buy Windows 10 Key microsoftwarestore Canada Goose jas canada goose outlet https://www.airbrushhenk.nl airbrushhenk.nl canada goose jas canada goose outlet
Переглядiв: 30

АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ЗАХИСТ ВІД ВИДАЛЕННЯ ОТРИМАНИХ ВІД ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДАНИХ АБО ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ

 

Богодухівський районний відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Харківській області.

 

Харківська область,  м. Богодухів, вул. Покровська 5,

т. (05758)-33217, (05758)-34855, bogoduhiv_dvs@ukr.net

 

 

Фактичні дані про події з ознаками правопо­ рушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, отримані з використанням технічних засобів, повинні бути достовірними і достатніми для ви­ значення суті адміністративного правопорушення та його правової оцінки. Про нову модель накладення відповідальності за адміністративні правопорушення у сфері забез­ печення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі є прогресивною ідеєю, сприйнятою у багатьох розвинутих країнах світу. Вона реально здатна знизити корупційність при накладенні штрафів за порушення, а також забез­ печити повну фіксацію правопорушень на певній ділянці автошляху, а не лише у тих випадках, коли порушення відбувалося перед очима поліцейського.

   Працівник поліції розглядає справу про право­ порушення та накладання штрафу за інформацією, наданою системою автоматичної фіксації правопо­ рушень – «заочно». Тобто, накладення санкції відбу­ ватиметься закрито, без правопорушника, що є ан­ тикорупційним захистом від видалення отриманих від технічних засобів даних або повідомлень. Зако­ ном представнику влади дозволено встановити сам факт правопорушення і його склад, обставини пра­ вопорушення. Відповідно до Закону України «Про Національ­ ну поліцію», а саме, статтею 40 передбачено засто­ сування технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото­ і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото­ і кінозйомки, відеозапису [2, с. 24]. Відповідно до Положення про патрульну служ­ бу МВС України розділу 6 пункту 10 працівники пат­ рульної служби МВС України мають право викорис­ товувати технічні засоби та технічні прилади для виявлення і фіксації правопорушень відповідно до законодавства [2, с. 88]. Поліція для забезпечення публічної безпеки і порядку може закріплювати на форменому одязі, службових транспортних засобах, монтувати/роз­ міщувати по зовнішньому периметру доріг і будівель автоматичну фото­ і відеотехніку, а також використо­ вувати інформацію, отриману із автоматичної фото­ і відеотехніки, що знаходиться в чужому володінні, з метою: попередження, виявлення або фіксування правопорушення, охорони громадської безпеки та власності, забезпечення безпеки осіб; забезпечення дотримання Правил дорожнього руху.

       Управлінням безпеки дорожнього руху Депар­ таменту превентивної діяльності Національної по­ ліції України був оприлюднений проект постанови Кабінету Міністрів України «Про функціонування системи фіксації правопорушень у сфері забезпе­ чення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі» та Порядку функціонування системи фік­ сації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі.

       Проект постанови було підготовлено з метою підвищення ефективності контролю за дотриман­ ням Правил дорожнього руху його учасниками за рахунок автоматизації процесу, ліквідації коруп­ ційної складової при виявленні правопорушень і оформленні відповідних адміністративних матері­ алів за рахунок виключення впливу людського фа­ ктору, реалізації принципу невідворотності пока­ рання за скоєні у цій сфері правопорушення, підвищення правової свідомості учасників дорож­ нього руху, а також на виконання вимог Законів України «Про Національну поліцію», «Про дорожній рух», Кодексу України про адміністративні право­ порушення. Згідно проекту система фіксації правопору­ шень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі (далі – Система) – це сукупність технічних засобів, що дають змогу здій­ снювати виявлення та фотозйомку або відеозапис правопорушень у сфері забезпечення безпеки до­ рожнього руху в автоматичному режимі (далі – технічні засоби), процесуальних і організаційних заходів з використанням спеціального обладнання та програмного забезпечення [3]. Автоматизований облік адміністративних пра­вопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, за­ фіксованих в автоматичному режимі, здійснюється уповноваженими підрозділами Національної поліції шляхом унесення інформації про винесені постанови про накладення адміністративних стягнень за пра­вопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, за­ фіксовані в автоматичному режимі, до відповідних баз (банків) даних, що входять до єдиної інформа­ ційної системи МВС. За допомогою Системи можуть фіксуватися такі порушення Правил дорожнього руху: перевищення встановлених обмежень швид­ кості руху транспортних засобів; проїзд на заборонний сигнал світлофора; порушення правил зупинки і стоянки; порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів; порушення установленої для транспортних за­ собів заборони виїзду на смугу зустрічного руху; порушення правил руху через залізничний переїзд. порушення встановленої для транспортних за­ собів заборони рухатися тротуарами чи пішохідни­ми доріжками. © Бакутін Є. І., 2017 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ У СВІТЛІ РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ. ХАРКІВ, 2017 23 Система складається з автоматичної системи виявлення та фотозйомки або відеозапису подій, що містять ознаки правопорушень у сфері забезпе­ чення безпеки дорожнього руху, за допомогою тех­ нічних засобів, що працюють в автоматичному режи­ мі (далі – автоматична система) та автоматизованої системи обробки даних Національної поліції. Порядок обміну інформацією між автоматич­ ною системою та автоматизованою системою обро­ бки даних Національної поліції, а також вимоги до технічних засобів автоматичної системи визнача­ ються МВС. Центр (центри) автоматизованої обробки ін­ формації – підрозділ (підрозділи) Національної по­ ліції, який (які) є користувачем (користувачами) автоматизованої системи обробки даних, забезпе­ чує (забезпечують) обробку накопиченої в Системі інформації про події з ознаками правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафі­ ксовані в автоматичному режимі. Посадові особи центру (центрів) виносять та скасовують постанови про накладення адміністра­ тивного стягнення за правопорушення у сфері без­ пеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматично­му режимі, здійснюють наповнення відповідних баз (банків) даних МВС та Національної поліції, конт­ ролюють функціонування технічних засобів і обла­днання та спеціалізованого програмного забезпе­ чення. Однією з основних функцій Системи є і анти­ корупційний захист від видалення отриманих від технічних засобів метаданих та/або інформаційних повідомлень, у тому числі помилкових [3]. Затвердження постанови та вказаних Порядків дозволить підвищити рівень безпеки на вулично­ дорожній мережі держави, ліквідації корупційної складової при виявленні правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зменшити кількість дорожньо­-транспортних пригод, загиблих і травмованих у них громадян, а також дозволить залучати суб’єкти господарювання до реалізації заходів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

Начальник  Богодухівського РВ

ДВС ГТУЮ  у Харківській  області                                       Дяченко О.М

Поділіться своїми думками

© 2013 Богодухівська міська рада. Всі права захищені.
Використання матеріалів сайту і автоматизоване копіювання інформації сайту будь-якими програмами без письмового дозволу заборонено.
Создание сайтов студия Art-Lemon.