ПОРЯДОК оренди, списання, продажу комунального майна

Переглядiв: 8729

                                                                                                

                                                                                                

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

XLIV СЕСІЯ   VI СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

23.05.2014                                        Богодухів                      № 1847- VI

 

Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду, відчуження та списання комунального майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Богодухова ( нова редакція)

 

З  метою встановлення єдиних вимог до порядку передачі в оренду, відчуження коммунального майна та здійснення належного контролю за списанням основних засобів, встановлення єдиних вимог до порядку списання комунальногомайна, керуючись Господарським кодексом України, ст. 43 та ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Богодухівська міська рада,

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити   Положення про порядок передачі в оренду, відчуження, списання комунального майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Богодухів (нова редакція), що додається.

2. Рішення набирає чинності з моменту оприлюднення.
3.  Секретарю міської ради вжити заходів для оприлюднення цього рішення  протягом 10 днів з моменту прийняття.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію Богодухівської міської ради з питань паливно-енергетичного комплексу, комунальної власності, будівництву та житлово-комунального господарства (голова Ляшенко О.М.).

 


Міський голова                                                                          Н.ОЛЕКСЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Богодухівської міської ради

23.05.2014 №  1847-VI

(XLIV сесія VI скликання)

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок передачі в оренду, відчуження та списання комунального майна,

що є комунальною власністю територіальної громади м.Богодухова.

 

Загальні положення

 

Положення про порядок передачі в оренду, відчуження та списання комунального майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Богодухова (надалі – Положення) розроблене відповідно до Господарського кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», «Про приватизацію державного майна», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» з урахуванням законодавства про оцінку майна, постанов Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 р. № 1314 «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності» та від 06.06.2007 р. № 803 «Про затвердження Порядку відчуження об’єктів державної власності», наказів Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», Типової інструкції про порядок списання майна бюджетних установ від 29.11.2010 р. № 447, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.01.2011 р. за № 3/18741 та інших законодавчих та нормативно-правових актів з питань управління та відчуження майна.

Положення визначає порядок передачі в оренду, відчуження та списання комунального майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Богодухова (надалі – майно), перебуває на бухгалтерському обліку та використовується:

- організаціями, установами, закладами на праві оперативного управління, які фінансуються з міського бюджету;

- комунальними підприємствами на праві господарського відання

Майном комунальній власності територіальної громади міста Богодухова Харківської області на яке поширюється дія цього Положення є:

- цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, їх структурні підрозділи;

- нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення);

- окреме індивідуально визначене майно (транспортні засоби, технологічне обладнання, устаткування тощо).

Дія цього Положення не поширюється на відчуження:

- індивідуально визначеного нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва та законсервованих об’єктів, що підлягають приватизації, відчуження яких регулюється положеннями Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», інших законів та нормативно-правових актів з приватизації майна;

- майна, на яке відповідно до нормативно-правових актів України встановлені обмеження (застава, податкова застава, накладення арешту, тощо);

- майна, порядок відчуження якого визначається окремими нормативно-правовими актами України (примусове відчуження, відчуження військового майна та інше).

Дія цього Положення не поширюється на списання:

- майна, правовий режим якого встановлюється відповідними законами (житловий фонд, матеріальний резерв, об’єкти цивільної оборони тощо)

 

 

І. Порядок передачі в оренду комунального майна, що є коммунальною власністю територіальної громади м. Богодухова.

 

1.1. Порядок передачі в оренду майна міської комунальної власності  розроблено на підставі Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про оренду державного та комунального майна”,«Про приватизацію державного майна», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)»,  Постанови Кабінету Міністрів України від 14.10.1995 року №786 „Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна”, «Порядку відчуження об’єктів державної власності», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.07р. №803, законодавства про оцінку майна інших законодавчих та нормативно-правових актів з метою реалізації прав Богодухівської міської ради у сфері орендних відносин.

1.2. Цим Положенням регулюється подання та розгляд матеріалів щодо передачі в оренду комунального майна територіальної громади м. Богодухова фізичним та юридичним особам, спрямованої на підвищення ефективності його використання, за винятком того майна, передача в оренду якого заборонена законодавством України та майна, необхідного для розміщення і функціонування, служб міської ради, яке передається їм в постійне безоплатне користування.

Визначення термінів:

- оренда – засноване на договорі строкове платне користування майном, яке необхідне орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності;

- об’єкт оренди – цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення); інше окреме індивідуально визначене майно, за виключенням того майна, передача в оренду якого заборонена законодавством України, або відповідним рішенням міської ради.

- орендодавець – Богодухівська міська рада, комунальні підприємства-балансоутримувачі майна;

- орендар – господарське товариство, створене членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу, інша юридична особа та громадяни України, фізична та юридична особа іноземних держав, міжнародна організація та особа без громадянства. Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунального майна, до його укладення зобов’язана зареєструватися як суб’єкт підприємницької діяльності;

- балансоутримувач –  підприємства, майно яких належить до міської комунальної власності, в господарському віданні чи оперативному управлінні (балансі) яких знаходиться об’єкт оренди;

- орендна плата – це платіж, який вносить орендар за користування майном, переданим йому в оренду, незалежно від наслідків своєї господарської чи іншої діяльності;

- суборенда – засноване на договорі строкове платне користування майном, яке передається орендарем в оренду третій особі.

- цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, їх структурні підрозділи;

- нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення);

- окреме індивідуально визначене майно (транспортні засоби, технологічне обладнання, устаткування тощо).

 

2. Визначення орендаря майна міської комунальної власності.

 

2.1. Майно міської комунальної власності передається в оренду виключно на конкурсних засадах, крім майна, що передається в оренду бюджетним установам; музеям;  підприємствам і громадським організаціям у сфері культури і мистецтв (у тому числі національним творчим спілкам та їх членам під   творчі   майстерні);   громадським  організаціям  ветеранів; громадським   організаціям   інвалідів;    центрам    професійної, соціальної  реабілітації  інвалідів  та центрам ранньої соціальної реабілітації   дітей-інвалідів,   а   також    підприємствам    та організаціям  громадських  організацій  інвалідів,  яким визначена доцільність надання державної допомоги відповідно до статей 14-1 і 14-2 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (875-12);  Пенсійному фонду України та його органам; державним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження; вітчизняним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження книжкової продукції, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру); релігійним організаціям для забезпечення проведення богослужінь, релігійних обрядів та церемоній.

2.2 Конкурс на право оренди майна що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Богодухова проводить конкурсна комісія, утворена орендодавцем.

Комісія може бути утворена як для визначення орендаря одного конкретного об’єкта, так і для визначення орендарів групи об’єктів.

Критерієм визначення переможця конкурсу є найбільша запропонована орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

Перелік об’єктів права власності територіальної громади міста Богодухова Харківської області, які можуть бути об’єктами оренди, визначається рішенням Богодухівської міської ради.

 

2.2.1. Оголошення конкурсу.

 

Оголошення про конкурс оприлюднюється у газеті «Маяк», а у разі доцільності, за рішенням орендодавця – в інших виданнях. Оголошення про конкурс оприлюднюється також на веб-сайті Богодухівської міської ради.

Оголошення про конкурс оприлюднюється не пізніше, ніж за 15 календарних днів до дати проведення конкурсу.

Орендодавець на власний розсуд визначає зміст та обсяг оголошення про конкурс, яке оприлюднюється у друкованих засобах масової інформації, з обов’язковою вказівкою, про умови проведення конкурсу, переліком документів, які подаються фізичними та юридичними особами для участі в конкурсі.

Оголошення про проведення конкурсу на право оренди, яке оприлюднюється  міською радою, має містити такі відомості:

- інформацію про об’єкт оренди (назва, місцезнаходження, у разі оренди цілісного майнового комплексу – обсяг і основну номенклатуру продукції, у тому числі експортної, кількість і склад робочих місць, рівень прибутковості об’єкта за останні три роки, розмір дебіторської та кредиторської заборгованості, наявність майна в заставі, податковій заставі, в оренді);

- умови конкурсу;

- кінцевий термін прийняття заяв фізичних і юридичних осіб на участь у конкурсі та їх пропозицій;

- перелік матеріалів, які подають претенденти на участь у конкурсі.

Термін прийняття заяв від претендентів на участь у конкурсі закінчується за 1 робочий день до дати проведення конкурсу.

У разі необхідності, орендодавець забезпечує огляд об’єкта оренди членами конкурсної комісії, а після оприлюднення оголошення про конкурс – всіма зацікавленими особами.

У разі необхідності, орендодавець у будь-який час до визначення переможця конкурсу може скасувати проведення конкурсу, про що ним видається відповідне розпорядження.

 

 

 

2.2.2.Умови конкурсу.

 

Умовами конкурсу є:

- стартовий розмір орендної плати;

- дотримання вимог експлуатації об’єкта;

- компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди, витрат на публікацію оголошення про конкурс.

