internet buy 10k followers on photo instagram
purchasing 100k followers and likes on instagram
buy 5000 instagram followers additional hints
do you know same day online loans in Waco TX
best place to buy check my site real 5000 followers
1000 instagram buy followers on website
instagram Followers review
do you know make a quick online loan with guaranteed approval
buy Windows 10 Key microsoftwarestore Canada Goose jas canada goose outlet https://www.airbrushhenk.nl airbrushhenk.nl canada goose jas canada goose outlet
Переглядiв: 36

АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ЗАХИСТ ВІД ВИДАЛЕННЯ ОТРИМАНИХ ВІД ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДАНИХ АБО ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ

 

Богодухівський районний відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Харківській області.

 

Харківська область,  м. Богодухів, вул. Покровська 5,

т. (05758)-33217, (05758)-34855, bogoduhiv_dvs@ukr.net

 

 

Фактичні дані про події з ознаками правопо­ рушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, отримані з використанням технічних засобів, повинні бути достовірними і достатніми для ви­ значення суті адміністративного правопорушення та його правової оцінки. Про нову модель накладення відповідальності за адміністративні правопорушення у сфері забез­ печення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі є прогресивною ідеєю, сприйнятою у багатьох розвинутих країнах світу. Вона реально здатна знизити корупційність при накладенні штрафів за порушення, а також забез­ печити повну фіксацію правопорушень на певній ділянці автошляху, а не лише у тих випадках, коли порушення відбувалося перед очима поліцейського.

   Працівник поліції розглядає справу про право­ порушення та накладання штрафу за інформацією, наданою системою автоматичної фіксації правопо­ рушень – «заочно». Тобто, накладення санкції відбу­ ватиметься закрито, без правопорушника, що є ан­ тикорупційним захистом від видалення отриманих від технічних засобів даних або повідомлень. Зако­ ном представнику влади дозволено встановити сам факт правопорушення і його склад, обставини пра­ вопорушення. Відповідно до Закону України «Про Національ­ ну поліцію», а саме, статтею 40 передбачено засто­ сування технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото­ і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото­ і кінозйомки, відеозапису [2, с. 24]. Відповідно до Положення про патрульну служ­ бу МВС України розділу 6 пункту 10 працівники пат­ рульної служби МВС України мають право викорис­ товувати технічні засоби та технічні прилади для виявлення і фіксації правопорушень відповідно до законодавства [2, с. 88]. Поліція для забезпечення публічної безпеки і порядку може закріплювати на форменому одязі, службових транспортних засобах, монтувати/роз­ міщувати по зовнішньому периметру доріг і будівель автоматичну фото­ і відеотехніку, а також використо­ вувати інформацію, отриману із автоматичної фото­ і відеотехніки, що знаходиться в чужому володінні, з метою: попередження, виявлення або фіксування правопорушення, охорони громадської безпеки та власності, забезпечення безпеки осіб; забезпечення дотримання Правил дорожнього руху.

       Управлінням безпеки дорожнього руху Депар­ таменту превентивної діяльності Національної по­ ліції України був оприлюднений проект постанови Кабінету Міністрів України «Про функціонування системи фіксації правопорушень у сфері забезпе­ чення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі» та Порядку функціонування системи фік­ сації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі.

       Проект постанови було підготовлено з метою підвищення ефективності контролю за дотриман­ ням Правил дорожнього руху його учасниками за рахунок автоматизації процесу, ліквідації коруп­ ційної складової при виявленні правопорушень і оформленні відповідних адміністративних матері­ алів за рахунок виключення впливу людського фа­ ктору, реалізації принципу невідворотності пока­ рання за скоєні у цій сфері правопорушення, підвищення правової свідомості учасників дорож­ нього руху, а також на виконання вимог Законів України «Про Національну поліцію», «Про дорожній рух», Кодексу України про адміністративні право­ порушення. Згідно проекту система фіксації правопору­ шень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі (далі – Система) – це сукупність технічних засобів, що дають змогу здій­ снювати виявлення та фотозйомку або відеозапис правопорушень у сфері забезпечення безпеки до­ рожнього руху в автоматичному режимі (далі – технічні засоби), процесуальних і організаційних заходів з використанням спеціального обладнання та програмного забезпечення [3]. Автоматизований облік адміністративних пра­вопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, за­ фіксованих в автоматичному режимі, здійснюється уповноваженими підрозділами Національної поліції шляхом унесення інформації про винесені постанови про накладення адміністративних стягнень за пра­вопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, за­ фіксовані в автоматичному режимі, до відповідних баз (банків) даних, що входять до єдиної інформа­ ційної системи МВС. За допомогою Системи можуть фіксуватися такі порушення Правил дорожнього руху: перевищення встановлених обмежень швид­ кості руху транспортних засобів; проїзд на заборонний сигнал світлофора; порушення правил зупинки і стоянки; порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів; порушення установленої для транспортних за­ собів заборони виїзду на смугу зустрічного руху; порушення правил руху через залізничний переїзд. порушення встановленої для транспортних за­ собів заборони рухатися тротуарами чи пішохідни­ми доріжками. © Бакутін Є. І., 2017 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ У СВІТЛІ РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ. ХАРКІВ, 2017 23 Система складається з автоматичної системи виявлення та фотозйомки або відеозапису подій, що містять ознаки правопорушень у сфері забезпе­ чення безпеки дорожнього руху, за допомогою тех­ нічних засобів, що працюють в автоматичному режи­ мі (далі – автоматична система) та автоматизованої системи обробки даних Національної поліції. Порядок обміну інформацією між автоматич­ ною системою та автоматизованою системою обро­ бки даних Національної поліції, а також вимоги до технічних засобів автоматичної системи визнача­ ються МВС. Центр (центри) автоматизованої обробки ін­ формації – підрозділ (підрозділи) Національної по­ ліції, який (які) є користувачем (користувачами) автоматизованої системи обробки даних, забезпе­ чує (забезпечують) обробку накопиченої в Системі інформації про події з ознаками правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафі­ ксовані в автоматичному режимі. Посадові особи центру (центрів) виносять та скасовують постанови про накладення адміністра­ тивного стягнення за правопорушення у сфері без­ пеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматично­му режимі, здійснюють наповнення відповідних баз (банків) даних МВС та Національної поліції, конт­ ролюють функціонування технічних засобів і обла­днання та спеціалізованого програмного забезпе­ чення. Однією з основних функцій Системи є і анти­ корупційний захист від видалення отриманих від технічних засобів метаданих та/або інформаційних повідомлень, у тому числі помилкових [3]. Затвердження постанови та вказаних Порядків дозволить підвищити рівень безпеки на вулично­ дорожній мережі держави, ліквідації корупційної складової при виявленні правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зменшити кількість дорожньо­-транспортних пригод, загиблих і травмованих у них громадян, а також дозволить залучати суб’єкти господарювання до реалізації заходів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

Начальник  Богодухівського РВ

ДВС ГТУЮ  у Харківській  області                                       Дяченко О.М

Поділіться своїми думками

© 2013 Богодухівська міська рада. Всі права захищені.
Використання матеріалів сайту і автоматизоване копіювання інформації сайту будь-якими програмами без письмового дозволу заборонено.
Создание сайтов студия Art-Lemon.