« 22 » липня 2011 року

Переглядiв: 379

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Х СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від « 22 » липня 2011 року                                                                                            № 325-VІ

 

Правила користування системами централізованого водопостачання та водовідведення на території Богодухівської міської ради

 

Відповідно до Законів України «Про питну воду та питне водопостачання», «Про місцеве самоврядування в Україні», Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 №190 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за №936/15627, Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року № 630, Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.02.2002 №37, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26.04.2002 за №403/6691, Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу від 05.07.1995 №30, постановою Кабінету Міністрів України № 630 від 21 липня 2005 року «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», з метою упорядкування правовідносин між підприємством питного водопостачання та споживачами послуг з водопостачання та водовідведення у місті Богодухові, запобігання руйнуванню мереж і споруд систем комунального водопостачання та каналізації міста Богодухова та безпеки їх експлуатації міська рада 

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Правила користування системами централізованого водопостачання та водовідведення на території Богодухівської міської ради згідно з додатком до цього рішення.

2. Це рішення оприлюднити в районній газеті «Маяк».

3. Зазначене рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні депутатські комісії з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та депутатської етики, місцевого самоврядування (голова Векленко В.І.) та з питань паливно-енергетичного комплексу, комунальної власності, будівництва та житлово-комунального господарства (голова Ляшенко О.М.).

 

Міський голова                                          В.БЄЛИЙ

 

           Аналіз регуляторного впливу

щодо проекту рішення Богодухівської міської ради

«Про Правила користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Богодухові»

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

 Проект регуляторного акта розроблено з метою удосконалення правових та економічних засад діяльності у сфері користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Богодухові

Завданням проекту рішення Богодухівської міської ради є створення правових умов для ефективного сталого функціонування суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері централізованого водопостачання та водовідведення у місті Богодухові, що в свою чергу гарантуватиме забезпечення потреб споживачів у питній воді та послугах з водовідведення належної якості, надійне функціонування систем водопостачання та водовідведення.

Серед основних завдань є удосконалення базової термінології, забезпечення виконання зобов’язань та реалізації прав учасників правовідносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, реалізація принципів державної політики щодо додержання єдиних правил, норм і стандартів усіма суб’єктами відносин у сфері питної води та питного водопостачання, невідворотності відповідальності у разі порушення законодавства у сфері питного водопостачання.

Необхідність прийняття регуляторного акта зумовлена неврегульованістю питань, пов’язаних з встановленням і виконанням договірних відносин у сфері надання послуг з водопостачання та водовідведення.

На сьогоднішній день збільшилася кількість випадків самовільного, безоблікового водоспоживання та водовідведення, нераціонального використання питної води, руйнування мереж і споруд систем комунального водопостачання та каналізації міста Богодухова, саме тому виникла нагальна необхідність рекомендувати Богодухівській міській раді прийняти рішення, яким визначити заходи для попередження таких випадків, усунення їхніх наслідків та відповідальність за порушення законодавства у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.

 2.      Цілі державного регулювання.

Основною ціллю даного регуляторного акта є створення системного правового регулювання у сфері  централізованого питного водопостачання та водовідведення — одній з найважливіших для суспільства сфер, вдосконалення взаємовідносин виробників питної води, споживачів під час надання послуг з постачання питної води та водовідведення.

Також за мету ставиться створення умов для покращення забезпечення населення м. Богодухова питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів питного водопостачання, охорона джерел питного водопостачання, підвищення ефективності функціонування систем водопостачання та водовідведення в м. Богодухові.

Для досягнення мети проекту рішення Богодухівської міської ради передбачається розв’язати накопичені проблеми шляхом приведення зон санітарної охорони та санітарно – захисних смуг до нормативних вимог, забезпечення дотримання їх режимів; удосконалення нормативно-правового забезпечення у сфері водопостачання та водовідведення; забезпечення належного нормативно-правового підґрунтя для реалізації прав споживачів для раціонального користування питною водою; усунення недоліків та проблемних питань, між виробниками послуг та споживачами, що виникають, через відсутність встановлених загальноприйнятих підходів у сфері централізованого водопостачання та водовідведення; уникнення аварійних та екологічно небезпечних ситуацій.