Іншими умовами конкурсу, залежно від специфіки об’єкта оренди, можуть бути:

- здійснення певних видів ремонтних робіт;

- збереження/створення нових робочих місць;

- дотримання умов належного утримання об’єктів соціально-культурного призначення;

- ужиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації;

- інші умови, з урахуванням пропозицій, наданих органом уповноваженим управляти відповідним комунальним майном, а також умови встановлені конкурсною комісією;

Основним критерієм визначення переможця конкурсу є максимальний розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

Для участі у конкурсі фізичні та юридичні особи подають на адресу орендодавця такі матеріали:

- заяву про участь у конкурсі;

- зобов’язання  щодо виконання умов конкурсу;

- довідку  про відсутність заборгованості з орендної плати.

Пропозиції щодо розміру орендної плати вносяться в день проведення конкурсу.

Кандидати, які є юридичними особами, крім вищезазначеного, також подають:

- копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

- завірені нотаріусом копії установчих документів;

- завірену копію довідки про реєстрацію особи, як платника податків;

- завірені копії ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності, у разі їх наявності;

Кандидати, які є фізичними особами-підприємцями,  також подають:

- копію документа, що посвідчує особу претендента на участь у конкурсі, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;

- завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

- декларацію про доходи фізичної особи-підприємця або завірену в установленому порядку копію звіту суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи – платника єдиного податку.

Кандидати на участь у конкурсі повідомляють про засоби зв’язку з ними (телефони, електронну адресу тощо).

Пропозиції претендентів на участь у конкурсі мають відповідати умовам конкурсу. Орендодавець не має права змінювати умови проведення конкурсу після оприлюднення оголошення про конкурс.

Пропозиції та інші матеріали від претендентів на участь у конкурсі надаються орендодавцю у конвертах з написом «На конкурс», запечатаних та посвідчених печаткою (або підписом) заявника.

 

2.2.3.Конкурсна комісія.

 

До складу конкурсної комісії входять представники орендодавця, виконавчого комітету міської ради.

До складу конкурсної комісії можуть входити депутати міської ради.

Комісія утворюється у кількості від 5 до 7 осіб у складі голови комісії, секретаря та членів комісії. Склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради.

Комісія розпочинає роботу з моменту підписання розпорядження про її створення.

Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова комісії. Голова комісії у межах своєї компетенції скликає засідання комісії, головує на засіданнях і організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії. Голова комісії має ухвальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділилися порівну.

Секретар комісії виконує обов’язки голови комісії, у разі відсутності останнього.

Основними завданнями та функціями комісії є:

- розроблення умов проведення конкурсу та визначення терміну прийняття заяв від фізичних та юридичних осіб про участь у конкурсі;

- розгляд матеріалів і пропозицій претендентів на участь у конкурсі та підготовка для затвердження орендодавцем списку учасників, допущених до подання конкурсних пропозицій розміру орендної плати;

- проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону;

- складання протоколів за наслідками кожного засідання комісії та подання їх на затвердження орендодавцеві.

Комісія під час своєї діяльності має право звертатися за консультаціями до інших компетентних органів.Засідання комісії є закритими.

Відповідальні працівники орендодавця, які забезпечують проведення конкурсу, в установленому законодавством порядку несуть відповідальність за розголошення такої інформації:

- про претендентів на участь у конкурсі, їх кількість та надані ними конкурсні пропозиції (до визначення переможця);

- яка міститься в документах, наданих претендентами;

- про  склад конкурсної комісії.

Засідання комісії є правомочними за умови участі в них: при чисельності комісії 5 чоловік – не менше 3 чоловік; при чисельності 6 чоловік – не менше 4 чоловік; при чисельності 7 чоловік – не менше 5 чоловік.

 

2.2.4.Процедура проведення конкурсу.

 

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець конкурсу.

У разі надходження однієї заяви на участь у конкурсі з пропозиціями, які відповідають умовам конкурсу, передача майна в оренду відбувається відповідно до вимог чинного законодавства України.

У разі відсутності пропозицій, які б відповідали умовам конкурсу, конкурс оголошується таким, що не відбувся, про що орендодавцем видається відповідне розпорядження.

У разі надходження двох або більше заяв з пропозиціями, які відповідають умовам конкурсу, переможець конкурсу визначається за критерієм найбільшої запропонованої орендної плати за перший місяць оренди.

На дату, призначену для проведення конкурсу комісія проводить відкрите засідання за участю учасників конкурсу (їх уповноважених осіб). Секретар комісії реєструє в протоколі засідання конкурсної комісії кожного учасника, який подав конкурсну пропозицію, і видає їм картку з номером учасника. На конвертах зареєстрованих учасників конкурсу робиться відмітка про реєстрацію із зазначенням номера учасника. Реєстрація конкурсних пропозицій завершується за 30 хвилин до початку проведення конкурсу.

Голова комісії у присутності членів комісії та учасників конкурсу розпечатує конверти і оголошує їх зміст і зміст пропозицій у порядку послідовності реєстраційних номерів.Після оголошення всіх конкурсних пропозицій орендної плати голова комісії оголошує про набуття права на оренду учасником, який запропонував найвищу орендну плату.

За результатами проведення конкурсу складається протокол, у якому зазначаються: відомості про учасників; встановлений  початковий розмір орендної плати; пропозиції учасників (підписані бланки з пропозиціями додаються); результат конкурсу. Протокол підписується всіма членами комісії та переможцем конкурсу і не пізніше наступного робочого дня після підписання направляється  на затвердження.

Інформація про результати проведеного конкурсу протягом трьох робочих днів з моменту затвердження орендодавцем результатів проведеного конкурсу оприлюднюється на веб-сайті Богодухівської міської ради.

У разі відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди, комісія на своєму засіданні відміняє раніше прийняте рішення про визначення переможця конкурсу, виключає особу з числа учасників конкурсу та визначає час та місце проведення додаткового засідання комісії.

Додаткове засідання комісії проводиться на підставі матеріалів відкритого засідання. На засіданні можуть бути присутні учасники конкурсу, представники засобів масової інформації та інші зацікавлені особи. Новим переможцем конкурсу визначається той його учасник, остання пропозиція якого була найбільшою з пропозицій інших учасників конкурсу, допущених до подання конкурсної пропозиції орендної плати, про що складається протокол і підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні. Рішення про визначення нового переможця конкурсу затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради.

2.3. Бюджетним установам, організаціям, які утримуються за рахунок коштів інших бюджетів, крім міського, нерухоме майно передається в оренду на підставі рішення виконавчого комітету Богодухівської міської ради, згідно поданої заяви (за умови наявності вільних приміщень придатних для використання за призначенням) при умові згоди балансоутримувача,  та попереднього розгляду питання на засіданні постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку міста, промисловості, транспорту, зв’язку .

 

3.Укладення договору оренди.

 

3.1. Фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір оренди, направляють на ім′я міського голови заяву.

3.2. Богодухівська міська рада у 30-денний термін розглядає подані заяви, та приймає рішення про передачу в оренду майна комунальної власності за процедурою передбаченою п.2. цього Положення.

3.3. Оцінка об’єкта оренди міської комунальної власності здійснюється за Методикою оцінки об’єктів оренди, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.1995 р. №629 (зі змінами і доповненнями) або інших нормативно-правових актів, які в майбутньому можуть бути прийняті щодо оцінки об`єктів оренди.

3.4. Незалежна оцінка об’єкта оренди міської комунальної власності передує укладенню договору оренди і може здійснюватись:

- за рахунок орендаря, при умові передачі такого об′єкта в оренду ;

- за рахунок власних коштів балансоутримувача, а якщо об′єктом оренди є нежитлові приміщення житлового фонду, їх незалежна оцінка може здійснюватись міською радою  при умові передачі такого об′єкта в оренду на конкурсних засадах.

3.5. Незалежна оцінка майна  рецензується суб’єктом  оціночної діяльності.

3.6. При визначенні орендаря на конкурсних засадах, умовами конкурсу передбачається зобов′язання орендаря щодо відшкодування витрат на підготовку об′єкта до передавання в оренду (послуги суб′єкта оціночної діяльності, виготовлення технічного паспорту тощо).

3.7. Договір оренди комунального майна укладається міською радою протягом 5 днів з дня подання звіту про незалежну оцінку . У випадку визначення орендаря на конкурсних засадах, договір оренди укладається згідно з цим Положенням на підставі протоколу конкурсної комісії.

3.8. При укладанні договору оренди сторони користуються Типовим договором, що діє на момент укладення договору, для комунального майна або дія якого може бути поширена на таке майно.

3.9. Орендар вступає у строкове платне користування майном у строк, указаний у договорі оренди, але не раніше дати підписання сторонами договору та акта приймання-передавання майна. Акт приймання- передавання є обов’язковим додатком до договору оренди. Орендодавець зобов`язаний передати орендарю об`єкт оренди в комплекті та у стані, що відповідають істотним умовам  договору оренди та призначенню майна, і повідомити орендаря про особливі властивості та недоліки майна, які йому відомі і які можуть бути небезпечними для життя, здоров`я, майна орендаря або інших осіб чи призвести до пошкодження самого майна під час користування ним.

