін у чинному законодавстві України.

Зміни до Антикорупційної програми вносяться шляхом видання відповідного розпорядження голови обласної державної адміністрації та погодження з Національним агентством з питань запобігання корупції.

Загальну координацію і контроль за ходом виконання Антикорупційної програми здійснює перший заступник голови обласної державної адміністрації.Перший заступник голови обласної державної адміністрації


МЛ. Беккер

 

Додаток

до Антикорупційної програми 27 лютого 2017 року № 68


Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків
в обласній державній адміністрації


Корупційний

ризик

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Виконавці

Строк виконання заходів

Ресурси для впровадження заходів

1

2

3

4

5

Управління

персоналом:

вплив з боку посадових або інших осіб з метою

сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб

неповідомлення

членом комісії 3 відбору кандидатів

проведення роз’яснювальної роботи серед державних службовців Харківської обласної державної адміністрації (далі — ХОДА) щодо антикорупційного законодавства структурні підрозділи ХОДА та її’ апарату щокварталу протягом 2017 року не потребує

додаткових

витрат

попередження претендентів на посаду про відповідальність за подання недостовірних відомостей про себе структурні підрозділи ХОДА та її апарату постійно не потребує

додаткових

витрат

відображення у документації за результатами проведення конкурсу обґрунтування прийнятого рішення структурні підрозділи ХОДА та її апарату постійно не потребує

додаткових

витрат

 

2


Корупційний

ризик

Заходи щодо усунення коругіційного ризику

Виконавці

Строк виконання заходів

Ресурси для впровадження заходів

1

2

3

4

5

на посаду про конфлікт інтересів розроблення методичних рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб, з наведенням типових прикладів ситуацій конфлікту інтересів, визначенням примірного алгоритму дій, спрямованих на його виявлення та врегулювання сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату ХОДА III квартал

2017 року

не потребує

додаткових

витрат

Публічні закупівлі:

поділ предмета закупівлі на частини або зниження його вартості для уникнення

проведення процедури закупівлі

проведення публічних закупівель із додержанням вимог Закону України «Про публічні закупівлі» структурні підрозділи ХОДА та її апарату постійно не потребує

додаткових

витрат

забезпечення розміщення на офіційних веб-сайтах ХОДА інформації про публічні закупівлі (річний план закупівель, оголошення, договори, звіти тощо) структурні підрозділи ХОДА та її апарату постійно не потребує

додаткових

витрат

 

з


Корупційний

ризик

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Виконавці

Строк виконання заходів

Ресурси для впровадження заходів

1

2

3

4

5

формування тендерної документації або

задач таким чином,

що конкуренція буде обмеженою або взагалі

неможливою

проведення семінарів з питань публічних закупівель Департамент економіки і міжнародних відносин ХОДА протягом

2017 року

не потребує

додаткових

витрат

забезпечення фіксації та зберігання усієї документації в рамках процедури замовлення робіт (послуг) структурні підрозділи ХОДА та її апарату протягом

2017 року

не потребує

додаткових

витрат

встановлення не завищених кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівель структурні підрозділи ХОДА та її апарату постійно не потребує

додаткових

витрат

забезпечення належного фінансового обліку та періодичного проведення аудиту відділ контролю та внутрішнього аудиту апарату обласної державної адміністрації протягом

2017 року

не потребує

додаткових

витрат

 

4


Корупційний

ризик

Заходи щодо усунення коругіційного ризику

Виконавці

Строк виконання заходів

Ресурси для впровадження заходів

1

2

3

4

5

Надання

адміністративних

послуг:

недосконалість

нормативно- правової бази;

складність

процедури надання

багатьох

адміністративних

послуг

забезпечення наявності та дієвості каналів для інформування про факти вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, під час отримання адміністративних послуг сектор з питань

запобігання та виявлення корупції апарату ХОДА

постійно не потребує

додаткових

витрат

проведення навчання та підвищення кваліфікації керівників структурних підрозділів з питань управлінської діяльності сектор з питань

запобігання та виявлення корупції апарату ХОДА

III квартал

2017 року

не потребує

додаткових

витрат

Управління

документообігом:

надання

недостовірної чи не в повному обсязі інформації на

запити стосовно

надання публічної

проведення аналізу та забезпечення дієвого контролю за практичною реалізацією в ХОДА положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» відділ забезпечення

доступу до публічної інформації ХОДА

протягом

2017 року

не потребує

додаткових

витрат

проведення інформаційної кампанії з метою роз’яснення інституту конфлікту інтересів та пов’язаних з сектор з питань

запобігання та виявлення корупції

II квартал

2017 року

не потребує

додаткових

 

5


Корупційний

ризик

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Виконавці

Строк виконання заходів

Ресурси для впровадження заходів

1

2

3

4

5

інформації ним наслідків апарату ХОДА   витрат
  організація та проведення засідань у форматі «круглих столів» з питань роз’яснення антикорупційного

законодавства

сектор з питань

запобігання та виявлення корупції апарату ХОДА

IV квартал

2017 року

не потребує

додаткових

витрат

  проведення періодичних анонімних опитувань (анкетувань)серед державних службовців ХОДА та її апарату з метою визначення рівня задоволеності роботою та загального рівня етики поведінки сектор з питань

запобігання та виявлення корупції апарату ХОДА

протягом

2017 року

не потребує

додаткових

витрат

  забезпечення контролю за дотриманням правил діловодства відділ контролю та внутрішнього аудиту апарату

ХОДА

протягом

2017 року

не потребує

додаткових

витрат

  інформаційне наповнення рубрики «Запобігання проявам корупції» на офіційному веб-сайті ХОДА сектор з питань

запобігання та виявлення корупції апарату ХОДА

протягом

2017 року

не потребує

додаткових

витрат

 

6

 

Корупційний

ризик

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Виконавці

Строк виконання заходів

Ресурси для впровадження заходів

1

2

3

4

5

  попередження про недопустимість розголошення конфіденційної інформації, що стала відома державним службовцям під час виконання ними своїх повноважень структурні підрозділи ХОДА та її апарату постійно не потребує

додаткових

витрат

 

 

Поділіться своїми думками

© 2013 Богодухівська міська рада. Всі права захищені.
Використання матеріалів сайту і автоматизоване копіювання інформації сайту будь-якими програмами без письмового дозволу заборонено.
Создание сайтов студия Art-Lemon.