 3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

 Проект регуляторного акта передбачає комплексне розв’язання зазначених проблем та досягнення визначених цілей з урахуванням вимог Конституції України, законів, підзаконних нормативно-правових актів, які є базовими у сфері централізованого водопостачання та водовідведення. Виходячи з цих вимог максимально взято до уваги та інтегровано всі наявні альтернативні пропозиції з порушених питань.

 4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

 Проект регуляторного акта визначає базову термінологію, сферу його дії, систему законодавства у даній сфері, суб’єкти та об’єкти правовідносин, основні напрями розвитку систем централізованого питного водопостачання та водовідведення у місті Богодухові.

Визначаються права та обов’язки споживачів та виробників послуг з централізованого питного водопостачання та водовідведення, врегульовуються і питання відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері централізованого питного водопостачання та водовідведення.

Приділяється увага питанню відповідальності за самовільне приєднання до систем централізованого комунального водопостачання та водовідведення, несвоєчасну та неповну оплату споживачами отриманих послуг та невиконання інших умов договору, відмови споживача укласти договір з виробником на надання послуг з водопостачання та/або водовідведення, не допуску споживачами представників виробника до засобів обліку та пристроїв на мережах водопостачання, споруд локального очищення стічних вод, а також ненадання відомостей, потрібних для розрахунків за надані послуги.

Так, за проектом виробникам послуг з централізованого комунального водопостачання та водовідведення надається право припиняти (обмежувати) споживачу надання послуг у разі виявлення перелічених порушень. Такий захід впливу до порушників дозволить підвищити рівень відповідальності споживачів та стабілізувати фінансовий стан підприємств водопровідно-каналізаційного господарства у місті Богодухові.

 5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Можливість досягнення цілей, передбачених Правилами користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Богодухові, є цілком реальною у поєднанні з накопиченим досвідом у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.

Наявний інституційний потенціал створює належні правові та інші умови для розв’язання проблем у цій сфері, досягнення визначених цілей та інших суспільних інтересів.

             6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

 Прийняття запропонованого проекту Правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Богодухові матиме позитивні  наслідки щодо удосконалення відносин між виробниками та споживачами послуг з водопостачання та водовідведення, механізмів обліку та розрахунків за них, сприятиме підвищенню ефективності функціонування систем централізованого водопостачання та водовідведення, захисту прав виробників та споживачів, уникненню екологічно небезпечних ситуацій. Можлива шкода від прийняття регуляторного акта не прогнозується.

 

Об’єкт впливу

Витрати

Вигоди

Орган місцевого самоврядування

Прийняття регуляторного акта не передбачає додаткових витрат з міського бюджету

Вдосконалення законодавства у сфері відносин між виробниками та споживачами послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

Споживачі

Додаткових витрат не зазнають

Підвищення якості надання  виробниками послуг у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, уникнення аварійних та  екологічно небезпечних ситуацій.

Виробники

Додаткових витрат не зазнають

Чітке визначення порядку укладення договірних відносин, приєднання до мереж централізованого водопостачання та водовідведення, проведення обліку та розрахунків із споживачами за надані послуги, припинення подачі води та приймання стічних вод, охорона водопровідних та каналізаційних мереж і споруд.

 7. Обґрунтування терміну дії регуляторного акта.

Акт набуває чинності з дня його оприлюднення відповідно до законодавства України. Термін його дії не обмежено.

8. Показники результативності впровадження регуляторного акта.

Показником результативності регуляторного акту є урегульовані взаємовідносини між виробниками та споживачами під час надання послуг з постачання питної води та водовідведення, в тому числі і порядок розрахунків за послуги. В подальшому результативність прийнятого акту може бути оцінена також надійністю функціонування систем централізованого питного водопостачання та водовідведення із забезпечення відповідних потреб населення м. Богодухова, зменшення обсягів скидання забруднених стічних вод у навколишнє середовище.

 9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься досягнення результативності

 Залучення  суб’єктів  господарювання  та  громадськості до відстеження  результативності та виконання цього рішення.

Базове, повторне та періодичне відстеження результативності цього рішення будуть здійснюватися у строки та у спосіб, що визначені ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методикою проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

  

Розробник: КП «Богодухіввода»