3.10. Договір оренди, після закінчення терміну його дії, може бути продовжено відповідно до чинного законодавства.

3.11. Розгляд звернень про продовження договору оренди здійснюється згідно поданої заяви (за умови наявності вільних приміщень придатних для використання за призначенням) при умові згоди балансоутримувача, та попереднього розгляду питання на засіданні постійної комісії з питань архітектури, будівництва, регулювання земельних відносин.

 

4.Істотні умови договору оренди.

 

4.1. Істотними умовами договору оренди є умови, зазначені статтею 10 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати типовому договору оренди відповідного майна.

4.2. У договір оренди можуть включатись визначені для кожного окремого об’єкта додаткові умови: благоустрою прилеглої території, оздоблення фасаду та строки їх виконання. За згодою сторін у договорі оренди можуть бути передбачені й інші умови.

4.3. Орендарі нежитлових приміщень зобов’язані відшкодовувати балансоутримувачу експлуатаційні витрати на утримання орендованих приміщень.

4.4. Реорганізація орендодавця не є підставою для зміни умов чи розірвання договору оренди.

 

5. Суборенда.

 

5.1. Передача в суборенду цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів забороняється.

5.2. Орендар має право передавати в суборенду нерухоме та інше окреме індивідуально визначене орендоване майно лише за письмовою згодою орендодавця. При цьому договір суборенди не може перевищувати терміну дії договору оренди.

5.3. До договору суборенди застосовуються положення про договір оренди.

5.4. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується у порядку, встановленому Методикою розрахунку плати за оренду майна комунальної власності.

5.5. Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначенні розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем. Плата за суборенду майна в частині, що не перевищує орендної плати за майно, яке передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно. Різниця між нарахованою щомісячною платою суборенди та тією її частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується орендарем на банківський рахунок балансоутримувача або на рахунок цільового фонду міській раді для утримання та ремонту житлового фонду за оренду нежитлових приміщень в житлових будинках.

 

6. Ремонт об′єкта оренди.

 

6.1. Поточний ремонт майна переданого в оренду, проводиться орендарем за його рахунок.

6.2. Якщо фізичний стан об′єкта оренди незадовільний і це перешкоджає його використанню відповідно до призначення та умов договору, орендар має право відремонтувати майно за згодою орендодавця в установленому законодавством порядку.

 

7. Припинення та розірвання договору оренди.

 

7.1. Одностороння відмова від договору оренди не допускається.

7.2. Договір оренди припиняється у випадках, передбачених статтею 26 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

7.3. Підставами для ініціювання орендодавцем розірвання договору оренди можуть бути:

- невиконання або неповне виконання умов договору;

- виникнення тримісячної заборгованості із сплати орендарем орендної плати.

7.4. У разі розірвання договору оренди, закінчення терміну його дії та відмови від його продовження орендар зобов’язаний повернути балансоутримувачу об’єкт оренди на умовах, зазначених у договорі оренди. Якщо орендар допустив погіршення стану орендованого майна або його загибель, він повинен відшкодувати балансоутримувачу збитки.

7.5. Після закінчення терміну дії договору оренди, орендар сплачує за користування об′єктом оренди до дня підписання акту приймання- передачі такого об′єкта балансоутримувачем.

 

8. Контроль за використанням майна, переданого в оренду.

 

8.1. Контроль за виконанням умов договорів оренди, наявністю, станом, напрямами та ефективністю використання майна, переданого в оренду згідно договору, вчасною передачею майна, повним і своєчасним сплаченням орендної плати, сплати за землю та укладенням договорів з організаціями, які надають комунальні послуги, покладається на балансоутримувачів.

8.2. Балансоутримувачі зобов’язані щомісячно інформувати орендодавця щодо виконання орендарями умов договорів оренди, зокрема, за повнотою і своєчасною сплатою орендної плати та в разі зміни банківських реквізитів, централізовану бухгалтерію міської ради щомісячно здійснює аналіз стану розрахунків з орендної плати для вжиття відповідних заходів.

8.3. Інші, не врегульовані цим порядком питання, вирішуються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна від 31 серпня 2011 р. N 906».

 

ІІ. Порядок продажу (відчуження) об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Богодухів 

1.Визначення термінів:

- об’єкти комунальної власності (далі-майно) – матеріальні цінності, які відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами), а саме: будівлі, споруди, їх частини, автомобілі, устаткування, тощо, балансовою вартiстю за одиницю (комплект) в розмiрi від 2500 гривень.

- продаж (відчуження) майна – передача права власності на комунальне майно, що є комунальною власністю територіальної громади м. Богодухів, управління яким здійснює міська рада, чи перебуває в оперативному управлінні або господарському віданні комунальних підприємств, іншим юридичним чи фізичним особам за процедурами та у спосіб, що передбачені цим Положенням;

- оцінка майна – процес визначення його вартості за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами з оцінки майна;

- конкурс – спосіб продажу майна, за яким право власності на майно набуває той учасник торгів, який запропонує найкраще поєднання ціни придбання та інших умов подальшого використання майна відповідно до критеріїв, оголошених до початку конкурсу або за рівних умов- найвищу ціну;

- аукціон – спосіб продажу майна, за яким його власником стає покупець, що в ході торгів запропонував за нього найвищу ціну; організатор аукціону – юридична особа, яка визначається на конкурентних засадах в установленому порядку, діє відповідно до договору з Богодухівською міською радою.

-початкова вартість продажу – визначена шляхом проведення незалежної експертної оцінки вартість, з якої починається продаж майна;

-організатор конкурсу – конкурсна комісія, затверджена рішенням виконавчого комітету Богодухівської міської ради, на яку покладено організацію, забезпечення виконання та контроль за виконанням всього комплексу робіт з підготовки та проведення конкурсу;

- покупець — юридична або фізична особа;

- фіксовані умови конкурсу – вичерпний перелік зобов’язань, які є однаковими і незмінними для всіх учасників та публікуються в інформаційному повідомленні;

- конкурс за принципом аукціону – публічний продаж матеріальних цінностей, які відповідно до чинного законодавства віднесені до основних засобів (фондів).

Терміни, які використовуються у цьому Положенні, вживаються у значенні, наведеному в актах законодавства, що регулюють питання правового режиму власності відповідного майна та питання управління майном, його оцінки та бухгалтерського обліку.

 

2. Об’єкти, які не підлягають продажу (відчуженню).

 

- об’єкти комунальної власності, які в установленому порядку включені до переліку об’єктів, що не підлягають приватизації;

- комунальне майно, на яке встановлені обмеження чи заборона на його відчуження (застава, податкова застава, накладення арешту тощо);

- комунальне майно, порядок відчуження якого визначається окремими нормативно-правовими актами України.

 

3. Відчуження об’єктів комунальної власності.

 

3.1. Набуття права на купівлю майна відбувається шляхом його передачі переможцю конкурсу.

Право участі в конкурсі мають фізичні, юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які можуть згідно з законодавством бути покупцями комунального майна.

Конкурс може проводитись за такими умовами (критеріями визначення переможців):

- умови утримання та експлуатації об’єкта продажу, благоустрою прилеглої території;

- пропозиції з використання об’єкта купівлі утримання вжиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об’єкта;

- здійснення певних видів ремонтних робіт;

- умова відшкодування всіх витрат, пов’язаних з підготовкою об’єкта до проведення конкурсу, оголошенням конкурсу, укладанням та нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу, незалежної оцінки об’єкта купівлі її рецензування;

Конкурс може також передбачати інші умови, запропоновані конкурсною комісією.

3.2. Оголошення про конкурс публікується в газеті «Маяк» не пізніше як за 15 календарних днів до проведення конкурсу.

Повідомлення про оголошення конкурсу може містити такі відомості:

- назву та місцезнаходження об’єкта купівлі — продажу;

- дату, час та місце проведення конкурсу;

- кінцевий термін та місце прийняття заяв на участь у конкурсі;

- початкову мінімальну  вартість обєкту продажу;

- перелік документів, які повинен подати учасник конкурсу;

- іншу необхідну інформацію.

3.3. Усі дії щодо подання заяви на участь у конкурсі виконуються безпосередньо заявником – учасником конкурсу або його уповноваженим представником.

При поданні заяви заявник – учасник конкурсу або його уповноважений представник пред’являє документ, що засвідчує його особу, нотаріально засвідчену довіреність, що посвідчує право уповноваженого представника  на виконання дій, передбачених цим положенням.

3.4. Для реєстрації покупців як учасників конкурсу вони подають заяву, сплачують реєстраційний внесок в розмірі одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян, а також вносять грошові кошти в розмірі 10 відсотків початкової ціни продажу об’єкта.

Зазначені грошові кошти вносяться шляхом безготівкового перерахування на відповідний поточний рахунок.

Якщо покупець висловлює бажання брати участь у придбанні кількох об’єктів, то розмір зазначених грошових коштів визначається на основі суми початкової ціни цих об’єктів.

3.5. Після закінчення конкурсу внесені покупцями грошові кошти у розмірі 10 відсотків початкової ціни продажу об’єкта повертаються усім учасникам конкурсу.

Покупцеві, який придбав об’єкт, зазначені грошові кошти зараховуються у встановленому порядку при остаточному розрахунку за придбаний об’єкт.

Фізична або юридична особа, яка бажає зареєструватись як учасник конкурсу, повинна мати при собі:

- документ, що посвідчує фізичну особу або представника юридичної особи, їх повноваження;

- квитанцію про сплату реєстраційного внеску;

- документ про внесення грошових коштів у розмірі 10 відсотків початкової ціни продажу об’єкта;

- декларацію про доходи у разі придбання об’єкта за рахунок грошових коштів - для покупців -фізичних осіб;

- нотаріально посвідчені копії установчих документів - для покупців - юридичних осіб (копію рішення про участь конкурсі - для органів місцевого самоврядування).

3.6. Документи подаються у конверті, в окремому конверті подається конкурсна пропозиція. Конверт відкривається виключно на засіданні конкурсної комісії під час проведення конкурсу в присутності учасників конкурсу, які письмово підтверджують, що конверти не ушкоджені або за наявності їх письмової згоди у разі  відсутності завника або його уповноваженої особи. Відомості про учасників конкурсу, їх кількість та пропозиції учасників не підлягають розголошенню до початку конкурсу.

3.7. Відомості про учасників конкурсу заносяться до книги реєстрації окремо щодо кожного об’єкта, який підлягає продажу, і повинні містити:

- порядковий номер (відповідно до реєстрації);

- прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або представника юридичної особи (назву юридичної особи);

- номер рахунку, назву та адресу банківської установи, до якої зроблено внески.

3.8. Відомості про учасників конкурсу, їх кількість і пропозиції покупців щодо умов конкурсу не підлягають розголошенню до визначення остаточного переможця.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь у конкурсі – три робочих дні до початку його проведення.

3.9. У разі надходження на конкурс пропозиції лише від одного учасника конкурсна комісія може прийняти рішення про продаж йому об’єкта без конкурсу.

3.10. Якщо у визначений цим положенням термін не зареєстровано жодного учасника конкурсу, конкурс визнається таким, що не відбувся. У цьому випадку конкурсна комісія:

- приймає рішення про проведення нового конкурсу;

- має право змінити умови конкурсу.

3.11. Для проведення конкурсів Продавцем утворюється конкурсна комісія , до складу якої входять представники продавця, виконавчого комітету міської ради, депутатів міської ради. Комісія утворюється загальною кількість від  5 до 7 осіб. Склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради.

Основними завданнями та функціями комісії є:

- розгляд пропозицій учасників конкурсу;

- визначення умов та терміну проведення конкурсу;

- визначення переможця конкурсу;

- складання протоколів.

3.12. Конкурс проводиться в два етапи, перший етап – розгляд наданих до конкурсу документів, другий етап – розгляд конкурсних пропозицій.

3.13. Комісія визначає переможця конкурсу за критеріями, встановленими умовами конкурсу, відповідно до цього положення.

Керує діяльністю комісії та організовує її роботу голова комісії.

Голова комісії в межах своєї компетенції:

- скликає засідання комісії;

- головує на засіданнях;

- організовує підготовку документів на розгляд комісії.

Голова комісії має вирішальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділилися навпіл.

Секретар комісії:

- організовує підготовку матеріалів на засідання конкурсної комісії;

- готує протоколи засідань конкурсної комісії.

Засідання комісії є правомочними за умови участі в ньому не менше 2/3 усіх членів комісії.

Члени комісії не можуть перебувати у майнових та немайнових відносинах з учасниками конкурсу, не мають права самостійно вести переговори щодо умов конкурсу з його учасниками.

Члени комісії не мають права розголошувати інформацію про склад комісії, учасників конкурсу, їх кількість та зміст пропозицій, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

Рішення про визначення переможця конкурсу приймається в разі згоди більшості з числа присутніх членів комісії на засіданні.

Після закінчення засідання комісії складається протокол, в якому зазначаються відомості про учасників, пропозиції учасників, обґрунтування рішення про визначення переможця. Протокол підписується усіма присутніми членами конкурсної комісії.

Комісія під час своєї діяльності має право звертатися за консультаціями до спеціалістів виконавчого комітету міської ради.

3.14. Конкурс проводиться за кожним об’єктом продажу окремо на відкритому засіданні за участю усіх учасників конкурсу або їх представників.

Головуючий на засіданні до розкриття конвертів з пропозиціями оголошує умови конкурсу.

Головуючий на засіданні після оголошення умов конкурсу розкриває конверти та оголошує пропозиції, подані учасниками конкурсу.

До конкурсу допускаються ті учасники, пропозиції яких дорівнюють або перевищують розмір початкової ціни об’єкта.

Переможцем конкурсу вважається той учасник, який надав під час засідання найбільшу пропозицію.

3.15. Після закінчення конкурсу за відповідним об’єктом продажу головуючий на засіданні конкурсної комісії оголошує про переможця конкурсу та викликає його для підписання протоколу, який ведеться під час конкурсу. У разі, коли переможець відмовився підписати протокол засідання конкурсної комісії, переможцем визнається той учасник конкурсу, який подав пропозицію, найближчу за розміром до пропозиції попереднього переможця конкурсу.

Учасник конкурсу, який став переможцем, але відмовився від підписання протоколу конкурсу, позбавляється права на подальшу участь у конкурсі, у тому числі у повторному конкурсі на цей об’єкт продажу.

3.16. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який має містити такі відомості щодо кожного об’єкта продажу: реквізити об’єкта продажу; умови конкурсу; відомості про учасників конкурсу; розмір письмових пропозицій; розмір  пропозицій; розмір пропозиції переможця конкурсу; реквізити переможця конкурсу.

Переможець конкурсу підписує протокол одразу після закінчення конкурсу за відповідним об’єктом продажу.

3.17. Всі члени конкурсної комісії, присутні на засіданні, підписують протокол у день засідання, після закінчення конкурсів за всіма об’єктами продажу, що винесені на конкурс. Підписаний протокол у тижневий термін після засідання комісії подається на затвердження до виконавчого комітету міської ради. Затверджений протокол засідання конкурсної комісії є підставою для укладання договору купівлі- продажу майна.

3.18. У разі надходження однієї пропозиції конкурс не проводиться і комісія приймає протокольне рішення про визнання конкурсанта переможцем та винесення на розгляд виконавчого комітету міської ради питання про продаж комунального майна. При цьому вартість майна не може бути меншою ніж вартість, визначена незалежною експертною оцінкою з врахуванням індексу інфляції на день проведення конкурсу.

3.19. У разі відмови переможця конкурсу укласти договір купівлі-продажу майна результати конкурсу визнаються недійсними, а відповідний об’єкт продажу повторно виноситься на конкурс.

3.20. Право користування об’єктом продажу виникає після укладення договору купівлі-продажу.

3.21. Результати конкурсу, а також усі рішення, дії або бездіяльність органу місцевого самоврядування, їх посадових осіб, громадян та юридичних осіб, пов’язані з проведенням конкурсу, можуть бути оскаржені в суді відповідно до чинного законодавства.

3.22. Кошти, одержані внаслідок відчуження комунального майна, спрямовуються відповідно до вимог чинного законодавства України до місцевого бюджету.

3.23.  Конкурс вважається таким, що не відбувся, у разі:

- відсутності учасників;

- порушення умов проведення конкурсу відповідно цього Положення.

3.24. Продаж комунального майна може також здійснюватися на аукціоні на підставі договору між Богодухівською міською радою та організатором аукціону.
На аукціоні можуть бути присутні представники міської ради та виконавчого комітету (безоплатно) та інші особи.

3.25. Право власності на об’єкт виникає у покупця з моменту укладання договору купівлі — продажу та повної сплати вартості об’єкту, а у випадках, встановлених діючим законодавством, з моменту державної реєстрації. Договір купівлі — продажу комунального майна підлягає нотаріальному посвідченню.

3.26. В договорі купівлі-продажу зазначаються всі умови, які визначалися умовами проведення конкурсу та відповідальність за їх невиконання. До договору купівлі-продажу додається затверджений протокол конкурсу.

Договір купівлі-продажу є підставою для внесення коштів до банківської установи як оплати за придбане майно. Покупець зобов’язаний оплатити придбане майно протягом 5 календарних днів з дати підписання договору купівлі-продажу.

3.27. У триденний термін після сплати повної вартості відчуженого об’єкту, його новий власник та міська рада підписують акт передачі відчуженого об’єкту.

3.28. На вимогу однієї із сторін договір купівлі-продажу може бути розірвано або визнано недійсним за рішенням суду в разі невиконання іншою стороною зобов’язань, передбачених договором купівлі-продажу, у визначені строки.

3.29. Незалежна експертна оцінка майна, яке пропонується до відчуження, проводиться суб’єктами оціночної діяльності, суб’єктами господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності, відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Після проведення незалежної оцінки комунального майна, суб’єкту господарювання забороняється здійснювати будь-які дії щодо об’єкта відчуження, які можуть привести до зміни його вартості.

Замовником оцінки майна, що пропонується для відчуження, є виконавчий комітет міської ради.

При цьому, у разі відчуження майна, витрати, понесені власником або балансоутримувачами майна по проведенню оцінки, відшкодовуються покупцем, що передбачається в умовах продажу об’єкта та у відповідному договорі купівлі-продажу.

Результати незалежної оцінки є чинними протягом шести місяців від дати її проведення, якщо інший термін не передбачено у звіті.

Звіт про незалежну оцінку об’єкта оренди, затверджується рішенням  Богодухівської міської ради.

3.30. Підприємство (організація, установа), яке є балансоутримувачем комунального майна або юридичні чи фізичні особи, які звертаються із заявами про придбання комунального майна, замовляють технічну документація у відповідних установах.

 

4.Повторний продаж об’єкта за конкурсом.

 

4.1. Щодо об’єктів, не проданих або знятих з аукціонів, конкурсів Богодухівська міська рада може прийняти рішення про повторний їх продаж за конкурсом.

4.2. У разі повторного проведення конкурсу за наявності відповідного рішення міської ради можлива зміна умов приватизації (відчуження) включаючи початкову ціну. В цьому разі початкову ціну може бути зменшено до початку торгів не більш як на 30 відсотків.

Об’єкт може бути запропонований для продажу за конкурсом не більше двох разів.

 

5.Відчуження орендованого комунального майна

 

5.1. Відчуження орендованого комунального майна здійснюється:

- у разi прийняття рiшення орендодавцем про вiдчуження орендованого комунального майна;

- з ініціативи орендаря та з дозволу Богодухівської міської ради і за умови виконання в повному обсязі орендарем договору оренди (в т.ч. відсутності заборгованості із сплати орендної плати);

5.2. Якщо в результаті розгляду наданої документації, що підтверджує фактичну наявність невід’ємних поліпшень, здійснених орендарем, за відповідної згоди власника, Богодухівська міська рада приймає рішення про продаж такого об’єкту на конкурсних (конкурентних) засадах і орендар не стане переможцем аукціону або конкурсу, фактична вартість поліпшень підлягає компенсації у грошовій формі згідно з діючим на час здійснення такого відшкодування законодавством.

 

6. Відчуження житлових будинків, (частин будинків та квартир, житлових будинків (частин будинків) та квартир, що набули права комунальної власності за рішенням суду, при визнанні їх відумерлою спадщиною або безхазяйним майном, що є комунальною власністю територіальної громади Богодухівської міської ради.

 

6.1. Відчуження житлових будинків (частин будинків та квартир, житлових будинків (частин будинків) та квартир, що набули права комунальної власності за рішенням суду, при визнанні їх відумерлою спадщиною або безхазяйним майном і не може бути наданим громадянам, які перебувають на квартирному обліку у виконавчому комітеті міської ради, у зв’язку з невідповідністю його житловим умовам, санітарним та технічним вимогам або потребують капітального ремонту, здійснюється з дозволу Богодухівської міської ради на конкурсних засадах.

6.2. Оцінка та продаж житлових будинків (частин будинків) та квартир, житлових будинків (частин будинків) та квартир, що набули права комунальної власності за рішенням суду, при визнанні їх відумерлою спадщиною або безхазяйним майном здійснюється з урахуванням нормативно-правових актів з оцінки та відчуження майна.

6.3. Згідно пункту 1 статті 362 Цивільного Кодексу України – у разі продажу частки у праві спільної часткової власності, співвласник має переважне право перед іншими особами на її купівлю за ціною, оголошеною для продажу.

6.4. В разі визнання судом  відумерлою спадщиною частини житлового приміщення, та набуття на неї права власності територіальною громадою м. Богодухова, а власником іншої частки є фізична чи юридична особа, то зазначені особи, які мають переважне право купівлі частки у праві спільної часткової власності відумерлого майна, що є комунальною власністю, подають до міської ради заяву щодо продажу цієї частки.

6.5. Продавець повідомляє іншого співвласника (при його наявності) письмово рекомендованим листом з повідомленням про вручення про намір продати свою частку, вказавши ціну та інші умови, на яких він її продає. Ціна продажу об’єкта відчуження визначається на підставі висновків незалежної експертної оцінки, яка проводиться незалежними експертами відповідно до чинного законодавства, в разі продажу частки – пропорційно частці нерухомого майна, яка буде відчужуватися.

6.6. Особа, яка має переважне право купівлі частки у праві спільної часткової власності відумерлого майна, що є комунальною власністю, подає до виконавчого комітету Богодухівської міської ради такі документи:

-Заяву (в довільній формі), в якій зазначає про намір купити частку;

- Копію документа, що посвідчує особу або її представника;

- Копію правовстановлюючого документа, який засвідчує право власності зацікавленої особи на іншу частку цього майна;

- Копію витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно.

- Надання згоди на продаж об’єкта відчуження прямим викупом вирішується виконавчим комітетом міської ради на підставі прийнятого ним рішення.

6.7. Право власності переходить до покупця з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу та його державної реєстрації. Договір купівлі-продажу укладається не пізніше як у десятиденний термін з дня прийняття виконавчим комітетом міської ради рішення про надання згоди на продаж нерухомого майна.

6.8. Договір купівлі-продажу об’єкта відчуження має відповідати загальним засадам укладення правочинів, визначених чинним законодавством України.

Договір купівлі-продажу є підставою для сплати коштів за придбане майно.

Покупець зобов’язаний внести зазначені платежі протягом п’яти календарних днів (включаючи день оплати через банківську установу) з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

У випадку, якщо Покупець протягом тридцяти календарних днів з дня нотаріального посвідчення договору не розрахувався за об’єкт або відмовився його прийняти, договір може бути розірвано або визнано недійсним на вимогу продавця.

6.9. Продавець здійснює у встановленому порядку передачу майна покупцю тільки після повної сплати ним грошових коштів за придбане майно, шляхом оформлення акту приймання-передачі та підписання його уповноваженими представниками сторін за договором.

6.10. Одержані внаслідок відчуження житлових будинків (частин будинків) та квартир, житлових будинків (частин будинків) та квартир, що набули права комунальної власності за рішенням суду, при визнанні їх відумерлою спадщиною або безхазяйним майном кошти, зараховуються до місцевого бюджету.

6.11. Спори, що виникають у процесі відчуження комунального майна вирішуються згідно чинного законодавства.

 

ІІІ. Порядок списання майна (способом ліквідації, безоплатної передачі, відчуження), яке належить до комунальної власності територіальної громади м.Богодухів

 

1.Загальна частина

 

1.1. Положення визначає єдині вимоги до порядку списання майна, що є комунальною  власністю територіальної громади м.Богодухова, а саме: матеріальні активи, що відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами) та об’єкти незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції в необоротні  матеріальні активи), (далі – майно).

Списання майна здійснюється шляхом ліквідації, безоплатної передачі та відчуження (рухоме майно) з балансу підприємств, установ, організацій (далі – суб’єкти господарювання).

У цьому Положенні суб’єктами господарювання є комунальні підприємства, установи, організації, що засновані на власності територіальної громади м.Богодухова.

Терміни, які використовуються у  цьому Положенні, вживаються у значенні, наведеному в законодавчих актах, що регулюють питання правового режиму власності відповідного майна та питання управління майном, його оцінки та бухгалтерського обліку.

1.2. Дія цього Положення поширюється на майно, що передане підприємствам, установам, організаціям  міської комунальної власності  на правах господарського відання та користування, оперативного управління в т.ч. передане в оренду, та/або знаходиться в статутних фондах інших суб’єктів підприємницької діяльності.

1.3.  Дія цього Положення  не поширюється на майно, порядок списання якого визначається окремими законами (об’єкти житлового фонду та об’єкти цивільної оборони тощо).

 

2. Порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м.Богодухова, шляхом  ліквідації

 

2.1. Списанню підлягає майно, що не може бути в установленому порядку відчужене, безоплатно передане комунальним підприємствам, установам чи організаціям та щодо якого не можуть  бути застосовані  інші способи управління (або їх застосування може бути економічно недоцільне), у разі, коли таке майно морально чи фізично зношене, непридатне для подальшого використання суб’єктом господарювання, зокрема у зв’язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, або пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха та відновленню не підлягає, або  виявлене  в результаті інвентаризації як нестача.

Списання майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача, здійснюється після відшкодування його вартості, крім випадків, коли здійснити таке відшкодування неможливо.

 

2.2. Списання майна здійснюється суб’єктом господарювання, на балансі якого воно перебуває, на підставі прийнятого сесією міської ради рішення про надання згоди на його списання вартістю за одну одиницю понад 10,0 (десять) тис. гривень.

До розгляду сесією міської ради питання щодо надання згоди на списання майна, надавати відповідну інформацію про його списання профільним постійним комісіям міської ради.

Списання повністю амортизованих основних фондів (засобів) суб’єктів господарювання, первісна (переоцінена) вартість яких становить менш як 10,0 (десять) тис. гривень, здійснюється за рішенням керівника підприємства, установи, організації відповідно до цього Положення.

Бюджетні установи міської комунальної власності при списанні майна, яке не належить до основних засобів (фондів) та об’єктів незавершеного будівництва, а саме: інші необоротні матеріальні активи (рахунок 11), нематеріальні  активи  (рахунок 12) та всі групи запасів (рахунки 20 – 25) , строк використання якого більше одного року, повинні керуватися «Типовою інструкцією про порядок списання майна бюджетних установ», затвердженою наказом Міністерства фінансів України та Державного казначейства України від 29.11.2010р. № 447 і проводять його списання на підставі акту про списання майна, затвердженого (погодженого) керівником суб’єкта господарювання.

2.3. З метою отримання згоди на списання майна суб’єкт господарювання подає до виконавчого комітету міської ради  разом із зверненням стосовно списання майна, такі документи:

1) техніко-економічне обґрунтування необхідності списання майна, в якому містяться економічні  та/або  технічні розрахунки, інформація про  очікуваний фінансовий результат списання майна, а також напрямки використання  коштів, які  передбачається одержати в результаті списання;

2) відомості про майно, що пропонується  списати за даними бухгалтерського обліку (крім об’єктів незавершеного будівництва), згідно  з додатком 1;

3) акт інвентаризації майна, що пропонується до списання, згідно з додатком 2;

4) акт технічного стану майна, затверджений керівником суб’єкта господарювання;

5) відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, що пропонується списати (разом з відповідними підтвердними документами);

6) відомості про земельну ділянку, на якій  розташоване нерухоме майно, із зазначенням напрямків подальшого використання земельних ділянок, які вивільняються, а також копії відповідних підтвердних документів, зокрема державного акта на право постійного користування землею, кадастрового плану;

7) відомості про об’єкти незавершеного будівництва, а саме: дата початку і припинення будівництва, затверджена загальна вартість, вартість робіт, виконаних станом на дату припинення будівництва (ким і коли затверджено завдання на проектування, загальна кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, виконаних до їх припинення, стадії виконання робіт).

2.4. Рішення про надання чи відмову в наданні згоди на списання майна приймається протягом 30 днів з дати надходження документів, зазначених  у пункті 2.3. цього Положення.

Рішення про надання згоди на списання майна оформляється у формі розпорядчого акта, а про відмову в наданні такої згоди – у формі листа.

Рішення про відмову в наданні згоди на списання майна приймається у разі, коли:

- майно не відповідає вимогам, визначеним у пункті 2.3. цього Положення;

- суб’єкт управління визначив інші шляхи використання майна, що пропонуються до списання;

- суб’єкт господарювання подав передбачені цим Положенням документи з порушенням установлених вимог, а також коли в документах наявні суперечності;

- у техніко-економічному обґрунтуванні доцільності списання майна відсутні економічні та/або технічні розрахунки, що підтверджують необхідність списання майна.

 

2.5. Для розгляду документів, підготовки пропозицій щодо списання майна цим Положенням утворюється постійно діюча комісія міської ради  з розгляду питань стосовно списання майна та її регламент (додатки № 7, 8 до Положення).

У разі потреби комісія з розгляду питань стосовно списання майна може провести  додатковий огляд майна, що пропонується до списання.

2.6. Для встановлення факту непридатності майна, що є комунальною власністю територіальної громади м.Богодухова і встановлення неможливості або неефективності проведення його відновного ремонту чи неможливості його використання іншим чином, а також для оформлення документів на його списання наказом керівника суб’єкта господарювання створюється  комісія  у складі:

-  керівника або його заступника (голова комісії);

- головного бухгалтера або його заступника (в установі де штатним розписом посада головного бухгалтера не передбачена, — особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку);

- інших працівників бухгалтерії, які обліковують майно;

- працівників відповідного профілю або інших досвідчених працівників суб’єкта господарювання, які добре знають об’єкти, що підлягають списанню.

Повноваження з визначення непридатності майна можуть бути надані щорічній інвентаризаційній комісії.

Наказ про створення комісії поновлюється щорічно або за потреби.

Для участі в роботі комісії із встановлення непридатності майна, що перебуває під наглядом державних інспекцій, запрошується представник відповідної інспекції, який підписує акт про списання або передає комісії свій письмовий висновок, який  додається до акта.

2.7.  Комісія суб’єкта господарювання:

1) проводить в установленому законодавством порядку інвентаризацію майна, що пропонується до списання, та за її результатами складає відповідний акт;

2) проводить обстеження майна, що підлягає списанню, використовуючи при цьому необхідну технічну документацію (технічні паспорти, відомості дефектів та інші документи), а також дані бухгалтерського обліку;

3) визначає економічну (технічну) доцільність чи недоцільність відновлення та/або подальшого використання майна і вносить відповідні пропозиції про його продаж, безоплатну передачу чи ліквідацію;

4) установлює конкретні причини списання майна: фізична зношеність,  моральна застарілість, непридатність для подальшого використання суб’єктом господарювання, зокрема у зв’язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, або пошкодження внаслідок аварії чи стихійного лиха та неможливість відновлення, або виявлення його в результаті інвентаризації як нестачі;

5) установлює осіб, з вини яких трапився передчасний вихід майна з ладу (якщо такі є);

6) визначає можливість використання окремих вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів об’єкта, що підлягає списанню і проводить їх оцінку;

7) здійснює контроль за вилученням із списаного майна придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, а також вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, визначає їх кількість, вагу та контролює здачу на склад і оприбуткування на відповідних балансових рахунках;

8) визначає вартість майна, що підлягає списанню внаслідок безоплатної передачі;

9) складає відповідно до законодавства акти на списання майна за встановленою типовою формою.

 

2.8. За результатами роботи складається протокол засідання комісії, до якого додаються:

1) акт інвентаризації майна, що пропонується до списання;

2) акти технічного стану майна, що пропонується до списання;

3) акти на списання майна;

4) інші документи (копія акта про аварію, висновки відповідних інспекцій, державних органів тощо (за наявності).

У протоколі засідання комісії зазначаються пропозиції щодо шляхів використання майна, списання якого за висновками комісії є недоцільними, заходи з відшкодування вартості майна, в результаті інвентаризації якого виявлена нестача, чи розукомплектованого.

Протокол засідання комісії підписується всіма членами комісії. У разі незгоди з рішенням комісії її члени мають право викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

В актах технічного стану майна зазначаються рік виготовлення (будівництва) майна, дата введення в експлуатацію, обсяг проведеної роботи з модернізації, модифікації, добудови, дообладнання і реконструкції, стан основних частин, деталей і вузлів, конструктивних елементів.

В акті на списання майна детально зазначаються причини його списання та робиться висновок про економічну (технічну) недоцільність та/або неможливість відновлення майна.

У разі списання майна, пошкодженого внаслідок аварії чи стихійного лиха, до акта на його списання додається належним чином завірена копія акта про аварію, в якій зазначаються причини, що призвели до неї.

Протокол засідання комісії, акт інвентаризації, акти на списання майна та технічного стану затверджуються керівником суб’єкта господарювання.

2.9. Розбирання та демонтаж майна, що пропонується до списання, проводиться тільки після прийняття сесією міської ради рішення про надання згоди (згідно з цим Положенням) на списання майна згідно абз. 1 п. 2.2. розділу ІІІ Положення (крім випадків пошкодження майна внаслідок аварії чи стихійного лиха).

2.10. Розбирання, демонтаж та списання майна, а також відображення на рахунках бухгалтерського обліку фактів проведення відповідних господарських операцій згідно з цим Положенням забезпечується безпосередньо суб’єктом господарювання, на балансі якого перебуває майно.

2.11. Усі вузли, деталі, матеріали та агрегати розібраного та демонтованого обладнання,  придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання, а також матеріали, отримані в результаті списання майна, оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку запасів.

Непридатні для використання  вузли, деталі, матеріали та агрегати, оприбутковуються як вторинна сировина (металобрухт тощо).

2.12. Оцінка придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, отриманих в результаті списання майна, проводиться відповідно до законодавства.

2.13. Вилучені після демонтажу та розбирання майна  вузли, деталі, матеріали та агрегати, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння,  підлягають здачі суб’єктам господарювання, які провадять діяльність із збирання та первинної обробки брухту і відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на підставі ліцензій, одержаних відповідно до вимог Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

2.14. Забороняється знищувати, здавати в брухт з кольорових і чорних металів  техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, без попереднього їх вилучення та одночасного оприбуткування придатних для подальшого використання деталей.

2.15. Кошти, що надійшли  в результаті списання майна залишаються у розпорядженні суб’єктів господарювання.

2.16. Суб’єкти господарювання, на балансі яких перебувало майно, подають у місячний  термін після закінчення процедури розбирання, демонтажу та оприбуткування звіт про списання майна згідно з додатком 3.

У разі наявності зауважень до звіту його повертають суб’єктові господарювання для врахування зауважень та подання  протягом 10 робочих днів звіту для нового розгляду.

2.17.  Процедура списання майна вважається закінченою з моменту подання суб’єктом  господарювання звіту про списання майна.

2.18. Керівник суб’єкта господарювання та члени комісії забезпечують згідно із законодавством подання  суб’єкту  управління достовірних матеріалів, передбачених цим Положенням.

 

3. Порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м.Богодухова, шляхом безоплатної передачі

 

Безоплатна передача майна, що є комунальною власністю територіальної громади м.Богодухова, з балансу суб’єктів господарювання міської комунальної власності здійснюється  за погодженням сторін з дозволу міської ради.

Безоплатна передача майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Богодухова, з комунальної власності у державну власність здійснюється згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 р. № 1482 «Про передачу об`єктів права державної та комунальної власності» з дозволу міської ради.

 

4. Порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м.Богодухова, шляхом відчуження (продаж рухомого майна)

 

4.1. Відчуження рухомого майна суб’єктів господарювання міської комунальної власності проводиться безпосередньо суб’єктом господарювання  після отримання на це дозволу сесії міської ради.

4.2. Для розгляду питання про відчуження рухомого майна, що є комунальною власністю територіальної громади м.Богодухова, згідно з цим Положенням суб’єкту господарювання необхідно подати виконавчому комітету міської ради такі документи:

- звернення суб’єкта господарювання, в якому надати техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження основних засобів (рухоме майно) та напрямки використання коштів (з обов’язковим визначенням впливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу);

-  погодження виконавчого органу міської ради, в підпорядкуванні  якого знаходиться  підприємство-заявник;

- відомості про об’єкти основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження, за даними бухгалтерського обліку на дату оцінки згідно з додатком 4;

- акт інвентаризації основних фондів (засобів), які пропонуються до  відчуження, згідно з додатком 5;

- акт  технічного стану майна, складений на дату оцінки та затверджений керівником суб’єкта господарювання;

-  звіт про експертну оцінку вартості основних засобів (рухоме майно);

-  за наявності заборгованості з виплати заробітної плати – відомості про загальну суму заборгованості із заробітної плати і графік погашення такої  заборгованості, а також про наявність у підприємства заборгованості за податками і зборами (обов’язковими платежами) до бюджетів та державних цільових фондів.

За вимогою виконавчого комітету міської ради заявник подає додатково інформацію та документи, необхідні для прийняття обґрунтованого рішення.

4.3. Початкова ціна продажу основних засобів (рухоме майно) визначається на підставі висновку зі звіту про оцінку основних засобів (рухоме майно), який виготовляється суб’єктом оціночної діяльності відповідно до нормативно-правових документів, які діють на момент її проведення.

4.4. Після проведення оцінки суб’єктам господарювання забороняється здійснювати дії щодо об’єкта відчуження, які можуть призвести до зміни його вартості. Висновок про вартість основних засобів (рухоме майно) дійсний до закінчення строку дії дозволу сесії міської ради на відчуження основних засобів (рухоме майно).

4.5. Термін прийняття рішення про надання чи відмову в наданні дозволу щодо відчуження основних засобів (рухоме майно) становить 30 робочих днів від часу надходження до виконавчого комітету міської ради повного комплекту документів, потрібних для прийняття відповідного рішення.

4.6. Відчуження основних засобів (рухоме майно) шляхом їх продажу здійснюється виключно через біржі на аукціоні.

Відчуження майна через біржі здійснюється відповідно до Закону України «Про товарну біржу».

4.7. Кошти, одержані внаслідок відчуження основних засобів (рухоме майно), спрямовуються  відповідно до вимог законодавства, за наявності у суб’єкта господарювання заборгованості з виплати заробітної плати – в першу чергу на цільове погашення такої заборгованості, а також на погашення заборгованості за податками та зборами (обов’язковими платежами) до бюджетів та державних цільових фондів, пов’язаних із заробітною платою.

4.8. Суб’єкти господарювання зобов’язані подати виконавчому комітету міської ради протягом 30 календарних днів з моменту реалізації майна звіт за результатами відчуження основних засобів (рухоме майно) та використання коштів згідно з додатком 6.

 

5. Прикінцеві положення

 

5.1. Керівник суб’єкта господарювання організовує та забезпечує дотримання процедури списання майна відповідно до цього Положення.

5.2. Керівники суб’єктів господарювання несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за цільове використання коштів, отриманих від реалізації основних засобів (рухоме майно), та за достовірність інформації, наданої виконавчому комітету міської ради.

5.3. Контроль за використанням коштів, отриманих від продажу основних засобів (рухоме майно), покладається на керівника підприємства, установи, організації.

5.4. Заступник міського голови, провідний спеціаліст (економіст), головний бухгалтер централізованої бухгалтерії міської ради забезпечують у межах своїх повноважень та відповідно до законодавства здійснення контролю за дотриманням вимог цього Положення та цільовим використанням коштів.

 Додаток 1

                                                                      ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                        _______________________

(посада  керівника суб’єкта господарювання)

                                  ________ ______________________

                                  (підпис)  (ініціали та прізвище)

                                    _____ ______________20__ р.

                                                                                                            М.П.

                                                                            ВІДОМІСТЬ

про майно комунальної власності, що пропонуються до списання станом

 на ___ ______ 20__ р.

 

№ п/п

Найменування об’єкту

Рік випуску, дата введення в експлуа-

тацію

Номер об’єкта

Інформація про проведення модернізації, модифікації, добудови, реконструкції

Вартість здійснених капітальних інвестицій

(грн.)

Первісна (переоці-нена) вартість

(грн.)

Сума нарахова-

ного зносу

(грн.)

Балансова (залишкова) вартість

(грн.)

інвентарний

заводський

паспортний

 

     Усього:

Дані про дорогоцінні метали ________________________________________

(подаються у разі їх наявності за кожним об’єктом)

Головний бухгалтер     _____________                   ______________________

(підпис)                           (ініціали та прізвище)

Додаток 2

                                                                                ЗАТВЕРДЖУЮ

                                       __________________________

                                         (посада керівника

                                  ______________________________

                                      суб’єкта господарювання)

                                  ________ ______________________

                                  (підпис)  (ініціали та прізвище)

                                    _____ ______________20__ р.

                                                                                                                        М.П.

АКТ

інвентаризації майна комунальної власності,

що пропонуються до списання

__________________________________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання та його місцезнаходження (цеху, дільниці тощо), де проводилась інвентаризація)

     На підставі наказу (розпорядження) від __ _______ 20__р. N __ комісією у складі _____________________________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали членів комісії)

проведено інвентаризацію майна комунальної   власності,  що пропонуються  до  списання  і  відображаються  на субрахунку № _______________________станом на ___ ___________ 20__ р.

Інвентаризацію розпочато ___ ___________ 20__ р.

Інвентаризацію закінчено ___ ___________ 20__ р.

Під час проведення інвентаризації встановлено таке:

№ п/п

Найменування об’єкту

Рік випуску, дата введення в експлуатацію

Номер об’єкта

Станом на «__»___20__р.

Примітка

інвентарний

заводський

паспортний

Фактично виявлено

За даними бухобліку

Усього

Усього за актом: ________________________________________________________________________

(цифрами і словами)

1) загальна кількість об’єктів (фактично) ___________________________________________

(цифрами і словами)

2) на суму, гривень (фактично) ______________________________________________________

(цифрами і словами)

Голова комісії: _______________  _____________________ ____________________________________

(посада)                      (підпис)                                      (ініціали та прізвище)

Члени комісії   _______________  _____________________  ____________________________________

______________  _____________________  ____________________________________

_______________  _____________________  ____________________________________

                                                                                                                               Додаток 3

                              ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                                                      ____________________________________________________

                                                                                                                                    (найменування суб’єкта господарювання)

                                                                                                                                                       __________________________________________________

 _                                                                                                                   (посада керівника   суб’єкта господарювання)

                                                                                       ____________ _______________________________________

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ

                                                                                                                                                                      __________________________________________                                                                                              (підпис)         (ініціали та прізвище)

                                                                                               ____________ __________________________________20__ р.

                                                                                                                        М.П.

ЗВІТ

про списання майна комунальної власності

№ п/п

Наймену-вання об’єкта

Рік випуску, дата введення в експлуа-тацію

Інвентарний номер

Заводський номер

Витрати на списання об’єкта

(грн.)

Оприбутковано в результаті списання

Отримано коштів в результаті реалізації матеріалів, сировини тощо

(грн.)

Напрями використання коштів

Документи, що підтверджують отримання коштів

Придатних вузлів та агрегатів

Матеріалів

сировини

Основних засобів

Загальна вартість

(грн.)

Кіль-ть

Вар-тість

Кіль-ть

Вар-тість

Кіль-ть

Вар-тість

Кіль-ть

Вар-тість

Усього

Голова комісії:        ____________     ______________________

(підпис)               (ініціали та прізвище)

Члени комісії:         ____________     ______________________

____________     ______________________

 

                       Додаток 4

                                                                                ЗАТВЕРДЖУЮ

                                       __________________________

                                         (посада керівника

                                  ______________________________

                                      суб’єкта господарювання)

                                  ________ ______________________

                                  (підпис)  (ініціали та прізвище)

                                    _____ ______________20__ р.

                                                                                                                        М.П.

 

 

АКТ

про оцінку вартості основних засобів,

які підлягають відчуженню, станом на «__» ______20__ р.

 

П/п

Назва інвен­тарного

об’єкта

Рік ви­пуску

Номер інвентарн. об’єкта

Кількість капітальних ремонтів (дата проведення останнього)

Вартість капітальних ремонтів, грн.

Балансова (первісна) вартість, грн.

Сума нарахованого зношення, грн.

Балансова (залишкова) вартість, гри.

Інвен­тарний завод­ський

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2
…….
Усього:

Відомості про дорогоцінні метали:  (подаються у разі їх наявності за кожним інвентарним об’єктом)

Головний бухгалтер

______________________  _______________________________

                (підпис)                                (прізвище та ініціали)

 

 

 

 

Додаток 5

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник суб’єкта господарювання

________    ___________________

(підпис)    (ініціали та прізвище)

________   ____________ 20__ р.

М.П.

АКТ

інвентаризації основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження

_____________________________________________________________________________

найменування об’єкта (суб’єкта господарювання, цеху, дільниці тощо), де проводилась інвентаризація, та його  місцезнаходження)

На підставі наказу (розпорядження) від ___ __________ 20__ р. N ____ комісією у складі _____________________________________________________________________________

(посада, ініціали та прізвище членів комісії)

проведено інвентаризацію основних  засобів,  які  пропонуються  до відчуження і відображаються на субрахунку  N __ на __ _____ 20__ р.

Інвентаризацію почато     ___ __________ 20__ р. Інвентаризацію закінчено  ___ __________ 20__ р.

Під час інвентаризації встановлено:

Найме-

нування

об’єкта

Рік

випуску

Номер об’єкта

Обліковується на __ _______ 20__ р.

При-

мітка

інвен-

тарний

завод

ський

пас-

порт-

ний

фактично

виявлено

за даними бухгалтерського

обліку

кіль-

кість

первісна

(переоці-нена)

вартість,

грн

кіль-

кість

первісна

(переоцінена)

вартість,

грн

Усього

+

+

+

+

Усього:

а) загальна кількість одиниць, фактично _________________________________________________________

(словами)

б) на суму, гривень, фактично _________________________________________________________________

(словами)

Голова комісії   ____________    ______________    ______________________

(посада)               (підпис)                (ініціали та прізвище)

Члени комісії:   _____________    _____________    ______________________

(посада)                 (підпис)               (ініціали та прізвище)

_____________    _____________    ______________________

(посада)                  (підпис)             (ініціали та прізвище)

 

                                                                                                            Додаток 6

                                                                                                                                        

ЗВІТ

за результатами відчуження та використання коштів, отриманих

від продажу основних засобів (рухомого майна)

П/п

Назва,

адреса

підпри­-

ємства

Назва

органу,

який

надав

дозвіл

на

відчуд­-

ження

Номер

та дата

доку-­

мента,

яким

був

наданий

дозвіл

Назва,

інвен-­

тарний

номер

об’єкта

продажу

Назва,

адреса

посеред­-

ника з

продажу

Назва,

адреса

фірми-

покупця

Номер,

дата

реєстрації

контракту

(договору

купівлі-

продажу)

Сума

коштів,

отрима­-

них від

продажу,

номер

рахунка

Використання

коштів згідно

з  техніко-

економічним

обґрунтуванням

Фактичне

використання

коштів

Приміт-ки

Призна-­

чення

Обсяг

Призна-­

чення

Обсяг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Керівник підприємства______________________         _________________________________

(підпис)                                     (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер______________________         ___________________________________  

                   М.П.                                             (підпис)                                     (прізвище та ініціали)

   

 

Додаток 7

 

Склад постійно діючої комісії

з розгляду питань стосовно списання майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Богодухова:

 

-          Коваленко Ігор Віталійович                        - голова комісії,

заступник міського  голови;

-          Зіньковська Зоя Миколаївна                       — заступник голови комісії,

секретар ради;

- Моргун Лідія Миколаївна                          - секретар комісії, провідний

спеціаліст міської ради;

 

Члени комісії:

- Дереведмедь Тамара Володимирівна        — головний бухгалтер централізованої

бухгалтерії міської ради;

- Запорощенко Ольга Анатоліївна                - бухгалтер централізованої бухгалтерії

міської  ради;

 

 

-          Ляшенко Олександр Миколайович           - депутат міської ради;

-          Лещенко Налія Вікторівна                         - депутат міської ради;

-          Векленко Віталій Іванович                         - депутат міської ради;

-          перший керівник відповідного суб’єкта господарювання;

-          головний бухгалтер відповідного суб’єкта господарювання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 8

Регламент

постійно діючої комісії з питань списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Богодухова

1. Постійно діюча комісія з питань списання майна що є комунальною власністю територіальної громади м. Богодухова (далі — Комісія), створена відповідно до пункту 2.5. Положення про порядок передачі в оренду, відчуження та списання комунального майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Богодухова, з метою дотримання чинного законодавства України при списанні комунального майна та посилення контролю при здійсненні зазначених дій підприємствами, організаціями  та установи в господарському віддані або оперативному управлінні яких знаходиться майно комунальної власності, або яке використовується на умовах оренди та безоплатного користування (далі — суб’єкти  господарювання).

2. Комісія у своїй роботі керується Господарським кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», постановами Кабінету Міністрів України від  08.11.2007р. №1314 «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності» та від 06.06.2007р. № 803 «Про затвердження Порядку відчуження об’єктів державної власності», Типовою інструкцією про порядок списання майна бюджетних установ від 29.11.2010р. №447, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 04.01.2011р. за №3/18741, іншими нормативно-правовими актами України, Положенням про порядок передачі в оренду, відчуження та списання комунального майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Богодухова та цим Регламентом.

3. Завданням Комісії є розгляд документів, підготовка пропозицій щодо списання майна комунальної власності територіальної громади м. Богодухова та підвищення контролю за дотриманням встановленого чинним законодавством порядку списання такого майна.

4. Комісія у разі необхідності має право:

- робити запити до керівників суб’єктів господарювання про надання додаткових документів;

- при розгляді матеріалів про списання майна, знос якого відповідно до бухгалтерського обліку становить менше 100 відсотків, запрошувати на засідання представників суб’єктів господарювання, які несуть відповідальність за передчасне виведення основних засобів з експлуатації.

5. Комісія розпочинає свою діяльність з моменту прийняття рішення про її утворення. Керує роботою Комісії і проводить її засідання голова Комісії, а у випадку його відсутності – члени комісії обирають головуючого на засіданні комісії.

6. Робочим органом з організаційного забезпечення діяльності Комісії є централізована бухгалтерія  міської ради.

Організаційне забезпечення передбачає:

- розгляд пакету документів та підготовку пропозицій, які надаються на розгляд Комісії, про можливість і доцільність списання майна;

- підготовку проекту рішення про надання згоди на списання майна що є комунальною власністю територіальної громади м. Богодухова або про відмову в наданні такої згоди.

 

Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

7. Голова Комісії в межах своєї компетенції:

- скликає та проводить засідання Комісії.

8. Секретар Комісії:

- готує до розгляду згідно з порядком денним Комісії пропозиції на підставі поданих документів;

- проводить роботу з підготовки проведення засідань Комісії, формування порядку денного і протокольного оформлення підсумків засідань;

- веде протокол засідання та доводить рішення Комісії і протокольні доручення до відома членів Комісії для виконання.

9. За розпорядженням голови Комісії, Комісія може приймати рішення з окремих питань у робочому порядку шляхом погодження проекту рішення членами Комісії. Рішення Комісії вважається прийнятим у робочому порядку, якщо його погодили не менше двох третин її членів.

10. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

Рішення Комісії оформляються протоколом, який підписується усіма членами комісії, присутніми на її засіданні.

11. Надання дозволу на списання  комунального майна оформлюється у вигляді рішення сесії Богодухівської  міської ради, а відмова в наданні такої згоди — у формі листа виконавчого комітету Богодухівської міської ради, після підписання протоколу Комісії.

 

СЕКРЕТАР РАДИ                                                            З.ЗІНЬКОВСЬКА